Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Az intertextualitás (copy)

Az intertxtualitás fogalma, József A. és Kosztolányi 32 éves lettem/vagyok és más átiratok k
by

Hargitai Bea

on 3 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az intertextualitás (copy)

Az intertextualitás
Az intertextualitás fogalma
A posztmodern előtt
Posztmodern értelmezés
korábban eredetinek értelmezett szövegeknek sem tulajdonít rögzített jelentést
a későbbi szövegek átírhatják a korábbi szövegek jelentését ( a mai befogadó nem korabeli olvasóként fordul feléjük)
az egyirányúság megszűnik
nem meghatározott, hanem korlátlan számú szöveg egymásra hatását vizsgálja
a szöveg az összes előző szövegre pretextusként (előszöveg) tekint
Az intertextualitás típusai
idézet
lábjegyzet
mottó
toposz
közhely
embléma
célzás, utalás
felülírás
parafrázis: átírás
paródia
Irodalmi példák
Petőfi Sándor : Egy gondolat bánt engemet

"....ágyban párnák közt halni meg"

József Attila : Kész a leltár

"....de ágyban végzem néha ezt remélem "
Irodalmi példák
Vörösmarty Mihály : Szózat

Hazádnak rendületlenül,
Légy híve, oh magyar,
Bölcsőd az, s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

Arany János : Hasadnak rendületlenűl

Hasadnak rendületlenűl,
Légy híve, oh magyar !
Bölcsődtül kezdve sírodig
Ezt ápold, ezt takard
Irodalmi példák
Ady Endre : A magyar Messiások

Sósabbak itt a könnyek
S a fájdalmak is mások,
Ezerszer Messiások
A magyar Messiások.

Kovács András Ferenc : Új magyar Messiások

Jósoknak itt ma könnyebb
S a fájdalmak mismások
Milliós Messiások
Magyar sok Messiások.
latin : inter ( között ) + textus ( szöveg )
szövegköztiség, szövegek "párbeszéde"
a "szövegközi szöveg": más szövegből ( a világirodalom bármely művéből ) tudatosan allúzió ( utalás, célzás ) szándékával beemelt idézet
a mű más alkotásokkal való párbeszéde
az irodalomtudomány az 1960-as évek óta használja ( Julia Kirsteva )
tágabb értelemben: mindazon jelenségek, melyek egy műben felidéznek egy másik művet: pl. a műfaj, a stílus, a hangnem
szűkebb értelemben: idézés
kulturális-vallási alapművek (Biblia, mítoszok), klasszikus művek (homéroszi eposzok, horatiusi ódaköltészet)
egyirányúság (!): az alapszövegek imitációjaként fogták fel
kezdetet feltételez : léteznek bizonyos alapszövegek, melyek nem utalnak semmi korábbira
Megjelenése irodalmi és nem irodalmi szövegekben
Irodalmi példák
Márai Sándor : Halotti beszéd

-többszörös intertextus :

"Látjátok feleim szemtekkel.." - Halotti beszéd és könyörgés, Kosztolányi: Halotti beszéd

"Az nem lehet, hogy annyi szív "- Vörösmarty: Szózat

"Ha van ki eltemet.. "- József A.: Ime, hát megleltem hazámat

"A Mikó utca gesztenyefái.. " Kosztolányi: Üllői úti fák
Az intertextualitás nem irodalmi szövegekben
mindennapi nyelvhasználatban ( idézetek, szállóigék, közmondások)
politikai beszédekben (nagy elődök idézése )
publicisztikai szövegekben ( idézetek, anekdoták, példázatok )
tudományos munkákban ( érvként, bizonyításként idézetek )
prédikációkban ( bibliai idézetek )
Születésnapomra

Harminckét éves lettem én --
meglepetés e költemény
csecse
becse:

ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.

Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
Az ám,
Hazám!

Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató
szegény
legény.

De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.

Intelme gyorsan, nyersen ért
a "Nincsen apám" versemért,
a hont
kivont

szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét
s nevét:

"Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén" --
gagyog
s ragyog.

Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
sekély
e kéj --

Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní-
tani!
(1937. április 11.)Most harminckét éves vagyok.
Nyár van.
Lehet, hogy tán ez, amire
vártam.
Egészséges bronzarcomat
aranyfénnyel veri a nap,
és lassan
megyek fehér ruhában a
lugasban.
Pipámba sárgálló dohány,
a füstje kékes, halovány.
A fák alatt egy kerti széken
alszik szelíden feleségem.
A küszöbön fiam. A szeme kék láng,
nagy szőke fej.
Álmos, puha száján csiklandva csorran
a lanyha tej.
Vad délután, a föld parázsló.
Részeg-virágok és darázs-szó.

