Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Neumann Systems Model

No description
by

Annette de

on 24 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Neumann Systems Model

Vraaggestuurde visie
Begripsomschrijving


Neumann Systems Model
Diagnosegestuurd vs. vraaggestuurd
Verpleegkundige modellen
 Diagnosegestuurde verzorging en verpleging: De gezondheidsklachten - en problemen van de cliënt worden gekoppeld aan het streven naar genezing of het herstel van functies. Het handelen laat zich door deze doelen leiden (Bruntink & Zwanikken-Leenders, 2004, p.37).
 De Raad voor Volksgezondheid (1998) definieert vraaggerichte zorg als: "Een gezamenlijke inspanning van patiënt en hulpverlener dat er in resulteert dat de patiënt de hulp ontvangt die tegemoet komt aan zijn wensen en verwachtingen en die tevens voldoet aan professionele standaarden."
 Volgens Verbeek (1999) reikt vraaggestuurde zorg verder dan vraaggerichte zorg. Cliënt bepaalt zowel richting als aanbod (Kort, 2002, pp. 7-8).
$1.25
Friday, April 25, 2014
Vol XCIII, No. 311
Metaparadigma:
Vier concepten
Neumann Systems Model
Neumann Systems Model
"... a comprehensive systems-based conceptuel framework for nursing"
(Verberk & Merks, 2013, p.17)Neumann Systems Model
Belang van verpleegkundige visie
Verplegen zonder visie is als doen zonder denken
Verplegen zonder visie is als de Atlantische Oceaan oversteken zonder kompas
Motto 1:
Motto 2:
Ontstaan van Neumann Systems Model

(Martini & Bartholomew, 2012)
NSM vindt zijn oorsprong in 1970 in California
Betty Neumann
Oorspronkelijk bedoeld als beschrijving van onderwijsprogramma voor verpleegkundigen
Conceptueel model

Het Neuman System Model onderscheidt drie fasen in het verpleegkundig proces:
 Verpleegkundige diagnostiek

1. Wat zijn volgens u de belangrijkste spanningsbronnen of gezondheidsproblemen?
2. Op welke wijze verschillen uw huidige omstandigheden van uw gebruikelijke leefpatroon?
3. Heeft u ooit eerder een soortgelijk probleem ervaren? Zo ja , wat was dit probleem en hoe bent u er toen mee omgegaan?
4. Hoe ziet u gezien uw huidige omstandigheden uw toekomst tegemoet?
5. Wat doet u op dit moment zelf en wat zou u kunnen doen om het probleem te verhelpen?
6. Wat verwacht u van hulpverleners, familieleden, vrienden of andere voor u kunnen doen?

(Verberk & Merks, 2013, p. 95)
Maatschappijvisie
Visie & verpleegbeleid
Florence - Gezondheid&zorg
Florence (2014) omschrijft haar visie als:
Cliënten kiezen voor Florence omdat:
Regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van onze cliënten op de eerste plaats staan
We samen met de cliënt bepalen hoe we binnen de mogelijkheden de beste resultaten kunnen bereiken
We in de wijk, bereikbaar en herkenbaar zijn
We een persoonlijke gids voor de cliënten zijn. Een gids die zich verbindt met de cliënten van vandaag en morgen
We vanuit professionaliteit en betrokkenheid goede zorg en aanvullende diensten leveren.
Visie op gezondheid & ziekte
Het model van Neuman is opgebouwd aan de hand van vier verpleegkundige concepten:
 Mens
 Omgeving
 Gezondheid
 Verpleegkunde

In het systeemtheorie gaat het om twee zaken:
1. Een bepaalde ordening van subsystemen en elementen binnen een subsysteem
2. Het sturen van wisselwerkingen daarin met het oog op bereiken van bepaald doel
(Jong, Kerstens & Salentijn, 2003)


Neumann Systems model
Concept: Mens
Concept: Gezondheid
Visie op verpleegkunde

"Het in stand houden, bevorderen of herstellen van de systeemstabiliteit. Dit wordt bereikt door het juist inschatten van de potentiële of aanwezige effecten van de stressoren en het begeleiden van cliëntsystemen bij het afstemmingsproces op de omgeving zodat optimaal welbevinden bereikt wordt. Met optimaal welbevinden wordt bedoeld de best haalbare gezondheid op een bepaald moment, binnen de mogelijkheden van het cliëntsysteem".

