Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้นวัตกรรม

No description
by

nanajung shivayanamaha

on 5 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้นวัตกรรม

การปฏิเสธนวัตกรรม
1. ความเคยชินกับวิธีการเดิม ๆ
2. ความไม่แน่ใจในประสิทธิภาพของนวัตกรรม
3. ความรู้ของบุคคลต่อนวัตกรรม
4. ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้นวัตกรรม
ผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
1. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการศึกษา

2. ผลกระทบด้านวัฒนธรรม

3. ผลกระทบด้านสุขภาพ

4. ผลกระทบด้านสังคม

5. ผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

6. ผลกระทบด้านเทคโนโลยี

7. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

8. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อเศรษฐกิจ
ปัญหาเทคโนโลยีการศึกษา
ปัญหาระบบเครือข่าย
ปัญหาบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์
ขาดการเตรียมการที่ดี
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตนวัตกรรม
1. ครูขาดความรู้ความชำนาญ
2.ระยะเวลาในการผลิตสื่อนวัตกรรมมีน้อยมากทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ให้เสร็จตามกำหนดได้
3. ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ในด้านการผลิตสื่อนวัตกรรมเลย
4. การศึกษาค้นคว้าด้วยเครื่องมือสื่อสาร(อินเตอร์เน็ต)หรือหนังสือต่างๆ ไม่พร้อม
5. ผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มตัวอย่างไม่ว่าง เพราะต้องสอน และเรียนหนังสือ
6. ไม่มีเครื่องมือ(คอมพิวเตอร์ )ที่ใช้ในการผลิตสื่อนวัตกรรม
7.ตัวผู้ศึกษาเองต้องช่วยครอบครัวทำงาน(กิจการส่วนตัว)ไม่ค่อยมีเวลา ผลิตสื่อนวัตกรรม
8. ระยะทางที่จะต้องไปศึกษาค้นคว้า และใช้เครื่องมือ มีระยะทางไกล ต้องเข้าร้านอินเตอร์เน็ตหรือไม่ก็ห้องสมุดอำเภอ
9. ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค้นคว้ามีน้อย

นภาศล เพ็ญแสวง
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา

ปัญหาที่พบในการใช้นวัตกรรมการศึกษา
1. ปัญหาด้านบุคลากร
2. ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ
3. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม
4. ปัญหาด้านสภาพการเรียนการสอน
5. ปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล
Full transcript