Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OBHAJOBA

No description
by

Maa Ria

on 20 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OBHAJOBA

Mapa trhového bojiska
najvhodnejšie dni pre konanie TDPIATOK a SOBOTA teoretické východiská práce etnológia metodológia primárne zdroje: cieľ práce: - zvýšiť povedomie o tanečných domoch
- následne zvýšiť ich návštevnosť najmä v regióne Kysuce výskumné otázky výskumná otázka č.1:
Je príčinou nízkej účasti laickej verejnosti na podujatí slabé povedomie o tanečnom dome spôsobené nepostačujúcou komunikáciou podujatia? Výsledky analýzy hlavný princíp navrhovaného riešenia: Záver Otázky 1.Str. 50 - 51: Z textu jasně vyplývá, že po roce 2010 došlo k výrazné změně komunikace „tanečních domů“. Je vidět, že prvotní stimul vzešel od Dragúnů z Bratislavy (2009). Kuk v Čadci reagoval na změnu strategie až později (2013 – tematické taneční domy). Odrazila se změna strategie nějak výrazně na zvýšení počtu návštěvníků?
- došlo k zmene komunikácie, avšak zmenu vo zvýšenom počte navštevníkov Dragúni vnímajú až tento rok. Kuk pri zmene kampane pocítil dopady v návštevnosti okamžite.
2.SWOT analýza: „Slabé stránky - nízká efektivita při získávání financí z jiných zdrojů (podnikatelská činnost)“ – přibližte. Co fundraisingové aktivity?
-platené predstavenia (a svadby), bar
3.Str. 60: Přestože za nejlepší dny ke konání tanečních domů je uveden pátek a sobota, nemůže narážet případný zájem CS na množství akcí (a různých lákadel k využití volného času) realizovaných právě v tomto období?
- môže, preto sa v predstihu rezervujú priestory DK - brané ako hlavná akcia DK v ten termín. vopred sa aj oznamuje termín najbližšieho tanečného domu - priamo na TD a ihneď po TD na internete.
4.Str. 85: V rámci odpovědi na 1. výzkumnou otázku předkládáte otázku další – „zda je potřebné informovat veřejnost a pokusit se o změnu vnímání nehmotného kulturního dědictví u širokého publika, nebo se jen zaměřit na komunitu příznivců tradiční lidové hudby, ...“ – A je? Nedala Vám práce odpověď?
- je jednoduhšie osloviť aktívnych záujemcov o TD, no podarilo sa osloviť aj úplných laikov, ktorí sa na podujatie vracajú.
5.Str. 72: (Na okraj) – Do jaké míry hraje ve spotu zvolená typologie postav? – A jste si jisti, že všichni budou vědět, koho jednotliví protagonisti představují?
do žiadnej, v spote sú typy ľudí, ktorí sú členovia Kuku a zároveň majú svoj vyhranený štýl, ktorý sme sa len snažili zvýrazniť. predstavujú v podstate samých seba, svoju inakosť a zároveň rovnakosť vo výbere podujatia - spojenie v tradícii „Je to akoby diskotéka, s tým, že tam hrá ľudová hudba. No a keďže tých tancov je veľa a ľudia to nepoznajú, tak je to automaticky spojené so školou tanca. Nemusíš mať kroj, nemusíš mať choreografiu, ideš tam, zabavíš sa, ideš preč.“ (S. Marišler) tanečný dom BRATISLAVA KOŠICE ČADCA BANSKÁ BYSTRICA TRENČÍN Priemerná návštevnosť TD
v období rokov 2010 - 2011 55 ľudí (utorky) 70 ľudí (piatky) 50 návštevníkov 100 návštevníkov 110 návštevníkov 120 návštevníkov výskumná otázka č.2:
Má sa podujatie svojou komunikáciou zamerať iba na generácie vo veku od 10 do 30 rokov? BENEDEKOVÁ, Jana. "Folklór" v zajatí médií, masovej kultúry a gýča. Bratisla-va, 2007. Diplomavá práca. Univerzita Komenského v Bratislave. Vedúci práce Juraj Hamar. JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 284 s. ISBN 978-80-247-2724-0. PATOČKA, Jiří a Eva HEŘMANOVÁ. Lokální a regionální kultura v České republice: kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 199 s. ISBN 978-80-7357-347-8. VIŠŇOVSKÁ, Hana. Folklórne hnutie v súčasnosti na príklade Tanečných domov v Bratislave. Bratislava, 2008. 59 s. Bakalárska. Univerzita Komenského v Brati-slave. Vedoucí práce PhDr. Hana Hlôšková CSc. TAJTÁKOVÁ, M.: Základy marketingu v umení a kultúre. Bratislava: Vyd. PROGRESSUS Slovakia, 2007, 120 s., ISBN 978-80-969642-4-6. právne predpisy SR marketingová komunikácia Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (UNESCO) Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva . knižné monografie
. odborné články v zborníkoch, odborných časopisoch a periodikách
. webové stránky venované problematike kultúrneho dedičstva,
tradičnej hmotnej a nehmotnej kultúre a ich propagácií
. výročné správy . hĺbkové rozhovory s organizátormi tanečných domov v Bratislave a Košiciach
. písomné a online dotazovanie
. Mapa trhového bojiska
. SWOT analýza sekundárne zdroje: 73% opýtaných má dojem, že povedomie o TD u verejnosti na Slovensku je nepostačujúce.

