Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacija nacrta Zakona o vodnim uslugama

No description
by

Hrvatske vode Hrvatska

on 10 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacija nacrta Zakona o vodnim uslugama

GOSPODARSKA CJELINA
Skup je:
komunalnih vodnih građevina (KVG) kojima upravlja postojeći JIVU
drugih stvari kojih je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik (npr. najmoprimac) postojeći JIVU (uključujući poslovne prostore, instaliranu i pokretnu opremu, pravnu, financijsku, tehničku i drugu dokumentaciju)
prava i obveza kojih je imatelj ili ugovorna strana postojeći JIVU (ugovori uključujući ugovore o radu, patenti, licence i sl.) prava i obveza kojih je imatelj ili ugovorna strana postojeći javni isporučitelj vodnih usluga, isključujući obveze po kreditima i zajmovima koje su jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave preuzele prije stupanja na snagu ovog Zakona radi gradnje komunalnih vodnih građevina a kojima osnova povrata nije naknada za razvoj (već proračun JLS ili županije)
Oborivo se predmnjeva da gospodarska cjelina ukupno kao i pojedina imovina u njoj pretežito ili isključivo služe pružanju vodnih usluga.

Višegodišnji program gradnje KVG

Početak pružanja vodnih usluga po novom JIVU
(9 mjeseci od stupanja na snagu Zakona)

PRIVREMENA LICENCA
JLS sa 75% stanovnika na uslužno područje + većina JLS na uslužnom području (osnivački akt + prijenos udjela + prijenos komunalnih vodnih građevina + prijenos gospodarska cjelina)
računi za vodne usluge
– 30 dana od početka pružanja vodnih usluga
zahtjev za izdavanje
STALNE LICENCE
u roku od 18 mjeseci po izdavanju PRIVREMENE
dokument kojim RH
prenosi investicijske obveze
preuzete prema EU (Ugovor o pristupanju; Plan provedbe vodnokomunalnih direktiva)
na IVU i JLS
isto tako
prenose se i sankcije
- uskrata financiranja od strane EU – znači i uskratu financiranja od strane RH prema JLS i isporučiteljima vodnih usluga
Planovi gradnje IVU moraju biti
sukladni
Višegodišnjem programu gradnje
o tome Hrvatske vode izdaju
mišljenje
temeljem kojeg se osigurava financiranje planova gradnje koje donose IVU
Hrvatske vode podnose Vladi RH godišnji
izvještaj
o provedbi Višegodišnjeg programa gradnje
mjere za neprovedbu
– iste su kao i za neprovedbu integracije IVU
Način odlučivanja u integriranom isporučitelju (1)
5 glavnih odrednica:

JLS odlučuju samo na osnivačkom vijeću isporučitelja (ne na svojim vijećima i ne izvan osnivačkog vijeća)
osnova osnivačkih prava u isporučitelju je broj stanovnika na uslužnom području, uz dva korektiva
osnivačko vijeće čine gradonačelnici/načelnici općina ili po njima imenovane osobe, predstavnik RH i predstavnik radnika
odlučuje se običnom većinom nazočnih glasova, osim kad je propisana dvostruka većina i
dvostruka većina je pridržana za 6 najvažnijih odluka

ZAKON O VODNIM USLUGAMA
Nacrt za javnu raspravu
glavne odrednice

DIKTIRANI RAZVOJ
(Ugovor o pristupanju RH u EU) u 2 sektora – sektor otpada i sektor voda.

SEKTOR VODA
- financijski zahtjevne investicije (4,2 mlrd EUR) određene u 2 ključne direktive:
Direktivi o komunalnim otpadnim vodama - obveza izgradnje pročistača otpadnih voda – do 2018., 2020. i 2023. te
Direktivi o vodi za ljudsku potrošnju - obveza isporuke zdravstveno ispravne vode gdje god se isporučuje voda za najmanje 50 stanovnika odnosno najmanje 10 kubičnih metara vode dnevno (01.01.2019.).


