Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klášterní knihovna u sv. Tomáše

No description
by

Veronika sladká

on 25 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klášterní knihovna u sv. Tomáše

Archivní prameny řádové provenience
Klášterní knihovna u sv. Tomáše
Historie knihovny
Historiografické prameny řádové provenience
Katalogy členů řádu
Evidence knih
Knihovní soupisy a katalogy
Archiv řádu sv. Augustina v Praze
deponát v Národním archivu Praha (NAP), č. fondu 34 (zde od roku 1950)
Co vyplynulo ze studia odborné literatury
a jejich využití při rekonstrukci dějin klášterní knihovny
Jaký typ pramene zvolit?
Co dnes o knihovně sv. Tomáše víme?
Klášter augustiniánů eremitů v Praze
mnišský řád založený roku 1256 papežským stolcem
orientace na duchovní městskou správu a studium
Praha, sv. Tomáš (1285)
královská fundace
štědré dary panovníka i šlechty
od počátku 14. století studium generale (Mikuláš Teschl, Johannes Klenkok, Jindřich z Friemaru)
vypálen za husitských bouří
obnova v 16. století
rabování švédským vojskem 1648
vrcholné období v dějinách řádu i malostranského konventu - 18. století
členové řádu v čele pražské univerzity
1950 Akce K - zestátněn
1990 navrácen řádu augustiniánů poustevníků
pohled do knihovního sálu
střed sálu se stolem
příčné skříně z počátku 20. století vyplňují většinu volného prostoru
nejstarší část mobiliáře
konec 17. století
nejstarší sbírka knih asi hned po založení kláštera
rozsah (?), složení (Bible, řehole, liturgická literatura)
první písemná zmínka o knihovně z r. 1367 (závěť Jana ze Středy)
přesné informace o skladbě a množství knih z počátku 15. století (Codex Thomaeus)
odvezení knih za husitských bouří na neznámé místo
od konce 16. století formování nové knižní sbírky
1648 - mezník v dějinách svatotomášské knihovny (?)
největší rozvoj knihovny i péče o knihy v 18. století
během 19. století postupný úpadek v důsledku sekularizace společnosti a zániku řádových studií
Grafické exlibris svatotomášské knihovny
(1. polovina 18. století)
v minulosti nevznikla žádná odborná studie o jejím historickém vývoji
informace v sekundární literatuře se ve významných bodech liší a navíc obsahují řadu nepřesností:
- například v otázkách první knižní sbírky, historii knihovny na počátku 17. století a jejím rozsahu
zejména se však rozcházejí v důležitém bodě:
osudy knihovny za švédského obléhání Prahy v roce 1648
Otázky
Primární prameny
Codex Thomaeus
Informace o středověkém souboru knih
klášterní pamětní kniha z 15. století (NAP ŘA, sign. III a 51)
Inventarium conventus Pragensis divi Thomae apostoli ordinis fratrum eremitarum sancti Augustini a Nicolao lectore senior Pragensi editum
pergamen, 167 f., původní pozdně středověká kožená vazba na dřevěných deskách
Pro dějiny knihovny důležitá zejména sedmá a osmá část
soupis z roku 1409 v osmé části
lokační katalog
125 svazků (?) uložených v dormitáři v policích podél stěn
Jan z Dobrovic a lektor Konrad ze Schönthalu
podle staršího soupisu („
iuxta tenorem antiqui registri
“)
záznam obsahuje informaci o uložení knih ("secunda panka", "in tertio pulpido")
soupis z roku 1418 v sedmé části
výčet cenných knih ("libri pociores") a dalších ("eciam aliqui parwi valoris" uložených v horní sakristii
celkem 155 svazků (?)
autor seznamu - Jan z Dobrovic
záznam obsahuje: titul prvního díla svazku, méně často jméno autora, incipit a explicit, nikoli o všech dílech konvolutu ("cum allis libris et sermonibus")
libri catenati, knihy Jana ze Středy
výčet asi 50 svazků liturgických knih ve čtvrté části
v chrámových lavicích a sakristii
jméno dárce
Pro rekonstrukci historického vývoje klášterní knihovny?
knižní katalogy
inventární soupisy klášterního majetku
účetní knihy (evidence příjmů a výdajů)
testamenty a fundace
pamětní knihy, klášterní kroniky
vlastnické značky v knihách (exlibris, supralibros, přípisy apod.)
s kostelem sv. Tomáše
více než 18 000 svazků
studijní a pracovní charakter
pro pastoraci a studium
rukopisy, staré tisky, literatura z 19. a 20. století
náboženství, teologie, filosofie, historie, právo, přírodní vědy, lékařství
encyklopedie, příručky, obrazová alba, atlasy, emblematické knihy
pro potřeby kazatelů a zpovědníků (Bible, liturgická literatura, náboženské polemiky, sbírky kázání)
zázemí pro řádová studia
(teologie, filosofie)
osobní knihovny řeholníků (přírodovědná, historická, matematická, astronomická, lékařská, právnická literatura)
Historický vývoj knihovny
Do jaké doby spadají počátky současné knižní sbírky?
Stala se klášterní knihovna skutečně obětí Švédů?
Byl rok 1648 rozhodujícím mezníkem ve vývoji knihovny?
Komu vděčí knihovna za svůj rozvoj?
Jediný pramen ke středověké sbírce!
Neumožňuje sledovat proměny rozsahu a složení knihovny v čase!
Pamětní knihy
biografické črty všech augustiniánů poustevníků působících v českých zemích od založení řádu:
chronologicky řazené podle data složení slavných slibů nebo podle první zmínky o jejich životě
přehled převorů jednotlivých klášterů, seznam představených české provincie a generálů řádu
krátké vylíčení historie všech řádových domů augustiniánů poustevníků v Čechách
údaje o původních vlastnících knih a klášterních knihovnících (původ, národnost, dosažené vzdělání)
Klášterní kronika z roku 1756
jednoduchá kožená vazba na lepenkových deskách
Hřbet
vyprávěcí, beletristický styl, glorifikace činů řádových členů
Úvod
Catalogus Patrum ac Fratrum Ordinis Eremitici S. P. Augustini a primaeva Introductione seu ab Anno 1040 in Bohemia existentium Biographicus Tripartitus. Juxta Chronologiam actualis existentiae, elicitae Professionis et assumptae Vestis Augustinianae ex libris Historicis et Manuscriptis domesticis excerptus et conscriptus Anno Domini MDCCCII die 1. Julii per P. Pachomium Kreybich

