Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ORSIP - seminarium

[TP]
by

Marcin Bajtek

on 29 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ORSIP - seminarium

Opracowanie wymagań i założeń budowy oraz projektu technicznego dla Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej „ORSIP” jako węzła EIIP i KIIP oraz komponentu GMES
Wdrożenia
Partnerzy
GISPartner Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca sie firma, zajmująca się projektowaniem oraz dostarczaniem gotowych rozwiązań z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej. Nasze aplikacje są produktami kierowanymi przede wszystkim do komórek administracji publicznej oraz krajowych i regionalnych jednostek środowiskowych.
Działania, rozwój i rzetelność firmy zostały dostrzeżone i uhonorowane szeregiem wyróżnień m.in. Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym, którego laureatem byliśmy już pięciokrotnie.
Wykonawca
Przykładowe

wdrożenia
Organy administracji państwowej
Jednostki administracji publicznej szczebla województkiego
Jednostki administracji publicznej szczebla powiatowego i gminnego
Moduły tematyczne
Zakres seminarium
9.00-10.30
1. Informacje o Wykonawcy
2. Założenia projektu
3. Partnerzy Projektu
4. Dyrektywa INSPIRE
5. Architektura
6. Bazy danych
10.30-10.45 Przerwa
10.45-12.15
7. Komponenty systemu
12.15-12.30 Przerwa
12.30-13.30
8. Współpraca z innymi systemami
9. Perspektywy rozwoju
13.30-14.00
Test
Mieszkańcy regionu
Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Inwestorzy
Uzyskają łatwy i szybki dostęp do obszernych, interesujących ich danych i informacji, będą w stanie szybko i skutecznie komunikować się z administracją publiczną, będą mogli korzystać z szeregu usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną
Wdrożenie projektu spowoduje ułatwienie im wykonywania zadań służbowych, skrócenie i uproszczenie wielu procedur, ułatwi podejmowanie wielu istotnych decyzji
Pracownicy urzędów i instytucji, zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego
Wdrożenie projektu spowoduje ułatwienie im dostępu do wielu baz danych istotnych z punktu widzenia wykonywanych zadań służbowych i realizowanych procedur administracyjnych
Podmioty gospodarcze, prowadzące działalność na terenie Województwa i zainteresowane realizacją na Śląsku rozmaitych projektów inwestycyjnych, przede wszystkim takich, które związane są z koniecznością zakupu/wydzierżawienia nieruchomości lub wybudowania nowej infrastruktury
Województwo Śląskie, jako jednostka samorządu terytorialnego poziomu regionalnego wraz z wybranymi swoimi jednostkami organizacyjnymi
Ogólny model systemu
Partnerzy Projektu
Dyrektywa INSPIRE
Źródło: prezentacja Jacka Jarząbka - Wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Dlaczego Dyrektywa INSPIRE
INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie)
INSPIRE to zespół środków prawnych, organizacyjnych i technicznych wraz z powiązanymi z nimi usługami oferujący powszechny dostęp do danych przestrzennych na terenie Unii Europejskiej.
Ma on wspomagać ustawodawców w podejmowaniu decyzji i działań mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na środowisko.
Cele INSPIRE
Poprawa dostępności danych i usług danych przestrzennych umożliwiając elektroniczną wymianę oraz wykorzystanie rozproszonych cyfrowych zasobów przestrzennych pomiędzy jednostkami na różnych poziomach administracji publicznej oraz krajami Wspólnoty Europejskiej w celu optymalizacji działań, przede wszystkim w zakresie monitorowania, oceny i poprawy środowiska naturalnego, poprzez:

- stworzenie metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych oraz ich bieżącą aktualizację;

- harmonizację danych przestrzennych

- stworzenie i obsługa sieci usług danych przestrzennych:
usługi wyszukiwania
usługi przeglądania
usługi pobierania
usługi przekształcania
usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych


„Interoperacyjność” - możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz interakcji usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona
Źródło: prezentacja Jacka Jarząbka - Wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Czym jest INSPIRE
Pięć głównych założeń INSPIRE

1. Dane powinny być pozyskiwane tylko jeden raz oraz przechowywane i zarządzane w sposób najbardziej poprawny i efektywny przez odpowiednie instytucje i służby.

