Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

K1 præsentationsportfolio

No description
by

Helene Hou

on 23 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of K1 præsentationsportfolio

K1 præsentationsportfolio
Min Portfolio:
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i vuggestuebørn i alderen 1-3 år, og tage udgangspunkt i denne målgruppes forudsætninger i forbindelse med inkluderende miljøer og aktiviteter, som kan understøtte deres udvikling. Jeg har lagt fokus på et vidensmål og to færdighedsmål inden for K1.
Videns- og færdighedsmål
Vidensmål:
- Socialiserings- og interaktionsprocesser samt inkluderende pædagogisk praksis.
Færdighedsmål:
- Redegør for og anvende teorier og metoder om og for pædagogisk praksis.
- Formulere faglige mål, midler og metoder til understøttelse af det enkeltes menneskes trivsel og sociale udvikling og til udvikling af inkluderende fællesskaber.

Jeg vil gennem min portfolio gøre brug af litteratur, opgaver og empiri, fra forholdsvis modulerne ”pædagogens rolle og relationer”, ”udvikling, læring og innovation” og ”første praktik”.
Fokusset i denne portfolio ligger på inklusion, som så danner baggrund for hvordan der kan formuleres faglige mål, midler og metoder til understøttelse af inkluderende aktiviteter og fællesskaber. Til dette vil jeg gøre brug af SMTTE modellen, til at vise hvordan det kunne gøres med aktiviteten jeg har arbejdet med under første praktik.
Jeg vil gøre brug af begrebet det fælles tredje, til at vise hvordan inkluderende aktiviteter kan se ud. Mit fælles tredje vil tage udgangspunkt i empiri fra min første praktik i en vuggestue.

Kompetencemål:

Du kan med udgangspunkt i børns, unges og voksnes forudsætninger og perspektiver etablere, vurdere og evaluere pædagogiske miljøer og aktiviteter, der understøtter børns, unges og voksnes udvikling- samt i relation til dette redegøre for faglige vurderinger og valg.

Forståelse for inklusion:
Jeg har valgt at bruge et uddrag fra bogen ”Håndbogen til pædagoguddannelse, ti perspektiver på pædagogik” redigeret af Trine Ankerstjerne og Stig Broström, for at vise en forståelse for inklusion:
Inklusion handler om deltagelse i fællesskaber
I det pædagogiske felt er der en udbredt opfattelse af, at inklusion er forbundet med deltagelse i fællesskaber (Højholt m.fl.2007; Larsen 2009; Madsen 2009) - på samme måde som eksklusion er forbundet med udelukkelse fra deltagelse i fællesskaber. Hermed understreges det sociale aspekt af inklusionsbegrebet, og der lægges afstand til en forståelse, der reducerer begrebet til alene handle om den fysiske rummelighed (se også Pedersen 2009). Deltagelse handler om at tage del i noget fælles og er både personlig, social og knyttet til gensidig genkendelse og forhandling af mening (Wenger 2006: 70). Fra fællesskabets perspektiv handler deltagelse om, at den enkelte bidrager til aktiviteter eller samvær ud fra fællesskabets præmisser om meningsfuldhed. For den enkelte handler deltagelse om, at det opfattes som meningsfuldt at bidrage til fællesskabets praksis, og om oplevelsen af at ens eget bidrag tillægges mening af fællesskabet. Wenger (2006) fremhæver, at deltagelse også kan være konfliktbetonet og konkurrerende. Det handler om muligheden for at indtage en position i fælleskabet, der bidrager til meningsforhandlingen – og dermed til udviklingen af samværet, aktiviteterne eller legen.

