Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ядуурлын түвшин ба өрхийн орлого

No description
by

Дээгий Б.

on 22 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ядуурлын түвшин ба өрхийн орлого

Ядуурлын түшин ба өрхийн орлого
Хүн амын
амьжиргааны түшин
ма
Анхаарал хандуулсанд баярлалааАнхаарал хандуулсанд баярлалаа
Thankyou
Ядуурлын хамралтын хүрээний индекс буюу ядуурлын түвшин нь нийт хүн амд ядуурлын шугамаас доогуур хэрэглээтэй хүн амын эзлэх хувийг харуулна. Ядуурлын хамралтын хүрээний индекс нь ядуурлыг хэмжих хамгийн энгийн, өргөн хэрэглэгддэг үзүүлэлт юм. Гэвч ядуурлын гүнзгийрэлтийн индекс, ядуурлын мэдрэмжийн индекс гэсэн 2 үзүүлэлтийг нэмж тооцдог.
Ядуурлын гүнзгийрэлтийн индекс нь ядуу хүн амын хэрэглээний дунд түвшин ядуурлын шугамаас доогуур байгааг илэрхийлнэ.
Ядуурлын мэдрэмжийн индекс нь ядуу хүн амын дундах хэрэглээний тархалтыг харуулна.
Тухайн өрхийн хэрэглээ нэмэгдсэн ч хэмжээ нь ядуурлын түвшинээс доогуур байдал ядуурлын хэмжээ нь нэмэгдэнэ.

Манай оронд ядуурлын анхны албан ёсны судалгаа эхэлсэн 1995 оноос хойшхи хугацаанд ядуурлын шугамаас доогуур амьжиргаатай хүн амын эзлэх хувь 35-38-ын хооронд, ядуурал дорвитой буураагүй байсаар ирлээ. Харин 2003 оноос хойш хөдөөгийн хүн амын дунд ядуурал улам газар авч, хөдөөд амьдарч байгаа 2 хүн тутмын нэг нь ядуурлын шугамаас доогуур амьжиргаатай болсон нь харагдаж байна.