Ha haldoklom, ezt suttogom.
Nyár volt.
Jaj, a boldogság máshová
pártolt.
Egészséges bronzarcomat
aranyfénnyel verte a nap,
és lassan
mentem fehér ruhában a
lugasban.
Pipámba sárgálló dohány,
a füstje kék volt, halovány.
A fák alatt egy kerti széken
aludt szelíden feleségem.
A küszöbön fiam. A szeme kék láng.
Nagy szőke fej.
Álmos, puha száján csiklandva csorrant
a lanyha tej.
Vad délután volt és parázsló.
Részeg-virágok és darázs-szó.
József Attila Születésnapomra és Kosztolányi Dezső Most harminckét éves vagyok című verseinek párbeszéde
Befejezés:
A bevezetés gondolatai igazolódtak-e a versekben?
Alkalmazható-e minden emberre az az üzenet , amit ezek a versek hordoznak ?

Főrész

1. József Attila és Kosztolányi Dezső egyéniségének vonatkozó jegyei

J. A.- családra vágyó –
K.D. - családdal ( feleséggel, gyermekkel rendelkező);
a boldogság jelentheti-e mindkettőnek ugyanazt?

2. Mi a két vers témája? Mihez köthető?

J.A – konkrét alkalom , születésnap, nnmagát köszönti, ironizál - köszöntő vers
K.D. - meg kell értenünk/ el kell fogadnunk az élet múlandóságát - tényeket közöl

3. Milyen a hangneme a verseknek? Miért?

J.A. - dacos, támadó, szókimondó
K.D. - nyugodt, elfogdó, a mindennapok egyszerűségében benne rejlik a boldogság.
4. Miért pont harminckét évet ünneplik?
J. A – olvasta K.D-t ( talán ezért is) ;
A krisztusi kor számvetésre késztet, hiszen Krisztus halála ekkor következett be
Milyen kérdések merülhetnek fel?
mit tettem ez alatt a három évtized alatt,
mi történt velem eddig,
milyen lesz a jövőm,
milyen ember lettem,
mássá válhatok-e még?

6. Mi a válasz a mi történt eddig? kérdésre?

J. A. elmeséli a történetét arról, hogyan tették lehetetlenné az életének terveit, a külvilág milyen erővel hatott rá
K. D. nem történetet mesél, hanem tényeket sorol életéből. ( pl. egészséges, háza, lugasa stb. van)

7. A számvetésben mindkét vers lírai hőse összegzi a saját életének történetét. Kinek mi a célja ezzel ?

A jelen eseményeinek megértése ( J. A. – a szabadság érzése ; a költészettel mit tud megváltani? ( nehéz sors)
K. D. Mi az értelme az életnek? ( boldogság – ami benne lehet minden múló pillanatunkban, ami elmúlt, az maradhat meg örök emléknek, értéknek, eseménynek, amire a halál
pillanatában is emlékezhetünk
Van-e szó a költészet szerepéről K. D-nél?

8. Egy számvetés készítésekor a jövőben rejlő lehetőségeket is felmérjük

( J. A. – a verszárlatban kifejti programját - néptanító lesz, csak azért is . Többet jelent ez , mint a tanár? Milyennek érezhető ez a program? - pátosz, a vereségből erkölcsi tőke
K. D. versében a jövőt a „ szőke” fiú ( apa fia) jelenti
'előhívás, felidézés'

Irodalmi-poétikai értelemben a nyelvi jelek másodlagos funkciót, többletszerepet, ún. felidéző szerepet kapnak
Ez a nyelv különböző szintjein érvényesülhet: kiejtés, szóhasználat, műfaj, stílus, motívum, idézet
Pl.: tájnyelvben leírt beszéd, szakszókincs, archaizálás, idézet, stílusparódia
Evokáció

9. Versforma, stílus különbsége :

J. A. 4 soros páros rím, 2 sor hosszú, 2 sor rövid, tiszta rím=minden hang megegyezik pl. magam magam
Egyedi versforma, ezt a formát francia mintára J. A. használta először – napjaink költői alkalmazzák (pl. Varró Dániel )
K.D. Versszakok , verssorok , rímek eltérése. Miből adódhat a különbség ?
Az áthajlások (enjambement) szerepe József Attilánál
K. D.-nél A sorok végén csaknem mindenütt van írásjel

