Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл

Банкны зээлийн өрийн бүртгэл
Банкны зээл нь тодорхой хугацаатай, хүүтэй байхаас гадна бэлэн мөнгө зээлсэн талаар зээлдэгч болон зээлдүүлэгчийн хооронд албан ёсны баримт бичиг үйлддэг ба үүнийг
"Зээлийн гэрээ"
гэнэ.
Зээлийн гэрээнд уг
зээлийн зориулалт, хэмжээ, хүүгийн түвшин, зээлийн хугацаа
зэргийг заавал тусгасан байдаг.
Урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл
Жишээ бодлого
Анужин компани 2011 оны 3 сарын 15-нд 5 жилийн хугацаатай, жилийн 24 хувийн хүүтэй, 10 000 000 төгрөг зээлсэн. Хүүгийн төлбөрийг 6 сарын 30, 12 сарын 31-нд төлөх ба зээлийн үндсэн төлбөрийг 2016 оны 3 сарын 15-нд хийхээр тусгасан. Улирлаар санхүүгийн тайлангаа гаргадаг.
Бонд, түүний мөн чанар, төрөл
Бонд гэдэг нь бусад компани буюу зээлдүүлэгчдээс мөнгө зээлсэн гэдгийг баталсан өрийн үнэт цаас юм.
Бондын шинж чанар
Ашигтай байх
Найдвартай байх
Хөрвөдөг байх
Бондын төрөл
Хамгаалалттай ба хамгаалалтгүй бонд
Дуудах бонд
Хөрвөх бонд
Бүртгэсэн ба шилжих бонд
Ашгийн ба орлогын бонд
Хэт хөнгөлөлттэй бонд
Урт хугацаат өр төлбөр гэдэг нь үйл ажиллагааны 1 цикл буюу 1-ээс дээш жилийн хугацаанд төлөгдөх өнгөрсөн үйл явцын үр дүнд үүссэн ирээдүйн үүрэг хариуцлагыг хэлнэ.
Урт хугацаат өр төлбөр, түүний ангилал
Банкны зээлийн өглөг
Банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагаас тодорхой хугацааны дотор буцаан төлөх нөхцөлтэйгээр зээлдэг.
Бондын өглөг
Томоохон компаниуд бонд гаргах замаар бусад компани болон хөрөнгө оруулагчдаас хөрөнгө оруулалт татдаг.
Санхүүгийн түрээсийн өглөг
Санхүүгийн түрээсийн гэрээний дагуу түрээсэлсэн хөрөнгөтэй холбоотойгоор түрээслүүлэгчид төлөх ирээдүйн үүрэг хариуцлагыг санхүүгийн түрээсийн өглөг гэнэ.
Журнал бичилт
3.15 Мөнгөн хөрөнгө 10000000
Банкны зээлийн өглөг 10000000

3.31 Хүүгийн зардал 100000
Хүүгийн өглөг 100000
(10000000x24%x15/360)


Зээлийн тогтмол төлбөр
Зээлийн үндсэн дүн : PVIFAn/k
10,000,000/PVIFA10,12%= 1,769,843
9.15 Хүүгийн зардал 100000
Хүүгийн өглөг 1100000
Банкны зээлийн өглөг 569843
Мөнгөн хөрөнгө 1769843
Бонд гаргагч нь хөрөнгө оруулагчдад мөнгө зээлсэн гэдгийг баталж цаасан үнэт цаас гаргаж өгдөг ба уг үнэт цаас дээр бондын
нэрлэсэн үнэ, нэрлэсэн хүү, эргэн төлөгдөх хугацааг
заавал тусгасан байх шаардлагатай.
Бондын өнөөгийн үнэ цэнэ
Нэрлэсэн үнэ * PIVAn/k

+

Хүүгийн төлбөр * PVIFAn/k
Бондын хөнгөлөлт ба урамшуулал
Бондын нэрлэсэн хүү = Зах зээлийн хүү (нэрлэсэн үнээр борлуулах)
Бондын нэрлэсэн хүү > Зах зээлийн хүү (урамшуулалтай борлуулах)
Бондын нэрлэсэн хүү < Зах зээлийн хүү (хөнгөлөлттэй борлуулах)
Бондын хөнгөлөлт урамшуулалыг хорогдуулах арга
Шулуун шугамын арга
Бондын хөнгөлөлт урамшуулалтыг бондын хүү төлөх тухай бүрт ижил хэмжээгээр хорогдуулна.

Үр ашигт хүүгийн арга
Бондын зах зээлийн хүүгийн түвшин тодорхой байгаа үед энэ аргыг ашиглах бөгөөд бондын хөнгөлөлт урамшуулалтын элэгдүүлэлтийг бондын дансны үнээс тооцно.
Бондыг хөнгөлөлттэй үнээр гаргах
Мөнгөн хөрөнгө ХХХ
Бондын хөнгөлөлт ХХХ
Бондын өглөг ХХХ
Хүүгийн зардал ХХХ
Бондын хөнгөлөлт ХХХ
Мөнгөн хөрөнгө ХХХ
Бондыг урамшуулалттай үнээр гаргах
Мөнгөн хөрөнгө ХХХ
Бондын урамшуулал ХХХ
Бондын өглөг ХХХ
Хүүгийн зардал ХХХ
Бондын урамшуулал ХХХ
Мөнгөн хөрөнгө ХХХ
Бондыг эргэлтээс гаргах
Бондын өглөг ХХХ
Мөнгөн хөрөнгө ХХХ
Бондын өглөг ХХХ
Бондын урамшуулал ХХХ
Бондыг эргэлтээс гаргасны гарз ХХХ
Мөнгөн хөрөнгө ХХХ
Бондын өглөг ХХХ
Бондын хөнгөлөлт ХХХ
Бонд эргэлтээс гаргасны олз ХХХ
Мөнгөн хөрөнгө ХХХ
Хүү төлөх хугацаанаас дундуур гаргасан бонд
Мөнгөн хөрөнгө ХХХ
Бондын өглөг ХХХ
Бондын урамшуулал ХХХ
Хүүгийн өглөг ХХХ
Хүүгийн зардал ХХХ
Хүүгийн өглөг ХХХ
Бондын урамшуулал ХХХ
Мөнгөн хөрөнгө ХХХ
Хүүгийн зардал ХХХ
Бондын урамшуулал ХХХ
Мөнгөн хөрөнгө ХХХ
Бондыг хувьцаа руу хөрвүүлэх
Бондын өглөг ХХХ
Бондын урамшуулал ХХХ
Энгийн хувьцаа ХХХ
Нэмж төлөгдсөн капитал ХХХ
Бондын гаргалтын зардал
Мөнгөн хөрөнгө ХХХ
Бонд гаргалтын элэгдүүлээгүй зардал ХХХ
Бондын өглөг ХХХ
Бондын урамшуулал ХХХ
Бонд гаргалтын элэгдүүлээгүй зардал ХХХ
Мөнгөн хөрөнгө ХХХ
Бонд гаргалтын зардал ХХХ
Бонд гаргалтын элэгдүүлээгүй зардал ХХХ
Full transcript