Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KRIJIMI I MODELEVE INFORMATIKЁ PЁR VLERЁSIMIN E DENSITETEVE

No description
by

Denis Saatciu

on 21 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KRIJIMI I MODELEVE INFORMATIKЁ PЁR VLERЁSIMIN E DENSITETEVE

KRIJIMI I MODELEVE INFORMATIKË PËR
VLERËSIMIN E DENSITETEVE PROBABILITARË
ZBATIME NË EKONOMI

Disertacion për marrjen e gradës
Denis Saatçiu
Departmenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Universiteti i Tiranës
2014

Udhëheqës Shkencor:
Altin Tanku
Doktor i Shkencave
Ngjarjet ekonomike, ashtu dhe sikur fenomenet natyrore, janë ngjarje stokastike. Studimi i tyre bëhet përmes teorive të probabilitetit.
1.
2.
3.
Modelimi
Paralelizimi
Përfundime
Faleminderit!
Pyetje?
KRIJIMI I MODELEVE INFORMATIKЁ PЁR
VLERЁSIMIN E DENSITETEVE PROBABILITARË
ZBATIME NË EKONOMI

Organizimi i të dhënave
dhe testimi i tyre
Algoritmimi
Ky kërkim është kryer në bashkëpunim me Departamentin e Kërkimeve në Bankën e Shqipërisë.
Leonidas S. Pitsoulis (supervisor)
Assistant Professor in Division of Computational Methods
Department of Mathematical, Physical and Computational Sciences
Faculty of Engineering
54124, Thessaloniki, Greece
Aristotle University of Thessaloniki

Panos M. Pardalos
Distinguished Professor of Industrial and Systems Engineering
University of Florida
401 Weil Hall, P.O. Box 116595, Gainesville, FL 32611-6595

Athanasios Migdalas
Professor in Division of Computational Methods and Computer Programming
Department of Mathematical, Physical and Computational Sciences
Faculty of Engineering
54124, Thessaloniki, Greece
Aristotle University of Thessaloniki
Për këtë qëllim, studiuesit e kanë të nevojshme modelimin e fenomeneve stokastike dhe simulimin e këtij modelimi në paketa software-ike me efiçencë dhe gabim të vogël.
1.Modelim
2.Algoritmim
3.Testim të dhënash
4.Optimizim
Një paraqitje e thjeshtuar e realitetit
Klasifikime
Konceptualë
In vivo
In vitro
In silico

Griffiths
Frigg dhe Hartmann
Model fenomeni
Model teorie

Model i modeleve
Vështirësi në modelim
Vështirësi në simulim


Modelimi informatik

Ekonomia
Fenomen social multidimensional
Ndërveprim të të gjithë variablave ekonomikë
Ekonomia si një ngjarje e rastit multidimensionale
Hapësirë d dimensionale
Prerja tërthore
d dimensionale me kusht m dimensional
Paraqitja grafike
Metodë investigimi për interpretimin e marrëdhënieve ekonomike
Përfaqësim i ngjarjes d dimensionale në nënhapësirën tre dimensionale

Analiza e densiteteve të probabiliteteve të përbashkëta

Modelimi informatik i metodës së vlerësimit të densiteteve
Rasti njëdimensional
Bërthama Gausiane
Bërthama Trekëndore
Bërthama Drejtkëndore
Bërthama Epanechnikov
Rasti d-dimensional
Bërthama Gausiane
Bërthama Epanechnikov
Rasti d-dimensional , me kusht m-dimensional
Bërthama Gausiane
Bërthama Epanechnikov
Momentet (pritja matematike dhe varianca)

Hedhje dopjo
Kontrollues –n operatore
Teste
Kontrollues
Korrigjues

Të dhënat
Map/Reduce
MapReduce në gjenerimin e vlerave të densiteteve
t=(t1,t2,...,td)1 ∈ R^d një variabël i rastit me densitet f(.)
Funksionet map e reduce për rastin e bërthamës d dimensionale Gaussiane
Vlerësimi financiar
T = (Nr_veprime*t’) / x
C = a - T * c’1
C’ = b + cx*x
C = C’
t’ - koha e përpunimit në orë ose minuta në mjedisin cloud
x - numri i makinave
c’1 - kosto monetare e një njësie kohe
a - kosto oportune e mosvlerësimit të densiteteve
b - kosto fikse e abonomit në cloud, nëse ka të tillë
cx - kosto marzhinale,
x - numri i njësive cloud të blera
Maksimizimi i fitimit
Kërkimi shkencor
Krijim mjedisi
Kërkim shtesë
Referimi ndaj fenomenit konkret
Uniciteti
Progresi
Problemi
Dixhitalizimi
5% gabime
Zgjidhja
Propozimi Multithread
Klasa Pthread e php
Paralelizim i boshti X

Eksperimenti

Propozimi
N_thread =Numër proçesorësh * numër bërthamash për proçesor

Propozimi Multithread
Eksperimenti
Propozimi
Analizimin
Aplikimin praktik
Testim
Simulimi
Metoda e analizes
Grafike
Platforma
Web
Lehtësi në përdorim
Optimizimet
Particionim
Automatik
Mbi variabël
Paralelizim
Multithreading
numri i thread-eve si funksion i numrit i të procesorëve dhe numrit bërthamave
Cloud computing
Puna e mëtejshme
Fenomene stokastikë të ndryshëm
Ambiente të ndryshëm programimi
Metoda
Eksperimenti
Full transcript