Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DCS

No description
by

Thanh Nhơn

on 13 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DCS

Giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế
tại cơ quan thuế
GVHD: Phan Thi Minh Ly


Nhóm: 4

Quy trình miễn giảm thuế

Quy trình hoàn thuế

Gameshow củng cố kiến thức
III.

QUY TRÌNH MIỄN GIẢM HOÀN THUẾ
II.
I.
Thank for your attention :X
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế
Thông qua 3 cách là qua đường bưu chính, nộp trực tiếp tại bộ phận “một cửa” hoặc qua giao dịch điện tử =>> Các bộ phận thực hiện tiếp nhận hồ sơ MGT
Bước 2: Giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế
Bước 3: Thẩm định quyết định miễn thuế, giảm thuế
Bộ phận Pháp chế:
- Thực hiện thẩm định về pháp chế đối với hồ sơ MGT
- Chuyển trả kết quả thẩm định kèm theo toàn bộ hồ sơ đến bộ phận đề nghị
- Chậm nhất không quá
2 - 3 ngày
làm việc.
Bước 4: Quyết định miễn thuế, giảm thuế và thực hiện miễn thuế, giảm thuế
Bước 5: Giải quyết các trường hợp miễn thuế, giảm thuế thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế)
Bước 6: Báo cáo, lưu trữ hồ sơ miễn thuế, giảm thuế
GIẢI QUYẾT MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THUẾ VÀ CHI CỤC THUẾ
1. Tiếp nhận
hồ sơ hoàn thuế
3 cách: : + đường bưu chính
+ nộp trực tiếp tại bộ phận “một cửa”
+ qua giao dịch điện tử.
2. Phân loại và giải quyết
hồ sơ hoàn thuế
Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau
Phân tích hồ sơ hoàn thuế
--> Đề xuất hoàn thuế
Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau
Kiểm tra hồ sơ tại CQT
Kiểm tra hoàn thuế tại trụ sở NNT
Đề xuất hoàn thuế
Phân tích hồ sơ hoàn thuế
- Căn cứ hồ sơ --> đối chiếu thông tin trên hồ sơ và đối chiếu số thuế đề nghị hoàn.
- Xác định số nợ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) làm căn cứ bù trừ với số thuế được hoàn

Đề xuất hoàn thuế:
- Dự thảo Quyết định hoàn thuế đối với số thuế được hoàn hoặc thông báo về việc không được hoàn thuế.
- Chuyển hồ sơ đề nghị thẩm định
- Tổng hợp ý kiến và thực hiện đề xuấta) Kiểm tra hồ sơ tại CQT
- Xác định nợ thuế làm căn cứ bù trừ với số thuế được hoàn.
- Kiểm tra sơ bộ hồ sơ hoàn thuế và dự thảo Quyết định kiểm tra hoàn thuế.
- Đối chiếu với kế hoạch thanh tra để tránh trùng lặp.

b) Kiểm tra hoàn thuế tại trụ sở NNT
c) Đề xuất hoàn thuế
Căn cứ các biên bản, quyết định để lập Phiếu đề xuất hoàn thuế


Kiểm tra theo đúng quy định tại Quy trình Kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế
Xác định rõ số thuế được hoàn và số thuế không được hoàn; số nợ tiền thuế, tiền phạt
3. Thẩm định pháp chế
Bộ phận Pháp chế:
Thực hiện thẩm định pháp chế
Trả kết quả thẩm định kèm theo toàn bộ hồ sơ đến bộ phận đề nghị thẩm định
Chậm nhất
không quá 2 ngày
làm việc
4. Quyết định hoàn thuế
4.1. Phê duyệt hoàn thuế
4.2. Lưu hành văn bản hoàn thuế
4.3.Lập và lưu hành lệnh hoàn trả khoản thu NSNN
Bộ phận KK&KTT thực hiện
Thủ trưởng cơ quan Thuế thực hiện
Chậm nhất
không quá 2 ngày
làm việc
Giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gồm có 5 bước
Bộ phận HCVT thực hiện lưu hành
Bộ phận
“một cửa”
trả kết quả
I. Hoàn thuế Giá trị gia tăng
Giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế
phải kiểm tra thực tế tại trụ sở NNT trước khi ra quyết định miễn thuế, giảm thuế
Giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế
phải thanh tra tại trụ sở NNT trước khi quyết định miễn thuế, giảm thuế
II. Hoàn thuế khác
III. Trường hợp khác
V. Báo cáo, lưu trữ
IV. Kiểm tra sau hoàn thuế
Hoàn thuế GTGT
II. Giải quyết hoàn loại thuế khác:
III. Các trường hợp hoàn thuế thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính (Tổng Cục thuế)
IV. Kiểm tra sau hoàn thuế :
1.
Bộ phận giải quyết hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau:
hàng tháng gửi danh sách hồ sơ đã có Quyết định hoàn thuế và Lệnh hoàn trả đến bộ phận Kiểm tra sau hoàn thuế.
2.
Bộ phận Kiểm tra sau hoàn thuế:
căn cứ danh sách các hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau để thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế theo quy định. Trường hợp số thuế không đủ điều kiện được hoàn thuế thì trình thủ trưởng CQT quyết định thu hồi số thuế đã hoàn và xử phạt theo quy định.
3.
Trường hợp cần phải thanh tra:
Bộ phận giải quyết hồ sơ hoàn thuế có liên quan trình lãnh đạo CQT phê duyệt giao Phòng Thanh tra thuộc Cục Thuế thực hiện thanh tra theo quy định.

