Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Műnemek, műfajok

No description
by

Demeter Ildiko

on 19 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Műnemek, műfajok

MŰNEM

Olyan irodalmi kategória, melybe különféle szempontok szerint
csoportosítjuk az irodalmi műveket.

Líra
Epika
Dráma

A három fő műnem
Dráma
A külvilág áll az ábrázolás középpontjában.
Nem elmeséli (epika), hanem megjeleníti a cselekményt. Az események a szereplők dialógusából (=párbeszéd) és monológokból (egy ember beszél) bontakoznak ki.
Fontos eleme a konfliktus (=összeütközés): a szereplők összeütközése ellentétes érdekeik, elveik miatt vagy a szereplőnek önmagával való belső küzdelme, vívódása.
Felvonásokra, jelenetekre tagolódik.

Epika
A szó jelentése elbeszélő.
Eseményeket elmondó cselekményes műnem.
Meghatározott térben és időben történik.
Nyomon követhető a szereplők jellemfejlődése.
Az elbeszélő mondja el a cselekménysort.
Az epikus közlés alapformái az elbeszélés, a leírás és a dialógus.
Líra
A szó jelentése: lant.
Az alkotó érzéseit közvetlenül tükröző verses formájú művek összessége.
Tárgya: az ember belső érzelmi, gondolati világa

A műnemek és műfajok jellegzetességei
Műnemek, műfajok
Lírai műfajok
Dal:
A dal a legelterjedtebb és legszemélyesebb lírai műfaj. Alapvető és egynemű érzelmek megszólaltatója. Szerkezete egyszerű, terjedelme általában korlátozott, hangulata egységes. Többnyire azonos típusú strófákból épül fel, ezeket az ismétlődések is rokonítják. Jellemzői: ismétlés, ritmus, erős zeneiség.
Szerzőség szerint:
népdal és műdal
Témája szerint:
altatódal, bölcsődal, munkadal, bordal, katonadal, szerelmi dal, bujdosó ének
Lírai műfajok
Óda:

Eredetileg pengetős hangszerrel kísért dal. Ünnepélyes, magasztos hangú költemény. Emelkedettség, pátosz jellemzi. Tárgya: isten, szerelem, barátság, művészet, haza, természet, igazság. Gyakran használ kérdéseket, felkiáltásokat.
Lírai műfajok
Himnusz:
’dicséret, magasztalás’
Vallásos tartalmú óda. Segélykérés, fohászkodás, Istenhez forduló könyörgés jellemzi.

Lírai műfajok
Lírai műfajok
Lírai műfajok
Epigramma:
’rávésés, felirat’
Eredetileg sírfelirat volt. Mai értelemben egy gondolat rövid, csattanós formában való kifejtése. Témája szerint lehet dicsőítő, szatirikus, művészeti. Formája általában disztichon vagy hexameter.
Elégia:
’jaj’
Panaszdal, bánatos, szomorkás hangvételű költemény. Belenyugvó, a sorsot elfogadó. Az elégia eszmény és valóság, ideál és reál összeütközése a versben, s a fájdalmas, lemondó, borongós hangulatot az okozza, hogy a valóság erősebbnek bizonyul az eszménynél.
Episztola/költői levél:
’küldemény’
Verses formájú költői levél, amely ismerőshöz, baráthoz szól, de általánosabb, egyetemesebb mondanivalót, gondolatot tartalmaz.
Lírai műfajok
Ars poetica:
'költői mesterség, költészettan'
Azon művek elnevezése, amelyek a költészet szűkebb és tágabb szakmai céljaival és eszközeivel, a költői műalkotás lehetséges céljaival foglalkoznak.
Fogalmak
Szóképek és retorikai alakzatok:
megszemélyesítés, metafora, hasonlat, metonímia, költői jelző, allegória, szinesztézia; ismétlés, felsorolás, párhuzam, ellentét, alliteráció, költői kérdés, felkiáltás.
Lírai én
A cím és a szövegegész viszonya
A vers szerkezeti felépítése
Motívumok
Ritmus, verselés:
hangsúlyos (magyaros) verselé
s hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok, ütemek, sortípusok
időmértékes verselés
hosszú és rövid szótagok, verslábak, verselés
Rím
: páros rím, bokorrím, keresztrím, félrím, ölelkező rím
Epikai műfajok
Novella:
’újdonság’
Tömören előadott történet, mely nem törekszik a valóság teljes ábrázolására. Rendszerint kevés szereplő vesz részt benne, az idő és a tér viszonylag szűkre szabott, szerkezete behatárolt, egyenes vonalú, rendszerint egy sorsdöntő esemény fordul elő benne, és meglepően, csattanószerűen zárul.
Epikai műfajok
Mese
:
Nem valóságos történet elmesélése, csodás elemek, földöntúli lények szereplésével, valamilyen tanulsággal szolgál. Rendszerint kevés szereplő vesz részt benne, az idő és a tér viszonylag szűkre szabott. Jelen vannak a különböző mesei fordulatok, mesei számok.
Mesetípusok:
népmese, műköltészeti mese; varázsmese, tanmese, tréfás mese, hazugságmese, tündérmese, láncmese.
Epikai műfajok
Monda:
Valóságalapja van, tárgya egy nép életében fontos fordulatot hozó esemény vagy egy földrajzi hely. Rendszerint kevés szereplő vesz részt benne, az idő és a tér viszonylag szűkre szabott.
Mondatípusok:
népmonda, műköltészeti monda; történelmi monda, eredetmonda, földrajzi monda (természeti monda)
Epikai műfajok
Anekdota:

