Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BİLİMSEL ALAN GEZİLERİNİN ORTAÖĞRETİM 9.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN

No description
by

on 21 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BİLİMSEL ALAN GEZİLERİNİN ORTAÖĞRETİM 9.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN

Araştırmanın Amacı
Bilimsel alan gezilerinin, ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin Biyoloji dersi ile ilgili tutum ve akademik başarıları üzerine etkisini yarı deneysel araştırma metodu ile incelemektir.
Araştırmanın Önemi
Araştırmanın sonuçları okul dışı öğrenme ortamlarının Biyoloji tutum ve akademik başarısı üzerine önemini vurgulayabilir. Eğer okul dışında yapılan özgür öğrenme ortamlarının öğrencilerin Biyoloji dersine olan tutum ve akademik başarılarında önemli bir etkiye sahip olduğu gözlemlenirse, okul müfredatlarında okul dışı öğrenimi pekiştirecek etkinlikler daha çok yer alabilir. Ayrıca bu çalışma, öğrencilerin Biyoloji kavramlarını öğrenmesinde etkili olan okul dışı öğrenimin okul öğretiminde etkili kullanabilme konusu hakkında öğretmenleri bilinçlendirmede önemli katkı sağlayabilir
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma bilimsel alan gezilerinin, ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin, tutum ve akademik başarıları üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
BİLİMSEL ALAN GEZİLERİNİN ORTAÖĞRETİM 9.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ
Ayrıca araştırmada, bilimsel alan gezilerinin akademik başarı ve tutuma etkisi, geleneksel öğretim yöntemiyle karşılaştırılarak incelenmiştir
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı II. Yarıyılında Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Fen Lisesi, 9. Sınıflardan seçilen iki sınıfın öğrencileri oluşturmuştur. Deney grubunda 16 kız, 10 erkek olmak üzere toplamda 27 öğrenci bulunurken, kontrol grubunda, 10 kız, 7 erkek olmak üzere toplamda 17 öğrenci bulunmaktadır.
Verilerin Toplanması
Çalışma yapılacak öğrenci grubu belirlendikten sonra, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek için akademik başarı testi kullanılmıştır. Öğrencilerin Biyoloji dersine ilişkin tutumlarını ölçmek amacıyla Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır
Varsayımlar
Öğrenciler araştırmadaki “tutum ölçeği” sorularına samimi cevaplar vermişlerdir.
Araştırmanın amacına ulaşması öğrencilerin rollerini samimi olarak benimsemelerine bağlıdır.
Kontrol altına alınamayan değişkenler deney ve kontrol grubunu eşit şekilde etkilemektedir.

Problem Durumu
Geleneksel öğretim yöntemi ile öğrenciler, Biyoloji dersi ve canlı dünya arasındaki ilişkiyi kurmakta ve Biyolojinin günlük hayatla olan bağlantısını anlamakta zorlanmaktadır.
Araştırmanın Değişkenleri
Bağımsız değişkenleri:
Deney grubu üzerinde etkisi incelenen “Bilimsel Alan Gezileri ile yapılan Biyoloji Öğretimi” ve kontrol grubu üzerinde etkisi incelenen “Geleneksel Öğretim Yöntemi ile yapılan Biyoloji Öğretimi”dir.

