Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az intertextualitás

Az intertextualitás
by

Hargitai Bea

on 15 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az intertextualitás

Az intertextualitás
Az intertextualitás fogalma
A posztmodern előtt
Posztmodern
korábban eredetinek értelmezett szövegeknek sem tulajdonít rögzített jelentést
a későbbi szövegek átírhatják a korábbi szövegek jelentését (a mai befogadó nem korabeli olvasóként fordul feléjük)
az egyirányúság megszűnik
a szöveg az összes előző szövegre pretextusként (előszöveg) tekint
a befogadó részéről előzetes ismeretet feltételez
Az intertextualitás típusai
evokáció (felidézés), idézet
mottó
toposz
célzás, utalás
parafrázis: átírás
paródia
Irodalmi példák
Petőfi Sándor : Egy gondolat bánt engemet

"...ágyban párnák közt halni meg"

József Attila : Kész a leltár

"
...
de ágyban végzem néha ezt remélem "
Irodalmi példák
Vörösmarty Mihály : Szózat

Hazádnak rendületlenül,
Légy híve, oh magyar,
Bölcsőd az, s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

Arany János : Hasadnak rendületlenűl

Hasadnak rendületlenűl,
Légy híve, oh magyar !
Bölcsődtül kezdve sírodig
Ezt ápold, ezt takard.
Irodalmi példák
Ady Endre : A magyar Messiások

Sósabbak itt a könnyek
S a fájdalmak is mások,
Ezerszer Messiások
A magyar Messiások.

Kovács András Ferenc : Új magyar Messiások

Jósoknak itt ma könnyebb
S a fájdalmak mismások
Milliós Messiások
Magyar sok Messiások.
latin : inter ( között ) + textus ( szöveg )
szövegköztiség, szövegek "párbeszéde"
tágabb értelemben: mindazon jelenségek, melyek egy műben felidéznek egy másik művet: pl. a műfaj, a műforma, a stílus, a hangnem
szűkebb értelemben: idézés
(irodalomtudomány: 1960-as évek; Julia Kirsteva )
nem csak az irodalomban van jelen
kulturális-vallási alapművek (Biblia, mítoszok), klasszikus művek (homéroszi eposzok, horatiusi ódaköltészet)
egyirányúság (!): az alapszövegek imitációjaként fogták fel
kezdetet feltételez : léteznek bizonyos alapszövegek, melyek nem utalnak semmi korábbira
Megjelenése irodalmi szövegekben
Harminckét éves lettem én --
meglepetés e költemény
csecse
becse:

ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.

Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
Az ám,
Hazám!

Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató
szegény
legény.

De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.

Intelme gyorsan, nyersen ért
a "Nincsen apám" versemért,
a hont
kivont

szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét
s nevét:

"Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén" --
gagyog
s ragyog.

Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
sekély
e kéj --

Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní-
tani!
(1937. április 11.)


Most harminckét éves vagyok.
Nyár van.
Lehet, hogy tán ez, amire
vártam.
Egészséges bronzarcomat
aranyfénnyel veri a nap,
és lassan
megyek fehér ruhában a
lugasban.
Pipámba sárgálló dohány,
a füstje kékes, halovány.
A fák alatt egy kerti széken
alszik szelíden feleségem.
A küszöbön fiam. A szeme kék láng,
nagy szőke fej.
Álmos, puha száján csiklandva csorran
a lanyha tej.
Vad délután, a föld parázsló.
Részeg-virágok és darázs-szó.

Ha haldoklom, ezt suttogom.
Nyár volt.
Jaj, a boldogság máshová
pártolt.
Egészséges bronzarcomat
aranyfénnyel verte a nap,
és lassan
mentem fehér ruhában a
lugasban.
Pipámba sárgálló dohány,
a füstje kék volt, halovány.
A fák alatt egy kerti széken
aludt szelíden feleségem.
A küszöbön fiam. A szeme kék láng.
Nagy szőke fej.
Álmos, puha száján csiklandva csorrant
a lanyha tej.
Vad délután volt és parázsló.
Részeg-virágok és darázs-szó.
Befejezés:
A bevezetés gondolatai igazolódtak-e a versekben?
Alkalmazható-e minden emberre az az üzenet , amit ezek a versek hordoznak ?

