Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Сэдэв: Сургалтын техник хэрэгслийг англи хэлний хичээлд үр дүнтэй ашиглах нь

No description
by

davaa davaa

on 28 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Сэдэв: Сургалтын техник хэрэгслийг англи хэлний хичээлд үр дүнтэй ашиглах нь

Агуулга
Сэдэв:
Сургалтын техник хэрэгслийг англи хэлний сургалтанд үр дүнтэй ашиглах нь
Англи хэл-Мэдээлэл зүйн багш Ч.Даваадулам

МХТ – ийг биеэ даасан хичээл болгон зохион байгуулахаас гадна, бусад хичээлийг сонирхолтой, үр ашигтай хичээл болгон зохион байгуулахад ашиглаж байна. Тэгвэл Гадаад хэлний багш нар хичээлээ төлөвлөхдөө МХТ – ийг сургалтандаа хэрхэн ашигладаг буйг судлах, түүнд дүн шинжилгээ хийх, өөрөө англи хэлний хичээлд МХТ – ийг ашиглах талаар судалж үзэх үүднээс уг сэдвийг сонгон авч судаллаа.
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн хэрэгсэл нь дараах сургах зүйн шаардлагыг хангасан байвал зохино.
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний ангилал

Зорилго
МХТ – ийг сургалтанд ашиглахын ач холбогдлыг судалж мэдэх
МХТ – ийг англи хэлний хичээлд ашиглаж буй байдалд дүн шинжилгээ хийх

МХТ – ийг англи хэлний хичээлд ашиглах талаар өөрийн мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлэх
МХТ ба сургалтын идэвхтэй аргуудыг ашиглан сурагчдын нас сэтгэхүйн онцлог тохирсон хичээлийг бэлтгэж , заах
МХТ – ийг сургалтанд ашиглахын
ач холбогдол
Компьютер нь хичээлийн тэмдэглэл, слайдыг нийтэд үзүүлэх, нарийн төвөгтэй үзүүлэн бэлтгэх, төвөгтэй тооцоо хийх, сурагчдыг идэвхитэй оролцоод хамруулах, хөдөлгөөнт дүрс, дуу бичлэгийг ангид үзүүлэх зэрэг олон боломжийг багшид олгодог.
О. Брайн сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаанд компьютер хэрэглэхийн давуу талыг дараах байдлаар тодорхойлсон байдаг.

Үүнд:
1. Хичээлд хэрэглэх материалыг баяжуулна.
Тухайлбал:
- Олон төрлийн үзүүлэн
- Тухайн сэдвээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх
- Гараар тооцоолох боломжгүй нүсэр тооцоолол зэргийг шийдвэрлэх боломж олгоно.
2. Хичээлийн агуулгыг олон талаар тайлбарлах боломжтой.
3. Уламжлалт сургалтаар үзүүлэх боломжгүй байсан туршилт хийх боломжтой.
4. Таамаглал төсөөллийг бичлэгээр үзүүлэх боломжтой

Жонстон , Гарднер нар (1989) компьютерийн хэрэглээг дараах гурван бүлэгт ангилсан.
Үүнд:
1. Шууд сургалтын хэрэглээ. Үүнд интерактив программууд орно.
2. Ажлын хэрэгслүүд. Сурагч тодорхой нэг даалгаврыг гүйцэтгэхдээ хэрэглээний программ ашиглаж сурна.
3. Мэдээлэл солилцох хэрэглээ. Техник, технологи ашиглан мэдээллийг олж авах, солилцох боломжтой. 
Хүн харааны эрхтнээрээ мэдээллийг
сайн хүртдэг төдийгүй ойлгож тогтоон
сандагийн жишээ бол:
хүн яриж илэрхийлсэн зүйлийг
2,8 сек-д

фото зураг дээрх зүйлийг
0,9 сек-д
кино телевизреер гарч байгаа зүйлийг
0,7 сек-д

бодит байдлаар үзүүлсэн зүйлийг
0,4сек-д
тус тус хүлээн авдаг оршино.

