Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÖĞRENME STİLLERİ VE 4 MAT ÖĞRETİM MODELİ

No description
by

filiz demirci

on 17 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÖĞRENME STİLLERİ VE 4 MAT ÖĞRETİM MODELİ

Yaşantı sonucu gerçekleşen kalıcı izli davranış değişikliğidir.
ÖĞRENME NEDİR?
ÖĞRENME STİLİ
Bilgiyi kavrama ve işlemede kişisel olarak tercih edilen yoldur.

Herkes öğrenebilir ama öğrenme süreci her birey için aynı değildir.
Öğrenme Stilleri
ÖĞRENME STİLİ NEDİR?
ÖĞRENME STİLLERİ VE
4 MAT ÖĞRETİM MODELİ

Bireyin davranışında bir değişikliğin olması
Bu değişikliğin yaşantı sonucu meydana gelmesi
Bu değişikliğin en azından belli bir süre kalıcı olması öğrenmenin sonuçlarıdır.

Bireyden bireye değişir.
Sonradan kazanılmış bir özelliktir.
Öğrenme stili, yaşamın her anında ve her boyutunda davranışları etkiler.
Öğretim yöntemleri, ortamları ve materyallerinin öğrenme stillerine göre seçilmesi ve düzenlenmesi, öğrenme sürecini olumlu yönde etkiler.
Öğrenme Stilini Belirleyen Unsurlar
Bilgiyi algılamada kullanılan duyu (duyu organları-sezgiler)
Bilgi almada tercih edilen sunum şekli (görsel-sözel),
Bilginin organizasyonunda tercih edilen yöntem (tümdengelim-tümevarım),
Bilgi işlemede izlenen yol (aktif/fiziksel katılım-pasif/düşünsel katılım)

Öğrenme Stilini Etkileyen Faktörler
Algısal tercihler ve güçlükler
Motivasyonel farklılıklar
Psikolojik faktörler
Bilgiyi işleme alışkanlıkları
Bireyin kendi öğrenme stilini bilmesi bireye ne gibi olanaklar sağlar
Bireyin kendi öğrenme stilini bilmesi;
Güçlü ve zayıf yönlerinin bilinmesini sağlar.

Zayıf yönlerin geliştirilmesi için önlemler alınmasına olanak sağlar.

Birlikte çalışmaya en uygun bireylerin bir araya getirilmesine olanak sağlar.

Başarı, ilgi ve motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecek öğrenme ortamlarının ve eğitim programlarının hazırlanmasına olanak sağlar.

Bernice McCarthy
McCarthy 4MAT Öğrenme Modeli
Bernice McCharty, altı aylık bir çalışma sonunda hazırladığı öğrenme stilleri modelinin kuramsal temellerini, Hunt (1964), Kolb (1983), Lawrence (1982), Jung (1976) ve Symon-Byram'ın (1977) yapmış oldukları çalışmalara dayandığını ifade etmektedir. McCharty, hazırladığı öğrenme modelinde, Kolb'un öğrenme stilini 4MAT öğrenme sistemi olarak geliştirerek öğrenme stillerinin sağ/sol beyin yarıküreleri ile ilişkisini ve her bir öğrenme stiline sahip öğrencilerin öğrenirken cevaplamak istedikleri "niçin, ne, nasıl ,...ise ne olur?" sorularının önemini ortaya koymaya çalışmış ve öğrenme stillerini dört gruba ayırmıştır.
KOLB’ UN ÖĞRENME STİLİ
Öğrencilerin etkin olabilmeleri için dört farklı yeteneğe ihtiyaç vardır:

1) Somut Yaşantı
2) Yansıtıcı Gözlem
3) Soyut Kavramsallaştırma
4) Aktif Yaşantı
1.Somut Yaşantılar
Bireyin günlük yaşantıdaki olaylarla ve bireylerle teması somut yaşantı olarak bilinir. Buna bağlı olarak, temaslarda duyu organlarımız aracılığı ile elde edilen bilgi de somut yaşantı yoluyla elde edilen bilgidir.
Bu öğrenme biçimine sahip olan kişilerin;

