Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

хяналт

No description
by

on 24 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of хяналт

хяналт
Агуулга
1. Хяналтын мөн чанар
2. Хяналтын үйл явцын үе шатууд
3. Хяналтын төрөл
4. байгууллагын хяналтыг үр ашигтай болгох
5. Удирдлагын хяналтын систем
Хяналтын үйл явцын үе шатууд
1. Гүйцэтгэлийн стандартыг бий болгох
2. Бодит гүйцэтгэлийг хэмжих
3. Гүйцэтгэлийг стандарттай харьцуулах
4. Хэлбэлзлийг арилгах
5. Буцах холбоо
Хяналтын төрөл
Урьдчилсан хяналт
Явцын хяналт
Төгсгөлийн хяналт
Уламжлалт бюрократ хяналт
Төвлөрсөн бус хяналт
стратегитэй холбогдсон байх
хяналтын үйл ажиллагаануудын бүх үе шатуудыг хэрэглэх
бүх гишүүдээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх
уян хатан байх
цаг үеэ олсон байх
Удирдлагын төвшин ба хяналтын уялдаа холбоо
дээд шатны удирдлагын санхүүгийн хяналт
дунд төвшний менежерүүдийн төсвийн хяналт.
1. хяналт
2. Хяналтын ач холбогдол
3. Орчны өөрчлөлт
4. Стратеги төлөвлөлт ба Хяналтын уялдаа холбоо

Хяналтын мөн чанар
хяналт
Хяналт гэдэг нь байгууллагын салбар нэгж болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээ зорилго, төлөвлөгөө стандартын дагуу явагдаж байгаа эсэхийг шалгаж, хэрэв алдаа илэрвэл засаж залруулах тасралтгүй процесс юм
Орчны өөрчлөлт
Ямар ч байгууллага орчны өөрчлөлтийг дотоод үйл ажиллагаандаа тусгаж ажиллах ёстой. Байгууллага орчны өөрчлөлтийг өөртөө тусгахгүй бол орчноос салангид байхад хүрнэ.
стратегийг хяналттай холбох асуудал маш чухал, учир нь стратеги бол гадаад орчин дахь боломж, бэрхшээлүүдийн өөрчлөлтүүдийг тусгадаг.
хяналтын ач холбогдол
Ажлын явц, үр дүнг хэмжих, бүрхэг (бэрхшээлтэй) асуудлыг тодруулах, ингэснээр байгууллагыг хямрал, хохиролд хүргэхээс өмнө алдааг олж илрүүлэн, үйл ажиллагааны доголдлыг арилгах боломжийг менежерүүдэд олгодог.
Стратеги төлөвлөлт
Дотоод хяналтын механизмаар дамжуулан хянах боломжгүй хүчин зүйлүүд байдаг.
Хянах боломжгүй үйл явдлууд стратегийн шинэ төлөвлөгөө боловсруулахад хүргэдэг байна.
Орчны өөрчлөлт
Бодит гүйцэтгэлийг хэмжих

