Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Черно Море и Българското Черноморско Крайбрежие

No description
by

Stefan Terziev

on 2 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Черно Море и Българското Черноморско Крайбрежие

ЧЕРНО МОРЕ И БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ
Черно Море
Произход и развитие
Релеф на Черноморската котловина
Хидроложки особености на Черно море
Организмовия свят на Черно море
• Разнообразен, дълбочина до 200 m.
• Растителен свят -220 вида водорасли (от червените и кафявите се добиват ценни вещества)
• Животински свят – 1520 вида морски животи (скумрия, паламуд, лефер, сафрид, хамсия и калкан имат важно значение); има редица видове миди, раци и охлюви; бозайници – делфин, тюлен монах
Българско Черноморско крайбрежие
ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ, РАЗВИТИЕ НА РЕЛЕФА И ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
Климат и води
Почви
Растителност и Животински свят
Географско положение, граници и големина
• Междуконтинентално море, разположено между Европа и Азия
• Между гънковите структури на Балканидите и Кавказ
• На север – Руската равнина
• На юг – до Понтийските планини
• Площта на морето – 413,5 хил. км2
• Максималната му дълбочина е измерена южно от Кримския полуостров - 2244 м.
• Чрез протоците Босфора и Дарданелите се свързва с Мраморно и Егейско море, а посредством Керченския проток - с Азовско море.
• Развитието е свързано с това на съседните земи.
• Оформило е съвременния си облик между терциера и кватернера
• В отделните моменти то е имало връзка с Каспийско море, а на запад неговите заливи са достигали до Средна Европа
• На места и днес крайбрежието бавно потъва, а на други се издига

Шелеф – 24% от Черноморската котловина и достига на дълбочина 200 m.
Широк е 40-60 km.
Богат на нефт, природен газ
Континентален склон – 40% от котловината и достига до 2000 m дълбочина
Големи наклони, разчленен релеф
Преходна зона от континента към котловинното дъно.
Котловинно дъно – 36% от Черноморската котловина разположен под 2000 m дълбочина
Разположен в централните части на морето
Равнинен релеф
• Водосборен басейн - 2,5 млн.км2
• Във Черно море се вливат едни от най-големите и пълноводни реки на континента Европа - Дунав, Днепър, Днестър, Буг
• Соленост на водата – 18%
• Във водата се съдържат соли, йод, бром, редица газове
• До 50 m дълбочина количеството на кислород е най-голямо, а под 200 m дълбочина е разпространен сероводородът, който убива организмовия свят
• Средна годишна температура - 13,5оС.
• Максимумът се наблюдава през август - 27оС, а в източното понякога надхвърля 30оС.
• Минимумът се проявява през февруари и понякога достига в западното крайбрежие на Черно море до точката на замръзване. В източното февруарският минимум е под 8оС.
• Средногодишната температурна амплитуда е 19,8оС.
• В Черно море има система от постоянни течения, обусловени от различните фактори: силата и посоката на преобладаващите ветрове, притока на пресни води
• Приливите и отливите са 9-10 cm.
ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ, МОРФОХИДРОГРАФСКИ ОСОБЕННОСТИ
• Ивица от суша на запад от черноморския бряг
• Простира се от север от нос Сиврибурун до юг – река Резовска
• Дължина- 378 км ( по права линия- 199км) ; Ширина- от 30 до 50 км; на Изток- 12-милна морска зона
• Слабо разчленен
• Обхваща местата където се чувства черноморското климатично влияние
• Заливи- Варненски и Бургаски
• Острови в южната част- Св. Анастасия, Св. Иван, Змийският остров
• Полуострови- Калиакра, Емине, Атия, Масленноски

На север- варовици и пясъчници; на юг- андезитите; Бургаската низина- обсипана с морски и речни наноси
Релеф
o Развитието на крайбрежието е протекло под въздейст¬вието предимно на вътрешните земни сили.- чрез редуване на етапи от издигане и понижаване.
o Платата (Франгенско и Моми¬но), планините в Старопланинската област (Камчийска, Еминска и Ай¬тоска) продължават да се издигат, а Бургаската низина потъва.
o Свързан с развитието на Черноморската котловина
o Носи отпечатък на източните части на главни морфоструктури на България
o Кватернера е спомогнало за образуването на 6 морски тераси
o Характерна форма- плажовите ивици (25% от крайбрежието) + дюни около Несебър
o Свлачища- северното крайбрежие- Балчишко, около устието на р. Батова и „Златни пясъци“, „Албена“, и „Св. Константин и Елена“.
o Скалисти брегове с отвесни склонове- нос Калиакра и нос Емине.