10. Hol a helye a verseknek a költők életművében?

J. A – önéletrajzi írásokkal rokonítható,
K. D. - létösszegző versek: A bús férfi panaszai c. kötet

5. Kérdések >> számvetés, az eddigi élet összegzése
A vershelyzet tehát azonos ( 32 éves lettem , illetve vagyok)
Ez a kor a létösszegzés ideje
Bevezetés

pl. Fontos-e az ember életkora? Mikor kezdünk gondolni arra, hogy milyen szerepe van az életünknek?

A versek témájáról minden emberre vonatkozó megállapítások
Kovács András Ferenc: Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium!

Harmincnégy éves lettem én:
nem bódít versen vett remény,
se bű,
se báj.
A mennybolt menten rámborul:
nem éltem jól, sem jámborul,
csupán
bután.
Mint kínon égő ékezet,
lobog világom: létezek!
Enyém
e fény!

Hallom: vagyok, mert nem vagyok,
hisz bennem nem rág, nem ragyog
serény
erény…
Azt mondják, arcom régi maszk:
miért is vágok én grimaszt,
ha kell,
ha nem?
Divatbölcs egy sem érti tán:
helyettök lettem én vidám
iszony.
Bizony.
Magamnak túl nehéz terű
vagyok – nem vált meg vers, se bű,
se báj.
Sebaj.

Majorcsik Ferenc: Születésnapomra
Hatnak ma évek bújai
Vállamon múltam súlyai
Mélyül holt tervek kútjai
Hatvan év megtett útjain.

Konrád Tamás Zsolt: Születésnapomra
Harmincnyolc ért el engemet,
ezért írom ma versemet.
Bizony,
iszony...

Szakályné Nagy Irén: József Attila. Születésnapomra (evokáció)
Negyvenkilenc éves lettem én
E föld csodálatos szegletén,
Tiéd,
Enyém.

Bakos Erika: Születésnapomra
Éveim számát taposom,
éjjel még rólad álmodom,
hitem
hintem.

Atillka Bartha: Születésnapomra
Még csak tizennyolcadik évem taposom,
S hajlok, mint a nádszál nyári napokon.
Gyenge
Penge.

Kustra Ferenc: Közeledem (56 évesen)
Hah! Most múltam ötvenhat éves,
De szívesen lennék még gyerekes.
Nagypapa vagyok, immár hat éve,
Alakul az új nemzedék, új léte.

Jabronka Richárd: Születésnapomra
tizennyolc éves lettem én
eltervezett e költemény
tudtam
untam...

Kovács Panna: Hátamon cipelem, születésnapomra...
Hátamon cipelem életem, igen nehéz!
Gondoltam első húsz évem leteszem!


Még néhány próbálkozás...
Rigó Béla: Születésnapomra II. (József Attila öregkori verseiből)

Immár száz éves lettem én.
üzenet ez a költemény
esem-
esen.

álóként rángó idegen
át szellemem egy idegen
kezet
vezet.

Száz évem szépen elszelelt.
A kor keresztre felszegelt,
ezért
vezért

csinált belőlem posztumusz.
Van már négy sírom. Sok humusz
s babér
a bér.

Megértem azt is: Szegeden
tőlem kapott az egyetem
levett
nevet.


Túlnőttem minden mesterem,
annyira, hogy már restellem.
(Be szép
beszéd!)

Bár hivatásos híveket
néhány kikoplalt rím etet,
kudarc
e harc:

ma sem tanul a nép, s az a
falon-penészfolt szép haza
megint
megint.

