Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Аудитын зарчим, стандарт,

No description
by

Biba JK

on 16 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Аудитын зарчим, стандарт,

Аудитын ерөнхий зарчмууд:
Хараат бус байдал
Шударга ёс
Бодитой байх
Мэргэжлийн мэдлэг чадвар ба ур дүй
Нууцыг хадгалах
Мэргэжлийн зан төлөв, ёс зүй
Техникийн стандарт

АОУС-ын ач холбогдол:
Аудитын стандартууд нь Аудитор аудитын үйл ажиллагааг явуулахад ерөнхий удирдамж болдог.

Аудитын стандартын ач холбогдол нь:

1. Тодорхой нөхцөл байдалд аудиторын үйл ажиллагааг тодорхойлох
2. Аудитын үйл ажиллагааг чанарын өндөр түвшинд явуулах
3. Арга зүйн ололтуудыг аудитын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхэд оршино.
АОУС-ын Монгол дахь хэрэглээ, түүхэн замнал:
Манай улсад НББ, Аудитын мэргэжилтнүүд АОУС 1995 оны стандартыг анх удаа 1999 онд орчуулж нийтийн хүртээл болгосон.
Мөн АОУС 2003 оны стандартыг 2005 онд орчуулан гаргасан. Түүнчлэн ММНБИ-ийн багш, ажилтнууд АОУС 2007 оны өөрчлөгдсөн зарим гол гол стандартыг орчуулсан.
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН АУДИТ
Мөнгөн хөрөнгөнд:

- Касст байгаа бэлэн төгрөг, валют
- Харилцах дансанд байгаа төгрөг, валют
- Тусгай зориулалт бүхий мөнгөн сан
- Мөнгөтэй адилтгах бусад зүйлс (төлбөрийн хэлбэрээр
ашиглах боломжтой сертификат, чек, цахим карт г.м)
Аудитын зарчим, стандарт,
АОУС 200, 210, 220, 230,
Мөнгөн хөрөнгийн аудит

ТЭЗНББ-4
Г.Бямбасүрэн
Б.Нармандах
Оюунчимэг
Б.Энхжаргалан
Х.Эрдэнэцэцэг

Агуулга:
Сэтгэл санааны хараат бус байдал
Гадна төрхийн хараат бус байдал
Мөнгөн хөрөнгөний үйл ажиллагаанд гардаг зөрчлүүд
1. Мөнгийг шууд ил ашиглах
2. Хуурамч баримт болон гарын үсэг ашиглах
3. Банкнаас орох орлого бодитоор кассанд орохгүй байх
4. Хувь хүмүүс хуулийн этгээдийн оруулсан орлогыг кассанд оруухгүйгээр замаас нь завших


Зорилго:


Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлийн үнэн зөв байдлыг тодорхойлох

Мөнгөн хөрөнгийн аудитын горим:
Шаардлагатай нотолгоог олж авахын тулд дараах горимуудыг хэрэглэнэ:
1. Тооллогыг ажиглах, түүнд оролцох
2. Аж ахуйн болон НББ-ийн ажил гүйлгээний хэрэгжилтийг ажиглах
3. Аман асуулга явуулах
4. Бичгээр баталгаа авах
5. Үйлчлүүлэгчид гуравдагч этгээдээс ирүүлсэн
баримтыг шалгах
6. Үйлчлүүлэгчийн өөрийн баримтыг шалгах
7. Арифметик үйлдлийг шалгах
8. Шинжилгээ хийх
1. Аудитын нийтээр хүлээн зөвшөөрөх аудитын стандартын тухай
2. Аудитын зарчим
3. АОУС-ийн 200, 210, 220, 230
4. Мөнгөн хөрөнгийн аудит
Мөнгөн хөрөнгийн аудитын арга
1. Зорилго
Бүртгэлд байгаа дансаарх авлагын нийт дүн нь бодит худалдан авагчдаас нэхэмжлэх нийт дүнг илэрхийлж байгаа эсэхийг тодорхойлох нотолгоо олж авах
2. Хяналт
Мөнгө аль данснаас эсвэл касснаас хаашаа орж байгааг нарийвчлан шалгах
3. Хяналтын тест
а. Хүчин төгөлдөр гэдгийг нотлох зорилгоор худалдан авагчдын данснаас түүвэрлэн шалгах
б. Иж бүрдлийг тодорхойлох зорилгоор мөнгөн орлогын тайлан, эсвэл банкны хадгаламжийн хуудаснаас түүвэрлэн шалгах
4. Үлдэгдлийг шалгах
Бүртгэл буруу хийгдсэнээс хяналтын эрсдэл гарах тул үлдэгдлийг эх үүсвэрүүдээс нь асууж судалж шалгах
5. Илрүүлсэн тухай тэмдэглэл


