Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Асуулгын арга

No description
by

lhagvadulam altanhuyag

on 12 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Асуулгын арга

Асуулгын арга
А.Лхагвадулам
Үзэгдэл юмс, үйл явцын тоо чанар,
шалтгаан үр дагавар, агуулга зохион
байгуулалтыг урьдаас бэлтгэсэн
асуултаар хариулт авч боловсруулалт
хийж, дүгнэлт гаргадаг арга.

Асуулгын арга

Асуултаа бэлдэх
Асуулгаа авах
Асуултаа цэгцэлж кодлох
Компьютерт оруулах
Мэдээлэлд боловсруулалт хийх
Үр дүнг гарган, дүгнэлт хийх
Асуулгын аргаар судалгаа авахдаа
Хямд
Үр дүнгээ хурдан өгдөг
Судалгаанд оролцогч өөрийн тав тухаар гүйцэтгэх боломжтой
Нууцлалын хамгийн том баталгааг өгч чаддаг
Судлаачийн нөлөөлөл, сэдвээс хазайх явдлаас зайлсхийх боломжтой
Урьдчилан бэлтгэгдсэн, тогтсон дэс дараалалтай
Тодорхой асуудлын хүрээнд бичгээр мэдээлэл авах боломж олгодог
Хариулт өгөгч хүндээ амархан хүрдэг
Харилцаа холбоо байхгүй гэдэг асуудалд өртдөггүй
Асуулгын аргын давуу тал
Асуултыг тодруулах, судалгаанд оролцогчийг ятгах, өдөөх, турших боломжгүй
Хариулагчийг асуултад хариулахад ятгах
боломжгүй
Асуулгыг бөглөсөн нөхцөл байдал
мэдэгддэггүй
Асуултуудын дарааллыг баримталсан эсэхийг шалгах боломжгүй
Нэмэлт мэдээлэл авах боломжгүй
Хяналт, шалгалт байхгүйгээс дутуу хагас
хариулт гарах боломж өндөр
Асуулгын аргын сул тал

Асуулгын бүтэц

Нүүр хуудас
Агуулгаар нь ангилан бүлэглэсэн
Хариулт тэмдэглэх дөрвөлжин нүд эсвэл тодорхой зайтай
Кодлогдсон
Тодорхой шаардлага хангасан
Зохих журмын дагуу байрласан асуултуудаас бүрдэнэ
Асуулгын загвар – нийтлэг шаардлага
Логик уялдаа холбоотойгоор асуултуудаа дараалуулж байрлуулах
Нэг сэдвээс дараачийн сэдэв рүү алгуур урсгалаар шилжих
Ямар нэгэн алдаанаас аль болох зайлсхийх, гаргахгүй байх
Асуулгын загвар – хэм хэмжээ

Асуулт хөнгөнөөс хүнд рүү
Тодорхой нэг хүнд чиглэгдсэн онцлоогүй асуултаас тухайн хүнд чиглэгдсэн асуулт руу
Ерөнхий асуултаас өвөрмөц онцгой асуулт руу
Энгийн өргөн хүрээтэй асуултаас тодорхой нарийн асуулт руу
Маргаан мэтгэлцээнгүй дуусгах
Судалгааны ажлыг тасалдуулах, сонирхол буурах, сульдаж уйдахаас аль болох зайлсхийх
Асуултын төрлүүд
Сэдэвтэй хамаатуулан Анхдагч
Хоѐрдогч
Гуравдагч
Судалгаанд оролцогчтой хамаатуулан
Шууд
Шууд бус
ЗөвлөсөнАсуултын төрлүү
Хариултын төрлөөс шалтгаалан
Нээлттэй
Хаалттай
Хагас нээлттэй
Нээлттэй асуулт
Хариулт нь бичигдээгүй буюу хариултаа өгүүлбэрээр бичиж хариулах асуултууд
Жишээ нь:
Таны компьютерт тохиолдлож буй 3 алдаа, гэмтлийг зүйлийг нэрлэнэ үү?
.............................................
.............................................
Хаалттай асуулт
Асуулгын хуудсанд хариултын бүх боломжит хариултууд тавигдсан асуулт
Жишээ нь:
Та өөрөө компьютертоо засаж чадах юу?
Тийм 1
Үгүй 2
Хагас нээлттэй асуулт
Тухайн асуултын боломжтой зарим хариултыг өгөөд бусдыг нь оролцогчоор бичүүлж авахаар бэлтгэгдсэн асуулт
Жишээ нь:
Та компьютертийн талаарх мэдээллийг ихэвчлэн хаанаас авдаг вэ?
1 Ном
2 Интернет
3 Телевиз
4 Найз нөхөд
5 Бусад
Судалгаанд оролцогч /хэн?/
Байршил /хаана?/
Цаг /хэзээ?/
Сэдэв /юу?/
Асуултын тоо /хэр зэрэг урт/
Асуултын хүнд хэцүү байдал /хэр зэрэг хүнд/
Хариултын төрөл
Хариултын төрөл
Тоон хариултууд
Үгэн хэмжээс
Эрэмбэлсэн
Лайкертын хуваарь
Зүйл тус бүрийг эрэмбэлэх
Асуулга боловсруулах үед анхаарах зүйлс
Мэдээлэл авах тохиромжтой эсэх
Ямар төрлийн асуултыг хэрэглэх
Стандартчлагдсан эсвэл нээлттэй асуулт уу?
Хэдэн асуулт байвал зохимжтой?
Хариултын ямар төрлийг сонгох вэ?
Асуулгыг авах хүнийг хэрхэн сонгох вэ?
Хэдий хэр хугацаа шаардагдах вэ?
Асуулгад нөлөөлөх хүчин зүйлс
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа !
Full transcript