Főrész

1. József Attila és Kosztolányi Dezső egyéniségének vonatkozó jegyei

J. A.- családra vágyó –
K.D. - családdal ( feleséggel, gyermekkel rendelkező);
a boldogság jelentheti-e mindkettőnek ugyanazt?

2. Mi a két vers témája? Mihez köthető?

J.A – konkrét alkalom , születésnap, nnmagát köszönti, ironizál - köszöntő vers
K.D. - meg kell értenünk/ el kell fogadnunk az élet múlandóságát - tényeket közöl

3. Milyen a hangneme a verseknek? Miért?

J.A. - dacos, támadó, szókimondó
K.D. - nyugodt, elfogdó, a mindennapok egyszerűségében benne rejlik a boldogság
4. Miért pont a harminckét évet ünneplik?
J. A – olvasta K.D-t ( talán ezért is) ;
A krisztusi kor számvetésre késztet, hiszen Krisztus halála (kb.) ekkor következett be
Milyen kérdések merülhetnek fel?
mit tettem ez alatt a három évtized alatt,
mi történt velem eddig,
milyen lesz a jövőm,
milyen ember lettem,
mássá válhatok-e még?

6. Mi a válasz a
mi történt eddig?
kérdésre?

J. A. elmeséli a történetét arról, hogyan tették lehetetlenné az életének terveit, a külvilág milyen erővel hatott rá
K. D. nem történetet mesél, hanem tényeket sorol az életéből ( pl. egészséges, ház, lugas stb.)

7. A számvetésben mindkét vers lírai hőse összegzi a saját életének történetét. Kinek mi a célja ezzel ?

A jelen eseményeinek megértése ( J. A. – a szabadság érzése ; a költészettel mit tud megváltani? ( nehéz sors)
K. D. Mi az értelme az életnek? ( boldogság – ami benne lehet minden múló pillanatunkban, ami elmúlt, az maradhat meg örök emléknek, értéknek, eseménynek, amire a halál
pillanatában is emlékezhetünk
Van-e szó a költészet szerepéről K. D-nél?

8. Egy számvetés készítésekor a jövőben rejlő lehetőségeket is felmérjük

( J. A. – a vers zárlatában kifejti programját - néptanító lesz, csak azért is - pátosz: a vereségből erkölcsi tőke
K. D. versében a jövőt a „ szőke” fiú ( apa fia) jelenti

9. Versforma, stílus különbsége :

J. A. 4 soros páros rím, 2 sor hosszú, 2 sor rövid, tiszta rím=minden hang megegyezik pl. magam magam
Egyedi versforma, ezt a formát francia mintára J. A. használta először – napjaink költői alkalmazzák (pl. Varró Dániel )
K.D. Versszakok , verssorok , rímek eltérése. Miből adódhat a különbség ?
Az áthajlások (enjambement) szerepe József Attilánál
K. D.-nél A sorok végén csaknem mindenütt van írásjel

10. Hol a helye a verseknek a költők életművében?

J. A – önéletrajzi írásokkal rokonítható,
K. D. - létösszegző versek: A bús férfi panaszai c. kötet

5. Kérdések >> számvetés, az eddigi élet összegzése
A vershelyzet tehát azonos ( 32 éves lettem , illetve vagyok)
Ez a kor a létösszegzés ideje
Bevezetés

pl. Fontos-e az ember életkora? Mikor kezdünk gondolni arra, hogy milyen szerepe van az életünknek?

A versek témájáról minden emberre vonatkozó megállapítások

Harmincnégy éves lettem én:
nem bódít versen vett remény,
se bű,
se báj.
A mennybolt menten rámborul:
nem éltem jól, sem jámborul,
csupán
bután.
Mint kínon égő ékezet,
lobog világom: létezek!
Enyém
e fény!
Hallom: vagyok, mert nem vagyok,
hisz bennem nem rág, nem ragyog
serény
erény…
Azt mondják, arcom régi maszk:
miért is vágok én grimaszt,
ha kell,
ha nem?
Divatbölcs egy sem érti tán:
helyettök lettem én vidám
iszony.
Bizony.
Magamnak túl nehéz terű
vagyok – nem vált meg vers, se bű,
se báj.
Sebaj.


Immár száz éves lettem én.
üzenet ez a költemény
esem-
esen.

hálóként rángó idegen
át szellemem egy idegen
kezet
vezet.