2. Powinna być zapewniona ciągłość przestrzenna danych tak, aby było możliwe pozyskanie różnych zasobów, z różnych źródeł oraz aby możliwe było ich udostępnianie wielu użytkownikom i do różnorodnych zastosowań.

3. Dane przestrzenne powinny być przechowywane na odpowiednim (jednym) poziomie administracji publicznej i udostępniane podmiotom na wszystkich pozostałych poziomach.

4. Dane przestrzenne niezbędne do odpowiedniego zarządzania przestrzenią na wszystkich poziomach administracji publicznej powinny być powszechnie dostępne (tj. bez warunków ograniczających i/lub utrudniających ich swobodne wykorzystanie).

5. Powinien być zapewniony dostęp do informacji o tym, jakie dane przestrzenne są dostępne i na jakich
warunkach, a także informacja umożliwiająca użytkownikowi ocenę przydatności tych danych do swoich celów.

Transpozycja INSPIRE do prawa lokalnego
Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej
Postanowienia ogólne:

- Ustawa określa warunki i procedury tworzenia i stosowania infrastruktury informacji przestrzennej oraz określa organy właściwe w tej sprawie;
- Definiuje zasady współpracy i koordynacji funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;
- Infrastruktura jest tworzona, utrzymana i rozwijana, funkcjonuje jako wynik współpracy pomiędzy podmiotami: administracji publicznej, samorządowej);
- Definiuje zasady tworzenia i korzystania z infrastruktury w odniesieniu do:

1) Danych przestrzennych (zbiorów i usług) i metadanych dla nich opracowanych.
2) Zasad dostępu do danych przestrzennych.
3) Interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
4) Form udostępniania danych przestrzennych.
Technologia
Środowisko systemu operacyjnego - Windows 2008 R2
Środowisko systemu bazodanowego – Oracle Linux
Środowisko wirtualizacji - VMware
Klient danych przestrzennych (iMapClient), Moduł administracyjny (iMapCatalog) – aplikacje w języku Java
Środowisko ESRI
Serwer usług danych przestrzennych (ArcGIS Server)
Aplikacje do zarządzania i ładowania danych (ArcGIS Desktop)
Wykorzystanie standardów
WMS
WFS
REST
JSON
Metadane tworzone zgodnie z ISO 19115:2003
Kluczowe komponenty systemu:
Szyna komunikacyjna
Magazyn danych wraz z systemem zarządzania
Serwer usług danych przestrzennych
Moduł administracyjny
Klient danych przestrzennych
Portal CMS
Edytor metadanych
Główne założenia:

Wydajność
Bezpieczeństwo
Skalowalność
Wykorzystanie usług aplikacyjnych i dostępność API
Architektura
Architektura logiczna
Bazy danych
Projekt: Budowa baz danych przeznaczonych do zasilenia Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)
Projekt: Opracowanie wymagań i założeń budowy oraz projektu technicznego dla Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej „ORSIP” jako węzła EIIP i KIIP oraz komponentu GMES
Schemat ORSIP
370 warst
65 serwisów ORSIP
14 serwisów WODGiK
Dwie bazy danych
WODGiK - dane referencyjne
ORSIP - dane tematyczne

Baza ORSIP
-schemat orsip
-schemat gig
Komponenty systemu
CMS
Client
Online
Portal Metadanych
Panel Zarządzania
Systemem
System Informacji Przestrznnej
Aplikacja zarządzania systemem i użytkownikami
Metadane
to informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają
odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług;

Metadane w szczególności obejmują informację dotyczące:
- krótką charakterystykę zasobu;
- zgodności zasobu z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi tematów danych przestrzennych określonych
w załączniku do ustawy;
- warunków uzyskania dostępu do zasobu i jego wykorzystania oraz wysokości opłat, jeżeli są pobierane;
- jakości i ważności zasobu;
- organów administracji odpowiedzialnych za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług
danych przestrzennych
- ograniczeń powszechnego dostępu do zasobu danych przestrzennych oraz przyczyn tych ograniczeń.

