Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ภาษาข่าว

No description
by

fitree khr

on 16 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ภาษาข่าว

ภาษาข่าว
องค์ประกอบของข่าว
คุณสมบัติการเขียนข่าว
พาดหัวข่าว
(Headline)
ความนำ
(Lead)
ส่วนเชื่อม
(Bridge)
เนื้อข่าว
(News body)
โครงสร้างการเขียนข่าว
- ความสดใหม่ของข่าว
- ประชาชนสนใจ
- ความใกล้ชิด
- ความมีชื่อเสียงและความสำคัญ
- ความมีเงื่อนงำ
- ผลกระทบกระเทือน
- ความแปลกประหลาด
- องค์ประกอบทางเพศ
- ถูกต้อง ครบถ้วน
- สมดุลและเป็นธรรม
- มีความเที่ยงตรง
- เข้าใจง่าย กระทัดรัด ชัดเจน
- มีความคิดใหม่ทันต่อเหตุการณ์
- ข่าวจะต้องมี 5W1H
Who?
What?
Where?
Why?
When?
How?
หนังสือพิมพ์
ความหมายหนังสือพิมพ์
-สิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่
รายวันหรือรายสัปดาห์
- ไม่เย็บเล่มและไม่มีปก เนื้อหามุ่งเสนข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ
- เหตุการณ์เป็นปัจจุบัน
ประเภทของหนังสือพิมพ์
1. หนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ : เน้นข่าวหนัก (Hard News)
เช่น ข่าวสังคม ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการศึกษา เป็นต้น
2. หนังสือพิมพ์แนวประชานิยม/ปริมาณ :
เน้นข่าวเร้าอารมณ์ ข่าวเบา (Soft News)
เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวภัยพิบัติ ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง
ความหมาย
ของ
ข่าว
คือ การรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความคิดเห็นของบุคคลที่สำคัญหรือมีชื่อเสียง
เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ
มีผลกระทบต่อคนจำนวนมาก
การใช้ภาษาพาดหัวข่าว
หนังสือพิมพ์
- ใช้คำสั้น/กร่อนคำ
- การละประธานของประโยค
- เว้นคำเชื่อม ส่วนที่ขยาย
-
- ใช้คำสแลง คำที่สร้างภาพลักษณ์เกินจริง
-
- การใช้ฉายาหรือชื่อเล่นบุคคล
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/chainoy70/page71
ประโยคสมบูรณ์กระชับ
ได้ใจความ
ใช้คำแสดงสัญลักษณ์
ภาษาเฉพาะสมัย
ใช้ฉายาหรือชื่อเล่นบุคคล
ใช้ภาษาสนทนา
การใช้ภาษาความนำข่าว
หนังสือพิมพ์
การใช้ภาษาเนื้อข่าว
หนังสือพิมพ์
ระดับภาษา
รูปแบบของประโยค
การใช้ภาษาเชิงวิพากษ์
ภาษาข่าวในบทวิทยุและโทรทัศน์
1. ความถูกต้องของการใช้ภาษา

2. เลี่ยงการใช้คำซ้ำที่เป็นคำฟุ่มเฟือย

3. ควรสะกดคำให้ถูกต้อง

4. ผู้สื่อข่าวควรเว้นวรรคเพื่อที่ผู้ประกาศจะได้รู้ว่าจบประโยคที่ใด

5. ผู้สื่อข่าวต้องระวังการใช้คำที่ผิดความหมาย

6. ผู้สื่อข่าวไม่ควรใช้ข้อความกำกวมภาษาข่าวในบทวิทยุและโทรทัศน์
(ต่อ)
7. เลี่ยงการใช้สำนวนต่างประเทศ

8. ถ้าจำเป็นต้องเขียนศัพท์ต่างประเทศควรเขียนคำอ่านตามภาษาไทย
เช่น บรอก-โค-ลี (Broccoli)

9. เลี่ยงการใช้คำเฉพาะกลุ่มหรือคำที่ใช้ในหมู่และอาชีพเดียวกีน

10. เลี่ยงใช้คำเมื่ออยู่ในประโยคแล้วทำให้เกิดความไม่ยุติธรรม
เช่น เพียง ยังคง

11. ควรคำนึงการใช้ "ภาษาเขียน" กับ "ภาษาพูด"

12. การใช้ถ้อยคำผู้สื่อข่าวอาจใช้คำเต็มก่อนแล้วตามด้วยคำย่อ
พาดหัวข่าวแบบตัดคำ
พาดหัวข่าวแบบละประธาน
พาดหัวข่าวแบบละคำ
พาดหัวข่าวแบบใช้คำสแลง
พาดหัวข่าวแบบใช้ชื่อเรียก
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
แนวโน้มการเขียนข่าวในอนาคต
1. การรายงานแบบไขข่าว (Interpretative Reporting)
: เป็นหลักการเขียนข่าวแบบตรงไปตรงมา รายงานข่าวตามเนื้อผ้า
และข้อเท็จจริง
2. รายงานข่าวแบบสืบสวนสอบสวน (Investigative Reporting)
: เป็นการที่ผู้รายข่าวหรือผู้สื่อข่าวพยายามขุดค้นเอาข้อเท็จจริง
ที่ซ่อนเร้นอยู่มาตีแผ่ให้สังคมรับรู้ บางครั้งเป็นเรื่องเร้นลับ
ที่มีภัยต่อสังคม เน้นการรวบรวมข้อเท็จจริง

: ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่ง คือ การกำหนด Deadline มิใช่วันนี้หรือพรุ่งนี้ แต่อาจเป็ันสัปดาห์ เป็นเดือน หรือเป็นปี
แนวโน้มการเขียนข่าวในอนาคต (ต่อ)
3. รายงานข่าวแบบสร้างความประทับใจ
: นักข่าวใช้ความชัดเจน
ไม่เอนเอียงความประทับใจที่เกิดขึ้นกับตน
: นับเป็นการเขียนข่าวที่ต้องใช้ศิลปะในการเขียนอย่างสูง
บรรณานุกรม
การเขียนข่าว (ออนไลน์). ม.ป.ป. สืบค้นจาก :
http://courseware.payap.ac.th/docu/th203/content/news.htm [5 กันยายน 2559]
การใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์(ออนไลน์). 2554 สืบค้นจาก :
https://blog.eduzones.com/poonpreecha/79913 [4 กันยายน 2559]
การใช้ภาษาสื่อสารในหนังสือพิมพ์นิตยสารและวารสาร (ออนไลน์). 2556 สืบค้นจาก :
http://705422013.blogspot.com/ [5 กันยายน 2559]
ชวรัตน์เชิดชาย. 2521. การสื่อข่าว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประชัน วัลลิโก. 2523. หลักการเขียนข่าว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง
ประชัน วัลลิโก. 2532. ข่าว NEWS. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วีรพงษ์ พลนิกรกิจ. 2545. การพูดทางวิทยุโทรทัศน์(ออนไลน์). สืบค้นจาก :
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter9-8.html [4 กันยายน 2559]
สุปรีดี สุวรรณบูรณ์. ม.ป.ป.. การใช้ภาษาข่าวในหนังสือพิมพ์(ออนไลน์). สืบค้นจาก :
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter8-4.html [4 กันยายน 2559]
ขอบคุณค่ะ


Full transcript