Zorgcategorieën
Beperkingen van Neumann Systems Model
Verpleegkundig handelen
Verschillende velden in de gezondheidszorg
Toespitsing op specifiek veld
Essentie en totaliteit van het model behouden
Multidisciplinaire toepassing
Drie belangrijke theorieën aan de basis
Gezondheidszorgmodel
Neumann Systems Model vs. Florence
Implementatie
Fases binnen een implementatie

Initiatieffase (startnotitie)
Globale gewenste resultaten: 1) iedere verpleegkundige heeft kennis van het model.
2) de verpleegplannen zijn beschreven en
opgesteld a.d.h.v het model.
Definitiefase (implementatieplan)
Ontwerpfase
Voorbereidingsfase (maatregelen)
Realisatiefase (uitvoering van het ontwerp)
Nazorgfase (projectresultaat gebruiken, beheren en behouden)
Eigen visie
(Verberk & Merks, 2013, pp. 16-17)
Gericht op het bevorderen van de gezonde krachten
Gezondheid is dynamisch; er vindt een continue uitwisseling plaats tussen het systeem en de omgeving
Drie preventiecategorieën:
Primaire interventies
Secundaire interventies
Tertiaire interventies
(Te) algemeen
(Te) uitgebreid
Brutink, R. & Zwanikken-Leenders, J. (2004).
Verwenzorg, Gewoon Doen!
Geraadpleegd op 4 maart 2013 van http://books.google.nl/books?id=2y-
kOl1jTlAC&pg=PA37&dq=Diagnosegestuurd&hl= nl&sa=X&ei=a-UWU9D7BIKGywOAs4GIDQ&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=Diagnosegestuurd&f=false

Dijk, J. van., Kraaij, J., Martns, K., Nes, P. van, Oldenhuis, D. & Sibbing, H. (2011). Opleiding HBO-Verpleegkunde voltijd / duaal. Blokboek periode 3. Den Haag, Nederland: Haagse Hogeschool

Kort, H., Giesen, F., Prinsen, B., Peppel, R., Veenvliet, M. & Zwart, N. (2002).
Belevingsgerichte zorg in de thuiszorgpraktijk
. Geraadpleegd op 5 maart 2013 van
http://stichting-else.nl/downloads/Belevingsgerichte%20hulpverlening%20in%20de%20thuiszorgpraktijk.pdf

Riet, C. Van. (2010).
Verplegen met visie
. Leuven, België: Uitgeverij Acco

Verberk, F. & Merks, A. (2013).
Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model.
Vertaling en bewerking voor de Nederlandse praktijk (5de her. druk). Assen, Nederland: Koninklijke Van Gorcum

Literatuurlijst
(Dijk et al., 2011)
(Verberk & Merks, 2013, p.37)
(Verberk & Merks, 2013, p. 37)
(HagaZiekenuis, 2014)

Processtructurerende interventies
Het instellen van een projectgroep
Technisch instrumentele interventies
Het verdelen van financiele middelen
Human Resource interventies
Het aanvullen van tekortkomingen in kennis en kunde
Cultuurinterventies
Interventies gericht op beinvloeden van attitudes, waarden en gedragspatronen
Politieke interventies
Interventies gericht op machtsposities
Mensvisie
(Verberk & Merks, 2013, pp. 38/39)


Drie theorieën
 Systeemtheorie
 Stress-coping theorie
 Preventietheorie van Caplan
(Verberk & Merks, 2013, pp. 17-18)
Interventies voor implementatie
Interventies
Interne omgeving

Externe omgeving

Gecreëerde omgeving
(Verberk & Merks, 2013, p.

Metaparadigma: 4 concepten
Beschrijft duidelijk de visie op de mens

Optimale stabiliteit van cliëntsysteem
Openstaan voor gelijkwaardige relatie waarin eigen deskundigheid en ervaring wordt ingebracht
Veel ruimte voor eigen interpretaties

Florence
“Een open cliëntsysteem, opgebouwd uit fysiologische, psychologische sociaal-culturele, ontwikkelings- en spirituele variabelen en in voortdurende interactie met de omgeving”
Neumann Systems Model
Uitspraken
Regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven, persoonlijke gids voor cliënten
Regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven
Samen met cliënt gezondheid bevorderen


Veel ruimte voor eigen interpretaties
Full transcript