Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

El procediment admnistratiu

No description
by

on 9 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of El procediment admnistratiu

El procediment administratiu
És el conjunt de tràmits que ha d'observar l'Administració en desenvolupar la seva activitat
Perquè l'administrat es pugui adreçar a l'Administració cal que tingui
capacitat
per fer-ho; per poder actuar dins del procediment administratiu, necessita estar-hi
legitimat
, i perquè una altre persona actuï en nom seu, cal que li atorgui vàlidament la
representació
del seus interessos.
Capacitat jurídica i capacitat d'obrar
La
capacitat jurídica
és consubstàncial amb la persona, és a dir, qualsevol persona des que neix és titular de drets.
La
legitimació
significa que la persona (amb capacitat d'obrar) té un interès legítim en el procés o es pot veure afectada.

La
representació
és el poder que es concedeix a una persona perquè actuï per una altra durant un temps determinat o indefinit.
On present la sol·licitud?
Perquè la sol·licitud o qualsevol document, dirigit a una Administració assorteixi efectes, és necessari que sigui rebut pel destinatari. L'instrument que canalitza tot tipus de comunicacions entre l'Administració i el ciutadà és
l'oficina de registre
.
La presentació de la sol·licitud en una
oficina de registre
produeix uns efectes, que suposen uns drets per al ciutadà i unes obligacions para a l'Administració.
Com redactar una sol·licitud?
L'escrit o sol·licitud
ha de contenir la informació següent:
Nom i cognoms de la persona que formula la sol·licitud.
Lloc de notificacions o mitjà de practicar-se.
Lloc i signatura del sol·licitant.
Fets, raons i petició en què es concreti la sol·licitud.
L'òrgan, centre o unitat administrativa a la qual es dirigeix.
Què és el procediment administratiu?
Com inicia un ciutadà un Procediment?
Qui pot iniciar un procediment?
LA
ADMINISTRACIÓ
ACTUA AMB
EFICÀCIA
SUBJECTA AL
PRINCIPI DE
LEGALITAT
PER A
L'OBTENCIÓ DEL
FI DESITJAT
EL QUE SUPOSA
SEGUIR
EL PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU
Forma o dinàmica d'actuar
en matèria administrativa
INCOMPLIMENT
POSSIBILITAT
D'INVALIDACIÓ
DE L'ACTE
ELS DOCUMENTS
GENERATS
FORMEN
L'EXPEDIENT
Documents en els quals es reflecteixen
els passos i resultats obtinguts en les diferents fases
RESOLUCIÓ
(resultat final)
La
capacitat d'obrar
significa que la persona és capaç de realitzar un acte o un contracte per si mateixa, es a dir no està incapacitada per alguna de les causes expressades a la llei.
CAUSES D'INCAPACITAT
Minoria d'edat
: mentre la persona no compleixi 18 anys o no s'emancipi no te la plena capacitat per obrar.
Malalties
o deficiències psíquiques o físiques que impedeixen que la persona es pugui governar per si mateixa.
Prodigalitat
: és la conducta desordenada d'una persona que posa en perill el seu patrimoni, en perjudici de la seva família
Concurs de creditors
: és la declaració de fallida que incapacita el concursat per a l'administració dels seus béns.
El ciutadà pot iniciar el procediment mitjançant una sol·licitud en la qual formuli una petició concreta.
En ocasions, l'Administració posa a disposició del ciutadà models de sol·licitud la qual cosa aporta grans avantatges
Si la sol·licitud no està completa o li falta alguna dada o document, l'Administració es posarà en contacte amb l'interessat perquè l'esmeni (termini 10 dies). Si no es produeix cap esmena, l'Administració considerarà que es desisteix de la petició i s'arxivarà l'expedient comunicant-li-ho a l'interessat.
Com tramita l'Administració la meva sol·licitud?
Una vegada presentada la sol·licitud per part del ciutadà en l'oficina de registres, l'Administració obrirà un
expedient
amb la sol·licitud i tota la documentació aportada i realitzarà totes les actuacions necessàries i obligatòries per aconseguir una
resolució
encertada: sol·licitud d'informes, pràctica de proves, etc. Aquestes actuacions i tràmits les realitzarà l'Administració de forma ràpida i eficaç i sense necessitat que siguin promoguts per l'interessat.
L'interessat en qualsevol moment del procediment i sempre que sigui anterior al tràmit d'
audiència
, podrà presentar
al·legacions
perquè siguin tingudes en compte per l'Administració
Com acaba un procediment?
La forma més comuna de concloure un procediment consisteix en l'emissió per part de l'Administració, d'una
resolució
expressa sobre les qüestions plantejades en la sol·licitud.

També existeixen altres formes de terminació del procediment. Algunes d'aquestes són:
El desistiment.
La renúncia al dret, sempre que no estigui prohibida.
La declaració de caducitat.

Quin contigut ha de tenir la resolució?
La decisió de l'Administració.
Les raons, fets i fonaments en els quals basa aquesta decisió.
La norma que atribueix la competència per resoldre.
Si la decisió posa o no fi a la via administrativa.
Els recursos que es poden interposar, en el cas de no estar d'acord amb la decisió.
Termini d'interposició.
Termini que té l'Administració per resoldre
El termini que té l'Administració per tramitar i resoldre un expedient ve fixat per les normes reguladores del procediment que es tracti, sense que aquest termini pugui excedir de sis mesos (excepte si un Llei o normativa Comunitària assenyalen un altre major).

Si les normes reguladores no fixen un termini concret, el termini per resoldre serà de tres mesos, segon estableix la LRJAP-PAC.

L'Administració té també l'obligació d'informar sobre el temps màxim en el qual està obligada a resoldre i dels efectes que produeix la falta de resolució, això és, el
silenci administratiu
.
El ciutadà mitjançant una sol·licitud
D'ofici la pròpia administració
El ciutadà mitjançant
una sol·licitud
Full transcript