Үндэсний статистикийн хороо өрхийн орлого, зарлагын судалгааг 1966 оноос эхлэн явуулж ирсэн бөгөөд Өрхийн орлого, зарлагын судалгаа, амьжиргааны түвшний түүвэр судалгааг нэгтгэн 2007 оны 7 дугаар сарын 1-нээс "өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа"-г зохион байгуулан явуулж байна. Судалгаанд жил бүр Монгол улсын 11232 өрхийг түүвэрлэн авч, өрхийн гишүүдийн нас хүйс боловсрол ажил эрхэлтийн байдал өрхийг орлого зарлага хэрэглээтэй холбоотой үзүүлэлтүүдийг цуглуулан судалж байна.
Хүн амын ядуурлын хамрах хүрээ
Хүн амын ядуурлын ялгаа буюу мэдрэмж
Энэ нь хөдөөд хүний хэрэглээ ядуурлын шугамаас доош үзүүлэлтэй байгааг харуулж байна.
Хүн амын ядуурлын түвшин хот, хөдөөгөөр
Амьжиргааны түвшинд нөлөөлсөн инфляцийн нөлөөлөл
Монгол Улсын эдийн засаг шилжилтийн эхний жилүүдэд амссан том цохилтын нэг нь инфляцийн огцом өсөлт байлаа.
Шилжилтийн эхний жилүүдэд олон жил төрөөс бодлогоор барьж байсан үнийг чөлөөснөөр манай оронд гипер инфляцийн үзэгдэл явагдаж, зөвхөн 1992 онд өргөн хэрэглээний бараа,үйлчилгээний дундаж үнэ өмнөх оныхоосоо 4.2 дахин өссөн байдаг.
Инфляцийн жил бүрийн цэвэр өсөлтийн хувь
Монгол Улсын өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлогыг хүн амын амьжиргааны гол үзүүлэлт болгон сонгон авлаа. Амьжиргааны түвшинд нөлөөлсөн инфляцийн нөлөөг харуулахын тулд өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлогыг оны болон зэрэгцүүлэх үнээр тооцож дараахь хүснэгтэд харуулав.
Ядуурлын шугам ба инфляцын түвшин
2000-2009 оны хооронд 9 жилд инфляци 2,2 дахин нэмэгдсэн байхад ядуурлын шугам 5,2 дахин өсчээ.
Хэрэглээний үнэ болон ядуурлын шугамын өсөлт
Эндээс ядуурлын шугамыг ялангуяа 2005 оноос хойш тодорхойлж, зарлахдаа инфляцийн өсөлттэй уялдуулаагүй хэт өндрөөр тогтоосон байна. Энэ нь манай оронд ядуурал буурахгүй байгаа гол шалтгаан болжээ. Ядуурлын шугам бодит байдлаас өндөр, улам бүр өссөөр ирсэн тул ядуурлын шугамаас доогуур хэрэглээтэй өрх улам нэмэгдэх нь аргагүй юм
Амьжиргааны түвшин, ядуууралд нөлөөлсөн ажилгүйдэл, орлогын нөлөөлөл
Ядуурлын чиг хандлагыг авч үзэж, ядуурал манай оронд төдийлөн буурахгүй байгааг тэмдэглэсэн. Хүн ам, орон сууцны 2000 оны тооллого болон ажил эрхлэлтийн судалгааны дүнгээр ажилгүйдлийн түвшин ч мөн дорвитой буураагүй дүн гарсаныг доор хүснэгтэд харуулав. Ажилгүйдэл, ядуурлын манай орны хувьд олон жил үргэлжилсэн, эдийн засаг,нийгмийн хөгжлийн нэн тулгамдсан шийдвэрлэх асуудал хэвээр байна.
Нэг өрхийн сарын дундаж зарлага болон мөнгөн орлого, оны үнээр, төгрөг
Нийт зарлага нь мөнгөн зарлагаас гадна мөнгөн бус хэлбэрийн зарцуулалтыг оруулсан, мөн өрхүүд орлогоосоо давсан зарлагыг зээл, бусдаас авсан тусламжаар хааж байгаа тул зарлага нь орлогоосоо өндөр байдаг. Энэ нөхцөлд амьжиргааны түвшний судалгааны хэрэглээний зардлыг орлогыг төлөөлүүлэн авч судалгаанд ашиглаж болно
Сард нэг хүнд ногдох хэрэглээ, ядуу болон ядуу бус өрхөөр, төгрөг
2002-2003 оны судалгаагаар ядуу өрхүүдийн сарын дундаж нийт хэрэглээ ядуу бус өрхүүдийнхээс 2,8 дахин доогуур байсан бол 2007-2008 оны судалгаагар 2,9 дахин доогуур гарчээ. Ядуу өрхүүдийн сарын дундаж хүнсний хэрэглээний зардал 2002-2003 оны судалгаагаар ядуу бус өрхүүдийнхээс 2,3 дахин доогуур, 2007-2008 оны судалгаагаар 1,9 дахин доогуур гарчээ. Энэ нь ядуу өрхүүдийн хэрэглээ ядуу бус өрхүүдийнхээс ихээхэн доогуур, энэ утгаараа ядуу өрхүүдийн орлого мөн их доогуур гэсэн үг юм.
Үндэсний статистикийн хороо, Дэлхийн банкны судалгаагаар Монгол Улсад ядуурлын түвшин буюу ядуурлын хамрах хүрээ 35,2 хувь болсон бөгөөд 930 мянган хүн ядууралд өртсөн байна. Өөрөөр хэлбэл 100 хүн тутмын 35 нь зайлшгүй шаардлагатай хүнсний болон хүнсний бус хэрэглээний зүйлийг худалдан авах чадваргүй байгаа гэнэ. 2007 онд ядуурлын хамрах хүрээ 25 хувьтай байсан аж
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
Инфляцийн суур онтой харьцуулсан өсөлт
Ядуурлын шугам УБ хот дахь
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1995
1998
2003
2008
2009
2010
2011
2012
2014
Хот
Хөдөө
Full transcript