Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Úvod o projekte

No description
by

Jan Pavol

on 6 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Úvod o projekte

Keď príde gádžo k Rómovi,

hľadá špinu,

keď príde Róm ku gádžovi,

hľadá úctu.

janpavol.mpc@gmail.com
www.eduk.sk
V rámci vzdelávania sa v dištančnej forme bude využívať
e-learningová podpora kurzu, ktorá poskytne účastníkovi ďalšie metodické materiály k jednotlivým modulom a bude slúžiť aj ako komunikačný kanál medzi účastníkmi a lektormi.
Technické a informačné zabezpečenie
Náklady spojené so vzdelávaním budú hradené z finančných prostriedkov Národného projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.
Cestovné náklady účastníka vzdelávania hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.
Financovanie vzdelávacieho programu
Minimálne 80% účasť na prezenčnej forme vzdelávania.

Splnenie výstupov z dištančnej formy vzdelávania.


Záverečná prezentácia portfólií spolupráce rodiny z MRK z aspektu inklúzie žiakov z MRK na úrovni triedy a školy pred trojčlennou skúšobnou komisiou.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:
Záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou.
SPÔSOB UKONČOVANIA
Učiteľ pre primárne vzdelávanie
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Asistent učiteľa
Asistent vychovávateľa
Podkategória pedagogických
zamestnancov:
Kategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ,
vychovávateľ,
pedagogický asistent.
Trvanie vzdelávacieho programu:
Najviac 10 mesiacov.
1. Ciele, predpokladané výsledky a obsah
spolupráce rodiny a školy.

2. Spolupráca a partnerstvo rodiny a školy,
zaangažovanosť rodiny.

3. Formovanie partnerských vzťahov s rodinami,
model partnerstva rodiny a školy.

4. Tradičné a alternatívne metódy a formy spolupráce rodiny a školy
– výcviková forma.

5. Efektívne plánovanie spolupráce.

6. Výstup z DF: Návrh spolupráce rodiny a školy na školský
rok s využitím netradičných metód a foriem práce.
TÉMA
1. Rodina, jej štruktúra, charakteristika a funkcie. Zložky a štýly rodinnej výchovy.

2. Špecifika rodiny z MRK.

3. Osobnosť pedagóga v interakcii so žiakom z rodín z MRK.

4. Výstup z DF: Prezentácia skúsenosti z práce pedagóga s rodinou žiaka z MRK
TÉMA
Rodina -
teoretické vedomosti o rodine a o rodine z MRK.
MODUL 1
Udržanie si profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti v edukácii žiakov z MRK v oblasti spolupráce rodiny a školy v súlade s profesijnými štandardami v dimenzii
Žiak
-
Edukačný proces
-
Sebarozvoj učiteľa, vychovávateľa, pedagogického asistenta.
HLAVNÝ CIEĽ
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese
PROGRAM KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA
Za absolvovanie 60 hodín vzdelávania získa absolvent:

12 kreditov


Za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou pred trojčlennou skúšobnou komisiou:

3 kredity

Spolu:

15 kreditov
Návrh počtu kreditov
Prezentačné vybavenie - tabuľa, flipchart, papier, poznámkové bloky, fixky, lepidlo, nožnice a pod.,

Učebné zdroje - metodické príručky vypracované na kľúčové témy vzdelávacieho programu, metodické listy a prezentácie vypracované lektormi vzdelávania, študijná literatúra odporúčaná lektormi.
Materiálne zabezpečenie

samostatný pedagogický zamestnanec,

pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,

pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Kariérový stupeň
Pedagogický zamestnanec, ktorý absolvuje aktualizačné vzdelávanie pozná možnosti zaangažovanosti rodiny v edukačnom procese ZŠ.
Má osvojené efektívne postupy a stratégie komunikácie s rodinou.
Pozná a akceptuje odlišnosti žiakov a ich rodičov bez predsudkov a stereotypov. 
Profil absolventa
Metódy a formy spolupráce s rodinou z MRK
( praktická časť )
MODUL 2
- získať vedomosti o špecifikách rodiny rómskej komunity,

- získať vedomosti o modeloch zaangažovanosti v spolupráci so školou,

- rozlišovať spoluprácu a partnerstvo rodiny a školy,

- získať vedomosti o rozmanitosti kultúr a ich vzájomnej komunikácii,

- poznať možnosti vzdelávania rodičov z MRK,

- vedieť efektívne komunikovať s rodinou a komunitou,

- akceptovať odlišnosti žiakov a ich rodičov bez predsudkov a stereotypov.
ŠPECIFICKÉ CIELE
FORMA:
KOMBINOVANÁ

ROZSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:
48 hodín prezenčne
12 hodín dištančne
spolu 60 hodín
DRUH VZDELÁVACIEHO
PROGRAMU:
AKTUALIZAČNÉ
VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT
 
PaedDr. Jana Handzelová, PhD.
Mgr. Bohuslav Ilavský
 
SPOLUPRÁCA RODINY Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT A ŠKOLY V EDUKAČNOM PROCESE
Metodicko – pedagogické centrum
Národný projekt
Názov záverečnej práce má byť v súlade s názvom vzdelávacieho programu: „Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese".

Rozsah prezentácie je na zvážení každého frekventanta. Podľa mňa postačuje (7 - 10 slidov).
Záverečná prezentácia musí byť vo forme PowerPoint-ovej prezentácie. Frekventant prezentáciu napáli na CD a to donesie so sebou na záverečnú skúšku. CD má byť označené jeho menom, priezviskom a celým kódom skupiny, do ktorej bol zaradený. Kód je uvedený v každej pozvánke (v tvare: A2TV0069PO2).
prezi.com/user/janpavol
www.janpavol.wix.com/janpavol
Full transcript