Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kritikal na Pagbasa

Filipino Report 2
by

Bea Trinidad

on 5 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kritikal na Pagbasa

Obstacle 1
Obstacle 2
Obstacle 3
Goal
Start
KRITIKAL
NA
PAGBASA

Pangkat 1
Pagbasa - gawain na humuhubog ng pag-iisip ng mga
mag-aaral
Layunin nito ang lalo pang maitaas ang antas ng pag-iisip sa pagiging kritikal at mapanuri
Curry at Palmunen (2007), nababago ang paraan ng pagbasa ng mga kolehiyong mag-aaral, nangangahulugang hindi lamang pag-alam o pagsaulo sa mga pangunahing detalye na nakapaloob sa teksto kundi ang pagtiyak kung paano naging makatotohanan ang isang fact o ang isang impormasyon
MGA HAKBANG UPANG MATAMO ANG LAYUNIN NG PAGBASA SA KOLEHIYO
Maghandang Bumasa.
Aktibong Bumasa.
Mapanuring Bumasa.
Bumasa nang Kritikal.
KAHULUGAN NG PAGBASA
International Reading Association - pagkuha ng kahulugan mula sa nakatalang titik o simbolo na nangangailangan ng mga sumsusunod:
paglinang at pananatili ng kawilihan sa pagbabasa
paggamit ng istratehiya upang makuha ang kahulugan ng teksto
sapat na kaalaman at bokabularyo na tutulong sa pag-unawa ng teksto
kakayahan sa mataas na pagbasa
istilong gagamitin upang maunawaan ang salitang di pamilyar
kakayahang umunawa sa mga nakatalang salita batay satunog o pagbigkas nito
KAHULUGAN NG PAGBASA
Frank Smith's Reading Without Non Sense (1997) - ang pagbasa ay pagtatanong sa nakatalang teksto at ang pag-unawa sa teksto ay ang pagkuha ng sagot sa iyong mga tanong
Kenneth Goodman's Journal of the Reading Specialist (1967) - ang pagbasa ay isang psycholinguistic guessing game
Sa kumbensyunal na panananaw, ang pagbasa ay ang pag-unawa sa wika ng may-akda ayon sa mga nakasulat na simbolo at paraan ng pagkilala, pagpapakahulugan at pagtataya ng mga kagamitang nakalimbag.
MGA BATAYANG
KAALAMAN
SA PAGBASA
ANG TEORYANG
METAKOGNISYON
SA PAGBASA
Metakognisyon - "pagkakaroon ng kaalaman" at maunawaan, makontrol at magamit nang wasto ang mga kaalamang ito (Tei at Stewart, 1985)
ILANG STRATEHIYA HABANG NAGBABASA
pagtukoy sa layunin ng pagbasa
pagtukoy sa uri o anyo ng teksto bago bumasa
pagkilala sa layunin ng manunulat sa kanyang pagsulat ng teksto
pagbibigay hinuha o prediksyon sa susunod na mangyayari
Apat na salik sa prosesong metakognisyon sa pagbasa: teksto, gawain sa pagbasa, istratehiya at katangian ng mambabasa
ANG MGA URI NG PAGBABASA
Pinaraanang pagbasa (Skimming)
Pahapyaw na pagbasa (Scanning)
Ekstensibong pagbasa
Intensibong pagbasa
Mga Istratehiya ng Mambabasa
Bakit
tayo
nagbabasa?
Ang
Tekstong
Ekspositori
Ang tekstong ekspositori ay may layuning mapaliwanag at maglahad ng mga impormasyon at ideya.
Istilo

Paliwanag
Rebyu
Pangangatwiran
Paghihikayat
Pagsusuri
Anyo

Depinisyon
Sanysay
Prosidyural
/
Proseso
Buod
Brosyur
Hulwarang Organisasyon

Sanhi at Bunga
Problema at Solusyon
Kalakasan at Kahinaan
Sikwensyal
Kronolohikal
Pagkakatulad at Pagkakaiba
Pagsusunud-sunod
Enumerasyon
Istilo
Paliwanag
Anyo
Depinisyon
Proseso
Hulwarang
Organisasyon