Száz évem szépen elszelelt.
A kor keresztre felszegelt,
ezért
vezért

csinált belőlem posztumusz.
Van már négy sírom. Sok humusz
s babér
a bér.

Megértem azt is: Szegeden
tőlem kapott az egyetem
levett
nevet.


Túlnőttem minden mesterem,
annyira, hogy már restellem.
(Be szép
beszéd!)

Bár hivatásos híveket
néhány kikoplalt rím etet,
kudarc
e harc:

ma sem tanul a nép, s az a
falon-penészfolt szép haza
megint
megint.

Ez a mennyből jött vers hanyag.
Még nem törvény, de nyersanyag:
tüzem
üzen

belőle, bokrom egyre ég...
Ki jönne fel a hegyre még?
Felem-
elem.
Jan van Eyck: Az Arnolfini házaspár
Fernando Botero: Az Arnolfini házaspár
Tóth Krisztina: Porhó

Harminckettő hogy telhetett?
Hogy múltak el napok, hetek?
Letelt,
s hitelt

nemigen ad már a jelen.
Nem voltam benne még jelen,
úgy múlt
a múlt,

annyi idő, hogy szinte sok.
De ért már más is, mint e sokk:
hold is,
nap is

pólyálta hűlő életem,
s amit nem tettem, tervezem
e lét
felét

leélve: őrzöm arcomat,
s eleddig nem zuhant sokat
csecsem
becse,

sőt, egy bocsom is van (de szép!),
beszélni is kezd majd ez év
telén
talán,

de hogy mi történt, mire volt jó
harminckét éven át e porhó,
havam,
hevem

hová gomolygott nyomtalan,
és ugyan hol, ha nyoma van,
szivek,
szavak

mélyén mi ülepszik, mi lesz,
így fog eltelni, élni ez?
Vagy túl
a túl

bonyolult léten, túl ezen
egyszercsak majd megérkezem
s ittlétemet
átlátom ott ?!
Varró Dániel
A BÚS, PIROS VÖDÖR DALA

Vagyok a vödör – szállj, dalom! –
ki szomjúság és fájdalom
alól
dalol.

Üres vagyok és hontalan,
Szívembe únos-untalan
bebú
a bú.

Ó, ért öröm, nem is kevés,
Ivott belőlem fecske, és
füle-
müle.

A Kék Lapát! A Zöld Lavór!
Volt életemben pár lamúr –
zománc-
románc.

Oly ifjú voltam és szeles,
Úsztam a lét mosószeres
vizén …
Biz’én

pucoltam pacát, foltot is,
lehettem volna boldog is
simán …
S ti mán

el is feledtetek, nosza,
Rám ült az elmúlás kosza.
Mocsok
tocsog

körül, bármerre nézek én.
Piszok került elém, belém,
alám.
Na, lám.

Hisz szép vagyok még és deli.
Hát mért nem töltötök teli?
Az ok,
gazok,

mi, hogy beposhadt vénkorom?
Kit ellepett a szén, korom,
s feled-
ve lett,

kit benőtt fű és moha már,
nem lehet abból soha már
vidor
vödör?
Erdős Virág: Közelítő

Hervad már ligetünk, díszei hullanak,
pakkos hajléktalant fürge rendőr kísér.
Nincs rózsás labyrinth, s a Dankó utca-
Magdolna utca sarkán nem lengedez a Zephyr.

Nincs már symphonia: a Micimackós Játszótér
láncokkal-lakatokkal megszigorított rabszürke
kapuja zárva, tarlott bokrai közt nem
szórakoznak az utcagyerekek. Nem búg a gerlice,
s "Kovács János háza" helyét benőtte a fű.

Itt nemrég az öröm víg dala harsogott,
s most a Városüzemeltetési Szolgálat
Közrendvédelmi Egységének
éjfekete terepjárója köröz.

A járókelők ábrázatán néma homály borong.
Szomorú s kiholt reklámszatyraikban nem
mosolyog gerezd; szőlő, szappan, szalámi
nem illatoz.

A tündér szerencse kukáról kukára jár.

Egy gyenge széltől földre teríttetik Ámor,
a féllábú, vak koldus, s a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodájának átellenében mint
kis nefelejcs, enyész.

De oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül,
s lám szárnya alól minden zsenge virág és
kikukázott hiábavalóság
bombaként csapódik a földbe.

Itt hágy, s vissza se tér majd rettenetes korom.

