Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Didactische werkvormen

Samenvatting hoofdstuk 6: didactische werkvormen uit Vakdidactiek: informatica Uitgeverij: Die Keure
by

Katrien De Moor

on 13 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Didactische werkvormen

Groepswerk
Koppelwerk
Brainstormen
Probleemgestuurd leren
Casestudie

Didactische werkvormen
Doceren
Ga voor korte doceerfases om de aandacht niet te verliezen, wissel deze af met vragen, oefeningen, demostratie, laat leerlingen iets opzoeken, ...
Type 1
didactische
werkvormen

ONDERWIJSLEERGESPREK (OLG)
ANDERE GESPREKSVORMEN
Minder evident, maar mits enige creativiteit misschien wel bruikbaar tijdens informatica:

kringgesprek
groepsdiscussie
bundelen van kennis, ideeën en/of meningen
met discussieleider
LEERGESPREK
Wordt ook evaluatiegesprek genoemd.

na gemaakte taak
leerlingen llaten ervaren hoe ze aanpak/vaardigheden kunnen verbeteren
leerlingen bewust maken van het denkproces
Leerlingen helpen elkaar om een oplossing te vinden (duo of groep)
Nadeel: kost zeer veel tijd

Tips:
leerkracht: moderator
oplossing komt van de leerling, geef het niet zelf
gebruik ondersteunende en motiverende vragen
leer leerlingen verbanden zien met reeds verworven leerstof
vat de oplossing samen en laat eventueel noteren
demonstratie door leerkracht via projector
werken in kleine stapjes
Soorten vragen
aanbiedende werkvormen
gespreksvormen
samenwerkingsvormen
geleide
praktijkvormen
individualiserende
werkvormen
huiswerk
Basisprincipes
Laat werkvorm actief werken van de leerlingen toe?
Leerling voldoende 'zelf in actie'?
Praktijkgerichte context?
Aangepast aan leefwereld?
Voorbeelden uit het dagelijks leven?
Doelgericht en zelfgestuurd?
leerlingen betrokken genoeg?
leerling zelf verantwoordelijk & kritisch genoeg?
Constructief en cumulatief?
rekening houden met voorkennis leerling?
interesses van de leerling?
uitdagende oefeningen voor sterke leerlingen?
Coöperatief werken?
leerlingen leren van elkaar
Doelgericht?
bereik je het doel zo efficiënt mogelijk?
Praktisch uitvoerbaar?
hou rekening met de mogelijkheden van de 'klas'
zoek creatieve oplossingen indien problemen.
Demonstratie
Kijken en luisteren
Zorg dat je zelf de leerstof voldoende beheerst
Zet alles op voorhand klaar (bestanden, afbeeldingen, filmpjes, PowerPoint, ...)
Besteed aandacht aan de zichtbaarheid voor de hele groep
Voer alles traag en rustig uit, herhaal regelmatig
Maak afspraken met de leerlingen: wat mag en wat niet mag tijdens het demonstreren
Maak eventueel gebruik van de elektronische leermiddelen die beschikbaar zijn

Kies een relevante film voor het beoogde lesonderwerp
Ga voor duidelijk beeldmateriaal
Kies een gestructureerde film
Zorg dat het filmpje niet te lang is
Zorg dat de leerlingen het begrijpen (Nederlands of ondertiteld)
last but not least: geef een korte inleiding bij het te bekijken filmpje
waar op letten?
wat onthouden?
Film kijken
Hoe werkt een laserprinter?
Werk met kleine hoeveelheden leerstof per doceerfase en kader deze in het geheel

Maak goede afspraken
schermen uit
geen gsm
...
Leg voortdurend verbanden met de praktijk, met de voorkennis, ...
Zorg voor goede intonatie en houd oogcontact met je leerlingen
Stel de besluiten voor in de vorm van vragen.
Bij demonstratie speelt de leerkracht een centrale rol.
http://www.kennisnet.nl/themas/elektronische-leeromgeving/vraag-en-antwoord/wat-is-een-elo/
Kennisvragen
Feiten en definities
Vb: Wie? Wat? Waar?
Begripsvragen
Vergelijkt en beschrijft
Vb: in eigen woorden, verschil
Toepassingsvragen
Technieken en regels
Vb: rangschik en bereken
Analysevragen
Motieven, oorzaken, aanwijzingen, gevolgen, …
Vb: Waarom, welk besluit, welke aanwijzing?
Synthesevragen
Voorspellen, probleem oplossen, bedenken, …
Vb: Wat voorspel je, verzin
Evaluatievragen
Meningen, beoordelingen
Vb: Wat is je mening? Wat vindt je van?


