Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ачаа тээвэрлэлт

No description
by

gantulga battogtokh

on 24 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ачаа тээвэрлэлт

Европын орнуудын төмөр замын салбарын статистикийн үзүүлэлтүүд
SWOT шинжилгээ
Гадаад орнуудын төмөр замын салбарын статистик үзүүлэлтүүд
Төмөр замын тээвэрлэлтийн статистик
мэдээний маягт

3. Төмөр замын салбарын албан ёсны болон
захиргааны статистик мэдээ тайлангийн маягт
4. Төмөр замын байгууллагуудаас авах мэдээ тайлангийн жагсаалт, хуваарь
 ЗТЯ-нд маягтыг боловсруулж өгөх
 ЗТЯ албан бичиг боловсруулж маягтын хамт ҮСХ-нд хүргүүлэх
 Боловсруулсан аргачлалын төслийг ҮСХ-ны Аргачлал судалгааны байнгын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлнэ.
 АСБЗ нь судалж ҮСХ-ны даргын зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэх эсэхийг тогтоож, ДЗ-н гишүүдээс санал авч тусган ДЗ-н хуралд хэлэлцүүлнэ.
 ҮСХ-н даргын тушаалаар албан ёсны маягтыг батлуулж, захиргааны статистикийн маягтыг ҮСХ-н дарга зөвшөөрсөнөөр ЗТЯ-ны сайд батлана.
 Батлагдсан маягтыг хэрхэн бөглөж ирүүлэх талаар төмөр замын байгууллагуудын холбогдох ажилтнуудыг хамруулан сургалт зохион байгуулж хэрэгжилтийг хангуулна.

Маягт батлуулах үе шат
5. Дотоод мэдээний маягтууд
Ачааны вагоны ажлын нэг ачилтаас дараагийн ачилт хүртэл үйлдвэрлэлийн нэг бүтэн циклийн үргэлжлэх хугацааг хэлнэ. Ажлын паркын вагонууды эргэлтээс шууд хамаарна. Вагон эргэлт нь хөдөлгөөнд, ажиллагаанд, техникийн өртөөнд дахь хугацааны нийлбэрээр тодорхойлогдоно.
Ачаатай 1 вагонд ачсан ачааны дундаж хэмжээг заах бөгөөд ачигдсан нийт ачааны жинг ачаатай вагоны тоонд харьцуулах замаар тодорхойлно.
тээврийн орлого, зарлага
зорчигч вагоны ашиглалтын үзүүлэлт
тээвэрлэсэн ачаа
Төмөр замаар тээвэрлэсэн аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийн ачааг оруулна. Үүнд орон нутаг, ОУ-н тээвэр, дамжин өнгөрөх ачааны дүнгээр тодорхойлно.
давуу тал
сул тал
- Төмөр замын салбарын тээвэрлэлтийн үндсэн үзүүлэлтүүд болох тээвэрлэсэн ачаа, ачаа эргэлт, зорчигчдын тоо, зорчигч эргэлт гэсэн үзүүлэлтүүдийг мэдээллийн хэрэгслүүдээр гаргаж шийдвэрлэх түвшинд ашигладаг.
- Статистикийн мэдээллүүдийг www.1212.mn , Monstat, ezStat апплекейшнээс авч ашиглах боломжтой болсон.

- Төмөр замын салбарын статистик мэдээлэл нь тээвэрлэсэн ачаа, ачаа эргэлт, зорчигчдын тоо, зорчигч эргэлт, тээврийн орлого, шилжүүлсэн сая тн-км гэсэн үзүүлэлтийг сар бүр, улирал, жилээр гаргаж статистикийн вэб сайт, бюллетень, статистикийн эмхтгэлд дээр гаргаж нийтэд мэдээллэдэг.
- Тээвэрлэлтийн сарын мэдээг зөвхөн УБТЗ ХНН-ээс Т-9 маягтаар гаргаж авдаг. Бусад төмөр замын байгууллагуудын мэдээг хамруулдаггүй.
- ЗТЯ нь тээвэрлэлтийн захиргааны статистикийн маягтгүй тул төмөр замын тээвэрлэлтийн мэдээ хангалтгүй. ЗТЯ нь мэдээ гаргадаггүй тул ҮСХ –той харилцаагүй.

