Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BHP - ERGONOMIA

No description
by

Paulina Tredowska

on 27 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BHP - ERGONOMIA

BHP - ERGONOMIA
Ergonomiczne stanowisko
pracy pracownika administracyjno-biurowego


Ergonomia to interdyscyplinarna nauka zajmująca się przystosowaniem
narzędzi, maszyn, środowiska i warunków pracy
do anatomicznych oraz psychofizycznych cech człowieka, zapewniając sprawne, wydajne i bezpieczne wykonywanie przez niego pracy, przy stosunkowo niskim koszcie biologicznym.

Uwzględnianie zasad ergonomii zarówno w fazie projektowania, jak i eksploatacji obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn oraz urządzeń technicznych jest niesłusznie niedoceniane i traktowane marginalnie.
Pamiętajcie, że nieprzestrzeganie zasad ergonomii może wywołać niekorzystne skutki:

fizjologiczne
, które są efektem na przykład szkodliwej dla zdrowia pozycji przy pracy, nadmiernego lub powtarzającego się wysiłku,

psychofizjologiczne
, które są powodowane nadmiernym obciążeniem umysłowym, stresem itp., powstającym na przykład przy obsłudze, nadzorze lub konserwacji maszyny, obsłudze interesantów, klientów.
Ergonomia - podział

Ergonomia dzieli się na:


koncepcyjną
(zajmuje się takim zaprojektowaniem narzędzia, urządzenia, maszyny, pomieszczenia czy też całego zakładu pracy, aby spełniały podstawowe wymagania ergonomii),


korekcyjną
(zajmuje się analizą już istniejących stanowisk pracy z punktu widzenia ich dostosowania do psychofizycznych możliwości pracowników oraz formułowaniem zaleceń zmierzających do poprawienia warunków pracy, zmniejszenia istniejących obciążeń i poprawą wydajności
oraz jakości pracy).


Z punktu widzenia ergonomii dla organizacji stanowisk pracy biurowej podstawowe znaczenie mają:


czynniki kształtujące
stanowisko
pracy:
powierzchnia i przestrzeń robocza,
poziom usytuowania i kształt płaszczyzny pracy,
pozycja przy pracy i siedzisko,
pole widzenia,
usytuowanie środków i przedmiotów pracy;

czynniki kształtujące
środowisko
pracy:
mikroklimat wnętrza,
oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy,
hałas.
W miarę możliwości należy unikać wykonywania przez pracowników
pracy statycznej
. Przy pracy
bardziej męczą się mięśnie
, które pozostawały unieruchomione w stanie napięcia, niż mięśnie, które wykonywały jakieś ruchy.

Straty energii
podczas pracy biurowej można poważnie zmniejszyć przez organizację stanowiska roboczego z uwzględnieniem zasad ergonomii. Nie jest wprawdzie możliwe całkowite wyłączenie obciążenia statycznego w pracy biurowej, jednak możliwe jest znaczne jego ograniczenie, przez zapewnienie na przykład zgodnych z zasadami ergonomii siedzisk, stołów, biurek, podpórek do oparcia przedramion czy do nóg itp.
Ergonomia
- podstawowe pojęcia
Najistotniejsze znaczenie i najlepsze efekty są osiągane, gdy wymagania ergonomiczne zostaną uwzględnione
już w fazie projektowania
, a więc przez ergonomię
koncepcyjną
.

Działania charakterystyczne dla ergonomii korekcyjnej, choć stosuje się je najczęściej, są jednak
mniej efektywne i bardziej kosztowne
niż działania podejmowane w fazie projektowania.
Niezależnie od tego, w jakiej fazie podejmowane są działania na rzecz zapewnienia ergonomicznych warunków pracy, powinny one uwzględniać zagadnienia:


antropometryczne
, czyli wymagania odnoszące się do obiektów technicznych, określające ich dostosowanie do wymiarów i masy ciała ludzkiego (np. wymagania dotyczące wymiarów przestrzeni i płaszczyzny pracy, regulacji położenia siedziska oraz oparcia, optymalnych granic zasięgu kończyn dolnych i górnych),

fizjologiczne
, czyli wymagania określające dostosowanie obiektów technicznych do cech fizjologicznych człowieka (np. wymagania dotyczące wielkości obciążeń mięśni, układu kostnego, oddechowego, krążenia, stawów, kończyn) > KLĘKOSIAD/KLĘCZNIK

psychofizyczne
, czyli wymagania określające dostosowanie obiektów technicznych do odpowiedniego funkcjonowania zmysłów człowieka: wzroku, słuchu, powonienia, dotyku, smaku (np. wymagania dotyczące barw, dźwięków, gładkości powierzchni),

higieniczne
, czyli wymagania odnoszące się do dostosowania środowiska w celu zmniejszenia występujących w nim szkodliwości i uciążliwości (np. wymagania dotyczące stężeń oraz natężeń chemicznych i fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia, wstrząsów, temperatury, wilgotności powietrza, oświetlenia).
ERGONOMIA - ORGANIZACJA STANOWISK PRACY BIUROWEJ
Czynniki kształtujące stanowisko pracy

