Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RESEARCH METHODOLOGY

No description
by

on 19 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RESEARCH METHODOLOGY

Tujuan kajian
Kajian ini dilakukan untuk mempertingkatkan keselamatan di kolej kediaman UNIMAS.

Keselamatan adalah suatu perkara yang utama dalam sesebuah organisasi dan menjadi keutamaan apabila melibatkan orang-orang dalam organisasi tersebut.

Aspek-aspek yang terlibat dalam keselamatan antaranya ialah, dari segi kesihatan, keselesaan dan persekitaran semasa.

Menurut Said dan Abdul Rahman (n.d.), keselamatan di kolej melibatkan aspek seperti persekitaran, kemudahan dan perkhidmatan. Selain itu, layanan staf dan ahli jawatankuasa kolej juga perlu dititikberatkan.Menurut Spurling (1995), keselamatan amatlah penting dan dapat mempengaruhi organisasi, keselamatan adalah sesuatu yang amat penting dan melibatkan keseluruhan proses dalam organisasi.

Tiada kajian yang khusus dijumpai mengenai pengawal keselamatan yang bertugas di kolej kediaman.
Latarbelakang & Pengenalan
Pernyataan Masalah
Kadar jenayah yang semakin meningkat di kolej kediaman UNIMAS menyebabkan pelajar/ penetap berasa tidak selamat dengan keadaan ini.

Kelonggaran sistem keselamatan dan kawalan di kolej kediaman UNIMAS mempunyai keberangkalian yang tinggi terhadap peningkatan kadar jenayah tersebut.

Justeru, kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengkaji keberkesanan sistem keselamatan di kolej kediaman UNIMAS dan langkah yang wajar diambil bagi memastikan keberkesanan dan mempertingkatkan lagi sistem keselamatan demi kepentingan bersama .

Tiada kajian yang dijumpai berkaitan dengan tahap sistem keselamatan di kolej kediaman di universiti, walaubagaimanapun ada kebarangkalian terdapatnya kajian yang mempunyai persamaan berkenaan dengan topik kajian.
Tahap Keberkesanan Sistem Keselamatan di Kolej Kediaman UNIMAS
KMF 2024 Pengkaedahan Penyelidikan
Objektif Kajian
Objektif Umum
Mengenalpasti keberkesanan sistem keselamatan di kolej kediaman UNIMAS secara keseluruhannya.

Objektif spesifik
i. Mengenalpasti kes-kes yang berlaku sekitar kolej kediaman UNIMAS.
ii. Mengenalpasti kecekapan para pengawal keselamatan bertindak sepanjang kes-kes melibatkan pelajar di kolej kediaman UNIMAS.
iii. Mengenalpasti langkah-langkah yang wajar diambil untuk mengukuhkan sistem keselamatan di kolej kediaman UNIMAS.

Kepentingan Kajian
KEPENTINGAN KAJIAN
Pelajar
Para pelajar serta seluruh unit keselamatan dapat mengembleng tenaga dan berkongsi idea untuk mengadakan atau melaksanakan kempen bagi membasmi masalah keselamatan

Meningkatkan lagi tahap kesedaran pelajar mengenai kepentingan menjaga keselamatan diri sendiri dan orang sekeliling serta harta benda persendirian mahupun awam iaitu yang telah disediakan oleh pihak kolej.
Organisasi
Memberikan manfaat terutama kepada ‘human practitioner’.
Dapatan kajian ini dapat memudahkan proses pengenalpastian kes-kes yang tidak diketahui oleh pihak pengurusan disebabkan hal-hal tertentu.
Meningkatkan lagi mutu kerja unit keselamatan serta menguatkan lagi kerjasama antara pelajar bagi membendung kejadian-kejadian yang tidak ingini.
Pengkaji masa hadapan
Melalui dapatan kajian yang diperolehi, pengkaji dapat menjadikannya sebagai panduan semasa menjalankan kajian.Kajian ini juga merupakan batu loncatan bagi pengkaji-pengkaji masa hadapan untuk menjalankan kajian yang lebih terperinci lagi agar keselamatan di kawasan kediaman pelajar berada dalam keadaan yang selamat sepenuhnya.
Definisi Istilah
Keselamatan
Definisi konseptual – Kualiti atau keadaan yang selamat iaitu bebas dari bahaya, rasa takut dan risau.Sesuatu yang selamat dan dibawah perlindungan.
Definisi operasi –Keadaan yang selamat, bebas dari rasa takut dan risau bagi pelajar kolej kediaman di UNIMAS. Suasana yang selamat disebabkan oleh perlindungan yang diberi

Kolej kediaman
Definisi konseptual –Sesuatu kediaman yang digunakan oleh penghuninya.Penginapan yang disediakan untuk pelajar.
Definisi operasi – Penginapan yang disediakan oleh pihak UNIMAS bagi para pelajar sebagai usaha memberi kemudahan untuk pelajar.


Faktor pendorong & Cadangan penambahbaikan
Pengehadan Kajian
Kajian ini dijalankan hanya di sekitar kawasan kolej kediaman UNIMAS.

Kajian turut dijalankan terhadap pelajar yang menetap di kolej kediaman UNIMAS sahaja

Masa
temuramah dijalankan adalah berbeza
bagi
setiap informan bersesuaian dengan
kelap
angan masa setiap informan .

Sum
ber bagi kajian lepas juga hanya
diha
dkan kepada online database emerald
Kaedah Kajian
Kaedah kualitatif : digunakan bagi meningkatkan pemahaman yang lebih baik terhadap sistem keselamatan.

Dua pendekatan
i) kaedah temuramah terperinci
ii) menganalisis dokumen (penting dalam memperkukuhkan kajian dan membandingkannya dengan analisis data kajian bagi meningkatkan ketepatan dan kesahihan kajian.

Cth: kajian- kajian lepas, dokumen yang berkaitan dengan keselamatan dan bahan rujukan lain-lain.

Menurut Qu dan John (2011), pengkaji akan mendapat informasi yang padat sekiranya kaedah temuramah dijalankan dengan perancangan yang baik dan teliti.

Populasi: pelajar yang memegang jawatan sebagai majlis tertinggi di kolej kediaman Cempaka dan FELO kolej kediaman Cempaka


Bilangan sampel: 10 orang

Instrumen Kajian: temuramah teperinci dan borang soal selidik

Teknik Pengumpulan Data: analisis dokumen dan temuramah teperinci.

Etika Kajian: mendapatkan surat izin dari pihak fakulti universiti, Segala jenis rekod suara, cacatan tangan dan seumpamanya harus dijelaskan kepada informan terlebih dahulu sebelum temubual dijalankan. Setiap maklumat yang diberikan oleh reponden adalah rahsia dan sulit.
Dapatan Kajian
Rujukan
Bolanle, F. A. (2013). The use of facilities management in tertiary institutions in OsunState, Nigeria. Journal Of Facilities Management, 183-192.
CAUT.(2002). CAUT Bulletin, (49)7, 1.
Howei, L. (2007). The terrosim threat and managing workplaces.Disaster Prevention and Management, (6)1.
Laura, S., &Aukse, E. (2012). The role of personality traits work motivation and organizational safety climate in risky occupational performance of professional drivers. Baltic Journal of Management, (7)1, 103-118.
Qu, S. Q. (2011). The qualitative research interview.Qualitative Research In Accounting & Management, (8)3, 238-264.
Renauer, B. C. (2007). Is neighbourhood policing related to informal social control?.Policing: An International Journal Of Police Strategies and Management, (30)1.
Full transcript