UVOD
Temeljni problem
ŠTO SE OD RH OČEKUJE?

nakon realizacije investicija po 2 EU direktive - cijena vode – mora pokriti trošak (upravljanje, pogon, amortizaciju i trošak resursa) i pritom mora biti priuštiva potrošačima, tj. ne smije preći stopu neto raspoloživog dohotka (NRD)
stopa NRD se računa od države do države i ovisi o nizu socio-ekonomskih kriterija. (RH – ne preko
3%
NRD-a.)
ali cijena vode će preći stopu NRD-a zadrži li se sadašnji sustav atomiziranih vodno-komunalnih društava (isporučitelji vodnih usluga ili IVU) - njih
162
4/5
ukupno isporučene vode u RH – isporučuje samo
25
IVU (koji pojedinačno isporučuju peko 2 milijuna kubičnih metara vode godišnje)
oko
30%
IVU imaju podcjenjene tarife vodnih usluga
2 glavna instrumenta reforme
Dva glavna instrumenta reforme su:

1. koncept uslužnog područja (UP) uključujući načelo „jedan isporučitelj na uslužnom području“

2. provedba Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina postaje zakonska obveza sa zakonskom sankcijom

Pet
ciljeva reforme
Reforma ima svoj neprekinuti slijed
Strategija upravljanja vodama 2006 (I čit); 2008. (I i II čit)
Zakon o vodama iz 2009.
Izmjena Zakona o vodama iz 2013. i
Uredba o uslužnim područjima iz 2014.

Pet ciljeva reforme:

povrat troškova od vodnih usluga („voda plaća za vodu“); pogon, održavanje i amortizacija + trošak resursa; načelo EU ODV
priuštivost cijene vode potrošačima (u granicama do 3% NRD-a)
samoodrživost, financijska stabilnost i učinkovitost IVU
obveze koje je RH preuzela od EU transponiraju se prema IVU i JLS
ojačanje antiprivatizacijskog koncepta u sektoru vodnih usluga
Uslužno područje (1) - koncept
Mora poslužiti glavnoj svrsi –
jedinstvenoj cijeni vode na uslužnom području
koja će biti
priuštiva
potrošačima i
pokrivati troškove
.

Uredba o uslužnim područjima 2014. određuje 20 uslužnih područja.

Tehno - ekonomski kriteriiji po kojima su UP formirana:
isporuka od najmanje 3 mil. kubičnih metara vode godišnje
uslužno područje mora obuhvatiti sve vodoopskrbna područja i sve aglomeracije
uslužno područje ne smije presijecati granicu vodoopskrbnog sustava niti sustava javne odvodnje, ne smije presijecati vodoopskrbno područje niti granice aglomeracija

Uslužno područje (2) – 20 područja

Uslužno područje - broj stanovnika

Osam ključnih alata reforme
određuje se jedini dopušteni oblik isporučitelja –
ustanova
određuje se da jedini osnivači ustanove mogu biti
JLS
(osim po prijelaznim odredbama)
uređuju se 4 ključne
antiprivatizacijske
odredbe
uređuje se
način integracije
postojećih isporučitelja u jednog novog
uređuje se
način odlučivanja
u integriranom isporučitelju (zajedničko odlučivanje umjesto pojedinačnog)
uređuje se
novi način određivanja cijene
vodnih usluga i naknade za razvoj
uređuje se
praćenje učinkovitosti
poslovanja i drugih uvjeta licence IVU i u prvom planu je odgovornost uprave isporučitelja zbog neispunjenja tih uvjeta
ojačavaju se pravni položaji nadležnosti neovisnog
regulatora
iz odrednice
A8
Strategije upravljanja vodama
Ustanova – izabrani oblik (3)
Ustanova – izabrani oblik (4)
Ustanova – izabrani oblik (5)
Ključne značajke primjenjivih instrumenata integracije
Ustanova – izabrani oblik (2)
Ustanova –
izabrani oblik (1)
Sadašnje institucionalno stanje IVU
od 162 postojećih IVU jedna je ustanova, ostalo su trgovačka društva i to d.o.o.-i (samo 4 su d.d.)
Institucionalnom studijom iz 2014. analizirani su:
mogući institucionalni oblici (d.o.o, d.d. ili ustanova) kroz 17 ključnih kriterija
analizirani su instrumenti integracije (pripajanje, spajanje, preoblikovanje i prijenos gospodarske cjeline) u odnosu na troškove, trajanje, kompleksnost i primjenjivost
Polazište
Trgovačko društvo nije prikladan institucionalni oblik za isporučitelja jer:
vodna usluga nije gospodarska djelatnost već je javna služba
isporučitelj se ne osniva radi stjecanja dobiti
isporučitelj nije trgovac jer trgovac je po svojoj definiciji oblik privatnopravne organizacije s ciljem stjecanja dobiti

