Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Үйлдвэрлэлийн циклийн аудит

No description
by

byambaa myagmar

on 10 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Үйлдвэрлэлийн циклийн аудит

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЦИКЛИЙН
АУДИТ

Үйлдвэрлэлийн циклд холбоотой дансдууд, үндсэн ажил гүйлгээ
II. Материал бэлэн бүтээгдэхүүнийг хадгалах
АУДИТЫН ЗОРИЛГО ба ГОРИМУУД
I. Бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх

Энэ нь үйлдвэрлэлийн циклийн гол үе шат юм.
Энэ шатанд аудит хийхдээ дараахь чиглэлийг баримтална Үүнд :

а. Үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг тодорхойлох, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө, график зохиох
б. Бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх
в. Үйлдвэрлэлийн зардлын бүртгэл
г. Дуусаагүй үйлдвэрлэлийн бүртгэл.

Аудит явуулах гол чиглэл нь:

а. Нөөцийг бүрдүүлж зүй зохистой хадгалах байдал
б. Үйлдвэрлэлд түүхий эд материал олгож буй үйл ажиллагаа /зөвшөөрлийн дагуу олгож байгаа эсэх /
в. Материал, бэлэн бүтээгдэхүүний хөдөлгөөнийг бүртгэлд хэрхэн тусгаж байгаа, түүний эхний болон эцсийн үлдэгдлийг хэрхэн тооцож байгаа зэргийг шалгаж дүгнэлт өгнө.
1. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх;

2. Материал бэлэн бүтээгдэхүүнийг агуулахад хадгалах;

3. Бэлэн бүтээгдэхүүнийг ачуулах гэсэн үе шатнаас бүрддэг.
III. Бэлэн бүтээгдэхүүнийг ачуулах
Энэ шатанд аудит явуулах чиглэл нь:
а. Ачуулахын тулд захиалга, гэрээний холбоотой асуудлыг авч үзнэ.
б. Борлуулалтын үнийн асуудлыг хэрхэн зөв шийдвэрлэж байгаа болон бүртгэлд тусгаж байгаа байдал /үнийн нэмэгдэл, хорогдол/
в. Борлуулалтын хэмжээ, борлуулалтын өртөг, орлогыг зөв тооцож байгаа
эсэхийг шалгана.
г. Хураангуй болон дэлгэрэнгүй бүртгэлийн хөтлөлт ямар байгааг шалгана.

А. Бараа материал нь аж ахуйн нэгжийн өмчилж буй түүний дотор гар дээр байгаа, замд яваа, бусдын эзэмшилд байгаа бүх түүхий эд материал, дуусаагуй үйлдвэрлэл ба бэлэн бүтээгдэхүүнийг илэрхийлсэн эсэх:

Б. Тухайн тайлангийн хугацаанд хийсэн бүх барааны ачуулалтыг (ба буцаалтыг) нь борлуулалтын өртөгт тусгасан эсэх:
1.Иж бүрэн байдал
А. Бараа материалын байнгын бүртгэл нь математик үйлдлийн хувьд зөв ба еренхий дэвтэр дэх хяналтын данстай таарч байх.
Б. Бараа материалтай холбоотой өртгийг зохих ёсоор ангилан хуримтлуулсан байх.
В. Борлуулалтын өртгийг зөв өртөг, тоо хэмжээнд үндэслэн, зохих ёсоор нэгтгэн борлуулалтын өртөг ба бараа материалын хяналтын дансанд бүртгэх эсвэл тохиромжтой бол бараа материалын байнгын бүртгэлийг кредитэлж болно.

2.Үнэн зөв байдал

А. Бүртгэл дэх бараа материал нь борлуулагдахуйц чанар байдалтайгаар биетээр оршин байх ба бизнесийн хэвийн ажиллагааны үед борлуулах хөрөнгийг илэрхийлнэ.
Б. Бүртгэл дэх борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг нь тухайн тайлангийн хугацаанд бодитойгоор ачуулсан барааг илэрхийлэх.

3.Оршин байх

Дуусаагуй үйлдвэрлэлд шингээгдэж, бэлэн бүтээгдэхүүн ба борлуулалтын ертегт, /орлого/ шилжүүлэгдэх үйлдвэрлэлийн өртөг нь зөв тайлангийн үед бүртгэгдэх.

4.Тасалбар болголт

А. Нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмуудыг тууштай хэрэглэснээр бараа материалтай холбогдсон өртөг ба борлуулалтын өртгийг хуримтлуулж тодорхойддог эсэх:
Б. Бараа материал нь удаан ашиглагдах хуучирсан зүйлсийг оролцуулан түүний цэвэр боломжит үнэ цэнээс илүүгүй үнээр тогтоогдсон эсэх:

5. Үнэлгээ

Аж ахуйн нэгж байгууллага нь бараа материалыг эзэмших хууль ёсны эрхтэй байх, бусдын өмчлөлд байгаа буюу худалдан авагчдаас нэхэмжилсэн барааг бараа материалын бүрэлдэхүүнд оруулсан эсэх:
6. Эрх ба үүрэг

А. Бараа материал ба борлуулалтын өртөг нь санхүүгийн тайланд зөв тусгагдаж, ангилагдсан байх
Б. Бараа материалтай холбогдсон бүхий л төвөгтэй байдал нь зохих ёсоор нэмж тодруулагдсан байх.

7.Тайлагнал ба нэмэлт тодруулга
Үйлдвэрлэлийн циклийн дүрслэл
Full transcript