Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FÍSICA

No description
by

Joan Maestre

on 17 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FÍSICA

FÍSICA
FÍSICA. definicions bàsiques
La
FÍSICA
(del grec φυσικός (phusikos), "natural" i φύσις (phusis), "natura") és la
ciència que estudia la natura
en el seu sentit més ampli, ocupant-se del comportament de la
matèria i l'energia
, i de les
forces fonamentals
que governen les interaccions entre les partícules.

Fou anomenada filosofia natural fins a finals del segle XIX.

Física Classica
Física Moderna
Física Teòrica i Experimental

Els físics estudien un ampli espectre de fenòmens físics: des de les
partícules subatòmiques
, les quals formen la matèria ordinària (física de partícules),
a l'Univers com un tot
(cosmologia).
FÍSICA. unitats
Magnitud física
: Qualsevol propietat que pot ser quantificada a partir de la mesura o del càlcul matemàtic. S'expressa amb un valor numèric seguit d'una unitat de mesura (referència).
Les magnituds físiques poden ser escalars (com la massa), vectorials (com una força) o tensorials (com el camp electromagnètic a la relativitat especial).

Magnituds físiques bàsiques
:
Longitud, massa, temps, corrent elèctric, temeperatura, quantitat de materia, intensitat lumínica
Magnituds físiques derivades
:
Força, pressió, energia, treball,... etc

Unitat de mesura
: és una quantitat estandarditzada d'una determinada magnitud física. Una unitat de mesura pren el seu valor a partir d'un patró o d'una composició d'altres unitats definides prèviament; les primeres es coneixen com
unitats bàsiques
o fonamentals, mentre que les segones s'anomenen
unitats derivades
.
Cada unitat té un símbol associat que se situa a continuació d'un factor que expressa quantes vegades aquesta quantitat es troba representada, ( 50 m )


FÍSICA. dinàmica
FÍSICA. cinemàtica
La
cinemàtica
és la part de la física encarregada de l'estudi del moviment dels cossos.

Desplaçament, posició i velocitat

Velocitat instantànea

Acceleració

Tipus de moviments


FÍSICA. Treball i Energia
MATEMATIQUES. Conceptes bàsics
Oposicions Bomber/a Generalitat de Catalunya

SISTEMES D'UNITATS
Sistema d'unitats
: Un conjunt consistent d'unitats de mesura en el qual cap magnitud tingui més d'una unitat associada s'anomena sistema d'unitats. N'existeixen molts, però el més utilitzat és el Sistema Internacional d'Unitats; als països anglosaxons fan servir, tanmateix, el sistema imperial.

El Sistema Internacional d'Unitats
, abreujat SI, (del francès Système international d'unités) és el sistema d'unitats més utilitzat al món, tant en ciència com a la vida diària (comerç), i és l'evolució del sistema mètric decimal.

El sistema mètric decimal o "sistema mètric"
és un sistema d'unitats basat en el
metre i en el gram
, en el qual els múltiples i submúltiples d'una unitat de mesura estan relacionats entre si per múltiples o submúltiples de
10
. França fou el primer país a adoptar-lo en 1791, i es convertí en el sistema d'unitats de mesura més usat al món. Durant els darrers dos segles, diferents variants s'han considerat com a sistema mètric, fins que el 1960 es reconegué internacionalment el Sistema Internacional d'Unitats, abreviat SI, com a sistema mètric estàndard.

L'antic
sistema mètric decimal
presentava diferents grups d'unitats com el sistema mks (metre-quilogram-segon) o el sistema cgs (centímetre-gram-segon), que al seu torn també presentava variants.
El SI es va desenvolupar a partir de l'antic sistema mks, i va ser adoptat a l'
11a Conferència General de Pesos i Mesures que es va celebrar a París entre l'11 i el 20 d'octubre del 1960.
SISTEMA INTERNACIONAL D'UNITATS (SI)

Unitats bàsiques
SISTEMA INTERNACIONAL D'UNITATS (SI)

Unitats derivades
ALTRES SISTEMES D'UNITATS


SISTEMA SGS

El sistema CGS és un sistema d'unitats basat en el centímetre, el gram i el segon. CGS és l'abreviatura de centímetre-gram-segon. Precedí a l'actual estàndard d'unitats, el Sistema Internacional.SISTEMA MÈTRIC O TERRESTRE


CONVERSIÓ D'UNITATS. TEORIA I PRÀCTICA
Desplaçament, posició i velocitat mitjana

Quan un cos es mou des d'una posició inicial A a una posició final B, es produeix un
desplaçament
. El desplaçament és la distància recorreguda en una direcció determinada. No s'ha de confondre
desplaçament
amb
distància recorreguda
.m, cm, km; pot ésser '+' o '-'. Vectorial.Tot desplaçament succeeix en un determinat espai de temps, la
velocitat
és la distància recorreguda en un periòde concret de temps.

Entenem per
velocitat mitjana

magnitud vectorial.


Entenem per el
mòdul de la velocitat mitjana


m/s, km/h; '+'.Velocitat instantànea


És la velocitat que una partícula té en un moment determinat del desplaçament. És tracta d'un concepe fàcilment comprensible però de difícil formulació formal.
Recordem que em definit la velocitat
com l'espai recorregut en un periòde
concret de temps. Ara volem definir la
velocitat en un instant determinat,
o sigui quan la partícula no pateix
desplaçament.


