Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4.1

No description
by

Femke Schurmann

on 15 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4.1

Levo Periode 2 VWO 5
4.2
De exacte datum van de geboorte van Jezus is
niet

bekend
. Hij is opgegroeid in
Nazaret, Galilea
maar geboren in Bethlehem.

In die tijd waren de
Romeinen en de Joden in oorlog.
Er werd al verwacht dat er een Messias zou komen die het volk zou bevrijden.

Op
30-jarige leeftijd
wordt hij
gedoopt
door
Johannes
(de doper) in de Jordaan.

Daarna trekt hij als
rabbi
(Joodse geleerde) rond met een aantal leerlingen.

Hij werd door de
Romeinen gekruisigd
. Omdat hij een gevaar is voor de gevestigde orde

Jezus was een
Charismatisch Prediker
: hij wist anderen te boeien en te inspireren door wat hij zegt.

4.3 - Bronnen
De
bijbel
is een verzameling van teksten -> Wetten/geboden, mythen en verhalen, stambomen etc. Het bestaat uit het oude en het nieuwe testament.
De belangrijkste bron voor het leven van Jezus is het
Nieuwe Testament.

Bron 1a Oude Testament
-> Voor de geboorte van Jezus, zelfde als bij de Joden over het algemeen. Bij Joden de Tenach, de protestanten ontdekten echter dat er boeken waren die de Joden niet hadden en zij wel. Zij legden deze boeken opzij waardoor de Katholieke kerk een groter
OT
heeft dan de Protestante kerk. Het bevat vooral veel mythen.
Bron 1b Nieuwe

Testament
-> Na Jezus, het leven van Jezus. Bevat brieven van Paulus en 4 evangeliën (goede boodschap) van Marcus, Matteus, Lucas en Johannes. Hier staat vooral in hoe je moet leven (hoe je moet omgaan met allerlei onderwerpen.

Het
oude testament
is
belangrijk
voor de
Protestanten
omdat zij vooral de bijbel nastreven en hun oude testament zo goed als parallel loopt aan de Tenach, welke Jezus nastreefde.

Wat gebeurde er in 1517 n.C?
4.1
Jezus Christus
->
christus
is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord messias wat gezalfde betekent.

De
eerste christenen
waren volgelingen van Jezus die erop uittrokken om te vertellen over de geboorte en dood van Jezus, hierdoor ontstonden groepen Christenen.
Jezus zelf was Joods
en leefde volgens de Joodse traditie, echter
door de val van Jeruzalem in 70 n.c
gingen de Joden en Christenen uiteen
, het waren aanvankelijk dan ook alleen joden die geloofden.
Paulus
zorgde er onder andere voor de ook niet-joden christelijk werden.

Het woord
kerk
betekent letterlijk heer (Griekse vertaling van
Kurios
)


Je was Christen als je een voorbeeld nam aan Jezus en dit nastreefde

Wat gebeurde er in 380 n.C?
4.4 Kernpunten
- God, Jezus en de Heilige geest
-> hierin is god de schepper, Jezus de verlosser en de HG de bron van inspiratie, kracht en troost.
- Verzoening en verlossing
-> bijv. het kruis vergeeft zonden.
- Opstanding
-> duidt op een nieuwe bestaanswijze
- Schepping en voleinding
-> in het einde der tijden ontstaat er een nieuwe aarde en hemel zonder verdriet.
- Liefde, barmhartigheid en genade
-> God
- Ziekte en genezing
-> staan centraal

- De ambtelijke structuur
->
Wat gebeurde er in 70 n.C?
4.5 - Ethiek en diaconaat
Ethiek
wordt gebaseerd op wat er in de bijbel staat ->
10 geboden:
Liefde voor god en de mens.

Diaconaat
-> concreet dienstbetoon aan de medemens. Hierdoor ontstonden de zeven werken van barmhartigheid. [klik]
Gaat dus om de toepassing van
de ethiek en het geloof.

Wat gebeurde er in 1054 n.C?
Namen en begrippen
Zeloten
-> Religieuze vrijheidstrijders: alleen god als leider (dus geen keizers etc.), zij weigerden dan ook belasting te betalen.
(Joodse groepering)

Farizeeën

-> Ze geloofden dat een vroom leven en een strikte navolging van de Wet (volgens de Thora) de mens dichter bij God zou brengen. Ze hadden veel conflicten met Sadduceeën. Zij waren in conflict met Jezus omdat Jezus mensen hielp die volgens de Thora niet belangrijk waren.

