Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vad är en konflikt?

No description
by

Linus Eckerbom

on 26 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vad är en konflikt?

En konflikt trappas upp
Felbeteenden vid konfliktlösning
Flyr, vägrar att se, bagatelliserar
Utser en syndabock,
Skyller på ledaren

En konflikt är på väg
Produktiviteten minskar
Kvaliteten sjunker
Dålig stämning

Arne Maltén-konflikthantering
Vad är en konflikt?
Conflictus= Tvist, sammanstötning, motsättning
"En konflikt är en kollision mellan intressen, värderingar, handlingar, eller inriktningar" deBono 1986
Många människor ser konflikter som något jobbigt och obehagligt och väljer att förtränga eller vägrar se dem. Om man efter en tid ändå väljer att se problemen bagatelliserar man ofta, och tycker inte problemen är värda att tas på allvar. Man slätar över problemen och hoppas de ska lösa sig av sig själv. Problemen dyker dock oftast upp igen och då som större och svårare att hantera. Efter ytterligare tid har problemet blivit känt hos andra och de diskuterar och väljer sida. Det är lätt att en "syndabock" utses. Kan liknas vid att sätta ett plåster på ett otvättat sår
Till slut blir konflikten akut-krävs ett ingripande.
Oftast chefen som får ta hand om det. Lösningen kan då vara att omplacera "syndabocken".
Detta är inte en lösning enligt Maltén. Medlemmarna i konflikten kommer inte till insikt och förstår inte deras egna bidragande.
En stor konflikt kan t.o.m påverka kroppen fysiskt
Aggressivitet
Sömnstörningar
Minnesluckor
Depression

Försvarsmekanismer
Används i tränga situationer för att försvara vårt eget jag mot angrepp (Freud)
Positiva och negativa sidor
Regression
Överkompensation
Projektion
Bortträngning
Förskjutning
Rationalisering
Identifikation
Reaktionsbildning
Intellektualisering
Synen på konflikter
Den undvikande synen
Ser konflikter som negativa och vill undvika dem.
Den naturliga synen
Konflikter är naturliga. Hela livet är en lång problemlösningsprocess
Den vitaliserande, interaktiva synen
Konflikten är viktig och avgörande för utveckling. Skapar eftertanke, förnyar.
Ta tjuren vid hornen
Konflikter och konflikthantering bör vara en naturlig del i skolans vardag
Konfliktanalys
Synliggöra konflikten
Allas åsikter ska luftas
Ett aktivt lyssnande krävs
Först när alla sagt sitt kan man dra slutsatser
Analysen bör svara på tre frågor
Ellmin (1985)
1. Vilken typ av konflikt gäller det?
2. Hur har man hittills hanterat konflikten?
3. Vilka förutsättningar finns för en positiv upplösning av konflikten?
Tannenbaum (1973)
1. Konfliktens innehåll och natur
2. Bakomliggande orsaker.
3. Konfliktens utvecklingsfas, dvs. hur länge den har pågått och hur den utvecklats
Svedberg (1992)
1. Erkänn och medvetandegör konflikten!
2. Identifiera faror och hot, den destruktiva komponenten!
3. Identifiera möjligheter och resurser, den konstruktiva komponenten!
Olika slags konflikter
Individnivå
Gruppnivå
Organisationsnivå
Inom individen
Mellan individer
Mellan idé och verklighet
Individnivå
Intrapersonellt
Val mellan två mål.
Konflikt mellan två roller

Gruppnivå
Interpersonella
Vem skall bestämma?
Kommunikationskonflikter
Sakkonflikter
Rollkonflikter
Intressekonflikter
Värde- och värderingskonflikter
Strategikonflikter
Konflikter på organisationsnivå
System-
Struktur-
Lojalitets-

Mobbning
För att kallas mobbning måste en individ gång på gån utsättas för kränkningar av en grupp
En kollektiv försvarsmekanism med en formellt oskyldig gruppmedlem som måltavla för andras missnöje
Konsekvenser
Kom.Svårigheter
Isolering
Dåligt anseende
Försvårad livssituation
Försämrad hälsa
Varför mobbar man?
Vi mobbar när
vi känner oss änsliga eller misslyckade
Behöver en säkerhetsventil eller syndabock
Känner att gruppgemenskapen är hotad
Kännetecknen hos den mobbade
Känslig och tystlåten
Nedvärderar sig själv
Känner sig misslyckad
Få vänner
Är negativt inställd till våld
Har ofta positiva relationer till sina föräldrar
Kännetecken hos mobbaren
Aggressivt beteende mor både kamrater och vuxna
Positiv till våld
Dominerandebehov
Positiv självbild
Populär
Svans av kamrater efter sig
Olika sorters mobbande
Passivt
Aktivt
Konflikthantering
Strategier för konflikthantering
Defensiva strategier
Döljer eller ignorerar
Omfördela gruppen
Utse syndabock
Makt- och tvång
Hot
Tvång
Går ut på att vinna
Rituella strategier
Den bästa strategin
Samverkansstrategier
Problemlösande samtal
Förhandlingar
Medling genom en tredje part utifrån
Beteendemönster i konfliktsammanhang
Samarbetsintresse vs. Egenintresse
Risk för att man fogar sig/ger sig
Ovillig att samarbeta
Samverka!
Släpper fram både sina egna och andras åsikter och arbetar tillsammans för att hitta lösningar
Modeller för konflikthantering
Steg 1. Identifiera och definiera konflikten.
Svårigheter och problem
Hur yttrar de sig?
Hur ofta förekommer problemen?
Har frekvensen ökat?
Vilken är den mest sannolika orsaken?
Steg 2. Ta fram möjliga lösningar
Vilka förslag finns till konflikthantering?
Steg 3. Värdera de olika alternativen
Varje förslag värderas och dess för- och nackdelar analyseras.
Vilka känslor väcker förslagen hos berörda?
Steg 4. Vilket hanteringsförslag är bäst?
Val av det förslag som har bäst förutsättningar

Steg 5. Genomförandet av beslutet
Hinder undanröjs, man bestämmer vem som gör vad etc
Steg 6. Utvärdering av resultatet
Har problemen försvunnit?
Vad återstår eventuellt att åtgärda?
Vid en konflikt mellan två personer
Metod 1.
Jag vinner, du förlorar
Metod 2.
Du vinner, jag förlorar
Metod 3.
Ingen förlorar, båda vinner
Full transcript