93% si myslí, že tanečné domy sú potrebné pre uchovanie a rozširovanie nehmotného kultúrneho dedičstva

100% z opýtaných tanečné domy vníma ako rozumnú alternatívu k mainstreamovej ta-nečnej zábave pre mladých ľudí. tanečné domy navštevujú prevažne folkloristi,
laická verejnosť minimálne
(hl. myšlienka: sprístupniť TD laickej verejnosti) naplniť hlavnú myšlienku tanečných domov:
sprístupniť ich verejnosti!!! najefektívnejšie kom. prostr.:
. sociálne siete
. virálne videá
. web stránky
. WOM komunikačná kampaň pre rok 2012: 2 etapy 1. etapa komunikačnej kampane 2. etapa komunikačnej kampane k dispozícii:
- web mesta Čadca a web Kultúrneho a informačného centra
- regionálne printové médiá
- vlastné reklamné plochy mesta Čadca cieľ splnený „Je príčinou nízkej účasti laickej verejnosti na podujatí slabé povedomie o tanečnom dome spôsobené nepostačujúcou komunikáciou podujatia?“ po kampani Kukomat sa TD zúčastnilo 40% účastníkov, ktorí podujatie navštívili po prvý krát. Počas kampane bolo osobne oslovených približne 3000 potenciálnych návštevníkov podujatia, ktorí o TD počuli prvý krát. Z nich prišlo na podujatie 68 nováčikov, čo činí 2,3% z celkového počtu oslovených. Výskumná otázka č.2 „Má sa podujatie svojou komunikáciou zamerať iba na generácie vo veku od 10 do 30 rokov?“ ÁNO: 87,2% účastníkov ATL: rozhlas a tlač BTL: direct marketing, POS, sales promotion organizátori: KIC mesta Čadca + náklady na 1 TD: 825€ (Kuk + KIC Čadca)

rozpočet UR Kuk na kom. kampaň v r. 2012: 400€

GRANTOVÉ PROGRAMY v roku 2012 (vyplatené dodatočne):
dotácia z mesta Čadca: 350€
Nadácia Slovenskej sporiteľne Euro k euru - dotácia 500€. (zdroj: online dotazník) SWOT analýza

Jedinečnosť podujatia,
Interaktivita podujatia
Pozitívne vnímanie doterajších aktivít organizátora (hudobno-tanečnej skupiny Kuk).
Nedostatočné využitie štátnych dotácií a grantov
Vysoký počet ponúk rôznych kultúrnych podujatí v regióne,
Nezainteresovanosť a nezáujem verejnosti, predsudky pred novou činnosťou (doteraz verejnosť bola len v polohe pasívneho diváka) zdroj: výročné správy KIC Čadca, Štatistického úradu SR a písomných dotazníkov, vonkajšie a vnútorné prostredie Kuk-u, hĺbkové rozhovory rozpočet CIEĽ: vytvorenie komunikačnej stratégie na zvýšenie povedomia o tanečných domoch u laickej verejnosti s dopadom na zvýšenie návštevnosti tanečných domov v regióne Kysuce. Projektové riešenie záujem o podujatie:
10-20 rokov 23,6%
21-30 rokov 60%
31-60 rokov 16,4% cieľová skupina: aktívni používatelia sociálnej siete Facebook a internetu
rozpočet: 100€ web mesta Čadca, KIC, kysuckenoviny.sk počet vzhliadnutí po 1. dni: 429 využité prostriedky: využité prostriedky: cieľová skupina: široká verejnosť bez ohľadu na vek a tanečné schopnosti, ktorá bude počas kampane práve prechádzať pešou zónou mesta Čadca.
rozpočet: 300€ + 34€ oslovených: cca 3000 okoloidúcich
návštevnosť TD: 198 účastníkov
z toho 40% prvý krát Jankohrasko.sk,
Folklorista.sk,
Kysuce.sk,
kysuceonli-ne.sk,
mestocadca.sk,
kukcadca.com,
milovnici.sk,
ajdnes.sk obsah: 1. ciele a výskumné otázky

2. teoretické východiská

3. výsledky analýz

4. projektové riešenie

5. zhrnutie

6. otázky Image nerieš... návštevnosť: 196 ľudí (+96%) KUKOMAT
Full transcript