Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sociale wetenschappen

No description
by

Romy Maus

on 15 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sociale wetenschappen

Sociale wetenschappen
Waarnemen van menselijk gedrag
Het waarnemingsproces
Prikkels
Om iets op te merken of gewaar te worden heb je signalen of PRIKKELS uit de omgeving nodig, die je opneemt via je ZINTUIGEN. Om een betekenis te geven aan de prikkels, verwerk je de informatie in je HERSENEN.
Een PRIKKEL is een verandering in de uitwendige of inwendige omgeving waarvoor je gevoelig bent.
Zintuigen
Een ZINTUIG is een orgaan dat prikkels uit de omgeving opvangt en verwerkt
Het gezichtsvermogen
(visuele waarneming)
Oriëntatie in de 'belichte wereld' en veiligheid
Handelingen uitvoeren
Het gehoor
(auditieve waarneming)
Oriëntatie in de ruimte: geluidsbronnen (personen en voorwerpen) lokaliseren
Communicatie
Emoties en stemmingen oproepen
De reukzin
(olfactorische waarneming)
Bedorven voedsel en gevaarlijke gassen herkennen, dankzij een sterk geheugen voor geuren
Herinneringen en stemmingen (associaties) oproepen
Sociale binding
De smaakzin
(gustatieve waarneming)
Primaire smaken
Zuur, zout, bitter, zoet en
umami
: 'heerlijk' of 'smakelijk'
Bescherming tegen bedorven of giftig voedsel
Voedselopname
Smaakvoorkeuren
De tastzin, drukzin, temperatuurzin en pijnzin
(tactiele waarneming)
Bescherming van het lichaam
Contact en verbinding met de fysieke omgeving
Sociale verbondenheid met naasten via (uiteraard positieve) aanraking
Sociale communicatie als functie van de huid
Hersenen
Informatie bewaren
Zintuiglijk geheugen
Kortetermijngeheugen
Langetermijngeheugen
schema p.80!!
Informatie verwerken: herkennen, begrijpen, interpreteren
Opnemen van prikkel uit de omgeving door middel van de zintuigen: beelden, klanken, geuren, smaken, aanrakingen, druk, temperatuur, pijn.
GEWAARWORDEN
interpreteren en begrijpen van die gewaarwordingen
WAARNEMEN
Waarnemen is selectief en subjectief
'Filters' in de waarneming
Drempelwaarde
De kleinste prikkelsterkte of -hoeveelheid die opgevangen wordt door een zintuig
Gewenning
Als een prikkel langere tijd aanhoudt, wen je eraan en reageert een zintuig er nog maar nauwelijks op
Contrast
De mate van contrast tussen de prikkel en de directe omgeving of achtergrond ervan.
Waarneming is selectief
Selectief is ook subjectief
Hoe wordt de waarneming
nog beïnvloed?
Interpretatie en organisatie van de zintuiglijke informatie door de hersenen
Waarnemingswetten (groeperingsprincipes)
Wet van de nabijheid
Prikkels die zich dicht bij elkaar bevinden.
Wet van de gelijkenis
Prikkels die op elkaar lijken.
Wet van de geslotenheid
Afzonderlijke elementen die een ruimte min of meer omsluiten.
Dieptewerking toevoegen
Onderscheid figuur - achtergrond
Ponzo illusie
Context: de waarneming is relatief
In tijd
In ruimte
Ebbihaus illusieng
Delboeuf illusie
Constanten in de waarneming
Kleurconstante
Grootteconstante
Vormconstante
Fysiologische factoren bij de persoon die waarneemt
Kleurenblindheid
Vermoeidheid en slaapgebrek
Alcohol
Drugs
Psychologische
factoren
Aandacht
- Je behoeften en noden van dat moment
- Je interesses en voorkeuren
Voorkennis en herinneringen (ervaring)
De context en je verwachtingspatroon
Emoties
De gevolgen van
waarnemen: gedrag
Wat moet je verstaan onder 'gedrag'?
Is gedrag altijd zichtbaar?
Soorten gedragingen
Uiterlijk waarneembaar gedrag (de buitenkant)
Motorisch gedrag (beweging)
Verbaal gedrag (spreken)
Niet-waarneembaar gedrag (de binnenkant)
schema p.98!!
Waarnemen van menselijk gedrag (persoonswaarneming)
Binnenkant en buitenkant
Vraagjes p.101
Andere psychologische factoren die de waarneming van menselijk gedrag beïnvloeden
Waarneming en communicatie
- Context
- Eerste indruk
- Logica-fout
- Attributiefouten
- Verwachtingen
- Veralgemeen
- Sociale categorisatie
- Refetentiekader
Waarneming speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen mensen.
Observeren van menselijk gedrag
Waarnemen en observeren
Als je meer tijd neemt, wordt je waarneming nauwkeuriger
Als je bewust waarneemt, wordt het doelgerichter
Als je verschillende interpretaties toetst, word je waarneming objectiever
Wat is observeren?
Observeren is een doelgerichte activiteit
Doelstelling zo concreet mogelijk formuleren
Observatievraag
Observeren moet nauwkeurig gebeuren
- Gebruik doe-woorden
- Vermijd het woordje 'niet'
- Vermijd woorden als 'steeds', 'erg', 'voortdurend'
- Vermijd interpretaties
Observeren moet zo objectief mogelijk gebeuren
Observatie is objectief als hij zoveel mogelijk de werkelijkheid benadert
Waarneming is subjectief als je je gevoelens en gedachten laat meespelen
Observeren gebeurt best systematisch
1) Lang genoeg duren
2) Op verschillende (regelmatige) tijdstippen observeren
3) In verschillende situaties
4) Op verschillende manieren
Een goede observatie gebeurt:
- Doelgericht
- Nauwkeurig
- Zo objectief mogelijk
- Systematisch
gebruiken van verschillende methodes om te observeren en zo tot een betrouwbaar resultaat te komen
Triangulatie
Hoe observeren?
Verschillende observatiemethoden
- Open
- Bedekt
- Niet participerend
- Participeren
- Actief
- Passief
- Kunstmatige
- Natuurlijke
Omgeving
Vastleggen (registreren)
van de observatiegegevens
Interbeoordelingsbetrouwbaarheid
2 observatoren van eenzelfde gebeurtenis, de verslagen moeten zo goed als identiek zijn
Een observatieschema invullen
voordelen
- Zeer gemakkelijk
- Vlug noteren
- Vergeet minder vlug dingen
- Totaalbeeld
Nadelen
- Observeert alleen wat lijst of schema weergeeft
- Situatie creëren
- Schaal op zich: subjectief
Een observatieverslag schrijven
Voordelen
- Open blik
- Veel gedetailleerder
Nadelen
- Vraagt veel tijd
- Moeilijker
Registratiemethode kiezen
- Specifiek gedrag -> observatieschema
- Breder beeld -> observatieverslag
Observeren en
interpreteren