narození, život a smrt hlavního řádového světce sv. Augustina
založení řádu augustiniánů eremitů
důvody pro sepsání Katalogu i dalších podobně koncipovaných seznamů členů řádu lišící se jen rozsahem informací
vylíčení obsahu díla (život a činy řeholníků, osudy augustiniánských klášterů od jejich založení)
zdroje - knihovna a řádový archiv (knihy sakristiánů, starší katalogy členů, listiny, historiografické práce svých předchůdců (Augustinus Jeschke, Valentinus Weidner, Theobaldus Gruber) a Codex Thomaeus
6 let usilovné práce po nocích
1. část
2. část
stránky ve formě "tabulky"
jméno řehoníka, národnost/místo původu (latinizovaná, adjektivní forma např.
Bohemus, Natione Bavarus, Tustanus ..., Pragensis, Albipolensis
), místo a doba studií, mimořádné schopnosti a nadání, funkce v rámci řádu, širší historické souvislosti, avšak jen s ohledem k dějinám řádu či konventu
společenské, politické, hospodářské poměry,kontakty s dalšími mnišskými řádu; informace ke stavebnímu a uměleckému rozvoji kláštera, o majetkových poměrech atd.
„Anno, 1648, Conventus Thomaeus magnas experiebatur aerumnas a militibus Svericis Minorem Urbem Pragenam occupantibus, qui dum Veterem Urbem expuonare molirentur, vulneratos milites, numero certum ad S. Thomam tamtam hospitale transportarunt, queis de victu, potu, pulvinaribus, aliisque necessariis, exceptis medica minibus abundanter providendum erat. ... attamen D. Magister Joannes Klem Pastor, seu capellanus campestris haereticus kalvinista cum auctoritate ducis Königsmarchii, praecipuos libros ex bibliotheca desumptos auferebat, quorum plures pater prior Simplicianus Hutter recepit, dum pro iis redimendis sex cochlearia argentea, atque cyathum deauratum offerret; sed dum dictus concionator castrensis reliquos libros secum ad Sveciam deveheret, amisit eos in maridum naufragium passus, ipse cum multis militibus aquis submersus interiret.“
Popis událostí v roce 1648
Kreybich 1802, s. 962-963
Vyčíslit přesnou ztrátu, kterou knihovna utrpěla v roce 1648, z dosavadního průzkumu dochovaného archivního materiálu nelze
.
Z doby před vpádem Švédů ani po něm se nezachovaly žádné katalogy ani soupisy klášterních knih. K dispozici nejsou ani žádná svědectví očitých svědků z řad augustiniánů.
Jediné zprávy o těchto událostech přinášejí až mnohem později klášterní kroniky, které se ovšem v mnoha detailech rozcházejí. Již v polovině 18. století si řádový archivář Theobald Gruber zoufá nad tím, že se k obsazení kláštera Švédy v roce 1648 a následnému plenění knihovny dochovalo tak málo zpráv. Nicméně na základě dochovaných písemností v klášterním archivu je přesvědčen, že sice klášter utrpěl mnohé škody, ale augustiniánům se podařilo vykoupit zabavenou knihovnu zpět.
Gruber 1756, s. 248-249
Podle Theobalda Grubera obdržel dvorní polní kaplan Magister Johannes Klee písemné pověření od generála Königsmarka, které jej opravňovalo k vstupu do knihovny a zabavení klášterních knih. Řeholníci byli nuceni otevřít mu knihovnu, z níž si vybral nejcennější knihy, které si měl posléze odnést i s celou zbylou knihovnou. Převor, kterému se zprvu nedařilo obměkčit kaplana prosbami a modlitbami, jej další den znovu naléhavě žádal a prosil, načež se mu podařilo kaplana přesvědčit, aby knihy neodnášel. Na důkaz vděčnosti mu převor věnoval šest stříbrných lžic a pozlacený pohár. Klee si tedy nakonec odnesl jen nemnohé knihy, kterých řeholníci nelitovali, neboť se jednalo o díla heretická.
„Vigesima quinta Augusti venerat ad monasterium nostrum generalis Königsmarchij aulicus et castrensis concionator Magister Joannes Klee, authoritate ejusdem generalis in scriptis habita, visitandi ac spoliandi bibliothecas quam ob causam et nostram ei aperire debuimus in qua optimos libros nostros excerpsit, ut inde auferret (uti in aliquibus Monasterijs non solum aliquot libros sed integras bibliothecas abstulit) quod ego nulla vi aut resistentia impedire, imo nec precibus gratiam impetrare potui, altera autem die accessi illum, instanterque rogavi, pollicitando ei nostram possibilem humanitatem et gratitudinem et sic tandem ipsum induxi, quod omnes nostros libros, paucis exceptis et plerumque haereticis, nobis intactos reliquit, cui postea hoc mense in signum gratitudinis sex argentea cochlearia et cyathum inauratum donavi.“
Poněkud odlišně referuje o stejné události Pachomius Kreybich. Podle něj se převorovi Simpliciovi Hutterovi podařilo výměnou za šest stříbrných lžic a pozlacený pohár získat zpět od švédského kaplana jen některé z nejcennějších knih. Ostatní „uloupené“ knihy však podle Kreybicha do Švédska nedoputovaly, neboť loď (vor), na který vzácný náklad knih Švédové naložili, se potopil i s celou posádkou.
Závěry průzkumu
3. část
Novověk
Kreybichův katalog z roku 1802
autor rukopisu - řádový historik Pachomius Kreybich (1749-1805)
NA ŘA, inv. č. 22, sign. II b 31
1366 stran
papír
latinsky
Přínos pramene a možnosti jeho využití
podélný formát (220 x 180)
členěn na tři části
rukopis
NAP ŘA, inv. č. 6, sign. Ia 5
autor - sekretář provinciála a řádový archivář Theobaldus Gruber († 1777)
papír
489 stran
latinsky
Summarium rerum memorabilium Conventus Micro-Pragensis S. Thomae, conscriptae et compilatae P. Theobaldo Gruber