Diğer bireylerle birlikte mutlu olmaktan mutlu olduklarını, grup çalışması ve tartışmaya katılmaktan hoşlandıklarını ve bu konularda oldukça başarılı olduklarını,
Girişken, yeni görüş ve düşüncelere açık olduklarını,
Keşfederek öğrenmekten hoşlandıklarını,
Meraklı olduklarını,
Yeni fikirler üretebildiklerini ifade etmiştir.
2. Yansıtıcı Gözlem
Bu öğrenme biçimine sahip olan kişiler;

Pratik uygulamalar yerine olayın özünü kavrama; doğru nedir, nasıl oluşur? Gibi sorulara yanıt arayan
içedönük olan
Düşünce ve olayları sezgi yoluyla anlayan,
Karar vermeden önce dikkatle gözlem yapan,
Farklı bakış açılarında bilgi sağlamaya çalışan kişilerdir.
3. Soyut Kavramsallaştırma
Bireyin konuya ilişkin mantıksal yorumlar yapması, fikirler üretmesidir. Problem çözmek için planlar yapmak, yöntemler geliştirmek bu tür bilgi edinmenin bazı stratejileridir.
Bu öğrenme biçimine sahip olan kişilerin;

Sistematik planlar yapma konusunda başarılı olduklarını,
Düşünerek öğrendiklerini,
Fikirlerin mantıksal analizleri yaptıklarını,
Tümdengelim yöntemiyle düşündüklerini ifade etmiştir.
4. Aktif Yaşantı
Bilginin iş yaparken kullanılması, bilgiye yaparak ulaşılması ve öğrenmenin bu şekilde gerçekleştirildiği yeteneği ifade eder.
Bu öğrenme biçimine sahip olan kişilerin;

