Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dominikana jako region turystyczny

No description
by

Ewelina Pajak

on 6 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dominikana jako region turystyczny

Dominikana jako region
turystyczny

Dominikana
Najpiękniejsze miejsca Dominikany
Ogólna informacja
Jest w grupie 50 krajów uzyskujących największe dochody z turystyki oraz przyjmujących największą ilość turystów zagranicznych
Według Karaibskiej Organizacji Turystycznej – spośród 28 krajów odnotowała najwięcej przyjazdów turystów zagranicznych, wyprzedzając Kubę, Jamajkę i Bahamy
Jest regionem turystyki wypoczynkowej
Walory turystyczne
Długość linii brzegowej –1288 km – dobrze rozwinięta
Górzysty charakter rzeźby
Klimat równikowy
Podczas lata i jesieni występują cyklony
9 parków narodowych i 5 rezerwatów przyrodniczych
Walory kulturowe
Zabytki
Muzea
Pomniki
Zagospodarowanie turystyczne
Hotele
Restauracje
Szlaki turystyczne
Cen­tral­ną część wyspy zaj­mu­ją,
po­ro­śnięte la­sa­mi tro­pi­kal­ny­mi, te­re­ny
gó­rzy­ste. Naj­wyż­szym szczy­tem
Do­mi­ni­ka­ny, a także wszyst­kich Wysp Ka­ra­ib­skich, jest
Pico Du­ar­te
. Wzno­szą­cy się na 3098 m n.p.m. wierz­cho­łek
znaj­du­je się w pa­śmie Kor­dy­lie­ry
Środ­ko­wej. Szczyt naj­le­piej zdo­by­wać z miej­sco­wo­ści Con­stan­za, gór­skie­go
ku­ror­tu Do­mi­ni­ka­ny.


Kuchnia dominikańska zawiera szeroką paletę smakowitych potraw, do których wmieszane są smaki Indian Taino, europejskie i afrykańskie.
Punta Cana
to najpopularniejszy region Dominikany. Ten najdalej na wschód wysunięty przylądek kraju to istny raj na ziemi. Jego bajeczne plaże z malowniczym białym piaskiem są obiektem marzeń wielu Europejczyków. Tutaj też znajduje się słynna Bavaro Beach, zaliczana do dziesięciu najpiękniejszych plaż świata.
Sto­li­ca Do­mi­ni­ka­ny,
Santo Do­min­go
, zo­sta­ła za­ło­żo­na przez Krzysz­to­fa Ko­lum­ba w 1496 roku. Cen­trum mia­sta, zwane Zona Co­lo­nial, w któ­rym za­cho­wa­ły się dwor­ki z cza­sów pierw­szych ko­lo­ni­za­to­rów, ko­ścio­ły i uro­kli­we, bru­ko­wa­ne ulice, zo­sta­ło wpi­sa­ne na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNE­SCO. Sto­li­ca to nie tylko hi­sto­rycz­ne atrak­cje. To także tęt­nią­ce ży­ciem no­wo­cze­sne mia­sto z bo­ga­tym ży­ciem noc­nym.
Na pół­no­cy Do­mi­ni­ka­ny leży mia­sto
Pu­er­to Plata
, gdzie mie­ści się je­dy­na na Wy­spach Ka­ra­ib­skich ko­lej­ka li­no­wa. W po­bli­żu mia­sta, w miej­sco­wo­ści
Da­ma­ja­gua, znaj­du­je się ra­ry­tas dla mi­ło­śni­ków moc­nych wra­żeń.Dostępna jest tam wpinaczka.Jest to rodzaj turystyki kwalifikowanej.
Mapa
`
Los Haitises
Zamek Kolumba
Dzielnica Kolonialna
Museum of the Royal Houses
Pomnik Kolumba
Kuchnia dominikańska
Chenchen
Moro
Fritos verdes
Habichuelas con dulce

Tortilla de huevos y papas
Ciekawostki
Do­mi­ni­ka­na jest przy­sta­nią nie tylko dla
tu­ry­stów spra­gnio­nych wy­po­czyn­ku w
tro­pi­kach, ale też dla setek wa­le­ni gar­ba­tych, które w stycz­niu i lutym przy­pły­wa­ją tu, by
łą­czyć się w pary i ro­dzić młode. Naj­wię­cej jest ich na pół­no­cy wyspy, u wy­brze­ży pół­wy­spu Samaná. W wo­dach za­to­ki w okre­sie
zi­mo­wym pływa jed­no­ra­zo­wo nawet dwie­ście wa­le­ni.
Ma­ma­ju­ana uzna­wa­na jest za na­ro­do­wy tru­nek Do­mi­ni­ka­ny. Słod­ki napój o bursz­ty­no­wym
ko­lo­rze po­wsta­je przez za­la­nie róż­nych ziół,
ko­rze­ni i kory drzew rumem, mio­dem i
czer­wo­nym winem. Ucho­dzi za elik­sir dobry na wszyst­kie do­le­gli­wo­ści.
Dziękujemy za obejrzenie prezentacji.
Padłowska Patrycja
Pająk Ewelina
Full transcript