Usługa pobierania
Współpraca z innymi systemami
Wdrożenie Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" (OPI-TPP) dla obszaru województwa śląskiego.
Wdrożenie „OGÓLNODOSTĘPNEJ BAZA DANYCH BIO- I GEORÓŻNORODNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – INTEGRALNA CZĘŚĆ OTWARTEGO REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, BIOGEO-SILESIA ORSIP”
Europejski program obserwacji Ziemi (GMES)
Opracowanie metod monitorowania stanu środowiska z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego oraz wykorzystanie synergii z systemami nawigacji satelitarnej GALILEO i EGNOS w celu dostarczenia użytkownikom zintegrowanych informacji.
Celem głównym projektu SEKAP jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji w realizacji tych usług.

Elektroniczny Obieg Dokumentów
i
Platforma Usług Publicznych
Perspektywy rozwoju
Przedmiotem projektu jest:

- opracowanie projektu technicznego wraz z budową aplikacji dziedzinowych,
- rozbudowa istniejącego systemu RSIP,
- budowa i wdrożenie ORSIP wraz z pilotażowym wdrożeniem w wybranych JST,
- przeprowadzenie szkoleń.

Projekt swoim oddziaływaniem wykracza poza obszar województwa śląskiego, stając się węzłem KIIP.
W ramach projektu opracowane zostały modelowe rozwiązania służące harmonizacji działań systemu ORSIP z głównymi europejskimi inicjatywami: INSPIRE, GMES.

Do celów szczegółowych należą m.in.:

- dostarczenie, dla systemów informacyjnych, wspomagających zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego, jednolitej i aktualnej oraz zintegrowanej informacji przestrzennej, pochodzącej z wielu rozproszonych zasobów źródłowych,

-zwiększenie liczby dostępnych usług poprzez rozbudowę funkcjonalności i użyteczności istniejących formularzy elektronicznych platformy e-Urząd publicznych SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) o możliwości wykorzystania informacji przestrzennej,

- utworzenie regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej, spełniającego obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej ze szczegółowym uwzględnieniem informacji przestrzennej.

Korzyści z realizacji projektu:

- usprawnienie procesów administrowania Województwem Śląskim na wszystkich szczeblach administracji publicznej, planowania i monitoringu jego rozwoju oraz wsparcie procesów restrukturyzacji regionu,

- usprawnienie i ułatwienie korzystania z zasobów informacyjnych w postaci interaktywnych kompozycji i zestawień mapowych, szybkiego i prostego przeszukiwania i przeglądania zasobów bazy danych,

- poprawienie dostępu do informacji przestrzennej i przepływu danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, instytucjami i podmiotami gospodarczymi,

- zwiększenie ilości informacji dla podmiotów gospodarczych, mieszkańców i turystów z zakresu ochrony środowiska i przyrody, stanu zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, turystyki, szkolnictwa i ochrony zdrowia z jednoczesną poprawą efektywności dostępu do takich informacji.

Beneficjenci projektu i użytkownicy systemu ORSIP
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (dane referencyjne),

Główny Instytut Górnictwa (portal OPI-TPP),

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (dane przyrodnicze),

Gminy pilotażowe: Chorzów, Rybnik, Bytom, Gliwice, Dąbrowa Górnicza,

Śląska Organizacja Turystyczna (SLASKIE.TRAVEL).
iMapMobile
iMap3D
Full transcript