jmenný a věcný rejstřík
Pamětní kniha malostranského konventu u sv. Tomáše od jeho založení v roce 1285
chronologické uspořádání dle jednotlivých roků "
Anno 1285
"
citace přesného znění privilegií, testamentů, fundací a dalších listin z klášterního archivu
podchycena evidence klášterního majetku a platů
evidence darů dobrodinců i soudních pří
vždy s uvedením příslušného pramene
po stranách textu marginální poznámky s hesly pro snazší orientaci (viz rejstřík na konci)
vyloupení knihovny
knižní dar olomouckého biskupa Jana ze Středy
Věcný rejstřík
knižní dary věnované klášteru
první zmínka/datum složení slavných slibů - jméno řeholníka - smrt (místo, rok, den, měsíc)
PhDr. Veronika Sladká
osm částí:
1. část - soupis regest listin "
registrum huius libri
" -
2. a 3. část - opis důležitých privilegií, fundací a platů "
privilegia ... de fundacione loci et donacione conventus et bulle apostolicorum ... et alia rescripta
", "
privilegia reddituum et censuum, rescripta et registra, que pertinent ad conventum
",
4. a 5. část - soupis cenných předmětů (ornáty, paramenta, monstrance, relikviářové schránky,
misály, liturgické knihy
atd.)
s krátkým popisem a často též se jménem dárce
"
ornamenta et paramenta chori ... cappe corales et palle seu indumenta super altaria et tapecia ... et libri chori et missalia
"
6. část - seznam udělených odpustků "privilegia episcoporum de indulgenciis pro loco sancti Thomae apostoli"
7. a 8. část -
knižní soupisy
"
libri pociores, qui sunt in sacristia superiori et eciam minus valentes", "libri librarie annotati tam magni quam parvi
"
několik písařských rukou - lektor řádových studií Mikuláš z Prahy(konec 14. století), sakristián Jan z Dobrovic
Klášterní kroniky a knihovní katalogy umožňují spolu s dalšími archiváliemi (korespondence, účetní doklady, testamenty, soupisy knih a další) určit:
jména osob, které nejvíce přispěly k rozvoji knihovny
V kombinaci s vlastnickými přípisy v knihách přispívají nepostradatelným způsobem k vytvoření historického obrazu a vývoje klášterní knihovny v minulosti.
Odkaz Jindřicha Richtera