1. Төмөр замын салбарын дэд бүтэц
• Замуудын урт /гол зам, салаа зам/
• Шугамуудын урт /замуудын тоогоор, км/
• Шугамуудын урт /замын хэмжээгээр, км/
2. Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн
• Зүтгүүрийн тоо / эрчим хүчний эх үүсвэрээр/
• Зүтгүүрийн тоо / зүтгүүрийн хүчээр/
• Вагоны тоо / эрчим хүчний эх үүсвэрээр/
• Вагоны тоо / зүтгүүрийн хүчээр/
• Зорчигчийн тээврийн хэрэгсэл /тээврийн хэрэгслийн төрлөөр/
• Зорчигч тээврийн хэрэгслийн хүчин чадал /тээврийн хэрэгслийн төрлөөр/
• Төмөр замын тээвэр /машиний тоогоор/
• Вагоны тоо /байгууллагын байдлаар/
• Галт тэрэгний багц /хурдаар/
3. Төмөр замын тээврийн хөдөлгөөн
• Галт тэрэгний хөдөлгөөн /эрчим хүчний эх үүсвэрээр ба тээврийн хэрэгслийн төрлөөр/
• Зорчигч галт тэрэгний хөдөлгөөн /хурдаар/
• Зүтгүүрийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн /эрчим хүчний эх үүсвэрээр ба тээврийн хэрэгслийн төрлөөр/
• Чингэлэг тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн /эрчим хүчний эх үүсвэрээр ба хурдаар/
• Төмөр замын сүлжээнд галт тэрэгний хөдөлгөөний урсгал /галт тэрэгний тоогоор/
4. Төмөр замын тээврийн хэмжилт-зорчигч
• Жилийн нийт зорчигч тээвэрлэлт /зорчигчийн тоогоор/
• Жилийн нийт зорчигч тээвэрлэлт /тээврийн төрлөөр, зорчигч тоогоор/
• Жилийн нийт зорчигч тээвэрлэлт /зорчигч /км/
• Зорчигчдын тоо /хурдаар/
• Олон улсын төмөр замын зорчигч тээвэрлэлт илгээсэн улсаас буаж эргэх улсын хооронд
• Үндэсний зорчигч тээвэрлэлт
• ОУ-н зорчигч тээвэрлэлт
5. Төмөр замын тээврийн хэмжилт-ачаа
• Ачаа тээвэрлэлт /тээврийн төрлөөр/
• Ачаа тээвэрлэлт /ачааны бүлгээр/
• Ачаа ачсан улсаас хүлээн авсан улсын хооронд жилийн дундаж ачаа тээвэрлэлт
• Ачаа хүлээн авсан улсаас ачсан улсын хооронд жилийн дундаж ачаа тээвэрлэлт
• Төмөр замаар дамжин өнгөрөх ачааны жилийн дундаж тээвэрлэлт /ачааны төрлөөр/
• Төмөр замын аюултай ачаа тээвэрлэлтийн жилийн дундаж мэдээ / ачааны төрлөөр/
• Олон төрлийн тээврийн хэрэгсэл ашиглаж ачаа тээврлэсэн жилийн дундаж ачаа тээвэрлэлт
• Төмөр замаар тээвэрлүүлсэн хоосон болон ачаатай олон хэлбэрийн нэгжийн тоон жилийн дундаж
• Орон нутаг болон ОУ-ын ачаа тээвэрлэлт
• Төмөр замын тээвэрлэлтийн үндэсний жилийн дундаж ачаа ачсан бүс нутгаар болон ачааны төрлөөр
• Төмөр замын тээвэрлэлтийн үндэсний жилийн дундаж ачаа хүлээн авсан бүс нутгаар болон ачааны төрлөөр
• Контейнэр болон авто замын тээврийн хэрэгслийн төмөр замын тээвэрлэлтийн жилийн дундаж
6. Төмөр замын осол
• Хохирогчдын жилийн дундаж тоо ослын төрлөөр
• Ослын жилийн дундаж тоо ослын төрлөөр
• Аюултай ачаа тээвэрлэлтээс үүдсэн ослын жилийн дундаж тоо

Үр дүн
Агуулга
1. Монгол улсын төмөр замын салбарын статистик мэдээллийн одоогийн нөхцөл байдал
2. Олон улсын төмөр замын салбарын статистик үзүүлэлтүүд
3. Төмөр замын салбарын албан ёсны болон захиргааны статистик мэдээ тайлангийн маягт
4. Төмөр замын байгууллагуудаас авах мэдээ тайлангийн жагсаалт, хуваарь
5. Дотоод мэдээний маягтууд
Тээвэрлэлтийн статистик мэдээ
/сараар, Т-9 улсын тайлан маягт/
Тээврийн салбарын үйл ажиллагааны жилийн тайлан /жилээр, Т-5 улсын тайлан маягт/
Ажиллагчдын тоо, дундаж цалингийн мэдээ /сараар, ЦС-1 улсын тайлан маягт /