Багш нарын сургалтын чанарыг дээшлүүлэх, сургалтын орчныг бүрдүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлыг олж шийдвэрлэх арга замыг хайх
Өөрийн ажиглалт судалгаа, бусад багш нарын санал бодлыг тусгасны үндсэн дээр сургалтын орчныг бүрдүүлэх, сургалтын техник хэрэгсэл хэрхэн ашиглах талаар багш нарт зөвлөмж боловсруулах
Багш хичээлээ төлөвлөхдөө СТХ-ийг ашиглах нь хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд болон боловсролын үнэлгээний чанар, үр өгөөж дээшилнэ гэж таамаглаж байна.
Дээрхи графикаас багш нар нь сурах бичгээ үндсэн хэрэглэгдэхүүн болгон ашиглах нь хангалтгүй гэж үздэг нь харагдаж байна. Сурах бичиг бол тухайн хичээлээр олж авах цогц чадамжийг бүрэн тусгасан байх ёстой. Гэтэл зарим багш сурах бичгийг биш, нэмэлт гарын авлагыг ихээр хэрэглэдэг нь сөрөг талтай ч байж болох юм.
Нийт багш нарын 45.8% сургалтын идэвхитэй орчныг бүрдүүлэх гэж үзсэн бол 33.3% нь сурагчдыг практик үйл ажиллагаанд татан оролцуулах хэрэгсэл болно, 12.5% нь багшийн хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх, үлдсэн 8.33% нь сургалтыг амьдралтай холбоход зориулагдана гэж үзсэн нь хичээлийг сонирхолтой болгох, сурагчдын идэвхийг өрнүүлэхэд, сургалтын тоног төхөөрөмж нь ихээхэн чухал үүрэгтэй гэсэн дүгнэлтэнд хүрч болохоор байна.
33.3% нь хичээлийг ойлгомжтой болгохын тулд 26.6% нь сурагчдын сонирхолыг татахын тулд ашигладаг гэж хариулжээ. Англи хэлний хичээлд үзүүлэн таниулах материалыг ашиглах нь сурагчдын анхаарлыг төвлөрүүлэх, нэг зүйлийг бусдаас нь онцлон тэмдэглэх, нэмэлт болгох, дутуу байгаа зүйлийг нөхөх, хийсвэр ухагдахууныг бодитоор дамжуулан хүртэгдэхүйц болгох, сурагчдыг идэвхжүүлэх зэрэг ач холбогдолтой байдаг.
Үлдсэн хувь нь тухайн асуултанд хариулаагүй байгаа нь энэ талаарх мэдлэг сул байгааг харуулж байна.
Дүгнэлт
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн нь тухайн хичээлийг үр дүнтэй явуулахад чухал ач холбогдолтой. Багш хичээлийг зохион байгуулахад ямар хэлбэрээр, хэдэн төрлийн хэрэглэгдэхүүнийг ямар сургалтын аргатай хослуулан хэрэглэж, суралцагчдад өөрсдөөр нь мэдлэг бүтээлгэж, мэдлэг олж авах боломжийг нээн өгч, тэдний чадвар, хэл яриа, сэтгэхүйг хөгжүүлэх, мэдлэг эзэмшүүлэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг болж өгөхийг харгалзах хэрэгтэй.
Эцэс нь тэмдэглэхэд багш сургалтын хэрэглэгдэхүүний талаарх мэдлэг мэдээллээ нэмэгдүүлж, улмаар сургалтанд оновчтой ашиглах боломжийг эрэлхийлж, түүнчлэн сурагчдтайгаа хамтарч бэлдвэл хэр зэрэг үр өгөөжтэй болохийг тодорхойлж, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр дамжуулан хүүхдийн бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлж, бие даан сурах чадварт суралцуулах бүрэн боломжтойг нарийвчлан тодруулах шаардлагатай юм.
Ашигласан ном
Веб сайт:
www.google.mn
www.mongoleducation.mn
www.n20.mn/tutorials.html
www.asuult.mn
www.eschoolclub.com
Ашигласан ном:
Багш – 2005 төсөл, “Сурган хүмүүжүүлэх зүйн үндэс”, УБ 2006 он
О. Мягмар, “Сэтгэл судлал”, УБ 2004 он
Л. Чойжоованчиг, Л. Мөнхтуяа, Б. Золзаяа нар, “Мэдээлэл зүйн зөвлөмж II”, УБ 2008
“Ерөнхий боловсрол ба мэдээллийн технологи”, УБ 2003 он
“Мэдээлэл харилцааны технологийг сургалтанд хэрэглэх нь”, УБ 2006 он