V. Báo cáo, lưu trữ hồ sơ hoàn thuế
Giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế
đối với NNT do Chi cục Thuế trình Cục Thuế để quyết định miễn thuế, giảm thuế theo thẩm quyền quy định
Giải quyết hồ sơ miễn, giảm thuế
đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
(gọi chung là hộ nộp thuế khoán)
Quyết định miễn thuế, giảm thuế
Xử lý số liệu về miễn thuế, giảm thuế
Lưu hành quyết định miễn thuế, giảm thuế
Cục Thuế/ Chi cục Thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giải quyết theo quy định, chậm nhất
không quá 22 ngày
Các bộ phận chức năng thực hiện báo cáo, theo dõi đối với hồ sơ MGT và lưu trữ hồ sơ theo từng NNT theo quy định, chậm nhất
không quá 5 ngày
Báo cáo kết quả và tình hình miễn thuế, giảm thuế
Lưu trữ hồ sơ
1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân
Hồ sơ được chuyển đến bộ phận giải quyết
Thu thập thông tin kiểm tra hồ sơ hoàn thuế
Đề nghị các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin để xác minh số liệu kê khai của NNT
2. Hoàn các loại thuế, khoản thu khác thuộc NSNN nộp thừa
Lưu trữ bằng giấy
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đã đầy đủ, đúng thủ tục đến Bộ phận giải quyết hồ sơ ngay trong sau khi nhận được hồ sơ hoàn thuế của NNT tại CQT
Lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của ngành Thuế
1. Cục Thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế của NNT, bộ phận giải quyết hồ sơ thực hiện kiểm tra hồ sơ hoàn thuế trình lãnh đạo Cục Thuế; gửi cùng hồ sơ về Tổng cục Thuế.
2. Cục Thuế, sau khi nhận được văn bản giải quyết hoàn thuế của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) thực hiện lập, ký lệnh hoàn trả theo quy định, theo dõi hạch toán nghĩa vụ thuế của NNT.

1. Báo cáo hoàn thuế
- Bộ phận giải quyết hồ sơ hoàn thuế
- Bộ phận kiểm tra sau hoàn thuế
- Bộ phận KK&KTT
2. Lưu trữ hồ sơ
Sau 1 năm kể từ ngày ký quyết định hoàn thuế, các bộ phậnchức năng thực hiện chuyển hồ sơ đến bộ phận lưu trữ thuộc CQT.
GIẢI QUYẾT MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TÀI CHÍNH (TỔNG CỤC THUẾ)
Tiếp nhận hồ sơ
miễn, giảm thuế
Giải quyết hồ sơ
miễn, giảm thuế
Quyết định và thực hiện miễn, giảm thuế
Giải quyết hồ sơ miễn, giảm thuế
Văn phòng hoặc bộ phận chức năng tiếp nhận hồ sơ thực hiện tiếp nhận theo quy định
Vụ Kê khai và kế toán thuế, Vụ quản lý thuế thu nhập cá nhân thực hiện phân tích và đưa ra dự thảo
Vụ Pháp chế thực hiện thẩm định dự thảo

Quyết định miễn, giảm thuế, chậm nhất không quá 2 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ
Lưu hành quyết định miễn, giảm thuế
Báo cáo, lưu trữ hồ sơ miễn thuế, giảm thuế
B. GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TÀI CHÍNH (TỔNG CỤC THUẾ)
I. GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HOÀN THUẾ
II. BÁO CÁO, LƯU TRỮ HỒ SƠ HOÀN THUẾ
Đối với hồ sơ hoàn thuế, CQT quản lý trực tiếp NNT (Cục Thuế, Chi cục Thuế) thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định tại
Điểm 1 Mục III/A
nêu trên
Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và
trình lãnh đạo Tổng cục Thuế quyết định
hoặc
báo cáo lãnh đạo Tổng cục Thuế trình lãnh đạo Bộ Tài chính quyết định
theo thẩm quyền và quy chế làm việc của Tổng cục Thuế
Sau khi văn bản giải quyết hoàn thuế đã được cấp có thẩm quyền ký,
Phòng Hành chính-Lưu trữ thực hiện thủ tục đăng ký văn bản “đi” theo quy định
, nhập dữ liệu văn bản ban hành vào chương trình ứng dụng QLCV của ngành Thuế và gửi các văn bản có liên quan cho NNT, các cơ quan có liên quan và Cục Thuế, Chi cục Thuế, các Vụ/đơn vị trong Tổng cục Thuế theo quy định hiện hành
Các Vụ/đơn vị giải quyết hồ sơ hoàn thuế tiến hành
+
tổng hợp, phân tích kết quả
hoàn thuế của toàn ngành Thuế và
đề xuất các biện pháp tăng cường
quản lý thuế để báo cáo lãnh đạo Tổng cục.
+ thực hiện
lưu trữ hồ sơ hoàn thuế theo từng NNT
. Sau 1 năm kể từ ngày ký quyết định hoàn thuế, các Vụ/đơn vị thực hiện
chuyển hồ sơ

đến Phòng Hành chính-Lưu trữ
để thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin có trách nhiệm
tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hướng dẫn việc lưu trữ an toàn, đầy đủ, bảo mật các cơ sở dữ liệu
liên quan đến hoàn thuế của NNT trên hệ thống máy tính của toàn ngành Thuế
A. GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THUẾ, CHI CỤC THUẾ
Full transcript