Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De Vreedzame Wijk

No description
by

Guido Kroon

on 15 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De Vreedzame Wijk

De Vreedzame School
1. Wat is het?
2. &'De Vreedzame School'
3. Onderdeel Proeftuin Oud-Oost
Nieuwe wet op de zorg voor jeugd per
1 januari 2015. Amsterdam: Om Het Kind
Conflictoplossing & mediatie:
leerlingmediatoren
Met 'De Vreedzame Wijk' willen we het pedagogisch klimaat in de wijk versterken.
Expliciteren van waarden
Een schoolbreed programma gericht op:
aanleren sociaal- emotionele competenties
stimuleren democratisch burgerschap
> 500 basisscholen. Toename ca. 45 per jaar.
in 1999 in Nederland ontwikkeld
Opdracht Ouder- en Kindteam 'Om het Kind':
sluit aan op wettelijke verplichting (sinds 2006) van scholen t.a.v. burgerschapsvorming en sociale integratie.
door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) erkend als 'theoretisch goed onderbouwd'.
Wekelijkse les/activiteit in alle groepen is de kern van het programma

We onderzoeken de werking én de verbinding met het Ouder- en Kindteam. Want...
Dit doen we in de Transvaalbuurt.
'Waartoe voeden wij op?'
Normatief programma:
Een stem voor leerlingen: vergaderingen
Gemeenschapstaken in de klas, school of buurt
Gemeenschapstaken in de klas, school of buurt
Voorlichting aan ouders
Onderzoeksresultaten?
Effecten op sociaal klimaat en de 3 leerlingdoelen:
positief-sociaal gedrag
leerlingparticiptie
conflictoplossing
Het programma beklijft na invoering
Bij kinderen in achterstandssituaties zijn omgevingsfactoren (de gezinssituatie en/of straatsituatie) van invloed op realiseren doelen (binnen de school).
Sociale norm in de omgeving is van invloed op de mate waarin de geleerde vaardigheden ook buiten de school worden toegepast.
Wat is het?
De Vreedzame Wijk is een pedagogische wijkaanpak, waarbij de scholenaanpak wordt verbreed naar de wijk.
Ontwikkeld vanuit de idee dat de ontwikkeling van kinderen afhankelijk is van mate van onderlinge aansluiting van de school, het gezin en de straat.
Hiermee wordt het voor kinderen duidelijk dat er overal dezelfde verwachtingen worden gehanteerd en dezelfde regels gelden.
Er wordt een eenduidige pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties in de wijk die met kinderen werken.
Transvaalbuurt
Versterken van het opvoedkundig klimaat (bij gezinnen, in de kinderopvang, op scholen en in buurten) door nauwer aan te sluiten bij het dagelijks opvoedmilieu van de jeugdigen.
Ingrediënten?
Kritische massa van vreedzame scholen, die verbinding willen maken met de wijk
Doelen
Kinderen
Toepassen vaardigheden conflictoplossing in de vrije tijd
Kinderen
Meer participatie en gemeenschapszin
Opvoeders
Gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid
Opvoeders
Minder handelingsverlegenheid
Opvoeders
Pedagogisch beleid wijkinstellingen versterkt
Wijkniveau
Samenhangende pedagogische aanpak
najaar 2013
najaar 2013
zomer 2014
voorjaar 2014
voorjaar 2013
Voorbereiding
Versterken van de basis
Uitbouwen v/d basis
Uitbouwen van de basis
Evaluatie & Advies
Route implementatie in Proeftuin
financiering
quick scan s.v.z. Vreedzame School
wijkanalyse
opzetten projectstructuur
ordeproblemen in de klas en op school
geïnspireerd op programma’s gericht op conflict resolution en peer mediation Verenigde Staten.
Wat is het?
Onze klas (positief klimaat in de klas)
Zelf conflicten oplossen
Communicatie (sleutel tot oplossen/voorkomen van conflicten)
Gevoelens (vaardigheden om conflicten op te lossen)
Mediatie
Anders en toch samen (samenwerken met/ waarderen van verschillen)
Aanleiding ontstaan
Proeftuin Oud-Oost
Doelstelling 'Om het Kind'
Een sterke pedagogische omgeving waarin kleine problemen klein blijven (of worden voorkomen)
De Vreedzame Wijk
boost Vreedzame School de Kraal & de Kraanvogel
start Vreedzame School de Kaap
betrekken organisaties
trainen van professionals 1e schil organisaties (o.a. professionals VVE, BSO, Talententent (NSA), ouder- en kindadviseurs)
betrekken organisaties
trainen van professionals 2e schil organisaties, o.a. sportmedewerkers, vrijwilligers(organisaties), jongeren jeugdpreventieteam 12-, ....?
Literatuurstudie
Effectmeting (0- en 1-meting)
Procesevaluatie (observaties, interviews, contextanalyse)
Verbinding leggen met de kracht van de wijk
Gericht op formele en informele actoren
Belangrijke rol voor de Civil society
advies voor Proeftuinevaluatie o.b.v. eerste bevindingen en 1e implementatiejaar
Knopen leggen
Onderzoek
Projectorganisatie
Projectcoordinator: Esther ,,... (directrice de Kraal)
Projectadviseur: Leo Pauw (CED groep)
Beleidsadviseur stadsdeel: Guido Kroon
Stuurgroep: Esther, Leo Pauw, Guido Kroon, Eilbron Varda (adviseur TV-buurt), ....
Onderzoeker: ...? (MvdResearch)

Verantwoordelijk wethouder: Lieke Thesingh
Ambtelijk opdrachtgever: Mariette Dol
Specifieke aandacht binnen onderzoek voor:
Vreedzame Wijk in verhouding tot Triple P
Ervaringen Ouder- en Kindadviseurs
Gedurende het jaar
Verankering in organisaties:
Ouders betrekken
Veilig en positief sociaal klimaat, waarin participatie centraal staat, als alternatief voor de straatcultuur.
Implementatie volgens schillenmodel (ca. 3 jaar)
Begonnen op basisscholen.
toenemend gedragsproblematiek in scholen
Achtergrond
Nu ook programma voor VVE, cluster 3 scholen (SO/VSO) en VO. In ontwikkeling voor MBO en cluster-2 en 4 scholen (SBO).
handelingsverlegenheid van leerkrachten
lerarentekort grote steden
maatschappelijke zorg om jeugdcriminaliteit en geweld
School als oefenplaats, met een positief sociaal en emotioneel klimaat.
Twee vliegen in één klap:
kinderen worden serieus genomen
laten leren door te doen
Kind
Vrije tijd
School
Thuis
Vrije tijd
School
Thuis
Kind
Zichtbaar maken
Knopen leggen in de wijk
Aanleiding ontstaan?
positieve resultaten Vreedzame School
de school ziet "straatcultuur" de school binnendringen
kinderen passen principes niet toe buiten de context van de school
intrapersoonlijke (zelfvertrouwen, zelfcontrole, inzicht effect eigen handelen
interpersoonlijke: empathie, open staan voor anderen, van perspectief kunnen wisselen
Sociaal- emotionele competenties:
Democratisch burgerschap:
- vreedzame principes inbedden in pedagogisch beleid
- inbedden in bestaande organisatiestructuur (overleg, personeel, scholing, communicatie)
- interne stuurgroep
- trainen medewekers
- opleiden interne trainers
Presentatie De Vreedzame Wijk
Datum: ?? oktober 2013

Esther van den Berg (directrice De Kraal)
Guido Kroon (beleidsadviseur stadsdeel Oost)
Full transcript