VARIEER!
GELEIDE PRAKTIJKMOMENTEN
OLG
Leergesprek
Andere
doceren
demonstratie
film kijken
groepswerk
brainstormen
koppelwerk
probleemgestuurd leren
casestudie
begeleid zelfstandig leren
niet-geleide praktijkmomenten
praktijk oefening
zelfstudiepakket
oefeningen met oefenwijzer
Geleidelijk en stapsgewijs tot bepaalde inzichten
brengen a.d.h.v. vraagstelling.Enkele tips:
Duidelijke vraagstelling
Maak afspraken
Geef de leerlingen voldoende tijd
Reageer positief en constructief
Denk vooraf na over je vragen
Vermijd zelf het antwoord te geven

Voordeel:
actief meewerken

Nadelen:
les wordt vaak onderbroken voor
uiteenlopende problemen
geen differentiatie
Type 2
Type 4
Type 5
Type 6
Geïndividualiseerde
remediëringstaken
Creatieve neerslag
Taken die binding leggen
tussen
onderwijs en maatschappij
Documentatietaken
Type 3
Automatiseringstaken
op motorisch vlak
Studeertaken
Individualiserende

werkvormen
(Begeleid) Zelfstandig Leren
Zelfstudiepakket
Niet-geleide
pratijkmomenten
Praktijkoefening
Oefeningen ondersteunen
met een studiewijzer
leerling verwerft zelf inzichten
geen hulp van leerkracht bij zelfstandig leren
nadeel:
tijdrovend leerproces
moeilijk na te gaan of leerling
het echt begrepen heeft of enkel
uitvoert zonder na te denken
BZL: begeleid zelfstandig leren
hulp van leerkracht bij leerproces
volledig zelfstandig
goed om te differentiëren
als leerkracht beschikbaar zijn voor vragen
zorg voor controlevragen/opdrachten en voorzie degelijke correctiesleutels
stel een haalbare tijdslimiet in
voorzie als leerkracht een eind- of natoets buiten het zelfstudiepakket
vergt hoge concentratie van leerlingen
leerling neemt afgebakend leerstofdeel zelfstandig door
grote zelfstandigheid
actief werken
leerkracht coacht
overzicht en controle over geziene leerstof
weinig onderbreken van de les
weinig interactie
goed en doordacht voorbereiden!
leerling oefent behandelde leerstof verder in door praktijkoefeningen vanuit een probleemoplossende context en niet enkel door stap-voor-stap oefeningen
stijgende moeilijkheidsgraad in de aangeboden oefeningen
naarmate je vordert meer geïntegreerde oefeningen
I.p.v. mondelinge instructies werk je met een studiewijzer, instructies op papier.

In een studiewijzer voorzie je instructies, oefeningen en eventueel een correctiesleutel zodat leerlingen zichzelf kunnen controleren.
Zorg dat je weet waar leerlingen fouten maken en stuur ze bij.
Samenwerkingsvormen
werken in tweetallen
peer-tutoronderricht
zelfgestuurd leren
actief
in 7 stappen
begeleiding leerkracht
Stap 1
Verhelder onduidelijke termen en begrippen
Stap 2
Definieer het probleem
Stap 3
Analyseer het probleem
Stap 4
Inventariseer op systematische wijze de verschillende verklaringen uit stap 3
Stap 5
Zoek aanvullende informatie buiten de groep
Stap 6
formuleer leerdoelen
Stap 7
synthetiseer en test nieuwe informatie
Casestudie
Probleemoplossend werken vertrekkend vanuit concrete en realistische situatie
aanschouwelijk
bestaat uit verschillende fasen
individuele analyse van het probleem
Kennismaking
Uitwisselen visie
aanpassen eigen visie
kiezen uit de verschillende alternatieven
TIPS
goede voorbereiding
geef specifieke taak aan de leerlingen
observeer aandachtig
bepaal hoe en wie rapporteert
laat verslag maken
Zorg voor de juiste mix!
Parallel groepswerk
alle groepjes krijgen dezelfde opdracht
laat lln aanduiden welke oefeningen ze al hebben afgewerkt
werk eventueel met verbetersleutel
Complementair groepswerk
elk groepje krijgt een onderdeel van een groter geheel
ideaal voor differentiatie
rapportering van elk groep aan de andere groep(en)
Gemengd groepswerk
doorgeefsysteem
elke groep begint met andere vraag
Nadeel: heel intensieve werkvorm, en moeilijk
omdat niet iedereen even snel werkt
Groepswerk als lesfase
korte duur
om nieuw onderwerp aan te brengen of als brainstorming
Groepswerk van lange duur
over meerdere lessen gespreid
bv: een bepaald project uitwerken
Full transcript