Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

รณรงค์งดใช้โทรศัพขนะขับรถ

No description
by

Abea Pts

on 26 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of รณรงค์งดใช้โทรศัพขนะขับรถ

กลุ่ม ที่ 2
รณรงค์งดใช้โทรศัพขนะขับรถ
นายสรวิชญ์ กิติยศวรรธน์ 1560205328
นายภูมพิสิษฐ์ แซ่ว่อง 1560211441
นายประทักษ์ สินเช้า 1560211508
นายศุภกร วัฒกีเจริญ 1560205468
นายธนทัต ทีฆบรรณ 1560204503
นายบัณทิต หาหวัน 1560214106
นายกฤช ชาร์ล ทอมสัน 1560215699
นายสิราวิชญ์ วิสุธิวัฒน์ 1560203588
นายอธิพัชร์ อัครกุลวรวัฒน์ 1560213991
นายนวิน พงศ์เสถีียรวงศ์ 1560213314
นายวรภัค รอดเรือง 1570214385
นายสรภัทร์ หัตถสุวรรณ 1560214155
นางสาวธัญลักษณ์ ระดมกิจ 1560211524
นางสาวฐาปณีย์ เดชาอนันวัชร์ 1560214361

วัตถุประสงค์องโครงการ
1.เพื่อลดอัตราการใช้งานของโทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
2.เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขณะขับรถ
3.เพื่อให้รู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้กับรถยนต์
4.เพื่อทำให้สังคมหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการรณรงค์ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
5.เพื่อทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดน้อยลง
6.ทำให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางการป้องกันของการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
วิธีการสำรวจปัญหา
1.มีการทำแบบประเมินและสังเกตุ
2.ศึกษาสถิติอุบัติเหตุในอดีตขณะขับรถ
ผลการสำรวจปัญหาเบื้องต้น
1.จากการสำรวจพบว่าอัตราการใช้มือถือขณะขับรถมีจำนวนมาก
2.คนส่วนมากไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้มือถือขณะขับรถ
3.คนไม่เกรงกลัวกับบทลงโทษทางกฎหมาย
4.ไลฟ์สไตย์การใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนชอบความสะดวกสบายและเร่งรีบมากขึ้นเลยเป็นผลกระทบให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ
5.คนส่วนใหญ่เห็นคนอื่นที่เป็นผู้ขับรถมีพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์หรือคุยโทรศัพท์นั้นเป็นเรื่องปกติกลุ่มเป้าหมาย
1.นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2.ผู้คนที่ใช้รถยนต์รอบบริเวณมหาวิทยาลัย
3.กลุ่มผู้ออนไลน์ (Social network)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.อัตราการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนั้นลดลง
2.มีผู้คนหันมาให้ความสนใจ
3.บทลงโทษที่มีความชัดเจนและมีความครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม
4.ให้ผู้คนเข้าใจข้อเสียของการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถมากขึ้น
5.อุบัติเหตุลดน้อยลง
นำเสนอความคืบหน้าโครงงานพลเมืองครั้งที่ 1

ชื่อโครงงาน รณรงค์การใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่รถยนต์
ขั้นตอนการทำงาน กำหนดระยะเวลา
1.วางแผนรูปแบบและทำแบบสอบถาม 1 สัปดาห์
2.กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะลงสำรวจ 1 วัน
3.จัดทำอุปกรณ์ที่จะใช้ในการรณรงค์ 2 สัปดาห์
4.ถ่ายทำหนังสั่น 2 สัปดาห์
5.ลงพื้นที่รณรงค์ ตลอดระยะเวลาที่สำรวจ
6.เดินรณรงค์รอบหมาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่สำรวจ
7.ทำการสำรวจกลุ่มที่ได้กำหนดไว้โดยใช้แบบสอบถาม 1 วัน
8.รวบรวมแบบสอบถามและสรุปแบบสอบถาม 3 วัน
9.นำเสนอผลการดำเนินงานทั้งหมดและสรุปของครั้งที่หนึ่ง 1 วัน