Ez a mennyből jött vers hanyag.
Még nem törvény, de nyersanyag:
tüzem
üzen

belőle, bokrom egyre ég...
Ki jönne fel a hegyre még?
Felem-
elem.
Jan van Eyck: Az Arnolfini házaspár
Fernando Botero: Az Arnolfini házaspár
Tóth Krisztina: Porhó

Harminckettő hogy telhetett?
Hogy múltak el napok, hetek?
Letelt,
s hitelt

nemigen ad már a jelen.
Nem voltam benne még jelen,
úgy múlt
a múlt,

annyi idő, hogy szinte sok.
De ért már más is, mint e sokk:
hold is,
nap is

pólyálta hűlő életem,
s amit nem tettem, tervezem
e lét
felét

leélve: őrzöm arcomat,
s eleddig nem zuhant sokat
csecsem
becse,

sőt, egy bocsom is van (de szép!),
beszélni is kezd majd ez év
telén
talán,

de hogy mi történt, mire volt jó
harminckét éven át e porhó,
havam,
hevem

hová gomolygott nyomtalan,
és ugyan hol, ha nyoma van,
szivek,
szavak

mélyén mi ülepszik, mi lesz,
így fog eltelni, élni ez?
Vagy túl
a túl

bonyolult léten, túl ezen

egyszercsak majd megérkezem
s ittlétemet
átlátom ott ?!
Varró Dániel
A BÚS, PIROS VÖDÖR DALA

Ki szomjúság és fájdalom
Alól
Dalol.

Üres vagyok és hontalan,
Szívembe únos-untalan
Bebú a bú.

Ó, ért öröm, nem is kevés,
Ivott belőlem fecske, és
Füle-
Müle.

A Kék Lapát! A Zöld Lavór!
Volt életemben pár lamúr –
Zománc-
Románc.

Oly ifjú voltam és szeles,
Úsztam a lét mosószeres
Vizén ….
Biz’én

pucoltam pacát, foltot is,
lehettem volna boldog is
simán ….
S ti mán

el is feledtetek, nosza,
Rám ült az elmúlás kosza.
Mocsok
tocsog

körül, bármerre nézek én.
Piszok került elém, belém,
Alám.
Na, lám.

Hisz szép vagyok még és deli.
Hát mért nem töltötök teli?
Az ok.
gazok.

Mi, hogy beposhadt vénkorom?
Kit ellepett a szén, korom.
s feled-
ve lett.

kit benőtt fű és moha már,
nem lehet abból soha már
vidor
vödör?
Erdős Virág: Közelítő

Hervad már ligetünk, díszei hullanak,
pakkos hajléktalant fürge rendőr kísér.
Nincs rózsás labyrinth, s a Dankó utca-
Magdolna utca sarkán nem lengedez a Zephyr.

Nincs már symphonia: a Micimackós Játszótér
láncokkal-lakatokkal megszigorított rabszürke
kapuja zárva, tarlott bokrai közt nem
szórakoznak az utcagyerekek. Nem búg a gerlice,
s "Kovács János háza" helyét benőtte a fű.

Itt nemrég az öröm víg dala harsogott,
s most a Városüzemeltetési Szolgálat
Közrendvédelmi Egységének
éjfekete terepjárója köröz.

A járókelők ábrázatán néma homály borong.
Szomorú s kiholt reklámszatyraikban nem
mosolyog gerezd; szőlő, szappan, szalámi
nem illatoz.

A tündér szerencse kukáról kukára jár.

Egy gyenge széltől földre teríttetik Ámor,
a féllábú, vak koldus, s a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodájának átellenében mint
kis nefelejcs, enyész.

De oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül,
s lám szárnya alól minden zsenge virág és
kikukázott hiábavalóság
bombaként csapódik a földbe.

Itt hágy, s vissza se tér majd rettenetes korom.

Róma ledűl, s én zöld lugasok közt járva
fekvő villamosok rút fedezékéből nézem
rongált Budának tornyait, s Lollim felrepedt,
véres szemöldökét.
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél

Hervad már ligetünk, s díszei hullanak,
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög.
Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok
Közt nem lengedez a Zephyr.

Nincs már symphonia, s zöld lugasok között
Nem búg gerlice, és a füzes ernyein
A csermely violás völgye nem illatoz,
S tükrét durva csalét fedi.

A hegy boltozatin néma homály borong.
Bíbor thyrsusain nem mosolyog gerezd.
Itt nemrég az öröm víg dala harsogott:
S most minden szomorú s kiholt.

Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül,
S minden míve tünő szárnya körül lebeg!
Minden csak jelenés; minden az ég alatt,
Mint a kis nefelejcs, enyész.

Lassanként koszorúm bimbaja elvirít,
Itt hágy szép tavaszom: még alig ízleli
Nektárját ajakam, még alig illetem
Egy-két zsenge virágait.

Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom.
Nem hozhatja fel azt több kikelet soha!
Sem béhunyt szememet fel nem igézheti
Lollim barna szemöldöke!
Full transcript