Prednosti i nedostatci analiziranih modela – 17 kriterija
Prednosti i nedostatci s poreznog i računovodstvenog stajališta (1)
Prednosti i nedostatci s poreznog i računovodstvenog stajališta (2)
4 ključne antiprivatizacijske odredbe (1)
Potencijalni rizik interpretacije vodnih usluga kao gospodarskih dolazi od EU Direktive o uslugama.

Prema toj Direktivi usluge se dijele na:
usluge
(mogu ih obavljati svi subjekti s poslovnim nastanom u EU
gospodarske usluge od općeg interesa
(mogu ih obavljati svi subjekti s poslovnim nastanom u EU, putem subjekta koji osnuju u državi članici gdje se usluga obavlja) i
negospodarske usluge od općeg interesa
(na koje se Direktiva o uslugama ne primjenjuje; prostor diskrecije država članica; prostor moguće rezervacije za javni sektor).

Jedina koncesija u području vodnih usluga koja je preostala u zakonu je koncesija pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama i malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (uključujući i septičke jame).
„Vodne usluge su negospodarske usluge od općeg interesa, osim ako se povjeravaju koncesionaru“
4 ključne antiprivatizacijske odredbe (2)
Eeropean Environmetal Agency - „Ocjena povrata troškova kroz određivanje vodnih tarifa; tehnički izvještaj 16/2013“ 
„Isporučitelj pruža vodne usluge po sili Zakona, a ne temeljem ugovora o povjeravanju.“

Ugovori o povjeravanju obavljanja vodnih usluga između JLS i isporučitelja su ništavi i neovisni regulator ih je dužan obustaviti od primjene.“
Članak 345. Ugovora o funkcioniranju EU (TFEU) koji određuje: „Ugovor ni u kojem smislu neće utjecati na pravo država članica kojim se uređuje sustav vlasništva“.
Direktno
javno
Povjereno
javno
Direktno
privatno
Povjereno
privatno
Vlasništvo KVG
imaju JIVU (preko 90%)
4 ključne antiprivatizacijske odredbe (3)
Zakon o vodama iz 2009. - prvi put eksplicitno uredio da izravni vlasnik mogu biti JIVU ili JLS
do tada formirana praksa - 90% vlasništva KVG imaju JIVU
10% KVG - u izravnom je vlasništvu JLS
izmjena Zakona o vodama iz 2013. - odredila da izravni vlasnik može biti samo JIVU
obveza prijenosa s JLS na IVU uređena je izmjenama Zakona o vodama iz 2013. godine
odredba ponovljena u nacrtu ovog Zakona
„Komunalne vodne građevine moraju biti u vlasništvu isporučitelja“
2 provedbena modela
Dva su moguća provedbena modela:
Lokalni
- osnivanje JIVU od strane JLS na uslužnom području
Centristički
- osnivanje JIVU od strane RH i pristupanje JLS. Pritom predstavnici RH imaju ulogu
„izrađivača dokumentacije za registraciju i početak poslovanja novog javnog isporučitelja” i „akceleratora cijelog procesa do ishođenja privremene licence”
– bez ambicije preuzimanje uloge JLS-a . Država je u tom slučaju i
glavni financijer
integracije.