 Олон улсын стандартад төмөр замын салбарын үзүүлэлтүүдийг нийцүүлэх
 Салбар өөрийн гэсэн захиргааны маягттай болж удирдлагыг цаг алдалгүй мэдээллээр хангах
 Т-9 маягтын үзүүлэлтүүдийг нэмэгдүүлэх
 Төмөр замын бүх байгууллагуудын мэдээллийг хамруулан авч салбарын мэдээллийг үнэн бодитоор гаргах
 Мэдээллийн урсгалыг өөрчилж төвөөс ЗТЯ, ҮСХ руу дамжуулах
 ҮСХ, ЗТЯ-тай статистикийн мэдээлэл солилцоо эрчимтэй явагдах

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
Осол гарсан үед нас барсан хүний тоо
Хүнд гэмтэл гэдэг нь Гэмтлийн зэргийг тогтоох шүүх эмнэлгийн магадлан шинжилгээний зааварт зааснаар ойлгоно. Осол гарсан үед хүнд гэмтсэн хүний тоо
Хөнгөн гэмтэл гэж Гэмтлийн зэргийг тогтоох шүүх эмнэлгийн магадлан шинжилгээний зааварт зааснаар ойлгоно. Осол гарсан үед хөнгөн гэмтсэн хүний тоо
Төмөр замын тээвэр дэх сүйрэл, осол, гологдлыг шинжлэн судлах журамд заасан сүйрэл, осол, онцгой тооцоот гологдол, гологдол гэж тодорхойлсоныг ойлгоно.
Аж ахуй нэгж, байгууллагын ажиллагсадын тоо, дундаж цалингийн маягтыг /ЦС-1/ үндэслэн боловсруулсан.
Хоногт хамгийн олон галт тэрэг нэвтрүүлэх чадварыг хэлнэ.
Гол замын техникийн нөхцлийг сайжруулсанаар галт тэрэгний хурд, жин, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын түвшин, тээх нэвтрүүлэх чадвар зэргийг нэмэгдүүлэх боломжтой болно. Тухайн жилд хичнээн км зам засврын ажил хийхээр төлөвлөсөнөөс хичнээн км зам засварын ажил хийсэнийг тодорхойлох юм.
Зам засвар хийхэд шаардлагатай тусгай хөдлөх бүрэлдэхүүн, Кранууд, Замыг хэсэгчлэх, тэгшлэх, чигжээсэн призмийг нягтруулах машинууд г.м машин механизмуудын тоог хэлнэ.
Төмөр замаар дотоодод болон гадаадад ачааны төрлөөр тээвэрлэсэн ачааны хэмжээ
Ачаа эргэлт гэж тээвэрт ачааг зөөвөрлөж гүйцэтгэсэн ажлыг хэлэх ба тээвэрлэсэн ачааны массыг тээсэн зай/км-ээр үржүүлсэн үржвэрүүдийн нийлбэрээр тодорхойлно. Өөрөөр хэлбэл
Ажлын паркын вагон ачаатай ба хоосноор нэг хоногт туулсан дундаж зайг хэлнэ. Вагоны тоог тухайн гүйлтийн зайгаар үржүүлсэн үржвэрийн нийлбэрүүдийг хуанли хоногт хувааснаар тодорхойлогдоно.
1 вагон хоногт гүйцэтгэх ачаа эргэлтийн дундаж хэмжээг хэлнэ.
Өртөөдийн орон нутгийн вагоны сул зогсолтын вагон-цагийг ачааны ажиллагааны тоонд хувааснаар тодорхойлно.
Бүх өртөөдийн дамжин өнгөрүүлэх вагоны сул зогсолтын вагон-цагийг бүх өртөөдөөс явуулсан дамжин өнгөрөх вагоны тоонд хувааснаар тодорхойлно.
Галт тэрэг хурд авах, хөдөлгөөнийг сааруулах ажиллагаануудыг оролцуулаад цэвэр хөдөлгөөний нэг цагт туулсан замын уртыг заана.
Дээрхээс гадна засврын өртөөнд зогсолтын хурдыг оролцуулна.
1 вагон хоногт гүйцэтгэх ачаа эргэлтийн дундаж хэмжээг хэлнэ.
Уг галт тэргэнд орсон вагоны тоог хэлнэ. Түүнийг вагон-км-ийг галт тэрэг-км-т хувааж тодорхойлно.
Ашиглагдаж байгаа паркийн зүтгүүрийн нэг хоногийн хугацаан дахь зогсолтыг харгалзсан дундаж гүйлтийг хэлнэ.
1 зүтгүүр дундажаар 1 хоногт гүйцэтгэсэн бохир тонн км-н ажлын хэмжээг заана.
Галт тэрэгний тоо ба туулсан замын үржвэрүүдээр тодорхойлно.
Full transcript