Полезни изкопаеми
o Въглища в Добруджанския басейн (край Каварна на около 1400-2700м. дълбочина) и Бургаско.
o Природен газ- устието на река Камчия
o Нефт + природен газ- Шабла и Тюленово
o Манганови руди- Варненско
o Медни руди- Медни рид, Росен баир и Върли бряг
o Магнетитни пясъци- около Бургас
o Варовик- Момино и Франгенско плато
o Кварцови пясъци- край Белослав
o Сол- Поморийското и Атанасовското езеро
o Луга (за паста за зъби)- Поморийското езеро
o Лечебна кал (балнеолечение)- Балчишката тузла и Поморийското езеро
Климат

o Доминирането на два климатообразуващи фактора – атмосферната циркулация и влиянието на Черно море.
o Черноморският климат има различни характеристики – на север с доминиране на континентално климатично влияние, а на юг – на средиземноморско влияние.
o Температури- средните годишни температури от север на юг. – от 11.7 0С на север до 13.30С на юг; Средната януарска температура е положителна; През лятото температурите са по-ниски спрямо съседните географски об¬ласти поради влиянието на Черно море и са около 22-24оС.
o Температурна амплитуда- между 20-21оС.; Топло лято и мека зима.- най-дългият безмразов период ( от април до ноември-декември)
o Валежи- В Северното крайбрежие те са 450-500 мм, в средното - 500-600 мм и в Южното - от 500 до 1000 мм.
o Сняг- Рядко вали, но когато се образува снежна покривка- в северните части тя се задържа 2-4 седмици, а в южните- 4-5 денонощия.
o Ветрове- през зимата са предимно запад-северозападни или северни, а през топлото полугодие до¬минират изток-североизточните ветрове.; Съществено влияние върху климата има черноморският бриз, особено през топлото полугодие и най-вече в Южното черноморско крайбрежие.

Води
o Черноморското ни крайбрежие се различава със слаба (15-60мм) и много слаба водоносност (до 15 мм).
o Реките са с малък водосборен басейн, малки на дължина и с незначително водно количество (изключение е Камчия).
o Реки- Батова, Провадийска, Камчия, Двойница, Ха¬джийска, Ахелой, Айтоска, Русокастренска, Средецка, Факийска, Ропота¬мо, Дяволска, Китенска, Велека и Резовска.
o Максимуът на речния отток е различен. В Северното крайбрежие е мартенски, в Средното - но­емврийски, а в Южното - февруарски.
o Езера- лагунни (образувани чрез преграждане на част от залив с пясъчна коса)- Поморийско, Атанасово, Алепу, Аркутино, Стомопло.
o лиманни (образувани в удавените устия на реките)- Бургаското езеро, Варненското езеро, Дуранкулашко, Езерецко, Шабленско, Белославско, Мандренско.

• Почвената покривка е разнообразна- черноземни, сиви и канелени горски почви и смолници.
• Северното крайбрежие- в по-ниските места върху льос са развити плодородните излужени черноземи.
• Покрай реките и авулвиалните низини има алувиално-ливадни почви.
• В Средното крайбрежие доминиращо разпространение имат оподзолените канелени почви
• В Южното крайбрежие широко са разпространени излужените и оподзолени канелени почви.

Стопанско използване и опазване на природните ресурси
• То е обект на сто¬панско усвояване още от древността.
• Има изключително важно значение за развитието на икономиката на страната.
• В Бургаския и Варненския залив са постро¬ени големи пристанищни съоръжения-реализира се голяма част от превоза на товари.
• Химическата промишленост в Девня и Бургас, машино¬строенето във Варна, Бургас, Каварна и др.
• Представена е добре и хранително-вкусовата промишленост във Варна, По-морие, Бургас.
• Морските води и крайбрежните езера са подходящи за риболов- препитание за хората
• Добива се сол.
• Развива се промишлеността, транспортът и турисмът.
• Силно замърсени са води и въздух около Варна и Бургас.
• Девненските химически заводи, „Нефтохим" - Бургас, ТЕЦ Варна и др. силно замърсяват въздуха.
• Природни паркове- „Златни Пясъци“ и „Странджа“
• Резервати- „Атанасовското езеро“, „Пясъчна лилия“, „Ропотамо“ и др.
• Най-значимите селища са Варна, Бургас, Балчик, Каварна, Не­себър, Поморие, Созопол и др.
• Курорти: Албена, Златни пясъци, Св. Константин и Елена, Ривиера, Обзор, Св. Влас, Слънчев бряг, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Китен, Ахтопол, Балчик, Каварна, Варна и Бургас.

Растителност
o Променя се в посока север-юг.
o Характерна е евксинската растителност – около 30 вида.
o Треви- сазина, белизма, ливадина, коило, пирей, горицвет, божур и др.
o Доминира широколистната горската растителност от средноевропейски тип.
o Преобладава дъбът – цер, благун, космат дъб, вергилиев дъб.
o Срещат се още габър, липа, бряст и храсти като грипа, драка, смин, смокиня, полски ясен, клен и бряст.
o Водни растения- едрата морска трева, водната лилия, тръстика (около езерата и блатата).

Животински свят
o Представен е от степни, средноевропейски и средиземноморски видове обитатели.
o Северното крайбрежие- хомяк, скакалци, яре­бици, пъдпъдък, заек и др.
o Южно крайжрежие- сви¬ня, сърна, чакал и термити.

Източници
Учебник +
http://www.geoznanie.com/2013/02/bulgarsko-chernomorsko-kraibrejie.html


Курорти
Full transcript