Osnivanje novog JIVU – ustanove
Prijenos poslovnih udjela

Prijenos vlasništva nad vodnim građevinama sa JLS
Prijenos gospodarskih cjelina
PRIVREMENA LICENCA na 2 god – 9 mjeseci po stupanju Zakona na snagu - NOVI JIVU POČINJE PRUŽATI VODNE
USLUGE
TRAJNA LICENCA – zahtjev nakon 18 mjeseci od izdavanja privremene licence
6 stadija integracije
za pružanje vodnih usluga
Zajedničko za oba modela
Uslužno područje
kakvo je uspostavljeno Uredbom danas u prosjeku obuhvaća
• 27,75 jedinica lokalne samouprave (zaokružimo na 27!)
• 8,1 javna isporučitelja (zaokružimo na 8!)
• 214.244 stanovnika (zaokružimo na 214.000!)

U tenutku osnivanja novog JIVU...
Početak pružanja vodnih usluga

OBVEZA USTROJAVANJA
– IVU je dužan ustrojiti podružnice u sjedištu postojećih isporučitelja vodnih usluga koji isporučuju najmanje 500.000 kubičnih metara vode godišnje te zadržati ovakvo ustrojstvo najmanje 2 godine po ishođenju privremene licence

BROJ PODRUŽNICA
- 104 podružnice
(od 162 isporučitelja)
Podružnice
Mjere za neprovedbu integracije (1)
POLAZIŠTE
– ključne odluke moraju donijeti gradska/općinska vijeća, a ona su prekršajno neodgovorna

popis (mogućih) instrumenata (slijedi...)
Mjere za neprovedbu integracije (2)
Prema JLS-u
obustava doznake iz državnog proračuna
zabrana isplate naknada za rad članovima predstavničkih tijela JLS-a, gradonačelnika i općinskih načelnika (osim plaće i materijalnih prava iz propisa o radu i kolektivnih ugovora)
obustava od primjene prostornog plana JLS-a (francuski primjer)
primjeniti mjeru iz čl. 84., 85.a i 85. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - raspuštanje predstavničkog tijela JLS-a, odnosno razrješenje gradonačelnika i općinskih načelnika i imenovanje povjerenika

Prema postojećem JIVU
ukidanje važeće licence od strane Ministarstva
posljedica je prestanak: statusa isporučitelja, prava isporučivati vodnu uslugu te prava naplaćivati cijenu vodne usluge i naknade za razvoj od korisnika vodnih usluga
Mjere za neprovedbu integracije (3)
PRIJENOS GOSPODARSKE CJELINE PO RJEŠENJU MINISTRA

s postojećeg JIVU-a na novog JIVU-a ali na korištenje (ne i u imovinu).


ZABRANA FINANCIRANJA
projektiranja, građenja ili rekonstrukcije komunalnih vodnih građevina iz sredstava državnog proračuna, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda i naknada za razvoj na području tog JIVU-a.
Način odlučivanja u integriranom isporučitelju (2)
Primjer:
Pretpostavimo da uslužno područje ima 200.000 stanovnika i 25 JLS (prosjek u RH je cca 214.000 stanovnika)

Nefiksni glasovi (po broju stanovnika uz 2 korektiva):

sve JLS zajedno imaju 200.000 glasova (svaka JLS ima glasova koliko ima stanovnika)
RH ima 10% glasova na taj broj (20.000 glasova)
radnici imaju glasova koliko ima radnika u usporučitelju (npr. 100 radnika)
ukupno je 220.100 nefiksnih glasova
obična većina nefiksnih glasova je 110.051

Fiksni glasovi
– svaka JLS ima 1 glas i RH ima 1 glas (ukupno 26)
Većina fiksnih glasova je 14.
Način odlučivanja u integriranom isporučitelju (3)
Dvostruku većinu
čini obična većina nefiksnih glasova (110.051) i većina fiksnih glasova (14). Nema pribrajanja niti dijeljenja glasova.