1.วีดิโอการรณรงค์
2.แจกใบปลิวเรื่องการรณรงค์
3.การยื่นถือป้ายรณรงค์ตามสถานที่
4.มีการเดินรณรงค์ตามรอบมหาวิทยาลัย


1.วัดจากจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่มีจำนวนคนใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนั้นลดลง
2.มีหน่วยงานรัฐเข้ามาร่วมมือในการรณรงค์ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
3.กฎหมาย ข้อบังคับมีความครอบคลุมและบทลงโทษที่มากขึ้น
4.จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนจากสาเหตุการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถมีจำนวนน้อยลง

วิธีการวัดผลสำเร็จของโครงงาน
วิธีการ/เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
นำเสนอความคืบหน้าโครงงานพลเมืองครั้งที่ 2
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557
ชื่อโครงเรื่อง รณรงค์ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ


1.วีดิโอการรณรงค์ ตลอดระยะเวลาที่สำรวจ
2.แจกใบปลิวเรื่องการรณรงค์ ตลอดระยะเวลาที่สำรวจ
3.การยื่นถือป้ายรณรงค์ตามสถานที่ สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง
4.มีการเดินรณรงค์ตามรอบมหาวิทยาลัย 1 ครั้ง/สัปดาห์
5.จัดทำซุ้มรณรงค์ให้ความรู้เพิ่ม 1 วัน

วิธีการ/เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1.ดูจากเกณฑ์การประเมินของแบบสอบถามเป็นไปในทางที่ดีขึ้น สัปดาห์สุดท้าย
2.พื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจและสนับสนุนการรณรงค์ สัปดาห์สุดท้าย
3.การให้ความสนใจขยายวงกว้างครอบคลุมมากขึ้น สัปดาห์สุดท้าย
3.คนให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามเพราะเห็นถึงปัญหา สัปดาห์สุดท้าย

การวัดผลสำเร็จของโครงงาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1มีคนให้ความร่วมมือแต่ยังไม่ต่อยครอบคลุมทุกพื้นที่
2.ซุ้มที่จัดไม่ค่อยได้รับความสนใจมากเท่าไหร่
3.การเข้าถึงพื้นที่การรณรงค์ยังไม่กว้างเพียงพอ
4.ป้ายที่ใช้ในการถือและเดินรณรงค์เกิดการชำรุดขึ้น
5.เดินรณรงค์ทุกสัปดาห์เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
6.ใบปลิวไม่เพียงพอสำหรับการแจกจ่าย

ปัญหาและอุปสรรค
1.เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ได้รับรู้มากขึ้นผ่านสื่อออนไลน์
2.เพิ่มกิจกรรมที่สนุกเพื่อเป็นการดึงดุดเพื่อให้ความสนใจ
3.ขยายพื้นที่ในการเดินรณรงค์
4.ได้มีการซ่อมแซมป้ายหรือจัดทำป้ายขึ้นมาใหม่
5.เปลี่ยนไปเพิ่มจำนวนสื่ออื่นๆแทนในสัปดาห์หลัง
6.จำทำใบปลิวเพิ่มให้มีปริมาณเพียงพอ

วิธีการแก้ไขปัญหา
ปัญหาและอุปสรรค
1.คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจแบบสอบถาม
2.พื่นที่เป็นที่เร่งด่วน
3.จำนวนระยะเวลาในการให้ความรู้ปัญหาและโทษน้อยเกินไป
4.จำนวนคนที่ทำการรณรงค์มีจำนวนน้อยเกินไปเลยทำให้เป็นที่ไม่สนใจ
5.สถาพอากาศไม่เป็นใจ

วิธีการแก้ไขปัญหา
1.แก้ไขแบบประเมินสอบถามให้มีความน่าสนใจและดึงดูดมากขึ้น
2.จัดทำป้ายรณรงค์ขนาดใหญ่ขึ้น
3.เพิ่มระยะเวลาในการให้ความรู้
4.เพิ่มจำนวนคนเดินรณรงค์เพิ่มขึ้น
5.เปลี่ยนสถานที่จัดที่ร่ม
Full transcript