Bağımlı değişkenleri:
“Akademik Başarı” ve “Biyoloji Öğretimine Yönelik Tutum” düzeyleridir.
Sınırlılıklar
Tanımlar
AMAÇ
Veriler öğretmen merkezli, genellikle düz anlatıma ve ezbere, öğrenmeye dayanan geleneksel öğretim anlayışının, öğrencilerin akademik başarıları üzerine olumlu etkisinin az olduğu,
Öğrenme sürekli olarak devam eder ve okuldan bağımsızdır. Öğretim sınıfta ve okulda olduğu kadar okul dışı etkinlikler yoluyla da oluşmaktadır
1) Araştırma zaman açısından 2012-2013 öğretim yılı ile sınırlıdır.
2) Araştırmadan elde edilecek veriler, uygulamanın yapılacağı Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları öğrencileri ile sınırlıdır.
3) Araştırma, bilimsel alan gezilerinin Biyoloji tutum ve akademik başarısı üzerine etkisi ile sınırlıdır.
4) Araştırma çalışma grubu ile sınırlıdır.
5) Araştırmadan elde edilecek veriler araştırmada kullanılacak veri toplama araçları ile sınırlıdır.
6) Araştırma “Canlıların sınıflandırılması” konusu ile sınırlıdır.
Tutum: Öğrenmeyle kazanılan, bireyin davranışlarına yön veren ve karar verme sürecinde yanlılığa neden olabilen bir olgudur
Akademik başarı: Öğrencilerin okul yaşamında amaçlanan davranışlara ulaşma düzeyi olarak tanımlanmaktadır
Öğrencilerin akademik başarıları ve Biyoloji dersine yönelik tutumları üzerine etkisini göstermek için ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır.
Akademik Başarı Testi
Biyoloji Tutum Ölçeği
Verilerin Analizi
SPSS 21.0 (The Statistical Package for The Social Sciences) istatistik programı kullanılarak çözümlenmiş ve araştırmanın alt amaçları 0.95 güven düzeyinde (p=0.05) test edilmiştir.
Araştırmada kontrol ve deney grubunun hem akademik başarı hem de tutum puanlarının ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığını belirleyebilmek için, “Bağımsız Gruplar İçin t-Testi”;
Deney ve kontrol gruplarında, gruplar içi hem akademik başarı hem de tutum puanlarının ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığını belirleyebilmek için “Bağımlı Guplar için t-Testi” kullanılmıştır.
Bu istatistiki testler grup içerisinde normal dağılım gösterdikleri için parametrik testler uygulanmıştır. Normal dağılım göstermeyen durumlarda da parametrik olmayan test olan Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
BULGULAR VE YORUM
Araştırmanın uygulama basamakları
Grupların Biyoloji Dersi Akademik Başarı Durumlarının Karşılaştırılması
Uygulama Öncesi:Deney grubundaki öğrencilerin ön test başarı puanlarının ortalaması ( =65.23), kontrol grubundaki öğrencilerin ön test başarı puanlarının ortalaması ise ( =63.41). süreç başında benzerlik göstermektedir.
Uygulama sonrası: Grupların akademik başarı puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı farklılık gösterdiği, farklı öğretim yöntemlerinin kullanıldığı gruplarda olmak ile tekrarlı ölçümlerde Biyoloji dersi akademik başarı puanları üzerindeki ortak etkilerinin anlamlı olduğu bulunmuştur (t(41)=3.96, p>.05). Bu bulgu Biyoloji dersinin bilimsel alan gezileri yöntemiyle işlendiği gruptaki öğrencilerin akademik başarı puanlarını artırmada farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Akademik başarı puanlarında deney öncesine göre daha fazla kazanç elde eden deney grubundaki bilimsel alan gezisi uygulamasının öğrencilerin akademik başarı puanlarını artırmada daha etkili olduğu anlaşılmaktadır.
Gruplardaki Öğrencilerin Grup içi Akademik Başarı Ön Test ve Son Test Puanlarına Göre Karşılaştırılması
Bilimsel alan gezisi uygulanan deney grubundaki öğrencilerin akademik başarı puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı farklılık gösterdiği, bilimsel alan gezilerinin Biyoloji dersi akademik başarı puanları üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur (t(25)=5.62, p>.05).
geleneksel yöntemlerinin kullanıldığı kontrol grubundaki öğrencilerin akademik başarı puanlarının uygulama öncesinden sonrasına anlamlı farklılık gösterdiği, geleneksel yöntemle işlenen Biyoloji dersinin grup içerisinde akademik başarı puanları anlamlı bulunmuştur (t(17)=2.15, p>.05).
Grupların Biyoloji Dersi Akademik Başarı Ön Test ve Son Test Puanlarının Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılması
Deney grubundaki kız ve erkek öğrencilerinin Biyoloji dersindeki akademik başarı düzeylerini belirlemek için yapılan ön test sonucunda cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (t(24)=.822, p>.05).
Biyoloji dersini bilimsel alan gezileri yöntemine göre, deney grubundaki kız ve erkek öğrencilerinin akademik başarı puanlarının deney öncesinden sonrasına kız öğrencilerin lehine anlamlı farklılık gösterdiği, deney grubunda cinsiyete bağlı olarak tekrarlı ölçümlerde Biyoloji dersi akademik başarı puanları üzerindeki ortak etkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur (t(24)=3.96, p>.05).
Kontrol grubunda yer alan kız ve erkek öğrencilerin Biyoloji dersi akademik başarı ön test puanları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmamıştır (U=19.500, p>.05).
kontrol grubunda yer alan kız ve erkek öğrencilerin Biyoloji dersi akademik başarı son test puanları arasında kız öğrencilerin lehine anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur (U=14.000, p>.05).
Grupların Biyoloji Dersine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması
Deney ve kontrol gruplarının Biyoloji dersine yönelik tutumlarını belirlemek için yapılan ön test sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir (t(41)=.867, p>.05).
iki ayrı yöntemle Biyoloji dersi gören grupların Biyoloji dersine yönelik tutum ölçeği puanlarının uygulama sonrasında anlamlı bir farklılık gösterdiği, farklı öğretim yöntemlerinin kullanıldığı gruplarda olmak ile tekrarlı ölçümlerde tutum ölçeği puanları üzerindeki ortak etkilerinin anlamlı olduğu bulunmuştur (t(41)=2.533, p>.05).
Gruplardaki Öğrencilerin Grup içi Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Ön Test ve Son Test Puanlarına Göre Karşılaştırılması
Bilimsel alan gezisi uygulanan deney grubundaki öğrencilerin Biyoloji dersine yönelik uygulanan tutum ölçeği puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı farklılık gösterdiği, bilimsel alan gezilerinin Biyoloji dersi tutum puanları üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur (t(25)=4.98, p>.05).
Biyoloji dersinde geleneksel yöntemlerin kullanıldığı kontrol grubundaki öğrencilerin tutum puanlarının uygulama öncesinden sonrasına anlamlı farklılık göstermediği, geleneksel yöntemle işlenen Biyoloji dersinin grup içerisinde tutum puanları anlamlı bulunmamıştır (t(17)=.571, p>.05). Elde edilen bu bulguya göre Biyoloji dersini geleneksel yöntemle işlenmesinde grup içerisindeki öğrencilerin tutum puanlarını etkilemediğini göstermektedir.
Grupların Biyoloji Dersine Yönelik Tutumlarının Ön Test ve Son Test Puanlarının Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılması
Deney grubundaki kız ve erkek öğrencilerinin Biyoloji dersine yönelik tutumlarını belirlemek için yapılan ön test sonucunda cinsiyetler arasında anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir (t(24)=.831, p>.05).
Biyoloji dersini bilimsel alan gezileri yöntemiyle gören deney grubundaki kız ve erkek öğrencilerinin tutum puanlarının deney öncesinden sonrasına kız öğrencilerin lehine anlamlı farklılık gösterdiği, farklı öğretim yöntemlerinin kullanıldığı gruptaki kız öğrencilerin Biyoloji dersine yönelik tutum puanları üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur (t(24)=1.757, p>.05).
Kontrol grubundaki kız ve erkek öğrencilerinin Biyoloji dersine yönelik tutumlarını belirlemek için yapılan ön test sonucunda cinsiyetler arasında anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir (t(15)=.073, p>.05).
Kontrol grubundaki kız ve erkek öğrencilerinin Biyoloji dersine yönelik tutumlarını belirlemek için yapılan son test sonucunda cinsiyetler arasında erkek öğrencilerin lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (t(15)=2.16, p>.05).
Genel Olarak Araştırmada Ulaşılan Sonuçlar
uygulanabilirlik, zaman,masraf
bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin kazandırılmasında oldukça önemli bir yer tutması ve oldukça fonksiyonel olması
bilimsel alan gezisi planlama ve uygulamada
yetersizlik
gezi öncesi, gezi esnası ve gezi sonrası iyi bir planlama yapma, müfredatla gezi planını iyi ilişkilendirme, öğrencileri bilgilendirme konusunda ve gezi esnasında iyi bir rehber olma, bilimsel alan gezisi planlama noktasında öğretmenin çalıştığı kurumun da teşvik ve desteği
öğretmen yetiştiren kurumlar
öğrenciler gezilerde istekli ve neşeli
öğrencilerin birbirleri arasındaki iletişimin sınıf içerisindeki iletişimden daha güçlü
çevreye karşı hassasiyet ve duyarlılıklar ön planda
Öneriler
• Deney, gözlem gezisi ve proje çalışmaları gibi uygulamalarda öğrenci merkezli program hazırlanmalıdır. Kritik noktalarda öğretmen çalışmaya müdahale etmelidir. Aşamaların çoğunda merkezde öğrenci bulunmalıdır ve verilen prosedür doğrultusunda yapılacak etkinliklerde öğrenci tek başına karar vermelidir.
• Bilimsel yöntem basamaklarının uygulanmasında kullanılan teknikler genellikle öğretmen kontrolünde olmaktadır. Bu yöntemin uygulanmasında amaçlar çok iyi belirlenmelidir. Belirlenen amaçlar doğrultusunda gerek laboratuvar ortamında gerekse bilimsel alan gezisi ortamında öğrenciler bilimsel çalışmalara yönlendirilmelidir.
• Bilimsel alanların Biyoloji öğretiminde kaynak olarak kullanılması büyük önem taşımaktadır. Çevrede ve ya bilimsel alan gezilerinde yapılan çalışmalarda öğrenci, gözlem yapma, sınıflama, ölçme, veri toplama, değerlendirme, sosyal iletişim kurma, sorumluluk alma gibi birçok yeteneği kolay yoldan kazanabilecektir.
• Biyolojide kalıcı öğrenme, öğrendiklerini hayatla ilişkilendirme gözlem ve deneye dayandığı için laboratuvar çalışmalarına, çevre uygulamalarına ve arazi gezilerine de öğretimde ağırlık verilmelidir. Bu konuda gerek okul yönetimi, gerekse öğretmenler bilgilendirilmelidir.
• Öğrencinin, öğretimde temel unsurlardan biri olan konuya ilgi ve merakını çekme konusunda Biyolojinin oldukça uygun bir ders olduğu unutulmamalıdır ve bu doğrultuda yapılacak olan her bilimsel gezi öğrencinin biraz daha ilgi ve merakını artırarak onu öğrenme ve araştırmaya daha da itecektir.
• Daha verimli ve etkili bir öğretim için öğrencilerin bilimsel alan gezilerinde nasıl hareket edeceklerine dair yapılan program yeterince açık ve anlaşılır olmanın yanı sıra, konu içeriği, yapılan hazırlıklar bakımından da aynı ölçüde açık ve anlaşılır olmalıdır.
Full transcript