Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Polska Prezydencja 2011 w Unii Europejskiej

No description
by

Marcin G

on 21 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Polska Prezydencja 2011 w Unii Europejskiej

Polska prezydencja 2011
co to jest Prezydencja?
rotacyjne przewodnictwo w UE pełnione kolejno przez Państwa Członkowskie przez sześć miesięcy
państwo sprawuje Prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej
Rada Unii Europejskiej
Rada Unii Europejskiej jest głównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej
Wraz z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim bierze udział w procesie decyzyjnym UE
Głównym zadaniem Rady jest przyjmowanie, wraz z Parlamentem, europejskich aktów prawnych
Rada reprezentuje państwa członkowskie UE
Rada nie ma swojego stałego składu: w posiedzeniach Rady uczestniczy zawsze jeden minister z każdego kraju Unii w zależności od poruszanej na posiedzeniu tematyki
jakie są zadania Prezydencji?
zajmuje się organizowaniem i przygotowywaniem spotkań formalnych i nieformalnych w Brukseli, Luksemburgu i w kraju Prezydencji
przygotowuje spotkania na szczeblu najwyższym – Radę Europejską oraz spotkania z przywódcami krajów trzecich
Prezydencja reprezentuje Radę przed pozostałymi instytucjami UE
prowadzi prace Rady, przewodniczy spotkaniom roboczym
regularnie informuje Parlament Europejski o prowadzonych pracach
podstawowe informacje
Prezydencja Polski
Polska sprawuje Przewodnictwo
w Radzie UE w okresie lipiec - grudzień 2011
Polska jest czwartym z „nowych” państw członkowskich Unii Europejskiej, które sprawuje prezydencję (po Słowenii, Czechach i Węgrzech)
Polska jest pierwszym państwem obejmującym prezydencję w trio Polska-Dania-Cypr
a co to jest trio?
okres sześciu miesięcy jest zbyt krótki, aby państwo sprawujące Prezydencję mogło skutecznie zrealizować założone cele swojego Przewodnictwa
W tej sytuacji, zaczęła krystalizować się koncepcja Prezydencji grupowej, w której trzy kraje sprawujące po sobie Przewodnictwo koordynowałyby między sobą główne cele, jakie chciałyby zrealizować w dłuższym okresie
Prezydencja – „egzamin dojrzałości” w UE
Wypracowywanie kompromisów – rola „honest broker”
szanse i wyzwania
Okazja do zaprezentowania Polski jako odpowiedzialnego partnera UE i lidera
Szansa na europeizację i modernizację administracji
Podniesienie rozpoznawalności Polski na arenie międzynarodowej
szanse
wyzwania
Ogromne wyzwanie organizacyjne – setki spotkań i wydarzeń w całym kraju!
Brak doświadczeń instytucjonalnych
Zmiany wprowadzone przez Traktat z Lizbony
Druga połowa roku – 4,5 miesiąca zamiast 6 miesięcy
Nieprzewidziane wydarzenia w UE
liczby
184 dni
na promocję Polski
4 416 godzin
na wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej
430 mln PLN
budżet Prezydencji
14 lat
kolejna Prezydencja
1 500 osób
zaangażowanych podczas Prezydencji
przygotowania do Prezydencji
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej do Sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (15 lipca 2008 r.)
Program Przygotowań Polski do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, obejmujący: strukturę organizacyjną przygotowań, priorytety Prezydencji, działania dotyczące zasobów ludzkich, finansowanie, kampanię na rzecz informacji i promocji (13 stycznia 2009 r.)
Program Przygotowań Polski do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, obejmujący: strukturę organizacyjną przygotowań, priorytety Prezydencji, działania dotyczące zasobów ludzkich, finansowanie, kampanię na rzecz informacji i promocji (13 stycznia 2009 r.)
Program wieloletni „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.” (23 czerwca 2009 r.)
*
*
Program polskiej prezydencji w Radzie UE
Priorytety 07.2010
Negocjacje wieloletnich ram finansowych 2014-2020
Rynek wewnętrzny
Stosunki z państwami Europy Wschodniej
Polityka energetyczna
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
Kapitał intelektualny
spotkania w Polsce
W sumie ok. 150 spotkań w wybranych regionach Polski
Ok. 50 najważniejszych spotkań organizowanych centralnie
Model „miesiąc po miesiącu/region po regionie”: Sopot, Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa (tbc)

Ok. 23 spotkań ministerialnych- 36 dni
Ok. 30 spotkań wysokiego szczebla - 64 dni
(wiceministrowie, sekretarze stanu)
Ok. 23 konferencje ministerialne- 53 dni
Spotkania eksperckie (grupy robocze i inne)
promocja i informacja
Prezydencja Polski w UE
nowoczesne formy przekazu
kreacja wizerunku Polski
Wykorzystanie przestrzeni miejskiej
Prezydencja w kwiatach
Wielkie odliczanie
„Aktywne” informowanie (sport)
„Noc obradożerców”
Tydzień debat
przykłady:
www.facebook.com/PolskaPrezydencja2011
konkursy
nagrody :)
Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
ul. Mikołajska 4, Kraków
12 421 33 15, 12 421 30 15
sekretariat@regiony.org.pl
www.centrum.krakow.pl
www.facebook.com/mrcie
*
*
*
*
*
kampania w Brukseli i wybranych krajach
komunikacja w Internecie
program kulturalny w kraju i zagranicą
Szansa na promocję Polski, polskich miast i regionów
wybory parlamentarne w Polsce
Przyjęcie przez rząd wstępnej listy priorytetów programowych polskiej prezydencji (21 lipca 2010 r.)
Prezentacja logo polskiej prezydencji zaprojektowanego przez Jerzego Janiszewskiego (10 maja 2011 r.)
Przyjęcie przez rząd programu polskiej prezydencji (31 maja 2011 r.)
Priorytety polskiej prezydencji
Polska prezydencja będzie dążyć do wprowadzenia Unii Europejskiej na tor szybszego rozwoju i skupi się na trzech priorytetach:
Integracja europejska jako źródło wzrostu
Bezpieczna Europa
Europa korzystająca na otwartości
Wieloletnie Ramy
Finansowe po 2013 r.
Pogłębienia rynku wewnętrznego
i dokończenia jego budowy
wzmocnienia spójności i synergii
między politykami i inicjatywami UE,
tak by sprzyjały pełnemu wykorzystaniu kapitału intelektualnego Europy
Wzmocnienie zarządzania
gospodarczego w UE
Zewnętrzna polityka energetyczna
bezpieczeństwo żywnościowe
Zreformowana Wspólna Polityka Rolna
Partnerstwo Wschodnie
Rozszerzenie
nowe ramy współpracy między
UE a Rosją
Część operacyjna
W dziedzinie edukacji, priorytetami
prezydencji będzie edukacja na rzecz
mobilności oraz modernizacja uniwersytetów.
Edukacja
Młodzież
Głównym celem prezydencji będzie promowanie i wzmacnianie współpracy młodzieży z UE z jej rówieśnikami z krajów Europy Wschodniej
i Kaukazu (kraje Partnerstwa Wschodniego i Rosji)
ważne wydarzenia w trakcie prezydencji
8 – 11 września Europejski Kongres Kultury, Wrocław

29 – 30 września Szczyt Partnerstwa Wschodniego, Warszawa
2 – 4 października Forum Jednolitego Rynku (SIMFO), Kraków
Full transcript