Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samtal och Konflikthantering

No description
by

daniel molin

on 8 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samtal och Konflikthantering

SAMTALET
KONFLIKT-HANTERING
Olika sorters samtal
Formella
samtal
Planerade - Syfte och Mål
Ofta någon som styr samtalet, den andra lyssnar och svara på frågor
Anställningsintervju
Sammanträden
Utvecklingssamtal
Medarbetarsamtal
Kuratorsamtal
Banksamtal
Informella
samtal
Samtal på tu man hand
Mer personlig
Kan anpassa sig till en enda lyssnare
Samtal med flera
Telefon-samtal
Liknar vanligt samtal
Icke-verbal kommunikation försvinner
Hur fungerar ett samtal?
Första intrycket
Av stor betydelse
Icke-verbala signaler viktigast; ex. ansiktsuttryck, kroppshållning, kläder
Talutrymme
Båda rätt att yttra sig - rätt till viss del av talutrymmet
I samtal är sällan talutrymmet lika fördelat - 70% / 30%
Turtagning
Viktig del av mänskligt samspel - turas om att ha ordet
Lär oss tolka signaler när det är vår tur; små pausar, blickar, ändrat onläge etc
Gott samtal: Både parter är nöjda med hur ofta ordet skickas fram och tillbaka
Hur turtagningen går till kan bero på
Normer och värderingar från uppväxten
Relation till samtalspartnern
Situation:
Över - Underläge
Sampel med signaler
Icke-verbala signaler
Mycket viktiga för att deltagarna ska vara bekväma i samtalet
Nickningar, "aha", "mm"
Ögonkontakt, Leende etc
Att vara en bra samtalspartner
Lyssna aktivt
Vad sa den andra egentligen?
Gav talaren några icke-verbala signaler?
Vad betyder de?
Visar den andra några känslor?
Vilka känslor väcker budskapet hos mig?
Vilka reaktioner får jag på min återkoppling?
Återkoppling
Ge tydliga signaler att man lyssnar:

Ställa frågor till den som talar så att man visar att man lyssnat och att man är intresserad.
Undvika spärrsvar
Spärrsvar är återkoppling som riskerar att bromsa kommunikationen, gör så att man inte berättar allt.

Spärrsvar kan vara ;
Avledande (Vi kan väl prata om annat...)
Rådgivande (Men gör bara så här...)
Lugnande (Det ordnar sig nog...)
Spegling
Man lyssnar och återberättar sedan vad man hört den andra personen säga, utan att lägga till egna tolkningar, utan att gå i försvar eller förklara sig.

Och när du speglat kan du fråga "stämmer det?" eller "har jag uppfattat dig korrekt?".
Jag-budskap
Undvik att berätta hur den andra är/tror/tycker utan utgå från dig själv.

Inte: "Du pratar alltid och stör på lektionerna"

Utan: "Jag har svårt att koncentrera mig på lektionerna när du aldrig räcker upp handen utan bara pratar rakt ut."
Olika typer av konflikter
Inre konflikter
Skapas inuti oss själva

Krav och förväntningar, från oss själva och omgivningen
Valkonflikter
Identitets-
konflikter
Lojalitets-konflikter
Konflikter mellan individer
Skapas inuti oss själva

Krav och förväntningar, från oss själva och omgivningen
Kommunikations-konflikter
Missförstånd i kommunikationen

Exempelvis kulturkrockar
Sakkonflikter
Oense om faktafrågor
Rollkonflikter
Ej kan leva upp till sin roll i gruppen

Otydlighet i rollfördelningen
Intresse-konflikter
Olika mål, behov och intressen
Värderings-konflikter
Olika värdringar
Vad är rätt och vad är fel?
Strategi-konflikter
Hur man ska gå till väga
Konflikter på organisationsnivå
System-konflikter
Om systemet ogillas av många kan det leda till systemkonflikter
Lagar och regelsystem
Hierarkier
Vilka som har makten
Struktur-konfliker
Regler, Rutiner och Strukturer blir ett hinder i verksamheten
Stora och små konflikter
Familje-konflikter
Konflikter mellan vänner
Arbetsplats-konflikter
Arbetsfördelning
Lojalitet
Roller
Avundsjuka
Intolerans
Chefens uppgift
Världs-konflikter
Politiska
Geografiska
Etniska
Religiösa
Ekonomiska
Försvars-mekanismer
Bortträngning
Regression
Projektion
Över-kompensation
Förskjutning
Rationalisering
Reaktions-bildning
Intellekt-ualisering
Vanligt vid konflikter, kan vara ett hinder i konflikthantering
Konfliktanalys
Öppet samtal

Alla får prata, utan att bli avbrutna eler påhoppade
Vad är konflikten?
Vad beror konflikten på?
Vilka konsekvenser?
Hur ska vi hantera konflikten?
1
2
3
4
Alla överens om att det finns en konflikt som bör lösas
Formulera så att det inte hindrar dialogen
Jag-formuleringar, Ej Du-fomuleringar
"Jag blir ledsen när hon..."

Inte "Hon är så djävla elak när hon..."
Gör förhoppningsvis så att alla tycker att konflikten måste lösas på något sätt
Alla får bidra med idéer om hur man ka gå vidare

Viktigt: Alla konflikter kan inte lösas.
Alla konflikter kan hanteras på olika bra sätt.
Tips för konfliktlösning
Lyssna
Tala klarspråk
Se och Synliggöra
Lyssna aktivt och fundera på;
Vilka är de verkliga orsakerna till konflikten?

Behovet bakom, för varje person
Oftast viktigare än sakfrågan
Undvik; Man... Vissa... Några... etc

Jag känner...
Jag upplever...
Jag tycker...
Om du står utanför konflikten:

Lyft fram det du ser.

Peka på det viktigaste.
5 sätt att hantera konflikter
Undvika
Anpassa
Kämpa
Kompromiss
Samverka
Ibland har man inte tid att lösa en konflikt, då kan det bästa vara att undvika den
Jag viker mig för den andras krav för att få slut på konflikten
Detta är mycket viktigt för mig. Jag kan tänka mig att kämpa för att få på mitt sätt.
Jag får lite...
Den andra får lite...
Titta på de bakomliggande behoven, försöka hitta ett sätt så att båda blir nöjda.

Tar tid
Uppgift att lösa under veckan

Centralt innehåll i kursen Kommunikation:
Användning av samtal som redskap i kommunikationen
Interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering
Ni ska i era basgrupper gestalta en konfliktsituation. Det ska tydligt framgå vilken typ av konflikt det handlar om - det ska ingå olika typer av kommunikationsproblem, exempelvis försvarsmekanismer, spärrsvar etc.

Ni ska också gestalta en lyckad konflikthantering för det problem ni valt.

Avsluta med en kort muntlig analys.

Cirka 10 minuter
Full transcript