Dvostrukom većinom se odlučuje o
6 ključnih pitanja
:
statutu i financijskom planu
planu gradnje komunalnih vodnih građevina i planu njihovog održavanja
određivanju najvećeg dopuštenog broja i kvalifikacijske strukture zaposlenih i
cijeni vodnih usluga

Zašto je predstavnik RH u osnivačkom vijeću iako RH nije osnivač?
Zašto RH ima upravljačka prava?
3 su razloga:
RH je u najvećem opsegu bila i bit će financijer razvoja komunalnih vodnih građevina (od 60 do 90%)
osigurati sukladnost planova gradnje s Višegodišnjim programom gradnje
utjecati na sprječavanje majorizacije „velikih” ali i blokade „malih”
Način određivanja cijene i naknade za razvoj
CIJENA VODNIH USLUGA (služi za pogon i upravljanje)
Primarno
- osnivačko vijeće JIVU na prijedlog glavnog direktora.
Supsidijarno
– Vijeće za vodne usluge (regulator) – ako cijena ne osigurava povrat troškova.

NAKNADA ZA RAZVOJ (služi za investicije)
Primarno
– županijska skupština na prijedlog JIVU (županija je predložena da se izbjegnu blokade – donošenja odluka na prosječno 27 vijeća JLS po UP).
Supsidijarno
- Vijeće za vodne usluge (regulator) - ako naknada nije na razini potreba provedbe Višegodišnjeg programa gradnje.
Alternativno
– moguće je izbjeći županiju tj. da se JIVU obrati izravno Vijeću za vodne usluge koje donosi primarno odluku.
Praćenje učinkovitosti poslovanja
i drugih uvjeta licence IVU (1)
Da bi novi IVU počeo s radom potrebna mu je
privremena licenca
koju izdaje Ministarstvo. Ona se temelji na broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih te kvalifikacijama uprave isporučitelja
Licencu za upravu
isporučitelja (glavnog direktora i zamjenika) izdaje regulator (Vijeće za vodne usluge). Režim izdavanja licenci za upravu bio bi nerestriktivan - tko god ispunjava kvalifikacijske uvjete i upravljačko iskustvo može steći licencu, ali je restriktivan u ukidanju.
Naime isporučitelj mora 18 mjeseci po stjecanju privremene licence ishoditi
trajnu licencu
koju izdaje Ministarstvo.
U prvom planu je odgovornost uprave isporučitelja
Praćenje učinkovitosti poslovanja
i drugih uvjeta licence IVU (2)
UVJETI TRAJNE LICENCE:
stručno osposobljavanje radnika IVU
za upravljanje uređajem za pročišćavanje otpadnih voda
za upravljanje uređajem za kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju
za upravljanje gubicima vode
postizanje određenih ključnih pokazatelja iz propisanog benchmarkinga

PRAĆENJE ISPUNJENJA UVJETA
- godišnje - Ministarstvo - izvještaj Vladi RH
UKIDANJE LICENCE

ako IVU ne ispunjava uvjete – ne ukida se TRAJNA LICENCA isporučitelju (jer bi to izazvalo enormne štete – prisilnu likvidaciju, prijenose imovine, možda i prekide isporuke vode a potrošači bi trpjeli) već neovisni regulator ukida LICENCU UPRAVI isporučitelja
U prvom planu je odgovornost uprave isporučitelja
Ojačanje pravnog položaja i nadležnosti neovisnog regulatora (1)
Vijeće za vodne usluge
uređeno je Zakonom o vodama iz 2009. temeljem odrednice
A-8
Strategije upravljanja vodama (NN 91/08)

sada je to ad-hoc tijelo no broj predmeta i ozbiljnost materije, a osobito
provedba ove reforme,
traži da se profesionalizira sa stručnom službom

glavni prijedlozi
(uglavnom slijede koncept sličan konceptu DKOM-a)
vijećnike predlaže Vlada, a imenuje Hrvatski sabor na mandat od 5 godina
Vijeće dobiva stručnu službu (predviđenu i Izmjenom ZOV-a iz 2013.)
Vijeće se financira iz državnog proračuna (alternativa - iz posebne naknade koju plaćaju isporučitelji)
Ojačanje pravnog položaja i nadležnosti neovisnog regulatora (2)
predlaže se 7 vijećnika (sada ih je 9)
za 3 vijećnika (predsjednik, potpredsjednik i tajnik) – to je jedino zanimanje
uvjeti za imenovanje vijećnika prilagođeni su stručnom i nepolitičkom tijelu koje provodi upravne postupke

