Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP.

No description
by

Michał Kamiński

on 14 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP.

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP.
FONTS
Prawa pracownika

§ 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

§ 2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w § 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

§ 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 nie dotyczą pracownika, którego obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.

§ 6. Minister pracy i polityki socjalnej w porozumieniu z ministrem zdrowia i opieki społecznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
Obowiązki pracownika.

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Prawa pracodawcy.
Po stronie pracodawcy więcej jest znacznie obowiązków niż praw. Wskazuje na to nawet tytuł rozdziału I, działu X k.p. – „podstawowe obowiązki pracodawcy”, w odróżnieniu do rozdziału II, który ustawodawca zatytułował „prawa i obowiązki pracownika”. Uprawnienia pracodawcy mogą wypływać z obowiązków pracodawcy, gdyż przykładowo kontrolowanie przez pracodawcę stosowania się przez pracowników do przepisów BHP wpływa przecież na ogólne bezpieczeństwo w zakładzie pracy.
Pracodawca ma prawo:
1. Nadzorować i kontrolować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Wymagać, aby pracownicy przestrzegali przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Stosować w stosunku do pracowników naruszających zasady BHP, kary porządkowe.
4. W jaskrawych przypadkach naruszenia przepisów BHP przez pracowników pracodawca może wypowiedzieć a nawet rozwiązać umowę o pracę.
Obowiązki pracodawcy.

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;
5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;
6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.Ogólna dyrektywa określająca obowiązek pracodawcy polegający na organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy może być pomocna przy ocenie konkretnych sytuacji mających miejsce w zakładzie pracy. Mianowicie, zdaniem NSA w Katowicach zaprezentowanym w wyroku z dnia 16 grudnia 2002 r., II SA/Ka 88/01, Pr. Pracy 2003, nr 4, poz. 42, „żaden przepis prawa nie zakazuje wprost używania przez pracowników w pracy wrotek lub innego podobnego sprzętu służącego szybkiemu przemieszczaniu się.” W przekonaniu NSA, „dopuszczalność wyposażenia pracowników w tego typu sprzęt może być jednak oceniana z punktu widzenia ciążącego na pracodawcy generalnego obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.”

Ustawodawca wprowadził również zasadę, iż żadne koszty związane z działaniami pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą być przerzucane na pracowników.
Full transcript