Yaparak öğrenme
Risk alma, dışa dönüklük,
Yaptıklarının sonucunu görmek isteme,
Geri bildirim alma ve uygulama, projeler ve kişisel öğrenme aktiviteleri yapma gibi becerilere sahip olduklarını ifade etmektedir.
Kolb’ un geliştirdiği yaşantısal öğrenme kuramındaki dört öğrenme stili, biri bilgi alma diğeri bilgiyi işleme olmak üzere ikişerli sentezlerinden oluşmaktadır ve bunlar
ayrıştıran, değiştiren, özümseyen
ve
yerleştiren
öğrenme stili olarak adlandırılmaktadır.
4MAT öğretim modelinde döngü, dört tip öğrenenlerin tamamının kendilerine uygun bir zaman dilimi bulabilecekleri şekilde, dört öğrenme stilini de dikkate alarak tasarlanan bir öğretim sunmayı amaçlar. Bu amaçla 4MAT öğretim modelinin öğretime uygulanması için geliştirilmiştir.
4MAT ÖĞRETİM MODELİ
McCarthy tarafından sekiz aşamalı ders planı geliştirilmiştir. 4MAT sürecinde kavramların ve konuların ilişkileri dikkate alınarak sekiz aşamalı öğrenme döngüsü sırasında uygulanacak sağ ve sol mod tekniklerine ışık tutması için düzenlenmiştir.
4 MAT ÖĞRETİM MODELİNDE ÖĞRENME DÖNGÜSÜNÜN BİRİNCİ ÇEYREĞİ
1.TİP: İmgesel Öğrenenler
Somut yaşantı biçiminden yansıtıcı gözlem biçimine bir süreç vardır.
Öğrenecekleri bilgiyi kendi deneyimleri ile birleştirmek isterler.
Öğrenirken başvurdukları temel soru "niçin" sorusudur.
Konu üzerinde bireysel çalışmayı tercih ederler.
Neden-sonuç ilişkisine önem verirler.
Geleneksel öğretim sisteminden iyi yararlanırlar.
Birinci adımda öğretmen öğrencilere bir yaşantı sunar. Bu adım birinci tip sağ mod öğrenenler için en uygun adımdır. Burada öğretmenin rolü motive etmektir. Öğretmen daha aktiftir. Kullanılabilecek yöntem, tartışma yöntemidir. Öğrenciler için cevaplanması beklenen soru “Niçin?” sorusudur.
BİRİNCİ ADIM
ikinci adımda öğretmen sunduğu yaşantı üzerine analizde bulunur. Bu adım birinci tip sol mod öğrenenler için en uygun adımdır. Burada öğretmenin rolü gördüğü bireysel değerlere tanıklık etmek, gözlemlemektir. Öğretmen daha aktiftir. Kullanılabilecek yöntem, tartışma yöntemidir. Öğrenciler için cevaplanması beklenen soru “Niçin?” sorusudur.
İKİNCİ ADIM
4 MAT ÖĞRETİM MODELİNDE ÖĞRENME DÖNGÜSÜNÜN İKİNCİ ÇEYREĞİ
2. TİP: Analitik Öğrenenler
Yansıtıcı gözlemden soyut kavramsallaştırmaya bir öğrenme süreci vardır.
Öğrenmek istedikleri konu üzerinde tekrar düşünürler ve derinlemesine öğrenmek isterler.
Öğrenirken başvurdukları temel soru "ne" sorusudur.
Sistematik düşünmeye önem verirler.
ÜÇÜNCÜ ADIM
Bu adımda bireyler gözlemleriyle kavramları bütünleştirir. Düşünceler kavramlaştırılır. Öğretmen daha aktiftir. Bu adım ikinci tip sağ mod öğrenenler için en uygun adımdır. Burada öğretmen bilgi veren “öğretmen” olma rolünü üstlenir. Bu adımda cevaplanması beklenen soru “Ne?” sorusudur. Öğrenciler kavramın ne olduğunu, tanımın ne olduğunu bilmek isterler.
DÖRDÜNCÜ ADIM
Bu adımda teori ve kavramlar geliştirilir. ikinci tip sol mod öğrenenler için en uygun adımdır. Öğretmen daha aktiftir. Burada da öğretmenin rolü yine bilgi veren öğretmen olmadır. Öğrencilerin cevaplanmasını istedikleri soru yine
“Ne?” sorusudur. Öğrenciler öğrendikleri konu hakkında uzmanların ne söylediklerini bilmek isterler.
4 MAT ÖĞRETİM MODELİNDE ÖĞRENME DÖNGÜSÜNÜN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİ
3. TİP: Sağduyulu Öğrenenler
Soyut kavramsallaştırmadan aktif yaşantıya bir öğrenme süreci gerçekleştirilir.
Bireyler öğrenmek için nesnelerin, formüllerin nasıl çalıştığını görmek isterler.
Deneyerek öğrenmeyi tercih ederler.
Kavram ve uygulamadan aynı ölçüde yararlanmak isterler.
Öğrenirken başvurdukları temel soru "nasıl" sorusudur.
BEŞİNCİ ADIM
Bu adımda tanımlanan kavramlar üzerine çalışmalar yapılır. Bu adım üçüncü çeyrek sol mod öğrenenler için en uygun adımdır. Öğretmenin rolü, öğrenciler problem çözerken onlara rehberlik etmektir. Bu adım öğrencilerin
aktif olmaya başladıkları adımdır. Burada kullanılabilecek yöntem rehberliktir. Öğrenciler için cevaplanması beklenen soru “Bu iş nasıl yapılır” sorusudur.
ALTINCI ADIM
Bu adımda öğretmenin verdiği aktivitede öğrencilerin kendilerinden bir şeyler eklemeleri gerekir. Bu adım üçüncü çeyrek sağ mod öğrenenler için en uygun adımdır. Öğretmenin rolü, öğrenciler aktiviteleri çözerken onlara
rehberlik etmektir. Öğrenciler daha aktiftir. Öğrencilerin cevaplanmasını istedikleri soru yine “Bu iş nasıl yapılır?” sorusudur.
4 MAT ÖĞRETİM MODELİNDE ÖĞRENME DÖNGÜSÜNÜN DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİ
4.TİP: Dinamik Öğrenenler
Aktif yaşantıdan somut yaşantıya, yaparak öğrenmeden sezerek öğrenmeye bir öğrenme süreci gerçekleştirilir.
Öğrenciler bir şeyler yapmayla ilgilenirler.
Uygulama ve deneyimi bütünleştirme söz konusudur.
Kanıtlar konusunda kendilerine güvenirler.
Bilimsel çalışmalarda yer almayı severler.
Öğrenirken başvurdukları temel soru "....ise ne olur?" sorusudur.
YEDİNCİ ADIM
Bu adımda gelecek öğrenmeye bir basamak olarak faydalılık, orjinallik için kavramların öğrenciler tarafından yapılan uygulamaları analiz edilir. Uygulamaların uygunluğu analiz edilir. Bu adım dördüncü çeyrek sol mod öğrenenler için en uygun adımdır. Öğretmenin rolü, öğrencilerin yaptıklarını değerlendirmek ve düzeltmektir. Kullanılabilecek yöntem buluş yöntemidir. Öğrenciler daha aktiftir. Öğrencilerin cevaplanmasını istedikleri soru “Bu ne olabilir?”, “Ben bununla ne yapabilirim?” sorularıdır.
SEKİZİNCİ ADIM
Bu adımda öğrencilerin kendi kendilerine bir şeyler yapma ve diğerleriyle yaptıkları şeyi paylaşmaları söz konusudur. Uygulama ve deneyim bütünleştirilir. Yeni ve daha karışık durumlara uyarlama yapılır. Bu adım dördüncü çeyrek sağ mod öğrenenler için en uygun adımdır. Öğretmenin rolü,
öğrencilerin yaptıklarını değerlendirmek ve düzeltmektir. Kullanılabilecek yöntem buluş yöntemidir. Öğrenciler daha aktiftir. Öğrencilerin cevaplanmasını istedikleri soru “Bu ne olabilir?”, “Ben bunu nasıl uygulayabilirim?” sorularıdır.
4MAT ÖĞRETİM MODELİNDE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ
4MAT ÖĞRETİM MODELİNDE PROBLEMİ KEŞFETME SÜRECİ
4 MAT ÖĞRETİM MODELİNİN OLUMLU YÖNLERİ
4 MAT öğretim modeli, her bir öğrencinin öğrenme stilini dikkate alan bir model olduğundan, öğrenme stili açısından sadece bir gruba değil tüm sınıfa hitap eder.

