Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Van AWBZ naar Wmo: het nieuw Amsterdams zorgstelsel

Presentatie over de nieuwe Wmo 7 mei 2014
by

dienst WZS Amsterdam

on 3 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Van AWBZ naar Wmo: het nieuw Amsterdams zorgstelsel

Gezamenlijke uitgangspunten
Eigen kracht staat centraal
Meer mensen doen mee in Amsterdam
Burgers worden beter en sneller geholpen
Voorkomen is beter dan genezen
Vraag van de burger is vertrekpunt
Hervorming Wmo
Gemeente wordt verantwoordelijk voor ambulante begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen GGZ
We oefenen met Wijkzorg in vijf startgebieden
Inkoopprocedure is gestart om zorg ook straks te kunnen garanderen
We maken afspraken met zorgorganisaties over de transformatiejaren (2015-2016)
De wet moet nog worden aangenomen (juli 2014)
Pgb
een eenduidig en eenvoudig toepasbare regeling voor jeugd en volwassenen
voor de zomer uitgangspunten door college van B&W
in najaar beleidsregels vaststellen door gemeenteraad
betrekken pgb-houders en huidige uitvoerders bij vormgeving
Van AWBZ naar Wmo:
het nieuw Amsterdams zorgstelsel

Doelgroepen
Opgave
Aanpak
Wat gebeurt er nu?
Eindbeeld
van 5 elementen naar 1 integraal wijknetwerk in 22 gebieden
Het gaat om:
19.000 mensen met Wmo-voorziening (plm. €185 miljoen)
ruim 10.000 mensen met relevante AWBZ-indicatie (plm. € 215 miljoen)
Overzicht mijlpalen besluitvorming
2 juli raad: eigen bijdrage
Voor zomer B&W: contractering begeleiding, dagbesteding en Hbh
Oktober raad:
voorstel maatwerkregeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
voorstel voor vergoedingen arbeidsmatige dagbesteding
November raad:
verordening Wmo
subsidieverordening kwetsbare personen
beleidsregels PGB
Kernpunten Wmo 2015
Algemene voorzieningen: inkomensonafhankelijke eigen bijdrage
Maatwerkvoorzieningen: inkomensafhankelijke eigen bijdrage
Maximale periodebijdrage voor inkomensafhankelijke eigen bijdrage, gereguleerd in het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning
Anticumulatie voor inkomensafhankelijke eigen bijdragen via het CAK
Parameters Besluit Maatschappelijke Ondersteuning
Eigen bijdrage
Maximale eigen bijdrage voor lage inkomens (a)
Startpunt inkomensafhankelijke deel eigen bijdrage (b)
Marginaal tarief (c)
Kostprijs van de voorziening
Sinds 2013: op basis van inkomen en vermogen

Anticumulatie Maatwerkvoorzieningen
CAK stelt op basis van parameters en inkomen en vermogen de maximale eigen bijdrage per zorgperiode van 4 weken vast
Alle eigen bijdragen voor Wmo worden bij het CAK aangeleverd en door het CAK berekend
Cliënt betaalt nooit meer dan maximale periode bedrag
Cliënt krijgt 1 factuur
Rekenvoorbeeld anticumulatie
Eigen bijdrage per zorgperiode
Eigen bijdrage Hbh € 100
Eigen bijdrage Scootmobiel € 50 +
Eigen Bijdrage per zorgperiode € 150

Maximale periode bijdrage cliënt € 30

Cliënt betaalt € 30
Besluiten Uitvoeringsbesluit Wmo
Geen gereguleerde eigen bijdrage voor Wmo basisvoorzieningen en algemene voorzieningen ‘in de wijk’
Inkomensonafhankelijke eigen bijdrage voor de algemene voorzieningen Wijkzorg en laag-specialistische dagbesteding. Meenemen in anticumulatie door het CAK
Inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen, inclusief invoeren eigen bijdrage voor woon- en vervoersvoorzieningen
Uitsluiten van zorgmijders, arbeidsmatige dagbesteding, 18 minners en rolstoelen voor permanent gebruik

Vraagstukken
Anticumulatie voor eigen bijdrage laag specialistische dagbesteding en wijkzorg via het CAK niet mogelijk

Alternatieven:
Geen eigen bijdrage voor wijkzorg en laag-specialistische dagbesteding
Lagere eigen bijdrage voor wijkzorg en laag-specialistische dagbesteding
Inkomensgegevens opvragen bij aanvraag
Compensatie via Atcg
Compensatie wegvallen Wtcg via eigen bijdrage

Planning
2 juli
besluitvorming
Zomer
Wmo verordening
November
(beleids)regels
informeren cliënten
en professionals
+
Inkoopproces Wmo 2015
Inkoop
Inkoopregelgeving
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Europese wetgeving
Aanbestedingswet 2012
Nota Inkoop en Aanbesteden van Gemeente Amsterdam
Ambulante begeleiding,
dagbesteding en Hbh
Zogenoemde 2B dienst:
lichter aanbestedingsregime
keuze om zelf te kiezen voor inkoopprocedure
wel eisen aan transparantie, objectiviteit en non-discriminatie en proportionaliteit

2015-2016 Begeleiding en dagbesteding
Contracten met de huidige AWBZ-aanbieders (ca 90) omdat:
kennis van de huidige aanbieders en professionals noodzakelijk
goed regelen overgangsrecht van AWBZ-cliënten
In 2016: voorbereiden op inkoopprocedure voor 2017 met meer concurrentiestelling (kwaliteit én prijs)
2015-2016 Hbh
nieuw Hbh-aanbod vormgeven samen met de huidige acht Hbh-aanbieders.
zachte landing voor bestaande cliënten (schatting benodigde extra middelen: € 4,8 miljoen in 2015 en € 5, 2 miljoen in 2016)
Planning
Voor zomer
besluit contractering
Begin juli
verzenden PvE ambulante begeleiding en dagbesteding
Begin augustus
verzenden PvE Hbh

Reikwijdte
Dagbesteding
Dagbestedingsvormen Wmo
De basisvoorziening 'Participatie en activering'
Gespecialiseerde dagbesteding- laag intensief
Gespecialiseerde dagbesteding- hoog intensief
Arbeidsmatige dagbesteding

Veranderopgave
Meer gebruik maken van Eigen Kracht
Integrale dienstverlening bieden aan mensen met een arbeidsbeperking
mensen komen in de juiste voorziening terecht
waar mogelijk bewegen mensen richting betaald werk
de dienstverlening moet inspelen op tijdelijke terugval
Doelmatige inkoop door trajectfinanciering en resultaatsturing
De functie begeleiding groep (huidige AWBZ)
De functie inloop GGZ (huidige AWBZ)
Dagbestedingstrajecten voor de (O)GGZ groep (snijvlak Wmo- WWB)
Extra- en intramurale dagbesteding in de RIBW
Financiën
Wmo 2015 na de Tweede Kamer
Drieëndertig aangenomen amendementen, waaronder:
Keuzevrijheid in relatie tot godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond
Gelijkwaardigheid van zorg in natura en het persoonsgebonden budget
Bevestiging dat plicht tot verstrekken van een maatwerkvoorziening niet verschilt van compensatieplicht in huidige Wmo
Wettelijke verplichting tot afstemming tussen college en zorgverzekeraar, en
Een meet- en weetplicht voor de gemeente (gewenste resultaten, meetcriteria en jaarlijkse verantwoording van college aan de Raad)
Full transcript