Бодит гүйцэтгэлийг хэмжихийн тулд тогтоосон стандартыг үнэлэх оновчтой хэмжүүр эсвэл шалгууруудыг бий болгосон байх нь чухал. Өөрөөр хэлбэл, үр дүнгийн үзүүлэлтийг боловсруулсан байна.
Гүйцэтгэлийн стандартыг бий болгох
Байгууллагын стратегийн ерөнхий төлөвлөгөөнд менежерүүд тодорхой үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн стандартыг салбар, хэлтсийн зорилгод нийцүүлэн тодорхойлж тусгадаг. Стандарт (жишиг) гэдэг нь гүйцэтгэлийн хамгийн энгийн шалгуур бөгөөд товчоор хэлбэл, хэмжилтээр өгөгдсөн тодорхой зорилго юм.
Буцах холбоо
Буцах холбоо гэдэг нь гүйцэтгэлийн явцад төлөвлөгөөг эргэн харж, харьцуулах замаар мэдээллийг олж авах хяналтын гол арга хэрэгсэл юм.
Хяналтын үйл ажиллагааны гурав дах үе шат бол үйл ажиллагааны бодит гүйцэтгэлийг стандарттай харьцуулж зөрүү буюу хэлбэлзлийг олж тогтоох явдал юм.
Гүйцэтгэлийг стандарттай харьцуулах
Хэлбэлзлийг арилгах
Хэлбэлзэл (Зөрүү)-г арилгах гэдэг нь гарсан алдаанд нөлөөлсөн хүчин зүйлүүдийг цаг алдалгүй засаж залруулахын тулд хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх явдал юм.
Явцын хяналт
Хяналтын энэ төрөл нь хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны явцад хийгддэг.
Төвлөрсөн бус хяналт
Төвлөрсөн бус хяналт бол өөрийн мөн чанараараа бюрократ хяналтын эсрэг юм.
Урьдчилсан хяналт
хяналтын энэ төрөл нь бодит үйл ажиллагаа эхэлснээс өмнө хийгддэг тул урьдчилсан хяналт гэж нэрлэгддэг бөгөөд байгууллагын хүн, материал, санхүүгийн гэсэн орцын гол салбаруудад төвлөрнө.
Буцах холбооны буюу төгсгөлийн хяналт
Хяналтын энэ төрөл нь байгууллагын гарц дээр төвлөрдөг учир зарим тохиолдолд үйл ажиллагааны дараах эсвэл гарцын хяналт ч гэж нэрлэдэг.
Учир нь явцын хяналт сайн хийгдвэл технологийн дамжлагад гарч буй алдааг илрүүлж гологдол ба согогтой бүтээгдэхүүн гарахаас өмнө засаж залруулах боломж олгодог
менежерүүд явцы
н
хяналтад гол анхаарлаа төвлөрүүлэх нь зүйтэй.
Төгсгөлийн хян
алт
байгууллагын ямар
нэг
үйл ажиллагаа дууссаны дараах эцсийн бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээний чанарт тулгуурладаг.
Уламжлалт бюрократ хяналт
Бюрократ хяналт гэдэг нь ажлын гүйцэтгэлийг шалгахдаа дүрэм заавар, бодлого, эрх мэдлийн шатлал, шагналын систем болон бусад механизмуудыг ашигладаг.
Бюрократ хяналт нь дээрээс доошоо хянах уламжлалт зохион байгуулалтад төвлөрдөг ба энэ нь байгууллагын захиргааны механизма
ар
дамжин хэрэгждэг гэ
сэн
хүмүүсийн үзэл бод
олд
үндэслэддэг.
Төвлөрсөн бус хяналт нийгмийн үнэт зүйлс, уламжлалт, итгэлцэл дээр суурилдаг.
Ажилчид найдвар хүлээж, менежерүүд ажилчдыг тэднийг ямар нэг дүрэм заавар эсвэл хяналт шалгалтгүйгээр ажлыг зөв гүйцэтгэхэд бэлэн гэж итгэдэг. Өөрөөр хэлбэл, хяналтын энэ хэлбэр нь харилцан итгэлцэл дээр үндэслэгддэг юм.
Байгууллагын хяналтыг үр ашигтай болгох
Удирдлагын хяналтын систем:
Дээд шатны менежерүүд байгууллагын санхүүгийн, дунд шатныхан төсвийн, доод шатны менежерүүд үйл ажиллагааны хяналтыг тус тус хэрэгжүүлнэ.
Хяналтын системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг нь стратегийн төлөвлөлт, санхүүгийн таамаглал төсөв, зорилгоор удирдах үйл ажилгааны удирлагийн арга техник, удирдлагын мэдээллийн системийн тайлан байдаг бөгөөд эдгээр нь хамтдаа байгууллагын үйл ажиллагааг чиглүүлэх, хянаж нэгдмэл системийг бий болгодог.
Санхүүгийн таамаглал компанийн 1-5жилийн борлуулалт болон орлогын төлөвлөгөөнд суурилдаг ба оролгын тайлан, тайлан тэнцэл, салбаруудын зарлагын төсвийг ашигладаг.
Стратеги төлөвлөгөө нь байгууллагын стратегийн зорилгуудаас бүрдэх ба тухайн байгууллагын зах зээлд байр суурь, давуу ба сул талууд болон гадаад орчны зүгээс үзүүлэх боломж, аюул занал буюу гадаад орчны нарийн шинжилгээнд тулгуурладаг.
Дунд төвшний менежрүүдийн төсвийн хяналт
Дунд менежрүүд өөрсдийн салбар эсвэл нэгж хэсгийн төсвийн гүйцэтгэлийн төлөө хариуцлага хүлээдэг.
Дээд шатны удирлагын Санхүүгийн хяналт
Байгууллагын санхүүгийн урьдчилсан таамаглал хийх, бизнесийн үйл ажилгааны төвшинд санхүүгийн гүйцэтгэлийн шинжилгээ хийх, дотоод үйл ажиллагааг хянаж шалгах, санхүүгийн хөндлөнгийн хяналтыг (аудит) ашигладаг. Энэ бүгд санхүүгийн мэдээ тайланд тулгуурладаг.
Санхүүгийн мэдээ тайлан байгууллагын санхүүгийн хяналтад ашиглах үндсэн мэдээллээр хангаж өгдөг.
Байгууллагын салбар нэгж бүр өөрийн төсвөө боловсруулдаг.
Үйл ажиллагааний төсөв
Үйл ажиллагааны төсөв гэдэг нь жилийн хугацаанд хариуцлагын төв бүрт хувиарилагдсан санхүүгийн нөөцийн төлөвлөгөө юм.
Ашгийн төсөв
Ашгийн төсөв. Энэ төсөв өсөлт, цэвэр ашгийн хэмжээг нэг дор харуулдаг ба нэг тайланд орлого, зарлагын хоёулангых нь төсвийг нэгтгэж өгдөг.
Бэлэн мөнгөний төсөв
Бэлэн мөнгөний төсөв. Энэ нь байгууллагын ойрын хугацаанд (өдөр, долоо хоног, сар) өр төлбөрийг төлөгдөх шаардлагатай мөнгөн гүйлгээг тооцоолсон төсөв юм.
Хөрөнгийн зардлын төсөв
Хөрөнгийн зардлын төсөв. Энэ төсөв нь барилга байшин, тоног төхөөрөмж зэрэг шинэ материаллаг бааз бий болгох ирээдүйн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө юм.
Балансын төсөв
Балансын төсөв гэдэг нь тодорхой цаг хугацааны төгсгөлд байгууллагын хөрөнгө өр төлбөрийн нийт дүнг харуулсан төлөвлөгөө юм.
Зардлын төсөв
Зардлын төсөв гэдэг нь хариуцлагын төв бүр болон байгууллагын хувьд бүхэлд нь урьдчилан тооцоолсон зардлын төлөвлөгөө юм.
Орлогын төсөв нь
Орлогын төсөв нь байгууллагын орлогын хэмжээг тодорхойлдог ба марктенг эсвэл борлуулалтын зорилгод суурилсан оролгын төвийн олох орлогын хэмжээ юм.
Санхүүгийн төсөв
Санхүүгийн төсөв байгууллага хаанаас бэлэн мөнгө авах болонтүүнийг хэрхэн зарцуулахыг урьдчилан тодорхойлдог.
Боловсруулсан Г. Галмандах
Н. Энхзаяа
Full transcript