Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ TASARIMI

No description
by

Ömer Topcu

on 21 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İÇME SUYU ARITMA TESİSİ TASARIMI

SU KAYNAKLARI
Dünyadaki Suyun Dağılımı
Dünya nüfusuna her yıl eklenen 90 milyon kişiye yetecek miktarda tahıl üretmek
için yılda fazladan
27 milyar m³ suya
İhtiyaç duyulacaktır.

Temiz ve Tatlı Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımı (%)

Yaşamımızı doğrudan etkileyen evsel ve kentsel amaçlı su kullanımının
toplam kullanım
içindeki payı
oldukça küçüktür.

Dünya Ortalamasına Göre Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su Miktarı

Kişi Başına Günlük Ortalama Kentsel Su Tüketimi (L)
Suyun Sağlık Açısından Önemi

İnsan vücut ağırlığının %63-70’i sudur.

Bazı hastalıkların yarattığı en büyük tehlike vücut suyunun azalmasına neden olmasıdır.

Örneğin; ishallerde ölümlerin en önemli nedenlerinden birisi budur. Su kan ve doku sıvılarının temel bileşenidir.
Dünya genelinde sağlıklı suya erişen nüfusun toplam
nüfusa oranı %82’dir.Türkiye de ise bu oran %93 tür..


Dünya genelinde sağlıklı suya erişen nüfusun toplam nüfusa oranı

SUDAN OLUŞAN HASTALIKLAR
Dünyada su ile ilişkili hastalıklardan 7 MİLYON kişi hayatını kaybetmektedir.

SU KALİTESİ
Su kalitesi kriteri; bir suyun emin olarak kullanımını sağlayan ve suyun kalitesini bozan değişik maddeler üzerinde getirilen kalitatif veya kantitatif sınırlamalardır. Su kalitesi standardı ise bu kriterlerle beraber belirli kullanım amaçlarını ve kalitesini koruyabilecek şekilde planlanmış gerekli arıtmalar ile denetim yollarıdır. Yani kriterler bilimsel hükümlerdir. Standartlar atık uzaklaştırılmasında ve diğer su kullanımlarında uyulması gereken kuralları kapsar.

FİZİKSEL STANDARTLARI
KİMYASAL MADDELERİN STANDARTLARI
SULARIN ARITILMASI
Suyun arıtılma kademelerinden dezenfeksiyon aşamasına kadar sudaki mikroorganizmaların ancak %95-99.5‟u yok edilebilir. Sudaki tüm mikroorganizmaların ortadan kaldırılması için suyun mutlaka uygun bir dezenfektan madde ile dezenfeksiyona tabi tutulması gerekmektedir.
Su dezenfeksiyonu, “suda bulunabilen ve hastalık yapabilme özelliği bulunan (patojen) tüm mikroorganizmaların yok edilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.

Suyun arıtılma kademelerinden dezenfeksiyon aşamasına kadar sudaki mikroorganizmaların ancak %95-99.5‟u yok edilebilir.
Sudaki tüm mikroorganizmaların ortadan kaldırılması için suyun mutlaka uygun bir dezenfektan madde ile dezenfeksiyona tabi tutulması gerekmektedir.
Su dezenfeksiyonu, “suda bulunabilen ve hastalık yapabilme özelliği bulunan (patojen) tüm mikroorganizmaların yok edilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.

