Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Захиргааны зөрчлийн ойлголт, үндсэн шинж, бүрэлдэхүүн

No description
by

Selenge Selene

on 24 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Захиргааны зөрчлийн ойлголт, үндсэн шинж, бүрэлдэхүүн

Жишээ нь:
авто тээврийн хэрэгслийн жолооч ЗАМЫН хөдөлгөөний дүрмийг зөрчиж хурд хэтрүүлсэн нь захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасан захиргааны зөрчил болдог бол хурд хэтрүүлсэний улмаас зорчин явагсадыг дайрч гэмтээсэн нь гэмт хэрэгт тооцогдоно.
Зөрчилийн шинж
Гэм буруу нь зөрчил гаргагчийн үйлдэл, эс үйлдэхүйдээ хандсан сэтгэхүй ухамсрын хярьцаа болох санаатай болгоомжгүйн хэлбэрээр илэрнэ.
Зөрчил гаргагч өөрийн хууль бус ажиллагааныхаа явцад хор уршигтай үр дагавар бий болгоно гэдгийг мэдсээр байж үйлдсэн бол гэм буруугийн санаатай хэлбэр гэж үзнэ. Энэ нь шууд ба шууд биш гэсэн хоёр янз байна. Танхайрах, согтуурах, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг эвдэх, гэмтээх, эд хөрөнгийг ашиглан шамшигдуулах зэрэг захиргааны зөрчилийн олонхи нь энэ хэлбэрээр үйлдэгдэнэ.
дэхүүн Захиргааны зөрчлийн ойлголт
Үндсэн шинж
Захиргааны зөрчил Захиргааны зөрчлийн нийгмийн хор уршгийн хэм хэмжээ янз бүр байх боловч гэмт хэрэгтэй харьцуулбал ямагт бага байна.
захиргааны зөрчлийн өөр нэг шинж нь гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхй байх явдал мөн. Энэ нь захиргааны хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болохын зэрэгцээ уг зөрчлийн субьектив талыг тогтооно гэсэн үг юм.
захиргааны хариуцлага хүлээлгэх бодит үндэслэл нь захиргааны зөрчил гарсан явдал юм. Иймд захиргааны зөрчилд эрх зүйн чухам ямар зөрчил орох, түүний бүрэлдэхүүн үндсэн шинж, харъяаллын тухай асуудлыг авч үзэх нь зүйтэй юм.
Захиргааны эрх зүйн "Захиргааны албадлага бүлэгт захиргааны зөрчлийн тухай нэгэн зүйл, "Захиргааны зөрчил" гэсэн гарын авлага гарсан нь манай ном зохиолд түүнийг бие даасан байдлаар судалсаны үр дүн юм. Монгол Улсын захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд "Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бүх нийтээр буюу тухайн нутаг дэвсгэрт дагаж мөрдүүлэхээр тогтоосон захиргааны журам санаатай буюу болгоомжгүйгээр зөрчсөн үйлдэл эс үйлдэхүйг захиргааны зөрчил гэнэ гэж тодорхойлсон.
Захиргааны эрх зүйн "Захиргааны албадлага бүлэгт захиргааны зөрчлийн тухай нэгэн зүйл, "Захиргааны зөрчил" гэсэн гарын авлага гарсан нь манай ном зохиолд түүнийг бие даасан байдлаар судалсаны үр дүн юм. Монгол Улсын захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд "Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бүх нийтээр буюу тухайн нутаг дэвсгэрт дагаж мөрдүүлэхээр тогтоосон захиргааны журам санаатай буюу болгоомжгүйгээр зөрчсөн үйлдэл эс үйлдэхүйг захиргааны зөрчил гэнэ гэж тодорхойлсон.
Үүнээс үзвэл улсын ХЭМЖЭЭГЭЭр бүх нийтээр дагаж мөрдөхийн зэрэгцээ орон нутгийн онцлогтой уялдан тухайн нутаг дэвсгэрт тогтоосон захиргааны журам байх нь тодорхой байна. Энэ нь орон нутгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчид, Засаг даргад орон нутаг дэвсгэртээ захиргааны журам тогтоож зөрчигчдөд хариуцлага хүлээлгэх бүрэн эрх олгосонтой холбоотой юм. Тэгэхдээ захиргааны хариуцлагын тухай хуульд байгаа захиргааны шийтгэл,түүний хэмжээ хязгаарыг баримтлан тухайн нутаг дэвсгэрт оршин суугаа иргэдээс чухам ямар журам зөрчвөл захиргааны зөрчил болохыг тодорхой заасан байна.
Захиргааны зөрчлийн бүрэлдэхүүн нь эрх зүйн хэм хэмжээгээр урьдчилан тодорхойлсон захиргааны зөрчилд тооцогдох иргэн, нийгэмд харш үйлдэл эс үйлдэхүйг бүрдүүлэгч шинжүүдийн нийлбэр юм. Эдгээрийг хууль зүйн ач холбогдлоор зөрчлийн объект, объектив тал, субъект, субъектив тал гэсэн заавал байх шинж, хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх, эсхүл хариуцлагыг үгүйсгэх нөхцөл байдал, түүнчлэн цэргийн албан хаагч, насанд хүрээгүй хүний үйлдсэн зөрчил гэх мэтээр нэмэгдэл шинж гэж дотор нь хувааж үзэж болох юм. Захиргааны зөрчлийн үндсэн шинж нь эрх зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн (эрхзүйн эсрэгбайдал), нийгэмд хор уршигтай, Гэм буруутай, захиргааны шийтгэл хүлээх үйлдэл, эс үйлдэхүй мөн юм.
