Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

sociaal medische zorg en advisering

Kader GGD Hart voor Brabant
by

iris vertooren

on 13 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of sociaal medische zorg en advisering

Organisatie Werkveld
stakeholders Strategie OGGZ-taken voor gemeenten zijn en blijven:
1 signaleren en bestrijden risicofactoren -> openbare geestelijke gezondheidszorg
2 bereiken en begeleiden -> kwetsbare groepen en risicogroepen
3 functioneren als meldpunt voor signalen van crisis/ dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen
4 tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de OGGZ.

Wmo-taken gemeenten op het gebied van de OGGZ:
• een vangnetfunctie: erger & uitval voorkomen
• een herstelfunctie: weer meedoen & erbij horen en terugval voorkomen.
OGGZ
WMO
- Petra van Nuenen
- Connie Rijlaarsdam
- Hans Schleiffert
- Sarah Voss


Wat weten we Waar gaan we naar toe Missie/ visie doel
doelgroep Doelstellingen:
Opvang en toeleiding
Zorgstructuur en vangnet
Voorkomen van maatschappelijke onrust Doelgroep:
Sociaal kwetsbare individuen met
multi-problematiek OGGZ team Sociaal medische zorg Wetgeving
OGGZ TEAM Missie: (waar gaan we voor)
Waar willen we over 10 jaar zijn? Visie: (waar staan we voor?) Producten Lokale netwerk
Spreekuur
Bemoeizorg
Woningvervuiling
.. Organisatorisch
Randvoorwaarden Waar gaan we naar toe Overheveling wcpv-wmo
Taken gemeenten zijn hetzelfde gebleven
GGD-taak in opdracht van gemeenten Gezondheidsbescherming en bevordering
Focus sociaal medische zorg en advisering Vangnet en advies Beleidsondersteuning
Ondersteuning regiefunctie
Beleidsontwikkeling
Hierbij is geput uit bestaande documentatie. Onder andere:

- Interne notitie van Ellen en Connie uit 2008 over Vangnet- en adviestaak GGD

- Beleidsplan OGGZ 2011-2014

- Besproken punten Tom Segers

De feiten op een rijtje:
wet, team, visie/missie, doel/doelgroep Beleidsondersteuning
- Iris Vertooren

Management
- ?
Individuen
Waarbij sprake is van hoog-complexe problematiek op meerdere levensterreinen
waarbij de verschillende problemen ook interacteren met elkaar
En die sociaal kwetsbaar zijn
En die niet zelfredzaam zijn
En die geen aansluiting vinden bij de bestaande hulp- en dienstverlening

Voor een deel betreft het individuen
die feitelijk of residentieel dak-/thuisloos zijn
Waarbij dreigende dakloosheid aan de orde is.
Doel is het beschermen en bevorderen van de gezondheid bij deze doelgroep. GGD besteed met name aandacht aan de sociaal medische aspecten van gezondheid.
GGD-taken zijn gericht met name gericht op de vangnet- en adviestaak = het treffen van voorzieningen bij mensen in probleemsituaties waar regulieren hulpverlenende instanties niet in kunnen of willen voorzien. Concreet gaat het om opvang, bemiddeling of ad hoc begeleiding. Dit doet de GGD in samenwerking met andere instellingen en netwerken.

GGD voert de vangnet- en adviesfunctie uit met als doelstellingen:
Het bieden van opvang aan sociaal kwetsbare mensen en het toeleiden naar bemoeizorgnetwerken of de reguliere hulpverlening
Het realiseren van een betere zorgstructuur en vangnet voor de groep zorgwekkende zorgmijders opdat voorkomen wordt dat deze sociaal kwetsbare mensen maatschappelijk uitvallen
Het voorkomen van maatschappelijke onrust, die kan ontstaan door het gedrag van deze mensen of door de zorgen die de omgeving van deze mensen heeft over het welbevinden en de gezondheid van deze mensen. Doelgroep Doelstellingen Mensen die zorg nodig hebben, zijn in beeld.
Samen met ketenpartners zorg bieden die voldoende is om zo optimaal mogelijk te leven
Problemen van de doelgroep herkennen en erkennen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid met partners voor de oplossingen van problemen
Ondersteuning van gemeenten in taak van zorg voor alle burgers die het nodig hebben en te waarborgen dat noodzakelijke zorg wordt geleverd. Dit proces borgen en moet niet afhankelijk zijn van regio of (keten)partner
Aandacht voor de sociaal-medische zorg, naast psychiatrie en verslaving. Dit wordt ook door partners als voorwaardig aspect gezien en in gezamenlijkheid uitgevoerd.
Voor mensen die niet in zorg zijn bij verslavingsinstellingen of GGZ wordt sociaal-medische zorg door huisartsen geleverd. De GGD ondersteunt hen hierbij.
In de MO is sociaal-medische zorg voorhanden; georganiseerd door de MO zelf.
GGD sluit aan bij bemoeizorgteams/zorgnetwerken. GGD is zichtbare partner en denkt mee in noodzakelijke en gewenste zorg. Aandacht voor sociaal-medische zorg door participatie of consultatie.
Meer aandacht voor jeugd. De werkwijze van bemoeizorg is op maat geïncorporeerd binnen de JGZ.
Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de doelgroep. Het bereiken van een zo optimaal mogelijke gezondheid binnen de beperkingen en mogelijkheden die er zijn vanuit een individu en zijn omgeving. De GGD besteedt met name aandacht aan de sociaal-medische aspecten van de gezondheid. Mensen moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen leven: residentieel waar nodig, zelfstandig met hulp- waar mogelijk.
visie Missie Programma
Hoe zat het ook alweer met…?
De feiten op een rijtje

Over onze strategie
Rol OGGZ nu en straks

Productbeschrijvingen
Werksessie:

Wat verstaan we onder sociaal medische zorg?
Wat betekent het voor jou als medewerker?
Waar willen we over 3 jaar staan?

Wat gaan we concreet doen?


Werksessie:
Rol GGD?
Meerwaarde?
Waar lopen we tegen aan?
Wat is nodig?
Full transcript