Organizacja stanowiska roboczego stanowi ważną część składową organizacji procesu pracy biurowej. Bardzo ważne jest dążenie do tego, aby:

stanowisko pracy zapewniało wygodny i bezpieczny dostęp użytkującym je pracownikom,
ustalone były stałe miejsca na materiały i urządzenia biurowe,
materiały i urządzenia umieszczone były w funkcjonalnym polu pracownika,
ułożenie przedmiotu powinno pozwalać na jego szybkie i łatwe uchwycenie,
stosowane wyposażenie ułatwiało pracę, a przede wszystkim odciążało kończyny górne i dolne oraz cały układ szkieletowo-mięśniowy pracownika.
Klasyfikacja prac biurowych

Prace biurowe mogą być klasyfikowane ze względu na:


wielkość wysiłku mięśniowego

dynamicznego
(wysiłek ten jest związany z kurczeniem i rozkurczaniem się mięśni szkieletowych przy przemieszczaniu się ciała lub jego części w przestrzeni),

wielkość wysiłku mięśniowego

statycznego
(wysiłek ten jest związany z długotrwałym skurczem, napięciem niektórych mięśni szkieletowych),

stopień zaangażowania procesów poznawczych
(określa on złożoność mechanizmów przetwarzania informacji zachodzących w mózgu w trakcie wykonywania pracy).
Szacowanie obciążenia pracownika biurowego pracą

Przy szacowaniu obciążenia pracownika biurowego pracą należy brać pod uwagę:

wydatek energetyczny
,
obciążenia statyczne
,
monotypowość (powtarzalność) ruchów.
Wydatek energetyczny

Klasyfikację rodzajów pracy wg całkowitego dobowego wydatku energetycznego przy 8-godz. dniu pracy przedstawiamy Wam w tabeli 1.

Tabela 1. Klasyfikacja rodzajów pracy wg całkowitego dobowego wydatku energetycznego przy 8-godz. dniu pracy

Ciężkość pracy Wydatek energetyczny kcal/dobę

1. Lekka 2300-2800

2. Umiarkowana 2800-3300

3. Średnia 3300-3800

4. Ciężka 3800-4300

5. Bardzo ciężka Powyżej 4300
Tabela 2. Ocena obciążenia statycznego przy typowych dla pracy biurowej pozycjach ciała


Stopień wysiłku statycznego

Klasyfikacja Klasyfikacja Pozycja ciała przy pracy
punktowa wysiłku punktowa wysiłku w pozycji

1-30, mały 1-10 Siedząca niewymuszona

11-20 Stojąca niewymuszona, z możliwością co
pewien czas zmiany pozycji na siedzącą

21-30 Siedząca lub stojąca na przemian z chodzeniem

31-60, średni 31-40 Siedząca wymuszona, niepochylona
lub nieznacznie pochylona

51-60 Stojąca wymuszona, niepochylona z
możliwością co pewien czas zmiany pozycji na siedzącą

61-100, duży 71-80 Stojąca wymuszona, niepochylona, bez możliwości
co pewien czas zmiany pozycji na siedzącą
Obciążenie statyczne

Oceny obciążenia statycznego należy dokonywać na podstawie pozycji ciała przy wykonywaniu danej czynności. Dokonując oceny, należy brać pod uwagę pozycję najbardziej obciążającą statycznie, pod warunkiem że czas wykonywania czynności w tej pozycji wynosi w sumie nie mniej niż 3 godz. na zmianę roboczą.
Monotypowość (powtarzalność) ruchów

Uciążliwość pracy wynikającą z monotonności ruchów bierze się pod uwagę, gdy w trakcie pracy występują powtarzające się czynności robocze, wykorzystujące za każdym razem te same grupy mięśniowe.
Organizacja i wyposażenie stanowiska pracy biurowej
Siedzisko

Parametry siedzisk do pracy biurowej uzależnione są od zróżnicowań wymiarowych pracowników i od charakteru czynności roboczych.

Szerokość płyty siedziska do pracy biurowej powinna wynosić co najmniej 400 mm, a szerokość oparcia nie mniej niż 360 mm.