АОУС-200

Хараат бус аудиторын ерөнхий зорилго ба аудитыг АОУС-ын дагуу гүйцэтгэх нь

Зорилго:

Санал дүгнэлтээ илэрхийлэх боломжтой болох
Санхүүгийн тайланд дүгнэлт хийх
Үндэслэлтэй нотолгоо олдохгүй нөхцөл байдал бүрдэхгүй тохиолдолд уг гэрээт ажлаас татгалзахыг шаарддаг

Тодорхойлолтууд:
Аудитын эрсдэлСанхүүгийн тайлан материаллагаар буруу илэрхийлэгдсэн тохиолдолд аудитор аудитын тохиромжгүй санал дүгнэлт гаргах эрсдэл юм.
Мэргэжлийн үл итгэх үзэл


Алдаа болон залилангийн улмаас үүсэх боломжит буруу илэрхийллийг харуулж, төсөөлөн бодож шүүмжлэлтэй байх

Шаардлагууд:

Хараат бус байх
Мэргэжлийн үл итгэх үзлээр хандах
Мэргэжлийн үнэлэлт өгөх
Аудитын хангалттай зохистой, нотолгоо ба аудитын эрсдлийг бууруулах

АОУС 210

Аудитын ажлын нөхцлийг тохирох
Зорилго:

Аудитын ажлын хүсэлтийг хүлээн авах
Өмнө эхэлсэн ажлаа үргэлжлүүлэх
Аудитын ажлыг эхлэх урьдчилсан нөхцлүүд байгаа эсэх
Аудитын ажлын нөхцлийн талаар ижил ойлголттой байгаа эсэх

Тодорхойлолтууд:
Аудитын урьдчилсан нөхцлүүд:

Санхүүгийн тайлагналын баримтлал ашигласан байдал
Байгууллагын удирдлагатай урьдчилсан нөхцөлийн талаар хийсэн тохиролцоо

Шаардлагууд:

Аудитын урьдчилсан нөхцлүүд
Аудитын ажлын нөхцлийг тохиролцох
Давтан хийх аудит
Аудитын ажлын нөхцөл өөрчлөгдсөнийг хүлээн авах
Ажлыг хүлээн авахаас өмнөх анхаарах нэмэлт асуудлууд

Хэрэглээ болон бусад тайлбар материал
Энэхүү АОУС-ын хамрах хүрээ А1
Аудитын урьдчилсан нөхцлүүд А2-А20
Аудитын ажлын нөхцлийг тохиролцох А28
Давтан хийх аудит А28
Аудитын ажлын нөхцөл өөрчлөгдсөнийг хүлээн авах А29-А33
Ажлыг хүлээн авахаас өмнөх анхаарах нэмэлт асуудлууд

АОУС 220

Санхүүгийн тайлангийн аудитын чанарын хяналт
Зорилго:

Гэрээт ажлын үед үндэслэлтэй баталгаагаар хангахад зориулагдсан чанарын хяналтын горимыг хэрэгжүүлэхэд оршино.
Аудит нь мэргэжлийн стандарт, хууль эрх зүйн шаардлагад нийцэж байгаа
Аудиторын гаргасан тайлан нь нөхцөл байдалд тохиромжтой

Тодорхойлолтууд:

Ажилтан: Түншээс бусад пүүсийн авч ажиллуулж буй аливаа мэргэжлийн зөвлөгөө өгөгч нарыг оролцуулсан мэргэжлийн хувь хүмүүс

Мэргэжлийн шаардлагууд
:

Аудитын чанарт тавигдах манлайлалын хариуцлага
Холбоотой ёс зүйн шаардлагууд
Үйлчлүүлэгчийн харилцаа ба аудитын ажлыг хүлээн авах ба хадгалах
Гэрээт ажлын багийг томилох
Гэрээт ажлын гүйцэтгэл
Хяналт шинжилгээ
Баримтжуулалт

Тодорхойлолт:

Аудитын баримтжуулалт:

Гүйцэтгэсэн аудитын горимууд холбогдох олж авсан аудитын нотолгоо болон аудитын хүрсэн дүгнэлтүүдийн бүртгэл, ажлын баримт

АОУС 230

Аудитын баримтжуулалт
Шаардлагууд

Аудитын баримтжуулалтыг цагт нь бэлдэх
Чухал асуудал бүрийн нотолгоог сайтар баримтжуулах

Аудитын баримтжуулалт нь цаас, цахим болон өөр хэлбэрээр байж болно. Жишээ нь:
Аудитын хөтөлбөр
Шинжилгээ
Жагсаалт
Тулган баталгаажуулалт, төлөөллын захидлууд
Чухал асуудлын талаарх харилцаа
Full transcript