Acceleració

L'
acceleració
és el valor del canvi de velocitat en un periòde detemps.
L'
acceleració mitja
entre dos instants
L'
acceleració instantània
, aquella que el
movil té en un instant determinat
.m/s2, '+','-'
Tipus de moviments


Moviment rectilini
Moviment uniforme
, el valor de la velocitat és constant en el temps
Moviment no uniforme
, el valor de la velocitat varia en el temps
Moviment uniformement accelerat,
el valor de l'acceleració és constant
Movimen no uniformement accelerat,
el valor de l'acceleració varia en el temps
MAGNITUDS VECTORIALS
Mòdul
Direcció
Punt d'aplicació
Sentit
Moviment rectilini uniformement accelerat
equacions que descriuen el moviment rectilini uniformement accelerat
Primera Llei de Newton. Llei de la inèrcia


Tot cos en repòs segueix en repòs excepte si sobre ell s'hi aplica una força externa. Un cos en moviment continua en moviment amb velocitat constant excepte si sobre ell actúa una força externa.
La
dinàmica
és la part de la física (mecanica) encarregada de l'estudi de les causes del moviment.
Primera Llei de Newton
Força i massa

Segona Llei de Newton

Tercera Llei de Newton
Sistemes de referència Inercials
Es interessant observar que la Primera Llei de Newton no distingeix entre un cos en repòs i un que es mou a velocitat constant (l'eneunciat és el mateix per a les dues situacions ). El fet que un objecte estigui en repòs o es mogui a velocitat constant depèn del sistema de referència emprat.

Sistema de referènci inercial: Si sobre un objecte no actúa cap força, qualsevol sistema de referència respecte el qual l'acceleració de l'objecte és zero, és un sistema de referència inercial.

Les Lleis de Newton son aplicables únicament a sistemes de referència Inercials.
Força i massa
Força
.
Tenint en compte la primera Llei de Newton i la definició de sistema de referència inercial podem definir el concepte Força.
Força: Influència externa o acció sobre un objecte que produeix un canvi en la seva velocitat, o sigui, una acceleració sobre respecte a un sistema de referència inercial. La força és una magnitud vectorial.

Combinació de forces: Fneta, principi de superposició
Unitat (SI), N = 1kg · 1m/s2, Newton.


Massa
: Els objectes es resisteixen intrinsecament a ser accelerats. Aquesta propietat intrínseca d'un cos és la massa. Mesura de la inèrcia d'un cos.
FORCES FONAMENTALS DE LA NATURALEZA
Les
forces
son exercides per uns cossos sobre d'altres i les forces produïdes per estar dos cossos en contacte físic s'anomenen forces de contacte. (xutar una pilota, tirar d'un fil de pescar ola força de fricció de les sabates respecte el terra etc)

Altres tipus de forces actuen sense contacte directe entre els cossos i es coneixen com a forces d'acció a distància.

Les forces són interaccions entre partícules. Els físics expliquen totes les interaccions de la naturaleza en base a 4 interaccions bàsiques que ocorren entre les partícules fonamentals:

Interacció gravitacional
Interacció electromagnètica
Força nuclear dèbil
Força nuclear forta
Segona Llei de Newton
L'acceleració d'un cos es proporional a la força neta que actúa sobre ell, i inversament proporcional a la massa.

a = F / m
F = m·a
Tercera Llei de Newton
Les forces sempre actuen en parells iguals i oposats. Si el cos A excerceix una força Fab al cos B, aquest cos B, exerceix sobre el cos A una força Fba tal que:

Fba = -Fab
Àrees i volums de figures geomètriques
Els triangles
Polígon
: superfície delimitada per una línia pologonal tancada.
Parts d'un polígon
: vèrtex, costats i diagonals
Els polígons es classifiquen:
1: f(costats i angles)
Regulars: tots els costats i anges iguals.
Irregulars: no tots els seus costats i angles són iguals
2: f(angles)
Convex
Còncau
Triangle
: figura geomètrica plana que té 3 costats i 3 angles.

Tipus de triangles:

1: f(costats)

Equilàters
Isòsceles
Escalens

2: f(angles)
Rectangles
Acutangles
Obtusangles

Propietats dels triangles
:

1:
La suma dels tres angles d'un triangle és sempre 180º
.
2:
En els triangles rectangles s'hi compleix el Teorema de Pitàgoras
.
Funcions trigonomètriques
Volums
Els quadrilàters
Un
quadrilàter
és un polígon de quatre costats.

Paral·lelogram
: els costats oposats són paral·lels. Per tant els costats oposats són d'igual longitud i els angles oposats són iguals.

Quadrat

Rectangle

Rombe
els quatre costats són d'igual longitud i els angles oposats iguals dos a dos

Romboide
els costats i els angles oposats són iguals dos a dos

Trapezi
té dos costats oposats paral·lels

Trapezoide
no té cap costat paral·lel
Operacions amb fraccions, potències i resolució d'equacions
Operacions amb fraccions
Potències
Resolució d'equacions
Força neta
: Sumatori vectorial de totes les forces que actúen sobre un cos.
Recorda
ATENCIÓ: Aquesta documentació només és apte per a finalitats docents
Full transcript