Anno 1686 P. Alipius in Synodo Pragensi, primus Causarum Judex, quartus vice Prior Thomaeus denominatus
acceptavit insignem Bibliothecam a Venerabili D. Henrico Richter, presbytero ecclesiastico conventui Thomae testamentaliter legatam, 1000 florenis appretiatam,

ut pro anima ejus certae Missae quotannis celebrentur
.“ (Catalogus 1802, s. 310-311)
.
Kreybichův zápis :
V roce 1686 přijal Alipius Gottelt jako převor u sv. Tomáše do klášterní knihovny mimořádný knižní dar – rozsáhlou sbírku zahrnující i nejstarší tištěnou produkci, kterou klášteru odkázal duchovní Jindřich Richter (Heinrich Richter).

Její cena byla dle Kreybicha odhadována na 1000 florénů (zlatých).
Gruberův zápis:
Vylíčení stejné události Theobaldem Gruberem se od Kreybicha liší. Podle Grubera

odkázal zmíněný malostranským augustiniánům kromě hodnotné knihovny a jiných cenností určených pro klášter sv. Kateřiny, ještě tisíc zlatých, aby se za něj bratři pravidelně modlili.


Anno 1686 – Admodum Reverendus D[omi]n[u]s Henricus Richter Sacerdos Ecclesiasticus, Ordinis nostri singularis fautor
praeter bibliothecam suam quam Conventui legavit et praeter alia quae etiam Conventui S: Catharinae testato reliquit, pro fundatione missae menstruae pro se celebrandae Conventui nostro Thomae 1000 [florenos] legavit.

Copia testamenti a R[everend]o Archi-Episcopali officio ratificati habetur in cistula lamina inter alia fundationum instrumenta quae pariter registratur lib[ro] Erect[ionum] fol. 144.