Objectiviteit
Interpreteren -> subjectiviteit
Tip 1 : zoek naar minstens 1 alternatieve verklaring voor het gedrag
Je interpretatie is vooral gericht op:
- De waargenomen feiten
- Kennis over der persoon of situatie
Vakinhoudelijke kennis
Conclusies trekken
- Beargumenteren
Tip 2: Laat zo mogelijk ook anderen naar de gegevens kijken

De gegevens van een observatieschema interpreteren
- In de vorm van verslag
- In de vorm van een puntensysteem
De gegevens van een observatieverslag interpreteren
- Feitelijke observatie links
- Interpretatie rechts
Interpreteren houdt in dat je een bepaalde betekenis geeft aan het waargenomen gedrag
Observeren en rapporteren
Rapporteren is het overbrengen van informatie aan anderen
- Mondeling
- Schriftelijk
Bij rapportage is het belangrijk om te weten aan wie je moet rapporteren
Het doel speelt ook een belangrijke rol
Van observatieplan tot rapport: stappen binnen de observatie
Stap 1: het observatieplan opstellen
- Motivatie
- Observatievraag opstellen
- Identificatiegegevens verzamelen
- Tijdstip en observatoren bepalen
- De wijze van observeren bepalen
- De situatie schetsen
Stap 2: Het observeren zelf
- Hoe een goede observatie gebeurt
Stap 3: Het registreren of vastleggen
- Observatiegegevens vastleggen
Stap 4: het interpreteren
- Verschillende verklaringen
- Zo objectief mogelijk
Stap 5: het rapporteren
- Een rapportage maken
Gevolg of gedrag
Uitwendig
Inwendig
Feromonen:
chemische stoffen die wij in kleine hoeveelheden afscheiden via onze behaarde huid en die niet zo'n duidelijke geur hebben, maar die wel sterke reacties kunnen oproepen bij een mogelijke partner.
Hoe gebeurt dit?
Prikkels die je met je zintuigen hebt opgevangen en die zijn omgezet in zenuwimpulsen, worden via de sensorische zenuwen naar de diverse zintuiggebieden in de hersenschors geleid
Waarneming is relatief:
van welk standpunt je het bekijkt.
Hoe meer je bepaalde informatie herhaald, hoe meer kans er is dat die informatie uiteindelijk in het langetermijngeheugen wordt opgenomen
Actief selecteren en interpreteren van informatie uit de omgeving
Gestaltpsychologie:
Het geheel is meer dan de som der delen.
Full transcript