Sanhi at Bunga
Hulwarang
Organisasyon

Problema at
Solusyon
Hulwarang Organisasyon

Sikwensyal
Ang Mga Hulwarang Organisasyon ng Tekstong Ekspositori
DEPINISYON
Ang depinisyon ay may layuning ipaliwanag ang kahulugan ng isang termino o parirala
PAGHAHAMBING
Ang hulwarang paghahambing ay may layuning ipakita ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawa o higit pang mga bagay, tao, pangyayari at ideya.
ENUMERASYON O PAG-IISA-ISA
Ang hulwarang enumersasyon o pag-iisa-isa ay maaring maglahad ng mga halimbawa na nabibilang sa isang uri o klasipikasyon.
SANHI AT BUNGA
Ang hulwarang sanhi at bunga ay napapakita ng mga kadahilanan ng isang bagay o pangyayari at ang kaugnay na epekto nito
ANG KAHINAAN
AT KALAKASAN
Sa hulwarang organisasyong kahinaan at kalakasan, inilalahad ang positibo at negatibong posibilidad kaugnay ng isang sitwasyon o pangyayari.
PAGKAKASUNUD-SUNOD O ORDER
Ang hulwarang ito ay nagpapakita ng serye ng mga pangyayari na maaaring humantong sa isang konklusyon o pagkakasunud-sunod ng mga kaganapan hango sa isang pangyayari.
Panimulang Hakbang: Pagsuyod sa P-M-L
Paksa
Mambabasa
Layunin
Mga Estratehiyang
Pansuri: L-E-K at
P-M-L
Ano ang
layunin
ng awtor?
Paano ginagawang
epektibo
ang layuning ito?
Ano ang ginagawang
konklusyon
?
ANG PAGBASA SA KOLEHIYO
MGA KASANAYAN SA PAGBASA
Bago bumasa...
Alamin ang dahilan ng pagbabasa ng teksto.
Isipin kung anu-ano ang nalalaman mo tungkol sa teksto.
Itala ang mga bagay na nais malaman mula sa teksto.
Tingnan ang pamagat, ulong pambungad, mga larawan.
Magtala ng mga salita o parirala na may kaugnay sa paksa ng teksto.
Habang bumabasa...
Magkaroon ng pahapyaw na pagbasa. Basahin ang una at huling talata at ang panimula at huling bahagi ng iba pang mga talata.
Tukuyin ang layunin ng pagbabasa.
Isulat ang iyong puna mula sa teksto.
Muling basahin ang teksto, markahan ang mga salitang mahahalaga sa iyo.
Pagkatapos bumasa...
Magtala ng mga salita na sa tingin mo ay magagamit mo sa hinaharap.
Kilatisin ang nabasa.
Magtala ng mga akdang nabasa na may kaugnay sa paksa ng teksto.
Mga
Kasanayan

PAG-UURI NG MGA IDEYA AT DETALYE
GAWAIN
PAGTUKOY SA PANGUNAHING
IDEYA AT PAGPAPALAWAK NITO
PAGKILALA SA PAKSA AT PAG-UUGNAY NG IBA PANG ISYU O BABASAHIN MULA RITO

PAGTUKOY SA LAYUNIN NG
MAY-AKDA
GAWAIN
PAGTIYAK SA DAMDAMIN, TONO
AT PANANAW NG TEKSTO
Ang damdamin ng teksto ay tumutukoy sa kung ano ang saloobin o nararamdaman ng mambabasa habang binabasa niya ito.
Ang tono ay ang naililipat na saloobin ng manunulat habang isinusulat ang teksto.
At ang pananaw naman ay ang nabubuong palagay o kuru-kuro ng may-akda. Ito rin ay tinatawag na punto de vista.
GAWAIN
Punong Ideya: Kung ano man ang tatanimin, ito rin ang aanhin.
Damdamin:

Lungkot at kasiyahan
Mga detalyeng nagpapatunay:

Hindi tumubo ang binhi na hawak ni Jorge pero nagtagumpay siya na makuha ang titulong CEO.
Tono:

Banayad
Mga detalyeng nagpapatunay:

sa kabuuan ng kuwento, wala kang mararamdaman na galit o paghihinagpis. Kalmado lang ang manunulat habang sinusulat ang kuwento.
Pananaw:

Prupesyunal
Mga detalyeng nagpapatunay:

