Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konferencja TOC Pozna?-28.10.2009

Jak znacznie poprawić wyniki swojej firmy za pomocą narzędzi TOC na przykładzie firmy budowlanej LORENZ.
by

Lukasz Lorenz

on 10 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konferencja TOC Pozna?-28.10.2009

Narzędzia myślowe TOC
Konferencja TOC Poznań 1-2.XII.2009
Jak znacznie poprawić wyniki firmy
za pomocą narzędzi TOC
Firma
budowlana
LORENZ
Łukasz Lorenz
Restrukturyzacja firmy przy użyciu narzędzi myślowych TOC
Dziękuję za uwagę
2003-2004
2005
1990
1980
2007
2009
1990
2004
= INERCJA
ANALIZA PRZYCZYN
(co zmienić?)
D
Przeznaczać środki
na spłatę zadłużenia
D'
Przeznaczać środki
na realizację
bieżących kontraktów
B
Zmniejszyć zadłużenie
i koszty jego obsługi
C
Zapewnić stały dopływ
środków do firmy
A
Zapewnić firmie
przetrwanie na rynku
oraz zysk
konflikt
Dylemat właściciela
Podstawy prawne:
1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg
w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną
na restruktuyzację (Dz. U. z 2007r. Nr 179, poz. 1266)
2)Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. Z 2007r. Nr 59, poz.404)
3) Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004r.
Str. 2, pkt 9-11)
4) Załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001
z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz. rz. WE L 10 z 12.01.2001, str. 33, Dz. Urz. UE
Polskie wyd. Specjalne, rozdz. 8, t.2, str.141)
5) Część III.8.A pkt.2, III.8.B pkt.2.2 załącznika I do rozporządzenia
Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999
ustanawiającego szczegółowe zasaday stosowania art.93
Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004r., str.1; Dz. Urz. UE
Polskie wyd. Specjalne, rozdz.08,t.4,str.3)
- umorzenie zaległości podatkowych
- sprzedaż nieruchomości
- wprowadzenie dodatkowych usług
Wymagania ustawowe:
pomoc nie może być udzielona jeżeli restrukturyzacja ograniczona jest wyłącznie do restrukturyzacji finansowej i nie prowadzi do usunięcia przyczyn powstawania strat
celem programu restrukturyzacji jest przywrócenie przedsiębiorstwu długookresowej zdolności do konkurowania na rynku
okres restrukturyzacji ograniczony do minimum
Podstawy programu restrukturyzacji:
1. Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiebiorstwa
2. Pełny opis planowanych działań i ich kosztów
3. Prognoza zysków i strat na kolejne pięć lat oraz studium wrażliwości
1. wdrożenie systemu zarządzania projektami
2. opracowanie nowego planu marketingowego
wdrożenie programu zapewnienia jakości "Raz a dobrze"
Planowany system będzie obejmował następujące procesy :
A. Zdefiniowanie projektu
-określenie wstępnego zakresu prac
-określenie etapów realizacji kontraktu
-analiza ryzyka kontraktu
-ustalenie osób odpowiedzialnych za kontrakt
B. Określenie zasobów
-określenie sposobu wykonania prac
-określenie potrzebnych zasobów kadrowych, materiałowych i sprzętowych
-określenie osób odpowiedzialnych za poszczególne prace
-analiza ryzyka wykonywania prac
C. Opracowanie harmonogramu
-oszacowanie czasochłonności prac
-opracowanie wstępnego harmonogramu prac
-zweryfikowanie planu projektu
-doprecyzowanie zasady nadzorowania realizacji
D. Nadzorowanie realizacji
Cel: skrócenie czasu realizacji inwestycji o 40% w ciągu 3 lat
SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Raz a dobrze
Celem programu jest ciągłe podnoszenie jakości wykonywanych prac
oraz wyeliminowanie "poprawek" w już wykonanych pracach
Program obejmie:
-opracowanie procedur wewnętrznego odbioru robót m. in. warunków technicznych,
-wprowadzenie systemu oceny pracowników ze względu na jakość wykonywanych przez nich robót,
-premie za bezusterkowość dla najlepszych pracowników oraz kierowników budów,
-promowanie wewnątrz firmy podejścia projakościowego,
Założenia prognozy zysku i strat na rok 2008
-w związku z restrukturyzacją firmy przewiduje się że spadną przychody firmy o 15%, jednocześnie zakłada się wzrost cen usług budowlanych o 5%, wobec tego przyjęto, że przychody spadną jedynie o 10% w wartościach bezwzględnych,
-koszty materiałów niewiele wzrosną o ok. 2,5% (znaczny skok cen nastąpił już w 2007 roku),
-dzięki nowemu systemowi zakupów w firmie koszty zakupu materiałów spadną o 7%,
-w związku z restrukturyzacją zatrudnienia zmniejszą się wynagrodzenia o wynagrodzenie 5 zwalnianych osób,
-średnie wynagrodzenia wzrosną o 5%,
-restrukturyzacja zadłużenia zmniejszy koszty obsługi długu o 95%,
-lepsze wykorzystanie dostępnych aktywów – wynajem sprzętu wygeneruje dodatkowe środki w wysokości x zł rocznie przy dodatkowych kosztach x zł rocznie
-zwiększy się udział prac wykonywanych przez podwykonawców (efekt przyjętej strategii) – koszt usług obcych wzrośnie o 5,9% + wzrost cen o 2,5% = 8,4%
-zwiększony zakres prac podwykonawców zmniejszy koszty o 3,5%
-w związku ze skróceniem czasu realizacji inwestycji o 20% oraz poprawy jakości obniżą się koszty działalności operacyjnej o ok. 2%, większy efekt w kolejnych latach,
-zgodnie z ustawowymi wytycznymi nie przewiduje się zwiększania mocy przerobowych poprzez inwestycje w nowy sprzęt wobec tego amortyzacja spadnie o ok. 30%,
-koszty restrukturyzacji x zł

Prognoza - rachunek zysków i strat na lata 2007-2012
Rzeczywiście osiągnięte wyniki:
ROA 2007 = 25%
ROA 2008 = 45%
według Rzeczpospolitej średnie ROA
dla 500 największych firm w branży wynosi 5,2%
umożliwiają szybkie przeprowadzenie zmian
ułatwiają menadżerom podjęcie słusznych decyzji
pozwalają przekonać do zmian współpracowników,
pracowników a także osoby z zewnątrz
INERCJA nie daje objawów i może być śmiertelna
Full transcript