Nadležnosti

nadzor nad cijenom vodne usluge, naknade za razvoj i posebnih vrsta isporuke
supsidijarno odlučivanje o cijeni vodne usluge i naknadi za razvoj
suspenzija nezakonitih odluka o cijeni vodne usluge i naknadi za razvoj
izdavanje i ukidanje licenci za upravu JIVU
privremena mjera za cijene posebnih isporuka vode
suspenzija ništavih ugovora o povjeravanju pružanja između JLS i IVU
Isključenje mogućnosti dodjele novih koncesija za pročišćavanje otpadnih voda
predviđa se
izmjenama Zakona o vodama

Razlozi isključenja:
eliminirati zadnji mogući oblik privatizacije funkcije upravljanja vodama (neovisno o tom što on ne uključuje privatno vlasništvo nad infrastrukturom)
omogućiti izgradnju odgovarajućeg stupnja pročišćavanja bez konflikta s EU pravilama o potporama iz EU fondova
osigurati buduće cijene vodnih usluga pročišćavanja otpadnih voda na neprofitnoj razini

Jedina preostala koncesija u RH
(
Grad Zagreb
) uredila bi se prijelaznim odredbama
ovog

Zakona
bez zadiranja u stečena prava koncesionara!
Ostale
bitnije odredbe
uređuje se - supsidijarna odgovornost JLS za obveze isporučitelja * posebne isporuke vode * komunalne vodne građevine * ugovor o isporuci vodnih usluga *opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga * prijenos lokalnih vodovoda na upravljanje IVU * prijenos vodnih građevina u nacionalnim parkovima i parkovima prirode na upravljanje i vlasništvo IVU * isporuka vode putem autocisterni te vodonosaca na otocima
itd.
Specifičnosti centrističkog modela
100%
214.000 gl. + 10% (21.400)=235.400 gl.
JLS 1
JLS 2
JLS 15
JLS 3
JLS 19
JLS 22
JLS 12
JLS 27
padaju na 10% iznad broja stanovnika
(21.400 gl.)
RH
smanjuju se glasovi (upravljačka prava) koja ima RH
JLS 1
JLS 2
JLS 15
JLS 3
JLS 19
JLS 22
JLS 12
JLS 27
U TRENUTKU PRIJENOSA POSLOVNIH UDJELA
0 glasova
0 glasova
0 glasova
0 glasova
0 glasova
0 glasova
0 glasova
0 glasova
40.276 glasova
30.854 glasova
21.122 glasova
11.633 glasova
8.264 glasova
8.077 glasova
5.222 glasova
4.587 glasova
NOVI JIVU
POSTOJEĆI
JIVU 1
nastavljaju pružati vodne usluge...
POSTOJEĆI
JIVU 2
POSTOJEĆI
JIVU 3
POSTOJEĆI
JIVU 4
POSTOJEĆI
JIVU 5
POSTOJEĆI
JIVU 6
POSTOJEĆI
JIVU 7
POSTOJEĆI
JIVU 8
RH
postoji samo na papiru ("papirnati JIVU")
U TRENUTKU OSNIVANJA
U TRENUTKU PRIJENOSA GOSPODARSKE CJELINE
POSTOJEĆI
JIVU 1
postaju "papirnati"
prikladni za likvidaciju
POSTOJEĆI
JIVU 2
POSTOJEĆI
JIVU 3
POSTOJEĆI
JIVU 4
POSTOJEĆI
JIVU 5
POSTOJEĆI
JIVU 6
POSTOJEĆI
JIVU 7
POSTOJEĆI
JIVU 8
NOVI JIVU
odgodni učinak prijenosa - s početkom obavljanja vodne usluge
prestaje biti "papirnati"
podnosi zahtjev za privremenom licencom
sve glasove (upravljačka prava)
ima RH
Full transcript