Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

mamo coconut

No description
by

Anuwat Phokha

on 20 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of mamo coconut

กลุ่มลูกค้าของทางบริษัท
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มผู้ค้าปลีกค้าส่ง
กลุ่มผู้บริโภคคนสุดท้าย
A
B
c
การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย
Cluster

โอกาสและความท้าทาย
การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวขยายวงกว้างมากขึ้นทำให้น้ำมันมะพร้าว
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในสายตาของผู้บริโภคทั่วโลกซึ่งมะพร้าวเป็นพืชที่
มีศักยภาพสูงในการผลิตแบบอินทรีย์เพราะไม่ต้องอาศัยสารเคมีในการบำรุงรักษาอยู่แล้ว
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้โอกาสทางการค้าการจัดหาวัตถุดิบ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้นและความท้าทายของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ที่ถือว่าสำคัญก็คือเรื่องความเข้มงวดของ
กฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศนั้นต่างกัน จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากในเรื่องการกระจายสินค้าเข้าไปตั้งฐานการผลิต หรือการขนส่ง
SWOT อุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าวไทย
จุดแข็ง
พันธุ์มะพร้าวของประเทศไทยมีคุณภาพดี
ผู้ประกอบการระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลางของไทยมีความเชี่ยวชาญในการผลิต
ผู้ผลิตระดับวิสาหกิจชุมชนที่ตั้งใกล้แหล่งผลิต สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ และมีคุณภาพสูง
หน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งระดับการเกษตรและแปรรูป
จุดอ่อน
วัตถุดิบมะพร้าวแก่มีไม่เพียงพอกับความต้องการ
ราคารับซื้อวัตถุดิบยังไม่ได้อิงตามคุณภาพของผลผลิต
ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรบางชนิดสูงมากเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
บุคลากรผู้ผลิตขนาดเล็กขาดความชำนาญด้านภาษาต่างประเทศ ทำให้ช่องทางกระจายสินค้ามีจำกัด
หากมีผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าไม่ได้คุณภาพ ทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่อุตสาหกรรมโดยรวม
โอกาส
มีผลงานวิจัยใหม่ๆออกมาต่อเนื่องถึงคุณประโยชน์ของมะพร้าวและน้ำมันมะพร้าวต่อสุขภาพ การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวขยายวงกว้างมากขึ้น
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้โอกาสทางการค้า การจัดหาวัตถุดิบขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ชาวมุสลิมใช้น้ำมันมะพร้าวในชีวิตประจำวันซึ่งตลาดผู้บริโภคมุสลิมถือเป็นตลาดขนาดใหญ่มาก
อุปสรรค
ผู้บริโภคบางกลุ่มไม่ชอบกลิ่นเฉพาะตัวของน้ำมันมะพร้าว
ผู้บริโภคบางกลุ่มมีทัศนคติในแง่ลบ ว่าอาจทำให้เหนียวร่างกายเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์กับภายนอก
สภาพอากาศ หากมีอากาศที่เย็นเกินไป จะส่งผลต่อตัว “วัตถุดิบมะพร้าว” และ "กระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว"
จากข้อมูลกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาพบว่าน้ำมันมะพร้าวที่ผลิตทั่วโลก

นำมาใช้เพื่อเป็นอาหารบริโภคร้อยละ 36.68 ใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศร้อยละ30.69

และมีแนวโน้มการใช้น้ำมันมะพร้าวเพื่อบริโภคที่น้อยอยู่ ในปี2545 ผลผลิตน้ำมันมะพร้าวโลกล่าสุดมีประมาณ 3.5

ล้านตัน เนื่องจากการปลูกมะพร้าวกระจายอยู่ทั่วไป สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี บริโภคได้ทั้งผลอ่อนและแก่

และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่าผลผลิตน้ำมันมะพร้าวโลกตั้งแต่ปี 2553

มีทิศทางเพิ่มขึ้น
แนวโน้มอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการทั้งหมดมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน เพิ่มศักยภาพในการผลิตให้มีมาตรฐานตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การเพาะปลูก ตลอดจนทุกกระบวนการผลิตและขนส่ง
การให้ความร่วมมือของผู้ประกอบการทำให้อุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าวไทย เจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้กว้างขวางและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
จำนวนผู้ประกอบการ มีแนวโน้มว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามระดับผู้ที่ให้ความสนใจ จะสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น จนได้รับการยอมรับว่าเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมมะพร้าวอันดับต้นๆของโลก
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆร่วมกัน ซึ่งการมีผู้ประกอบการณ์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในกลุ่มอุตสาหกรรม จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้กับอุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าวของไทยได้
สภาวะการแข่งขันในการเปิดตลาดAEC ทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้ความเข้าใจและหันมาทดลองบริโภคน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวเพิ่มขึ้น
ปัจจัย สู่ความสำเร็จ ของ Cluster และความสามารถที่เป็นแกนหลักของ Cluster ไทยในตลาด AEC
กำหนดรูปแบบของธุรกิจ ( Business Model)
Customer Segments
Value Proposition
Channels
Customer Relationships
Revenue Streams
Key Resources
Key Activities
Key Partnerships
Cost Structure
เป้าหมายในตลาด AEC

ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
ขั้นที่สองเลือกเป้าหมายตามพฤติกรรมศาตร์
โดยแบ่งตามเกณฑ์
เกณฑ์แรกที่ใช้เลือกคือทัศนคติ
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในช่วง
ทัศนคติเชิงบวกถึงสนใจ
โดยเลือกกลุ่มคนรักสุขภาพ
เกณฑ์ที่สอง คือโอกาสในการซื้อ ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว
สามารถซื้อใช้ได้เป็นประจำ
เกณฑ์ที่สามคือ ความพร้อมในการซื้อ
เป้าหมายของบริษัทคือสามารถพร้อมซื้อ
ในทุกระดับชนชั้น โดยที่บริษัทผลิต
ให้มีหลายขนาด หลายราคาให้ได้เลือกซื้อ


ซึ่งข้อมูลมูลค่าตลาดนั้นยังไม่มีหน่วยงานใดประเมิน
แต่หากนำตัวเลขการประเมินของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา
ที่ประเมินว่าไทยมีการใช้น้ำมันมะพร้าวเพื่อการบริโภคในประเทศ
ปีละ 38,000 ตัน จากการสำรวจพบว่าราคาน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
อยู่ที่ลิตรละ 350-500 บาท ดังนั้นคาดว่ามูลค่าตลาดในประเทศจะสูงถึง 1,400-2,000 ล้านบาท ในปี 2554 ที่ผ่านมา

มูลค่าตลาด (Market Size)
น้ำมันมะพร้าว?
Singapore
Product
กลยุทธ์ทางการตลาด
Marketing mix
Price
place
Promotion
Flow chart แสดงขั้นตอนการผลิต
กลยุทธ์บริหารจัดการ
กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ระกับธุรกิจ
กลยุทธ์ระดับปฏิบัติหน้าที่

โครงสร้างธุรกิจ
การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์การลงทุนและแผนการเงิน
ปัจจัยความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน
หน้าตาถึงจะติดลบ
แต่ถ้าคบแล้วจะติดใจ
Full transcript