Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin

No description
by

Dhar Dominique Mendoza

on 14 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin

Modyul 6:
Karapatan at Tungkulin
1. 1. PAGTUKLAS SA DATING KAALAMAN • GAWAIN : TAO PO! Narito ang larawan ng isang tao. Sa bahagi ng katawan tulad ng ulo, mata, bibig, kamay, paa, at iba pa, lagyan ng tungkuling nararapat mong gawin sa pamilya, paaralan, barangay/pamayanan o lipunan/bansa.
----
----
Ayon kay Dr. Manuel Dy, ang pagkatao ng isang tao ay ang pagiging sino ng tao, paglikha ng bukod- tanging sarili

• Ang sarili ay binubuo ng iba’t-ibang kamalayan: kamalayang mag-isip, kamalayang makiramdam, kumilos, kamalayang magwika

• HALAGA ng TAO ang magbibigkis sa lahat ng kamalayang nabanggit
Ang HALAGA ng TAO ay nasa kanyang dignidad bilang isang nilikha

• Bilang tao siya ay may angking karapatan

• Ang simulain o ugat ng karapatang pantao ay makikita sa dignidad na taglay ng bawat tao
KARAPATANG PANTAO

• mga prinsipyong gumagabay sa pananaw ng tao tungkol sa pagtrato ng kaniyang kapuwa, at sa dignidad niya bilang tao

• Universal Declaration of Human Rights – itinatag noong Disyembre 10, 1948 sa pagpapatibay ng United Nation General Assembly

• Ang mga pinuno ng bawat bansa ay nagbigay kasiguraduhan sa karapatang pantao ng bawat isa saan mang dako ng daigdig
Pandaigdig na Pagpapahayag ng mga Karapatan ng Tao ng mga Nagkakaisang Bansa (Universal Declaration of Human Rights)
ARTIKULO 1 Ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran
ARTIKULO 2 • Ang bawat tao'y karapat-dapat sa lahat ng karapatan at kalayaang nakalahad sa Pahayag na ito, nang walang ano mang uri ng pagtatangi, gaya ng lahi, kulay, kasarian, wika, relihiyon, kuro-kurong pampulitika o iba pa, pinagmulang bansa o lipunan, ari-arian, kapanganakan o iba pang katayuan.
ARTIKULO 3 • Ang bawat tao ay may karapatan sa buhay, kalayaan, at kapanatagan ng sarili
ARTIKULO 4 •Walang sinumang aalipinin o bubusabusin; ipinagbabawala ang anumang anyo ng pang-aalipin at ang pangangalakal ng alipin
ARTIKULO 5 •Walang sino mang pahihirapan o lalapatan ng malupit,di-makatao o nakalalait na pakikitungo sa parusa.
• Ang bawat tao'y may karapatang kilalanin saan mang dako bilang isang tao sa harap ng batas ARTIKULO 6 • Ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas at may karapatan sa walang pagtatangi ng pangangalaga ng batas. Ang lahat ay may karapatan sa pantay na pangangalaga laban sa ano mang pagtatangi-tanging nalalabag sa Pahayag na ito at laban sa ano mang pagbubuyo sa gayong pagtatangi-tangi.
ARTIKULO 7 • Ang bawat tao'y may karapatan sa mabisang lunas ng karampatang mga hukumang pambansa tungkol sa mga gawang lumalabag sa pangunahing mga karapatan na ipinagkaloob sa kanya ng saligang batas o ng batas

ARTIKULO 9 •Walang sino mang ipaiilalim sa di- makatwirang pagdakip, pagpigil o pagpapatapon
ARTIKULO 10 • Ang bawat tao'y may karapatan sa ganap na pagkakapantay-pantay, sa isang makatarungan at hayag na paglilitis ng isang hukumang malaya at walang kinikilingan, sa pagpapasiya ng kanyang mga karapatan at panangutan at sa ano mang paratang na kriminal laban sa kanya
ARTIKULO 10 • Ang bawat tao'y may karapatan sa ganap na pagkakapantay-pantay, sa isang makatarungan at hayag na paglilitis ng isang hukumang malaya at walang kinikilingan, sa pagpapasiya ng kanyang mga karapatan at panangutan at sa ano mang paratang na kriminal laban sa kanya
ARTIKULO 11 • Ang bawat taong pinararatangan ng pagkakasalang pinarurusahan ay may karapatang ituring na walang-sala hanggang di-napatutunayang nagkasala alinsunod sa batas sa isang hayag na paglilitis na ipinagkaroon niya ng lahat ng garantiyang kailangan sa kanyang pagtatanggol.
ARTIKULO 12 • Walang taong isasailalim sa di-makatwirang panghihimasok sa kanyang pananahimik, pamilya, o tahanan ni sa pakikipagsulatang ni sa tuligsa sa kanyang karangalan at mabuting pangalan. Ang bawat tao ay may karapatan sa pangangalaga sa batas laban sa gayong panghihimasok o pagtuligsa

Full transcript