Sadduceeën
-> Hun "leer" werd hoofdzakelijk bepaald door twee doctrines:
1. zij accepteerden uitsluitend de geschreven wet (in tegenstelling tot de farizeeën die tevens mondelinge tradities in ere hielden)
2. ze ontkenden de opstanding van Jezus.
Zij waren meer geliefd bij de Romeinen dan de andere groeperingen.

Essenen
-> Trokken zich terug de woestijn in (bij de dode zee) Bij hun draaide het om
zuivere en persoonlijke vroomheid
wat inhoudt dat de nadruk ligt op hoe je leeft. Je moet jezelf afsluiten zodat niemand jou leven kan beïnvloeden.
Zijn boodschap was dat god niet alleen keek naar welvarende mensen, maar ook naar mensen die in die tijd niet meetelden.
Zoals zieken, tollenaars, hoeren, blinden etc.
Bron 2: De traditie
De
traditie
is als het ware de bloemblaadjes die uit de bloemknop (de bijbel) zijn ontvouwen, de manier waarop het geloof vorm heeft gekregen. Alleen de Katholieken hebben dit als leidraad (met de bijbel),
protestanten dus niet.
Bron 3: De heilige geest
De
heilige

geest
werkt in de kerk en haar sacramenten, onder de
protestanten
is het de heilige geest die de bijbel uitlegt.
Verschil tussen
o
osters-
o
rthodoxe
k
erken en de
r
ooms-
k
atholieke
k
erk.
OOK
-> Priesters en bisschoppen hebben de algehele leiding. Patriarch is hoofd van de kerk.

RKK
-> Hier is de paus het hoofd van de kerk (als bisschop van Rome). Hij zorgt voor continuïteit binnen het geloof.

Protestanten
-> Democratisch, ook vrouwen.


7 werken van barmhartigheid:

Ge
vangenen opzoeken
Vre
emdelingen herbergen
Do
rstigen drinken geven
Do
den begraven.
Zi
eken bezoeken en helpen
Ho
ngerigen eten geven
Na
akten kleden

GeVreDoDoZiHoNa
(Slaat nergens op maar goed)

4.7 - Rituelen en sacramenten
Katholieke kerk

Protestanten
-
E
ucharistie
(door brood en wijn)
-
D
oopsel (en communie)
-
V
ormsel
(kiezen voor het christelijk geloof)
-
H
uwelijk
(sacrament)
-
A
mbtswijdingen
: Diaken, priester en bisschop. (laatste twee hebben celibaat) -> alleen mannen
-
Z
iekenzalving
(sacrament)
-
B
iecht
(Persoonlijk en collectief)

HAZBEVD

Cursief = Sacrament
-
Avondmaal
(door brood en wijn)
-
Doop (en communie)
-
Vormsel
-
Huwelijk
(geen sacrament)
-
Ambtswijdingen
: diakenen, ouderlingen en predikanten. (geen sacrament)
-
Ziekenzalving
-
Biecht
(alleen collectief en ipv pers. pastorale gesprek)
Sabbat
-> is vanuit het Jodendom overgenomen naar onze Zondagen:
Opstanding
van Christus.
4.8 - Feestdagen
-
Zondag
(sabbat) Ontstaan door de 6 dagen aan het werk en de 7e rustdag (schepping)
-
Advent
(4e zondag voor Kerst, 4 kaarsen verwijst naar 4 windstreken)
-
Kerstfeest
-
Driekoningen
( 6 Januari (katholiek), De komst van de drie koningen.
- Vastentijd (geen zondagen, 40 dagen voor pasen)
-
Stille week
(week voor Pasen met op eerste zondag palmpasen, witte donderdag avondmaal, Goede Vrijdag worden alle kaarsen gedoofd -> dood van Jezus, Stille Zaterdag wordt in de nacht een paaskaars aangestoken)
-
Pasen
(belangrijkste feest)
-
Hemelvaart
(40 dagen na Pasen, Jezus gaat naar de hemel)
-
Pinksteren
(Heilige geest daalt neer, 50 dagen na Pasen)
Laatste deel 4.8 doorlezen

4.9 ook.

Wat gebeurde er in 313 n.C?

Jaartallen ook even leren (vooral volgorde van gebeurtenissen)
Belangrijke Jaartallen
Alles n.C.

-
70
: Val van Jeruzalem
-
313
: Keizer Constantijn wordt Christen
-
380
: Christendom wordt staatsgodsdienst (Theodosius)
-
1054
: Scheiding tussen Rooms-Katholiek en Oosters-Orthodox
-
1517
: Luther -> Protestanten
-
1789
: Verlichting
Full transcript