Үндэслэл
Зорилго
Зорилт
Онолын хэсэг
Судалгааны хэсэг
Бүтээлч үйл ажиллагаа
Дүгнэлт
Ашигласан материал
Үндэслэл
Англи хэлний хичээлд МХТ – ийг
ашиглаж буй байдалд дүн шинжилгээ
хийх, ашиглаж болох боломжийг судлах
Бодит зүйлс – байгальд байгаа байдлаар нь цуглуулж бэлтгэсэн зүйл
Дууриамал зүйлс – байгальд байгаа байдлыг дууриалган хийсэн
Дүрсэлсэн зүйл – зураг дүрслэлээр харуулсан
Дэлгэцийн зүйл – проекцлогч аппаратын тусламжтай үзүүлэхэд зориулсан зүйлс
Бичмэл зүйлс – багш өөрийн гараар бэлтгэсэн үзүүлэн таниулах материалууд тус тус орно.

Үр дүнгийн талаарх таамаглал
Агуулга нь ил тодорхой байх
Харах талбай нь хэмжээ хүрэлцэхүйц байх
Өнгө нь тохирсон байх
Талбайгаа дүүрэн ашигласан байх
Харах талбай дээрх материал утга төгс байх
Зураас шугам тод байх
Бичиглэл нь аль болохоор бага байх
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн /ном, гарын авлага, сурах бичиг, тараах материал үзүүлэн зэрэг /
Сургалтын техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмж /аудио, видео хэрэгсэл, компюьтер, проектор зэрэг/

Зорилт:
Судалгаа, үр дүн
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний сургалтанд гүйцэтгэх үүргүүдийг багш хичээлээ төлөвлөхдөө хэрхэн харгалзаж, бэлтгэж ашиглаж байгаа болон сургах явцыг боловсронгуй болгоход сургалтын хэрэгслийг сургалтанд хэрхэн ашиглаж байгаа талаар гадаад хэлний багш нараас судалгаа авч, дүгнэлт гаргалаа.
Суралцагчдын онцлогийг анхаарна гэж судалгаанд оролцогчдын 57.6% дийлэнхи нь үзсэн байна. Үлдсэн хувь нь сэдвийн онцлогийг харгалзана гэжээ. Эндээс үзэхэд сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааны нэг чухал зүйл болох хичээл заахдаа багш сурагчийн нас зүйн онцлог, эрэлт хэрэгцээ, сонирхол, сэтгэхүйн онцлог, хичээлийн сэдвийг харгалзан түүнд тохирсон сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг сонгох хэрэгтэй.
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа
Сургалтанд СТХ ашигласан байдал
Сургалтыг сурах бичгээс
Сургалтанд техник хэрэгсэл ашиглаж хичээл заах нь хэр сонирхолтой вэ?
Сургалтанд техник хэрэгсэл ашиглан хичээл заах нь суралцагчдад тухайн хичээлийг ойлгоход илүү ойр дөт сонирхолтой байдаг нь харагдаж байна.
Шалгалтын анализ
Full transcript