Forståelse for det fælles tredje
Det fælles tredje er centralt i en autentisk måde at være sammen på, der er altid mulighed for at være reelt fælles om noget. Det fælles tredje kan være en oplevelse man er fælles om, eller det kan være en arbejdsproces, en aktivitet, hvor man i fællesskab udretter noget. Det gør ikke noget, at den ene er dygtigere, ved mere eller har mere håndelag. Hovedsagen er, at der noget ydre, et fælles anliggende, som de deltagende er optaget af og er optaget af sammen. I en fælles aktivitet kan man være sammen med nogen man holder af, eller også kan komme til at holde af, fordi man er sammen med dem om noget. Vi er i bund og grund sociale mennesker, vi holder af at være sammen og gøre noget sammen. (Husen. M. 2003)
Forståelse for SMTTE modellen
SMTTE er en didaktisk model der består af 5 elementer: Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn og Evaluering. De 5 elementer er lige vigtige og påvirker hele tiden hinanden. Modellen kaldes dynamisk, fordi den hele tiden giver mulighed for at regulere de enkelte elementer i bestræbelsen på at komme tættere på de mål, man har sat sig. Man skal være opmærksom på, at ved denne didaktiske model bliver der ikke inddraget brugerperspektivet. (https://lmvurdering.dk/PDF/SMTE-pjece.pdf )
Aktivitet i vuggestuen
Aktiviteten var et 3 dages rytmikforløb, hvor vi legede på forhindringsbane, hoppede og slog kolbøtter på en stor madras, klatrede i ribber og svingede et stort torv til hinanden. Målet med aktiviteten var at jeg skulle skabe en godt samspil med børnene, og jeg lærte hvordan jeg kunne inkludere de børn som var med. Denne aktivitet var sat op som et fælles tredje, så det var en autentisk måde for børnene at være sammen med mig på.
Jeg brugte SMTTE til at etablere, vurdere og evaluere aktiviteten:
Sammenhæng:
Jeg så forudsætningerne og perspektiverne for at være: Det var vuggestuebørn der er glade for at lege, samt de tidligere har nydt at komme i børnehusets rytmikrum som jeg også brugte.
Tegn:
Hvem deltog, hvem inviterede til leg, godt humør hinanden i mellem og begrænset konflikter, børnenes udtagelse efterfølgende.
Tiltag:
Mine tiltage var at sætte en forhindringsbane op, hvor de forskellige forhindringer indbød til samarbejde og fællesskab. Jeg var opmærksom på om der skulle rettes på banen i løbet af de 3 dage, så de blev tilpasset målet med aktiviteten.
Evaluering:
Det virkede godt at lave det som et forløb over 3 dage. Hermed kunne jeg både se udviklingen i samspillet og inklusionen, og bruge med faglighed til at tilpasse banen og min tilgang til aktiviteten. Børnene inviterede også hinanden til at følges ad på banen mere på anden og tredje dagen.

Refleksioner over aktiviteten i vuggestuen
Gennem processen med at lave et rytmikforløb, lærte jeg hvordan man kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere på en aktivitet. Jeg lærte hvordan tilrettelæggelsen kan skabe ro og overblik for børnene. Ved at der blev brugt 3 dage på forløbet, fik jeg mulighed for at se på min tilgang til børnene og mine reaktioner på situationer. Jeg blev opmærksom på hvordan jeg kan gribe børnenes idéer og bruge dem til at udvikle aktiviteten, så den dermed kan blive så inkluderende som muligt for børnegruppen.
Refleksioner over grundfaligheden
Jeg har lært at koble teorier sammen med praksis, og hvor vigtigt at huske at reflektere for at få størst mulig udbytte af mine læringsprocesser. Det var min første praktik der fik sat skub i min forståelse for hvordan man kan anvende litteraturen og teorierne ude i den ”virkelige verden”. Det er også derfor at det er den jeg har valgt en aktivitet fra, for at vise en af mine læringsprocesser. Jeg har lært at blive bedre til at samarbejde og kommunikere, gennem alt det gruppearbejde der har været i løbet af grundfagligheden. Det er også gennem diskussionerne i gruppearbejdet, at jeg har forbedret mig i af anvende faglig viden til mine argumenter.
Litteratur
Inklusion handler om deltagelse i fællesskaber. Ankerstjerne, Trine og Stig Broström: I: Håndbog til pædagog uddannelse Ti perspektiver på pædagogik. 1. udg. Hans Reitzels, 2013. side 106-107. (Afsnit i bog)
Husen, Michael: Det fælles tredje – om fælleskab og værdier i det pædagogiske arbejde. Pécseli, Benedicta: I: Kultur og pædagogik. 1. udg. Hans Reitzels Forlag, 2003 side 218-232.
https://lmvurdering.dk/PDF/SMTE-pjece.pdf (læst 20-09-15 kl 12:35)
Dette er Helene Marie Lærkedahl Hou's præsentationsportfolie
Studie nummer: pr14s054
Antal tegn: 6996
Full transcript