Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MAKRONG KASANAYAN SA PAGBASA

No description
by

Krishann Hidalgo

on 24 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MAKRONG KASANAYAN SA PAGBASA

KAHULUGAN
Ang pagbasa ay isa sa apat na kasanayang pangwika na kasama ng pakikinig, pagsasalita at pagsulat. Sa pamamagitan nito, nakikilala at nakukuha ang mga ideya at kaisipan sa mga nakalimbag na simbolo. Ito ay proseso ng pag-unawa sa mga mensaheng nais ibahagi ng may akda sa babasa sa kanyang isinulat.
APAT NA YUGTO
Ang pagbasa sa akda
Ang pag-unawa sa binasa
Ang reaksyon sa binasa
Ang pagsasama-sama at pag-uugnay ng mga bagong kaalaman sa binasa at ng dating kaalaman
1. Persepsyon o pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo;
2. Pag-unawa sa kaisipang nakapaloob sa mga nakalimbag na simbolo;
3. Reaksyon o paghatol ng kawastuhan, kahusayan at halaga ng tekstong binasa; at
4. Asimilasyon at integrasyon ng binasang teksto sa mga karanasan ng mambabasa
URI NG PAGBASA AYON SA LAYUNIN
MAKRONG KASANAYAN SA PAGBASA
MGA HAKBANG
SKIMMING
Ang
skimming

o pinaraanang pagbasa ay ang pinakamabilis na pagbasa na nakakaya ng isang tao. Ginagamit ito sa:

a. pagpili ng aklat o magasin;
b. pagtingin ng mga kabanata ng aklat bago ito basahin nang tuluyan;
c. paghahanap ng tamang artikulo sa pananaliksik; at
d. pagkuha sa pangkalahatang impresyon sa nilalaman.
SCANNING
Ang
scanning
naman ay tumutukoy sa paghahanap ng isang tiyak na impormasyon sa isang pahina. Sa uring itong pagbasa, hindi na hinahangad na makuha ang kaisipan ng sumulat dahil ang mahalaga rito'y makita ang hinahanap sa madali at mabilis na paraan.
ANTAS NG PAGBASA
PAG-UNAWANG LITERAL
Pagpuna sa mga detalye
Pagpuna sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari
Pagsunod sa panuto
Pagbubuod o paglalagom sa binasa
Paggawa ng balangkas
Pagkuha ng pangunahing kaisipan
Paghahanap ng katugunan sa mga tiyak na katanungan
Pagbibigay ng katotohanan (facts) upang mapatunayan ang isang nalalaman
Paghahanap ng katibayan para sa o laban sa isang pansamantalang konklusyon
Pagkilala sa mga tauhan
PAGBIIGAY NG INTERPRETASYON
Pag-unawang ganap sa mga kaisipan ng may-akda na kalakip ang mga karagdagang kahulugan gaya ng malalim na kahulugan, implikasyon at pagkilala sa tunay na hangarin at layunin ng may-akda. Kalakip din dito ang pagsusuri at pagsasama sama upang magkaroon ng panibagong pananaw sa mataas na pamantayan ng pag-unawa upang bayaan ang bumabasa na makapag-isip sa nais ipakahulugan sa mahalagang kaisipan ng may akda.
Pagdama sa katangian ng tauhan
Pag-unawa sa mga tayutay at patalinghagang kahulugan
Pagbibigay ng kuro-kuro at opinyon
Paghula sa kalalabasan
Paghinuha sa mga sinundang pangyayari
Pagbibigay ng solusyon o kalutasan
Pagkuha ng pangkalahatang kahulugan ng isang binasa
Pagbibigay ng pamagat
MAPANURI O KRITIKAL NA PAGBASA
Pagkilatis sa kahalagahan ng mga kaisipan at ng kabisaan ng paglalahad. Tinatawag itong mapanuring pagbaasa.
Pagbibigay ng reaksyon
Pag-iisip na masaklaw at malawak
Pagbibigay ng pagkakaiba at pagkakatulad
Pagdama sa pananaw ng may-akda
Pag-unawa sa mga impresyon o kakintalang nadarama
Pagkilala sa pagkakaroon o kawalan ng kaisipan ng diwa ng mga pangungusap
Pagkilala sa pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap sa isang talaan
Pagtatalakayan tungkol sa mabubuting katangian ng kwento
Pagpapasya tungkol sa kabisaan ng paglalahad
PAGLALAPAT O APLIKASYON
Pagsasanib ng mga kaisipang nabasa at ng mga karanasan upang magdulot ng bagong pananaw at pagkakaunawa. Ito ang aplikasyon ng mga kaisipang nakuha sa pagbasa.
Pagbibigay ng opinyon at reaksyon
Pag-uugnay ng binasang kaisipan sa kanyang sariling karanasan at sa tunay na pangyayari sa buhay
Pagpapayaman ng talakayan tungkol sa palalahad ng mga kaugnay na karanasan
Pag-alaala sa mga kaugnay na impormasyon
Pagpapaliwanag sa nilalaman o kaisipang binasa batay sa sariling karanasan
PAGPAPAHALAGA
Paglikha ng sariling kaisipan ayon sa mga kasanayan at kawilihan ng binasang seleksyon. Dito ri natin ipinadarama ang paghanga sa kagandahan at masining na paglikha ng isang akda. Iba't ibang paraan ang magagawa natin sa pagpapadama ng pagpapahalaga gaya ng:
Pagbabago ng panimulang kwento o lathalain
Pagbabago sa wakas ng kwento
Pagbabago sa pamagat ng kwento
Pagabago sa mga katangian ng mga tauhan
Pagbabago sa mga pangyayari sa kwento
Paglikha ng sariling kwento batay sa binasa
Pagbigkas ng tulang binasa
PAGKUHA NG KAHULUGAN NG MGA SALITA
PAGPAPAHIWATIG
Ito ay isang paraan sa pagkuha ng kahulugan ng mga salitang hindi pa kilala. Upang madaling maintindihan ang binabasa, kailangang maunawaan ang kahulugan ng mga salita. Makukuha ito sa pamamagitan ng mga pahiwatig na taglay ng mga salitang kasama nitong bumubuo sa pangungusap. Ang paraang ito ay angkop gamitin sa mga salitang may maraming kahulugan at sa mga salitang hindi madalas gamitin dahil may kalaliman ang kahulugan.
KASINGKAHULUGAN/KASALUNGAT
Isang paraan din ang pagtuklas ng kahulugan o kasingkahulugan ng salita gayundin ang kasalungat o kabaligtarang kahulugan ng salita.
MGA DENOTASYON AT KONOTASYON
May mga salitang doble at marami ang kahulugan. Ito ay maaaring denotasyon o konotasyon. Ang
denotasyon
ay kahulugan na makukuha sa mga talatinigan o diksyunaryo, samantalang ang
konotasyon
ay makukuha ang kahulugan batay sa pagpapahiwatig ng isang salita o parirala at iba pa. Malalaman din ang kahulugan nito batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Samakatwid, ang denotasyon ay tumutukoy sa literal na kahulugan at ang konotasyon naman ay pagbibigay ng iba pang kahulugan maliban sa tunay na kahulugan nito.
TAYUTAY
Ayon sa
Diksyunaryo ng Wikang Filipino
, Sentinyal Edition, ang
tayutay
ay isang paraan ng pagpapahayag ng pampanitikang salita o pangungusap na may hugis o anyong patalinghaga. Ito ay isang pagpapahayag na lumilihis sa talagang paraan ng pagpapahayag na lumilihis at talagang paraan ng pagpapahayag upang ang pahayag ay maging maganda at kaakit-akit. Ang kakayahan o kaalaman sa tayutay ay malaking tulong sa pag-unawa ng binasa.

