Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Lam Phuong

on 30 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
ĐỔI MỚI (1945 – 1989) Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị. 1. Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị Khách hàng thường tìm kiếm thông tin mà họ nghĩ rằng có thể giúp họ đạt mục tiêu mong muốn 2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. Nhận thức thông điệp marketing và vấn đề đạo đức Nhà tiếp thị phải có kiến thức sâu rộng để cung cấp một thông điệp để làm sao các khán thính giả mục tiêu sẽ diễn giải một cách chính xác nhất. a. Lý thuyết điều kiện cổ điển: Là tiến trình sử dụng sự thiết lập mối quan hệ giữa tác nhân kích thích và phản hồi để đem đến cho quá trình học tập một phản ứng tương tự đối với các tác nhân kích thích khác. b.Lý thuyết điều kiện hoạt động: Khác biệt với lý thuyết điều kiện cổ điển trong phương thức, vai trò và số lượng thời gian củng cố. Sự củng cố thực hiện vai trò lớn hơn. Chủ thể phải được gây ra sự ham muốn, sau đó hành vi sẽ được củng cố thêm. Sự thử nghiệm có trước sự ưa chuộng. Tiến trình khuyến khích các phản hồi dẫn dắt đến phản hồi cuối cùng là sự ham muốn được gọi là sự sắp đặt. Lý thuyết điều kiện hoạt động có sự ứng dụng rộng rãi đối với nhà tiếp thị
Lý thuyết điều kiện hoạt động được sử dụng trong những tình huống mua hàng khá lý trí và tỉnh táo. Tư duy !!! Đạt được qua việc học tập bao gồm toàn bộ hoạt động mang tính lý trí của con người như là cách thức làm việc để giải quyết vấn đề hoặc xử lý tình huống. Học thuộc lòng biểu tượng Học theo mô phỏng Học tập theo sự tái hiện ĐÁNH GIÁ Quảng cáo Thông điệp: Phù hợp với mọi người Chính trị và hệ thống chính trị “Chính trị là sự phát triển tập trung của kinh tế” Nhận thức mới về mục tiêu đổi mới hệ thống chính trị. - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (6-1991) đã chỉ rõ: “Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân”.
- Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Nhận thức mới về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới hệ thống chính trị. Nhận thức mới về xây dựng Nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị. Các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật. Pháp luật giữ vai trò cao nhất trong điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi của cá nhân. Các quyền của nhân dân được
luật pháp bảo đảm và bảo vệ. Nhận thức mới về vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. b. Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Thực hiện tốt hơn dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ mới. Phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. Mục tiêu Kết hợp chặt chẽ giữa đổi mới KTvới đổi mới CT Đổi mới HTCT một cách toàn diện Quan điểm Đổi mới để tạo ra sự vận động phát triển Tăng cường lãnh đạo của Đảng, quản lí của Nhà nước, quyền làm chủ của ND Xây dựng Đảng theo hệ thống chính trị
Xây dựng Nhà nước trong HTCT
Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-XH
Chủ trương Đại hội X của Đảng đã xác định: "Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc".
Có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta bởi nó là thành tựu của sự phát triển trí tuệ của nhân loại và có nhiều ưu điểm.
Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam có các đặc điểm sau đây:
+ Đó là nhà nước của dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
+Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp
+ Nhà nước tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật và bảo đảm cho Hiến pháp và các đạo luật giữ vị trí tối thượng trong điều chỉnh các quan hệ thuộc tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
+ Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công dân, thực hành dân chủ, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật.
+ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do một Đảng duy nhất lãnh đạo, có sự giám sát của nhân dân, sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận.


a. Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị Thành tựu: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa từng bước hoàn thiện quyền lực của nhân dân bước đầu được bảo đảm. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã được sắp xếp lại một bước theo tính hướng tinh gọn, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Sự phân định giữa quản lý Nhà nước và quản lý sản xuất, kinh doanh đã được xác lập. Quản lý nhà nước bằng pháp luật được tăng cường. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã có bước đổi mới trong hoạt động, đã hướng mạnh về cơ sở, khắc phục một bước sự "hành chính hoá" trong hoạt động. Đảng đã chủ động tự đổi mới và thường xuyên chỉnh đốn, nâng cao được năng lực lãnh đạo, xứng đáng là lực lượng chính trị duy nhất và tiên phong lãnh đạo xã hội Hạn chế: Hiệu quả, hiệu lực hoạt động, tổ chức và lãnh đạo, quản lý và thực hiện của hệ thống chính trị nước ta chưa cao. Bộ máy hành chính còn cồng kềnh, kém hiệu quả. Cải cách hành chính còn chậm và kém hiệu quả Đội ngũ cán bộ công chức tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhìn chung chưa cao, một bộ phận sa vào tình trạng tham ô, tham nhũng, hách dịch, cửa quyền. Vai trò phản biện và giám sát của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội còn yếu. Tính chất "hành chính" trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức này còn khá nặng nề. Đổi mới hệ thống chính trị còn chậm so với đổi mới về kinh tế. THANK YOU
FOR YOUR LISTENING
Full transcript