Rövid, csattanós, tréfás, humoros történet, mely többnyire egyes közismert személyek vagy történelmi események mulatságos jellemzését nyújtja.
Epikai műfajok
Regény:

Hosszabb terjedelmű mű, cselekménye több szálon fut. Központi eleme valamilyen cselekmény elbeszélése, de emellett leírások, párbeszédek, jellemzések is találhatóak benne. Sok szereplő vesz részt benne, az idő és a tér szerteágazó.
Kisregény:
rövidebb, tömörebb a regénynél, az élet egy részét ragadja meg, de azt alaposan, mélyreszántóan mutatja be.
Átmeneti műfajok
Ballada:
Tragédia versben elbeszélve. Mindhárom műnem sajátosságai megtalálhatók benne. Sűrített, tömör, sok a kihagyás (=balladai homály).
Fajtái: nép és műballada
Elbeszélő költemény:
Verses formájú epikus műfaj, az erőteljes líraiság és a költői eszközök sűrű alkalmazása jellemzi. Valamilyen cselekmény elbeszélését adja, leírás, jellemzés, párbeszéd tarkítja.
Verses mese:
Verses formájú epikus műfaj, a költői eszközök sűrű alkalmazása jellemzi. Valamilyen cselekmény elbeszélését adja, leírás, jellemzés, párbeszéd tarkítja. Jelen vannak a mesei elemek.
Epikai műfajok
Legenda:
Valóságalapja van, hőse olyan szent életű ember, aki a vallása miatt áldozatot vállal. Legfőbb célja a példaadás. Rendszerint kevés szereplő vesz részt benne, az idő és a tér viszonylag szűkre szabott.
Fogalmak
Szerkezet:
Előkészítés (expozíció)
Bonyodalom
Bonyodalom kifejtése
Tetőpont
Megoldás

Elbeszélő, elbeszélői nézőpont:
kívülálló, mindenttudó, korlátozott tudású, stb.; E/3 vagy E/1

Tér- és időszerkezet

Főszereplő, mellékszereplők

Epikai műfajok
Meseregény:

akárcsak a mese, a képzelet világába vezet. Szereplői kitalált lények. Csak képzeletben megtörténhető eseményekkel találkozunk. Több ideig tartó, hosszabb eseménysort jelenít meg, több mellékeseménnyel.
A meseregénynek is lényege
a jó és a rossz küzdelme,
a jóság győzelme.
Epikai műfajok
Humoreszk:
A humoreszk prózai kisepikai műfaj. Fő jellemvonása a karcolatszerű, rövid terjedelem és az ennek megfelelő, fő vonásokra korlátozott kidolgozás, valamint a könnyed, kedélyesen derűs hangulatú humor.
Lírai műfajok
Leíró költemény:
Verses formájú leírás a líra és az epika határán. Kezdetben, a XVIII. sz.-ban a leíró költemény inkább a látványt részletezte, epikus jellege állott előtérben. Később, a XIX-XX. sz.-ban egyre inkább a költőnek a látvánnyal kapcsolatos lírai megnyilvánulásai jellemzik.
Full transcript