Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klonowanie - Za i przeciw

Prezentacje na biologie - Michał Kruk
by

michal parapet

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klonowanie - Za i przeciw

Co to jest klonowanie ? Termin klonowanie jest używany w kilku znaczeniach: Klonowanie wymarłych gatunków zwierząt Proces klonowania przebiegał następująco: Argumenty ZA Klonowanie ludzi W potocznym rozumieniu proces tworzenia idealnej kopii z oryginału.
W biologii mianem klonu określa się organizmy mające identyczny lub prawie identyczny materiał genetyczny. Klonami są więc organizmy powstałe w procesie rozmnażania wegetatywnego, takie jak kolonie bakterii, jednokomórkowców, odrośla i rozmnóżki roślin etc. - Klonowanie to proces tworzenia organizmów mających taką samą informację genetyczną jak dawca. Szczególnym przypadkiem jest twinning, czyli powstawanie lub otrzymywanie bliźniąt monozygotycznych, gdzie nie można wyróżnić dawcy.
- Klonowanie organizmów oznacza procedurę otrzymywania organizmów o takiej samej informacji genetycznej, z reguły poprzez procedurę transferu jądra z komórki somatycznej do komórki jajowej pozbawionej uprzednio jądra. W przypadku klonowania roślin stosuje się procedurę odróżnicowania komórek dawcy do komórek merystematycznych.
- Klonowanie genów – w genetyce i biologii molekularnej proces wyosobniania genu. Polega na łączeniu fragmentów materiału genetycznego z wektorem molekularnym i ich namnażaniu w innym organizmie. Otrzymuje się w ten sposób wiele kopii tego samego genu. Termin klonowanie genów odnosi się też do identyfikacji genów poprzez wykorzystanie procedury klonowania genów. Jeśli pojedynczy fragment genomu jest przenoszony z jednego wektora do drugiego, taki proces określa się mianem subklonowania. Klonowanie - za i przeciw Klonowanie wymarłych gatunków zwierząt budzi zrozumiałe zainteresowanie, zwłaszcza w świetle filmów fantastycznych takich jak Jurassic Park. Procedury takie pozostają jak na razie w sferze fantastyki, choć niektóre ośrodki rozpoczęły badania nad możliwością takiej procedury. Np. Muzeum Australijskie ogłosiło projekt sklonowania wilka workowatego, z którego jednak się wycofano. Pierwszym etapem projektu miało być otrzymanie biblioteki genowej.
Główne trudności ze zrealizowaniem projektu sklonowania wymarłego organizmu:
brak odpowiedniego DNA. DNA dostępny ze źródeł kopalnych bądź to muzealnych jest bardzo fragmentaryczny i dostępny w znikomych ilościach. Nie jest jasne, czy możliwe jest otrzymanie wystarczającej ilości i jakości by odtworzyć sekwencję kompletnego genomu.
obecne metody klonowania wykorzystują transfer jądra. Nie jest jasne, czy nagi DNA mógłby być wystarczający. Paradoksalnie, nagi DNA może być lepszym substratem do klonowania, gdyż może łatwiej ulegać reprogramowaniu epigenetycznemu. Zważywszy, że komórki jajowe pewnych organizmów, np. żab, mają aktywne mechanizmy potrafiące odtworzyć chromatynę i otoczkę jądrową, etap ten może być mniej trudny niż myślimy.
kwestia wyboru donora komórki jajowej – większość transferu jądrowego pomiędzy różnymi gatunkami się nie powodzi.
Brazylijscy naukowcy planują sklonować w najbliższym czasie osiem zagrożonych gatunków zwierząt, by zwiększyć populację okazów żyjących w niewoli. Naturalną konsekwencją sukcesów w klonowaniu ssaków jest idea sklonowania człowieka. Budzi ono jednak głębokie kontrowersje natury etycznej. Wiadomości o sklonowaniu ssaków wywołały panikę wśród prawodawców wielu krajów, którzy zabronili klonowania ludzi, szczególnie w celach reprodukcyjnych. Pierwsze pozornie wiarygodne doniesienie o sukcesie transferu jądrowego u człowieka pojawiło się w 2004 roku z południowokoreańskiej grupy badawczej pod kierunkiem Hwang Woo-suka, której udało się otrzymać pluripotentne komórki macierzyste, wyprowadzone ze sklonowanych ludzkich blastocyst. Rok później okazało się jednak, że badania te były sfałszowane.