Róma ledűl, s én zöld lugasok közt járva
fekvő villamosok rút fedezékéből nézem
rongált Budának tornyait, s Lollim felrepedt,
véres szemöldökét.
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél

Hervad már ligetünk, s díszei hullanak,
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög.
Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok
Közt nem lengedez a Zephyr.

Nincs már symphonia, s zöld lugasok között
Nem búg gerlice, és a füzes ernyein
A csermely violás völgye nem illatoz,
S tükrét durva csalét fedi.

A hegy boltozatin néma homály borong.
Bíbor thyrsusain nem mosolyog gerezd.
Itt nemrég az öröm víg dala harsogott:
S most minden szomorú s kiholt.

Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül,
S minden míve tünő szárnya körül lebeg!
Minden csak jelenés; minden az ég alatt,
Mint a kis nefelejcs, enyész.

Lassanként koszorúm bimbaja elvirít,
Itt hágy szép tavaszom: még alig ízleli
Nektárját ajakam, még alig illetem
Egy-két zsenge virágait.

Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom.
Nem hozhatja fel azt több kikelet soha!
Sem béhunyt szememet fel nem igézheti
Lollim barna szemöldöke!
József Attila: Születésnapomra
Kosztolányi Dezső: Most harminckét éves lettem én
Kosztolányi - József Attila
Összehasonlító elemzés

Kovács András Ferenc: Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium!
Rigó Béla: Születésnapomra II. (József Attila öregkori verseiből)
téma
történet
kép
formai elemek
műforma
archaizálás
tájnyelv
Derűs vagyok és hallgatag,
pipám is, bicskám is elhagytam.
(József A.: Dal)
ha fel-feldobott kő leszel,
ha óvatlan vagy épp ravasz,
és mondjuk puff, és rámesel,
hazám, hazám, te Mol, te Shell,
te szép aranykalászvegasz,
tiéd vagyok, bármit teszel,
tehozzád mindenem ragasz
kodik s adyk.

Mentem haza, s a haza hol van?
halkan szuszogtak kinn a fák,
álltak mint ágyúk, huzagoltan,
s szétágyúzták az éjszakát.
A rím kedvéért: bandukoltam,
mögöttem már a Jászai,
és jöttek vélem szembe holtan
kockacsaták vén ászai,
aranypufajka rajtuk, könnyű, vattás,
itt minden éjjel hídavattás.
Parti Nagy Lajos: Szívlapát
David
Magritte
Van Gogh
Kandinsky
Hogyan?
Mit?

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY

Bőgicsélő tarka lényke,
Szívemet lakó tehénke,
Ah, mért lettél ily nehéz?
Faldogáló kicsi szádtól,
Harmatgyöngyös orrocskádtól
Vidor kedvem mért enyész?

Odahagytam borozásim,
Feledém víg torozásim,
Míg te éltetőm valál,
Pegazomról leugortan
Csak terajtad bocigoltam,
Nem csaldosott a halál.

Ám miolta nyögdegélnek
Érzeményim, már az élet
Lillám nélkül mi nekem?
Bibe nélkül mi a porzó,
Szomorú kis bocitorzó,
Fülevesztett szerelem?


BERZSENYI DÁNIEL

Hol kószáltanak el hajdani borjaink?
Zengő hangjuk a múlt berkein elhagyák,
Nem szól nélkülük itt víg Philoméla sem,
Csak bús őszibogár zönög.

Eltűnt szép fülük, és könnyü Zephyr lehén
Lágyan lengedező díszük is elveszett,
Így dőltek le Bizánc tornyai egykoron,
Így múland el a gloria!

Oh, így korcsosul el régi, nemes fajunk,
Tündér myrtusi mind sorra lehullanak,
Oh, a farkahagyott, foltosodó idő
Minden díszt lelegel hamar.

Nem tér meg Ganyméd, s Bacchusi hűs nedű
Szomjú szánkba talán már sosem ömledez,
Csak nyúlós tejeket tölt poharunkba majd
Éltünk égi pohárnoka.

A GYEREKDAL
Boci, boci, tarka,
se füle, se farka,
oda megyünk lakni,
ahol tejet kapni.
Varró Dániel: Változatok egy gyerekdalra
Stílusparódia
Parafrázis
Alapszöveg
Basquiat
Botero
Full transcript