Төрийн эрх бүхий албан тушаалтан захиргааны хариуцлага ногдуулахын тулд уг зөрчлийг бүрдүүлэгч объект, объектив тал, субъект, субъектив талыг задлан шинжилсний үндсэн дээр захиргааны зөрчил мөн эсэх хийгээд түүний үндсэн болон бусад нөхцөл байдлыг тогтооно. Захиргааны зөрчлийн нэг үндсэн шинж болох эрх зүйн эсрэг үйлдэл, эс үйлдэхүй нь захиргааны хууль тогтоомжоор урьдчилан хориглосон заалт буюу нийтээр дагаж мөрдөхөөр тогтоосон журмыг зөрчсөн байна. Өөрөөр хэлбэл захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээгээр нйитээр дагаж мөрдөхөөр урьдаас журамлан тогтоогоогүй бол уг үйлдэл, эс үйлдэхүй нь нийгэмд уршиг учруулсан ч захиргааны хариуцлага хүлээлгэхгүй гэсэн хэрэг юм.
Иймд захиргааны зөрчлийг хянан шалгахдаа юуны өмнө захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 2 дугаар бүлгийн чухам ямар зүйл, хэсгийг, эсхүл захиргааны хариуцлага хүлээлгэхээр заасан, өөр ямар хууль тогтоомжийн аль заалтыг зөрчиж, эрх зүйн эсрэг чиглэгдээ вэ гэдгийг тогтооно. Энэ нь захиргааны зөрчлийг зүйлчлэн ангилж эрх зүйн эсрэг шинжийг нь тодорхойлно гэсэн үг. Энэ нь захиргааны зөрчлийг зүйлчлэн ангилж эрх зүйн эсрэг шинжийг нь тодорхойлно гэсэн үг. Мөн хуулийн 36 дугаар зүйлийг зөрчиж бусдын эд хөрөнгийг 3000 төгрөг хүртэл хэмжээгээр ашиглан шамшигдуулсан нь захиргааны зөрчил байдаг бол үүнээс илүү ихээр ашиглан шамшигдуулбал гэмт хэрэг болно
Иймд захиргааны зөрчлийг хянан шалгахдаа юуны өмнө захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 2 дугаар бүлгийн чухам ямар зүйл, хэсгийг, эсхүл захиргааны хариуцлага хүлээлгэхээр заасан, өөр ямар хууль тогтоомжийн аль заалтыг зөрчиж, эрх зүйн эсрэг чиглэгдээ вэ гэдгийг тогтооно. Энэ нь захиргааны зөрчлийг зүйлчлэн ангилж эрх зүйн эсрэг шинжийг нь тодорхойлно гэсэн үг. Энэ нь захиргааны зөрчлийг зүйлчлэн ангилж эрх зүйн эсрэг шинжийг нь тодорхойлно гэсэн үг. Мөн хуулийн 36 дугаар зүйлийг зөрчиж бусдын эд хөрөнгийг 3000 төгрөг хүртэл хэмжээгээр ашиглан шамшигдуулсан нь захиргааны зөрчил байдаг бол үүнээс илүү ихээр ашиглан шамшигдуулбал гэмт хэрэг болно
Захиргааны зарим зөрчлийн субъект нь албан тушаалтан байж болно. Тухайлбал: мөн хуулийн 8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Бүх нийтээр дагаж мөрдөх захиргаа журмын биелэлтийг тухайн байгууллагадаа зохион байгуулах үүрэг бүхий албан тушаалтан энэ үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй нөхцөлд түүнд захиргааны хариуцлагад хүлээлгэнэ. Мөн хуулийн 4-т "Иргэний хуульд заасны дагуу хуулийн этгээд болох аж ахуйн нэгж, байгууллага захиргааны хариуцлага хүлээнэ" гэж тус тус заажээ.
Захиргааны хариуцлагаас чөлөөлөхөд чухам баримт сэлт бүрдүүлэх талаар захиргааны хариуцлагын хуульд тодорхой заалт байхгүй. Иймд захиргааны зөрчлийн тухай хэргийн ажиллагааны ерөнхий журмын дагуу эрх бүхий албан тушаалтан захиргааны хариуцлагаас чөлөөлсөн тэмдэглэл үйлдсэнээр уг хэргийг дуусгаж болох юм гэж үзэж болно.
Үүнээс гадна иргэд албан тушаалтнаас захиргааны хариуцпагын хэм хэмжээ тогтоосон журмыг биелүүлэхгүй байх нь эс үйлдэхүйн хэлбэртэй захиргааны зөрчил болно. Жш нь: Монгол Улсын иргэн 16 нас хүрмэгц нэг сарын дотор тус улсын иргэний паспорт (үнэмлэх) аваагүй буюу шилжин явах хөдөлгөөний бүртгэл хийлгээгүйгээр өөр газар оршин суух нь захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан паспорт олгох, ашиглах талаар тогтоосон журам зөрчсөн захиргааны зөрчил юм. Мөн гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн Монгол Улсад оршин суух эрхийн бичиггүй буюу бүртгэлийн хугацаа сунгуулахгүй оршин суусан бол мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн нэгдүгээр хэсгийг зөрчсөн зөрчил гэх мэт.
Full transcript