PROJE DEĞERLERİ
AKIM ŞEMASI
ÇÖKTÜRME
ÇÖKTÜRME
Çöktürme ; İçme suyunda bulunan askıdaki çökebilen katı maddelerin miktarlarının azalmasında kullanılır. Çöktürme içme suyu tasfiyesinde iki şekilde uygulanmaktadır.
Bunlardan birincisi basit çöktürme, ikincisi ise hızlı karıştırma ve yumaklaştırma veya yumuşatmayı takip eden çöktürmedir.
IZGARA
BİRİKTİRME
HAVALANDIRMA
YUMAKLAŞTIRMA
FİLTRASYON
DEZENFEKSİYON
BİRİKTİRME
Çökebilen madde miktarı yüksek ve mevsimlere göre kil içeriği ve rengi değişen nehir suları içme suyu maksatlı kullanılacaksa biriktirme yapıları gereklidir. Biriktirme müddeti 10-20 gün alınır. Bundan maksat iri tanelerin çökelmesi,su kalitesinin düzeltilmesi ve debinin dengelenmesidir.
1) Suda bulunan iri taneler çökelir.
2) Suyun bulanıklığı azalır.
3) Sudaki çözünmüş oksijende artma olabilir.
4) Su sertliğinde azalma olabilir.
5) Koliform sayısında ve hastalık yapan mikroorganizma sayısında azalma görülür.
6) Su kalitesinde dengelenme olur.
7) Nehirdeki kurak devre akımları esnasında biriktirme haznesinde kafi derecede su bulunur.
8) Nehirdeki kirletici konsantrasyonunun çok artması halinde su alma ağzı kapatılarak, bir müddet hazneden su alınabilir, böylece fazla kirletilmiş devrelerde tasfiye tesisinin aşırı yüklenmesinin ve çıkış suyu kalitesinin bozulmasının önüne geçilmiş olur.
HAVALANDIRMA
İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılan havalandırma proseslerinde suya oksijen kazandırılırken, sıvı faza geçen oksijen sudaki demir ve manganı oksitlemekte; bununla eş zamanlı olarak da karbon dioksit gibi sudaki mevcudiyeti istenmeyen maddeler gaz faza geçmektedir.

Sudaki çözünmüş demir ve manganın oksitlenmesi için suya oksijen kazandırmak,
Suda mevcut olabilecek biyoparçalanabilir organiklerin oksidasyonu için suya oksijen kazandırmak,
Suda tat ve kokuya neden olan uçucu maddelerin konsantrasyonunu azaltmak.
Karbon dioksit gibi ilerleyen arıtım safhalarında gerçekleşen prosesleri olumsuz etkileyen ya da bu proseslerin maliyetini artıran maddeleri sıyırmak
Trikloroetilen ve tetrakloroetilen gibi halk sağlığına zararlı olduğu bilinen uçucu ve yarı uçucu organikleri sıyırmak.
YUMAKLAŞTIRMA
Yumaklaştırma işlemi pıhtılaşmış taneciklerin birleştirilerek sudan çökeltme ile ayrılabilir yapıda yumaklar haline getirilmesidir. Yumaklaştırma işlemi için suya yavaş karıştırma yapılır. Yavaş karıştırma (flokülasyon prosesi), koagülasyon işlemi sonucunda destabilize edilmiş küçük flokların yavaş karıştırılarak birleşmesi ve hızlı çökebilen büyük flokların oluşması işlemidir
FİLTRASYON
Filtrasyon, bilinen en eski su arıtımı yöntemidir. Çevrede gerçekleşen doğal arıtım mekanizmalarının başında filtrasyon gelmektedir. Su arıtımında filtrasyon, farklı kirleticilerin gideriminde yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Esas olarak sistem, suyun poroz bir yataktan geçirilerek askıda katıların giderilmesidir. Filtrasyon sistemleri genellikle dezenfeksiyon sistemlerinden önce kullanılır ve dezenfeksiyon sistemlerine gelen katı madde yükünün azaltılması hususunda önemli bir rol oynamaktadır.

Ham sudaki ya da önceki ünitelerin (havalandırma, yumaklaştırma ya da çöktürme) çıkış sularındaki kolloidal maddeleri sudan ayırarak suyu berraklaştırmak ve düşük bulanıklıkta çıkış suyu üretmek.
Suyun içinde mevcut olabilecek fekal koliform ve diğer zararlı mikroorganizmaları sudan ayırmak.
Filtre yatağı boyunca oluşabilecek biyolojik aktivite sayesinde suyun organik madde konsantrasyonunu azaltmak.

DEZENFEKSİYON
İçme sularında hastalık yapıcı (patojenik) mikroorganizmaların bulunması istenmemektedir. Bu mikroorganizmalar membran gibi ayırma prosesleri ile sudan uzaklaştırılabilir veya dezenfektanlar kullanılarak etkisiz hale getirilebilir.
İÇME SUYU ARITMA TESİSİ TASARIMI
SAMSUN 2014
SONUÇ
HAZIRLAYAN : ÖMER TOPCU
DANIŞMAN : PROF.DR.ÜMMÜHAN DANIŞ
Full transcript