De mortuo autem pio hoc fundatore et testatore insinuarunt se quidam amici ejus testamentum defuncti impugnantes ac litem et processum contra conventum singulariter Catharinaeum, quem pie defunctus haeredem instituit, moventes, ast amicabili comportatione facta atque a R[everend]o Officio Consistoriali ratihabita contentati fuere 800 [floreni] an autem hi 800 [floreni] ex massa 1000 [florenorum] conventui nostro pro missam menstruam legatorum ijs dono dati
.“ (Summarium 1756, s. 290-291)
zdroj informace - Liber erectionum, fol. 144
Jeho popis se od Kreybichova záznamu poněkud liší!
Odkaz Julia Heinricha z Blumu
"Bibliothea Conventui legatur"
1698
1686
1. část od bájného poustevníka Kolmanna
2. část od založení české provincie (1604)
3. část historie augustiniánských konventů v Čechách a rejstříky významných duchovních představitelů
unikátní pramen pro rekonstrukci historie knihovny a působení augustiniánského řádu v českých zemích
u každého člena augustiniánského řádu popsána jeho vědecká, literární i pedagogická činnost
širší dobové souvislosti
řada nepřesností - hlavně v období do konce 17. století
bez možnosti ověřit informaci (bez uvedení původního pramene)
faktografické chyby, záměny jmen
často nekritické vyzdvižení a glorifikace schopností a činů řádových členů
u některých řeholníků bez možnosti jednoznačného geografického určení místa jejich původu (například
Benateckensis
= Benátky,
Civitas Nova
,
Bezdiekoviensis
= Bezděkov - mnoho míst v Čechách, některá nelze atribuovat -
Fluminensis, Berklensis
)
lístkový katalog z 20. století
nejlépe vypovídají o obsahovém složení knižního fondu
fragmentární charakter dochovaných katalogů i soupisů knih - nižší výpovědní hodnota
málo informací o kvantitativních změnách
dodnes dochovány jen dva úplné katalog:
svazkový katalog z 18. století
Knihovní katalogy
Svazkový katalog klášterní knihovny u sv. Tomáše
svazek eviduje téměř deset tisíc titulů
jednotlivé záznamy obsahují jméno autora v genitivu, zkrácený název díla, místo a datum tisku, formát knihy včetně dnes již neplatné signatury
katalog sestavil provinciál a rektor pražské univerzity Kosmas Schmalfus
autor a název díla
místo vydání
datum vydání
signatura
abecedně řazeno dle jména autora případně názvu díla
rozepisovaná díla v konvolutu
obraz o rozsahu a složení knihovny, částečně o přírůstkách
Zhodnocení knihovních katalogů - soupisů z hlediska dějin knihovny
přesné informace o tematickém složení
často bez uvedení autora soupisu a data pořízení
fragmentárnost dochování tohoto typu pramene
pochybnosti o rozsahu vyplývající z nemožnosti určit kompletnost katalogu/soupisu
horší čitelnost v případě zběžných inventárních seznamů
vynikající zdroj informací o knihovním fondu
sledování vývoje sbírky pouze za předpokladu komparace více katalogů/soupisů knih
Závěrečné shrnutí
knihovníci
členové řádu
donátoři z osob mimo řád
Umožňují sledovat významné mezníky v dějinách knihovny, která je vždy odrazem intence vlastníka sbírky a do její historie se odráží osudy celého kláštera i řádu.
Identifikovat nejvýznamnější knižní dary a odkazy dobrodinců kláštera.
Knižní katalog z počátku 18. století
Catalogus conscriptorum librorum secundum ordinem alphabeticum
celkem 1079 svazků členěných tematicky do třinácti oddílů (
Catalogus theologorum
(167),
criminalium
(51),
civilistarum
(305),
feudistarum
(10),
publicistarum
(82),
municipalistarum
(34),
historicorum
(100),
politicorum
(56),
ethicorum
(43),
philosophorum
(33),
medicorum
(10),
retorum
,
poetarum

et grammaticorum
(94)
Jednotlivé položky obsahují jméno autora a zkrácený titul s uvedením signatury, která ovšem neodpovídá žádné dochované signatuře u sv. Tomáše
chybí údaje o místu či roku vydání
Lístkový katalog z počátku 20. století
úplnost (?)
jmenný autorský katalog
zkracování názvů titulů "ad hoc"
často chybí datace tisku
u konvolutu uveden jen první titul svazku a nikoli zbývající
Fragmenty katalogů a soupisů knih
Index librorum prohibitorum
časové určení vzniku katalogů/soupisů jen podle datace nejmladšího tisku
velmi neurčitá a značně nekompletní informace o skladbě knihovny
Zlomek (4 listy) katalogu
1. polovina 18. století
Děkuji za pozornost.
Co víme ze sekundární literatury?
archivní materiál k provincialátu, klášterům i řádovým domům v Čechách
listiny, rukopisy (historického, liturgického, administrativního, hospodářského a personálního charakteru
písemnosti řádového provinciála a prokurátora, knihy účetní -
Liber introitus, Liber expensarum
, inventární soupisy klášterního majetku, soupisy fundací a testamentů, vizitační protokoly, pamětní knihy, kroniky a výtahy z nich, katalogy členů řádu, spisový materiál provinciála (protokoly z vizitací), opisy vydané a přijaté korespondence, dekretů (
Liber missivarum et decretorum
z 19. století); rukopisy vzniklé z literární činnosti řádových členů (odborná literatura z oblasti teologie a historie)
neznáme autora ani přesnou dobu vzniku katalogu
titulní list
Full transcript