Klonowanie ludzi w celach reprodukcyjnych ma niewielki sens praktyczny, dodatkowo niedoskonałości natury technicznej i mutacje somatyczne w komórkach będącymi donorami materiału genetycznego, powodują, że przy obecnym stanie technologii, ludzki klon najprawdopodobniej cierpiałby na zaburzenia natury genetycznej. Tak więc klonowanie ludzi, przynajmniej na razie, z medycznego punktu widzenia jest nieetyczne, ze względu na zasadę primum non nocere.
Odmiennie przedstawia się sprawa klonowania w celu pozyskania komórek macierzystych. Ponieważ komórki macierzyste mogą się różnicować do wszystkich typów komórek ciała, komórki macierzyste otrzymane w wyniku klonowania mogą mieć potencjalne zastosowanie terapeutyczne, a procedura taka nie wiąże się z otrzymywaniem organizmu. Dodatkowo, komórki macierzyste sklonowane z dawców obarczonych ciężką chorobą dziedziczną mogą służyć jako model badań nad takimi chorobami. Ogólny konsensus środowiska naukowego jest taki, że klonowanie w celu pozyskania komórek macierzystych jest zgodne z etyką badawczą.
Mimo to, nawet klonowanie komórek macierzystych posiada silnych wrogów w środowiskach wyznawców wielu religii, w tym katolicyzmu, ze względu na to, że wiąże się z procesem tworzenia sztucznych embrionów. 1) pobranie komórek somatycznych jednego osobnika, ich hodowla in vitro (tak prowadzona, aby komórki znalazły się w fazie spoczynku);
2) pobranie komórki jajowej innego osobnika, pozbawienie jej jądra komórkowego
Argumenty PRZECIW 3) elektrofuzja jądra komórki somatycznej z komórką jajową pozbawioną jądra 4) przejęcie funkcji usuniętego jądra w komórce jajowej przez nowe jądro 5) mitotyczne podziały komórki jajowej in vitro, powstanie zarodka 6) wprowadzenie tak powstaego zarodka do macicy innej samicy 7) powstanie z zarodka owcy będącej kopią genetyczną osobnika, z którego pobrano komórkę somatyczną. - Klonowanie byłoby jednym ze sposobów walki z bezpłodnością;
- Klonowanie pozwoliłoby parom na potomstwo bez chorób dziedzicznych;
- Klonowanie w celu uzyskania późniejszego bliźnięcia pozwoliłoby uzyskać narządy i tkanki do przeszczepu;
- Klonowanie pozwoliłoby rodzicom posiadanie bliźniaka utraconego dziecka;
- Klonowanie ludzi umożliwiłoby kopiowanie osób wybitnych;
- Klonowanie i badania nad klonowaniem umożliwiłyby rozwój nauki szczególnie dotyczącej rozwoju człowieka i technik genetycznych;
- Klonowanie byłoby wyrazem wolności prokreacyjnej
- Bliźniaki jednojajowe to faktycznie swoje klony - Klonowanie ludzi naruszaoby prawo do posiadania niepowtarzalnej tosamoci i prawo do otwartej przyszoci;
- Klonowanie odbywaoby si ze szkod i za cen cierpie modszego blinicia;
- Procedury klonowania ludzi niosyby ze sob niedopuszczalne ryzyko dla klonów (przy obecnych metodach trzeba by dokona transferu jder do 200-300 komórek jajowych;
- Klonowanie ludzi pomniejszyoby warto osoby i poszanowanie dla ludzkiego ycia;
- Klonowanie ludzi mogoby by wykorzystane dla korzyci finansowych;
- Klonowanie ludzi mogoby by wykorzystane w celach utylitarnych (np. militarnych);
- Klonowanie byoby otwarciem drzwi dla eugeniki.
- Klonowanie umniejszaoby znaczenie ludzkiej prokreacji negujc komplementarno pci redukujc ich istnienie do "przeytku";
- Klonowanie wprowadzaoby logik rynku domagajc si nowych bada, nowych metod testowania, nowych modeli;
- Klonowanie zinstrumentalizowaoby kobiet korzystajc wycznie z jej niektórych biologicznych zdolnoci rozrodczych (komórka jajowa, macica);
- Klonowanie prowadzioby do zerwania wizi rodzice-dzieci i zaburzaoby relacje pokrewiestwa;
- Klonowanie prowadzioby do posiadania totalnej wadzy nad yciem innych ludzi i do redukcji biologicznej koncepcji czowieka;
- Klonowanie byoby tworzeniem "kopii" istniejcych osób, co utrudniaoby uzyskanie wasnej tosamoci klonów i byoby ródem ich cierpienia;
- Klonowanie byoby zwizane z unicestwianiem licznych embrionów, co utosamiaoby si z instrumentalizacj ludzkiej istoty Koniec Dziękuje za wytrwanie do końca prezentacji
Prezentacja zrobiona przez: Michał Kruk
Full transcript