1. Pagbibigay-katauhan o personifikasyon
Inaaring tao ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng pagkakapit sa mga ito ng mga gawi o kilos ng tao. Ginagamit dito ang pandiwa para mapakilos ang mga bagay tulad ng tao.
2. Pagtutulad o simile
May dalawang magkaibang bagay na pinaghahambing na ginagamit ang mga salita o pariralang
tulad o katulad ng
,
para o kapara ng, animo ay, anaki ay, wangis o kawangis ng, parang
at iba pang katulad nito.
3. Pagwawangis o metapora
Ito ay tuwirang paghahambing dahil hindi na gumagamit ng salita o pariralang ginagamit sa pagtutulad.
4. Pagmamalabis o hyperbole
Wala na sa katotohanan o eksaherado ang mga pahayag kaya tinatawag din itong eksaherasyon.
5. Pagtawag o apostrope
Kinakausap na parang tao ang mga bagay o isang tao na parang naroroon at kaharap gayong wala naman.
6. Pasalungat o pagtatambis o oksimoron
Pahayag na gumagamit ng salitang magkasalungat ang kahulugan.
7. Paglulumanay o eupenismo
Gumagamit ng mga salitang magpapabawas sa tindi ng kahulugan ng orihinal na salita. Ito ay salitang hango sa salitang Ingles na ayon sa mga eksperto o dalubhasa ay madaling gamiting kasangkapan sa verbal na komunikasyon, na isang daan para makaiwas sa pagkakaroon ng kaaway o kasamaan ng loob.
8. Pag-uuyam o ironya
Isang paraan ito ng pangungutya pero kapuri-puri ang literal na pakahulugan. Ang pagpapahayag ay pumupuri ngunit sa katotohanan, ito'y pangungutya sa taong pinupuri.
9. Pagpapalit-tawag o metonomiya
Ayon kay Sebastian, ang panlaping "meto" ay may kahulugang pagpapalit o paghahalili kaya nagpapalit ito ng katawagan sa bagay na tinutukoy.
10. Paglilipat-wika (transferred epithet
Ang paggamit ng pang-uri na para sa tao lamang ay ginagamit sa karaniwang bagay.
11. Pagpapalit-saklaw o sinekdoke
Binabangit dito ang bahagi na tumutukoy sa kabuuan o kaya'y ang kabuuan sa halip na bahagi lamang.
Full transcript