Ayon sa kuwento, nais ng matandang negosyante na makakita ng kapalit sa kanya bilang CEO sa pamamagitan ng isang palgisahan.
PAGKILALA SA OPINYON
O KATOTOHANAN
PAGSUSURI KUNG VALID O
HINDI ANG IDEYA
Ang pagiging valid o katanggap-tanggap ng ideya ay nakasalalay sa bisa ng paglalahad at maayos na paglalahad ng argumento ng may-akda.
PAGBUO NG HINUHA AT
PAGHULA SA KALALABASAN NG
PANGYAYARI
Masmakakabuo ka ng mas accurate at matalinong pagpapalagay kapag ang detalye ukol sa tinatalakay ay sapat na.
Makakatulong ang mga ito sa pagkuha ng masmabisang hula sa posibleng mangyari ayon sa kalabasan ng pangyayari.
PAGBUO NG LAGOM AT
KONGKLUSYON
Paglalagom - ay ang proseso ng magkaparehas na ideya galing sa iba’t ibang sanggunian at pagsasama-sama ng mga nakuhang ideya sa isang maayos at malinaw na paraan. Ito ay maaaring pasalita o pasulat.
Kongklusyon - ay ang nabubuong implikasyon mula sa pangyayaring mainam na sinuri ang elemento.
PAGBIBIGAY NG INTERPRETASYON
SA GRAP, TALAHANAYAN AT MGA PANTULONG
NA GRAPIKO
Ang mga grap, tsart, tahalayan, at iba pa, ay mga pantulong na grapiko. Pinapadali nito ang pagbigay ng impormasyon sa isang maayos at organisadong paraan. Kadalasan itong ginagamit sa mga resulta ng pagsusuri. Ang abilidad na magbasa ng mga pantulong na grapiko ay importante.
Maraming salamat sa pakikinig! :D
Ang pagtukoy sa pangunahin at mga sumusuportang ideya o mga detalye ay pangunahing kasanayan sa pagbasa.
Mas mapapadali ang pagtukoy ng mga sumusportang ideya kung mayroon kang kaalaman sa paksa.
Pangunahing ideya:
Ang pagsasanay sa mga nars ay nakapaloob sa malawak na aspeto mula sa mga ospital hanggang sa pagbibisita sa mga tao mula sa kanilang mga kabahayan.
Sa Europa, ang mga nars ay nakapagtapos ng highschool at nagsasanay ng 18 buwan.
Sa Chile, ang mga nars ay dapat may taglay na antas batsilyer.
Sa Pilipinas, ang mga nars ay inaasahang maipamamalas ang mga kakayahan pampropesyunal na kanyang natamo at patuloy na magagampanan ang mga responsibilidad para sa personal at propersyonal na pagunlad sa kanyang trabaho nang mabuti at epektibo.
Ang mga nars ay sumasalamin sa lumalaking lebel ng responsibilidad at katayuan.
Ang mga nars ay nagsasagawa at nagpapatupad ng mga plano sa pagaalaga at pakikisalamuha sa pasyente, sa pamilya nito at sa iba pang mga propesyunal.
Ang mga nars ay maituturing na mga tagapagtaguyod ng mga pasyente.
Ang bawat teksto ay may taglay na paksa at ideya.
Ito ay maaaring nasa anyong paglalarawan, pagsasalaysay, paglalahad, pangangatwiran o pagmamatuwid.
Ang pagpapalawak sa paksa at ideya ay maaring gawin sa paraang pag-uugnay ng iba pang kaalaman ukol sa nabasa.
Hindi sapat ang pagtukoy sa pangunahing paksa o kaisipan ng teksto upang maabot ang mataas na antas ng pag-iisip.
Kailangan din matutong mag-ugnay ng iba pang ideya o mga karanasan upang mapalawak ang kaalaman.
Sa pagsulat ng awtor ng kanyang akda o teksto, taglay nito ang kanyang layunin.
Ang layuning ito ay maaring magpaliwanag, magdagdag ng impormasyon, mangatwiran, manghikayat, at iba pa.
Makikilala ang layunin ng teksto buhat sa paraan ng pagsulat.
Layunin:
magpaalam tungkol sa iba't-ibang pananaw ng mga bansa ukol sa PDA.
Ang pagkilatis sa opinyon at katotohanan ay ilan sa mga kasanayang pagbasa na dapat malinang sa mga mag-aaral.
Sa Pilipinas, hindi katanggap-tanggap ang PDA. Ito ay evident sa mga paaralan.
Sa New York, 22% ang nagpapakita ng PDA.
Sa Iran, pinagbabawalan ang pakikipaghawakan ng kamay kahit amg-asawa.
Sa Ghana, hindi kadalasang nakikita ang PDA sa mga pampublikong lugar.
CREDITS TO BEA TRINIDAD FOR THE POWERPOINT ;)
Full transcript