Konstrukcja siedziska do pracy biurowej powinna zapewniać stabilność przez wyposażenie podstawy w 5 podpór i umożliwiać pracownikowi regulację wysokości płyty siedziska przynajmniej w zakresie 400-500 mm. Powinna być zapewniona również możliwość:

pochylenia płyty siedziska w kierunku do tyłu w zakresie 3-6° i oparcia w zakresie 100-110°,
regulacji pionowej oparcia i poziomego obrotu siedziska.
Podnóżek

Podnóżek jest elementem kompensującym różnice wzrostu i długości kończyn dolnych poszczególnych pracowników. Zaleca się, aby:

powierzchnia podparcia stóp wynosiła 300 ´ 500 mm,
zakres kąta pochylenia wynosił 0-25°.

Najlepszym rozwiązaniem jest konstrukcja zapewniająca regulację zarówno wysokości, jak i kąta pochylenia podnóżka.
Poziom płaszczyzny pracy w pozycji siedzącej

Na ogół nie projektuje się indywidualnego dostosowywania wysokości płaszczyzny pracy biurowej do wzrostu pracownika (ze względów konstrukcyjnych i ekonomicznych), lecz przyjmuje się wymiary pionowe dostosowane do wysokich pracowników.

Dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych wymiarów antropometrycznych pracownika realizowane jest za pomocą regulacji położenia siedziska. Pracownicy niżsi będą wygodnie pracować, jeżeli podniosą wysokość siedziska, a stopy oprą na podnóżkach o regulowanej wysokości. Niekiedy osoby niskie przy pracach siedzących muszą korzystać z podestów dostosowanych do ich wzrostu.
Pole widzenia

Pole widzenia to przestrzeń stanowiska pracy, w której człowiek może, bez poruszania oczami i głową, zaobserwować przedmioty oraz sygnały optyczne.

Najważniejsze elementy stanowiska pracy biurowej należy lokalizować w najdogodniejszych zakresach kątowych i dystansach pola widzenia. Mniej ważne i rzadziej używane - w następnym przedziale zakresów kątowych. Nieważne zaś - na peryferiach pola widzenia lub w miejscach, których obserwacja wymaga ruchu głowy.
Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno uwzględniać:

dostateczną przestrzeń pracy, pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych,
swobodny dostęp pracownika do stanowiska,
zachowanie odległości co najmniej 0,6 m między sąsiednimi monitorami i co najmniej 0,8 m między pracownikiem a tyłem sąsiedniego monitora,
umieszczenie uchwytu na dokument przed pracownikiem między ekranem monitora a klawiaturą lub w innym miejscu - w pozycji minimalizującej uciążliwe ruchy głowy i oczu.
Organizacja
i wyposażenie stanowiska pracy biurowej z monitorem ekranowym
Krzesło

Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy powinno mieć:

dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej 5-podporową z kółkami jezdnymi,
wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała oraz swobodę ruchów,
regulację wysokości siedziska w zakresie 400-500 mm, licząc od podłogi,
regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie 5° do przodu i 30° do tyłu, wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,
możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,
podłokietniki.
Stół

Konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym
zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury.

Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać:

wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska pracy,
ustawienie klawiatury z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 100 mm między klawiaturą a przednią krawędzią stołu,

ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości
od pracownika, to jest w zasięgu jego kończyn górnych.

Wysokości stołu i siedziska krzesła powinny być tak ustalone, aby zapewnić:


naturalne położenie kończyn górnych
, zapewniające przy obsłudze klawiatury zachowanie co najmniej kąta prostego między ramieniem a przedramieniem,

odpowiedni kąt obserwacji ekranu
monitora w zakresie 20-50° w dół (licząc od linii poziomej na wysokości oczu pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu do środka ekranu), przy czym górna krawędź ekranu monitora nie powinna znajdować się powyżej oczu pracownika.
Klawiatura

Klawiatura powinna stanowić
osobny element sprzętu komputerowego.
Ponadto jej konstrukcja powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji niepowodującej zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy.

Klawiatura powinna mieć:

możliwość
regulacji kąta nachylenia
w zakresie 0-15°,
odpowiednią wysokość - przy spełnieniu warunku, aby wysokość środkowego rzędu klawiszy alfanumerycznych z literami A, S itd., licząc od płaszczyzny stołu, nie przekraczała 30 mm dla przynajmniej jednej pozycji pochylenia klawiatury,

matową powierzchnię oraz kontrastowe i czytelne znaki
.
Monitor ekranowy

Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania:

znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne,
obraz na ekranie powinien być stabilny, bez tętnienia lub innych form niestabilności,
regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej 20° do tyłu i 5° do przodu oraz obrót wokół własnej osi o co najmniej 120° - po 60° w obydwu kierunkach,
ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr,

odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400-750 mm.
Full transcript