4 MAT öğretim modelinde öğrencilerin yaşantıları dikkate alınarak öğretime başlandığından öğrenciler öğrenecekleri kavramlarla kendilerini bütünleştirirler, derse motive edilerek başlamış olurlar.

4 MAT öğretim modelinde dersin her aşamasında neler yapılacağı planlandığı için dersin planlı ve programlı bir şekilde işlenmesini sağlar.
• 4 MAT öğretim modeli, öğrencilerin zihinlerinde oluşan “Niçin?”, “Ne?”, “Nasıl?”, “... ise ne yapılabilir?” şeklindeki sorulara cevap vermesi açısından, öğrencilerin zihinlerinde temel soru işaretleri bırakmaz.

• 4 MAT öğretim modelinde farklı adımlarda öğrencilere çalışma yaprakları, aktiviteler verildiğinden öğrenciler öğrendiklerini uygulama imkanı bulurlar. Matematik dersinde oyun oynayarak, sıkılmadan kavramları daha iyi öğrenebilirler.

• 4 MAT öğretim modelinde, dördüncü çeyrekte yapılanlarla,
öğrencilerin matematiğin sınıf içi ve sınıf dışı ortamlarda da yaşanabileceğinin farkına varmaları sağlanır.
4 MAT ÖĞRETİM MODELİNİN SINIRLILIKLARI
• 4 MAT öğretim modelinde ders tasarımı ve materyallerin hazırlanması çok zaman alabilir.

• 4 MAT öğretim modelinin uygulanması fazla ders saati gerektirebilir.

• 4 MAT öğretim modelinin uygulanmasında çeşitli araç gereçlerden faydalanmak gerektiği için maliyeti fazla olabilir.

• Materyaller ve ders planı iyi hazırlanmazsa öğrenciler için sıkıcı olabilir.

• Öğretmen için çok zaman alıcı ve yorucu bir modeldir, ancak her konu ile ilgili ilk planlar ve aktiviteler hazırlandığında bir sonraki yıllarda küçük değişikliklerle aynen uygulanabilir.
TEŞEKKÜRLER
BUŞRA BORA
FİLİZ DEMİRCİ
MEHMET ÇETİN
ETKİNLİK
ZAMANI
Öğrenme ortamında bireyin gözlemlerini tartarak, değerlendirerek, öğrenmeye çalıştığı konuların anlamlarını çıkarmaya çalışarak öğrenmeleri durumudur.
Full transcript